Bài giảng Bài 7: bài thực hành 2 sự lan toả của chất

1. Kiến thức:

 Nhận biết được phân tử là hạt hợp thành của hợp chất và đơn chất phi kim.

2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng sử dụng 1 số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.

3. Thái độ:

 Yêu thích bộ môn hoá học, có ý thức vận dụng vào thực tiễn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 12/11/2014 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 7: bài thực hành 2 sự lan toả của chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 Ngày soạn: 05/09/2009 Tiết 10 Ngày dạy: 12/09/2009 BÀI 7: BÀI THỰC HÀNH 2 SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức: Nhận biết được phân tử là hạt hợp thành của hợp chất và đơn chất phi kim. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng 1 số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm. 3. Thái độ: Yêu thích bộ môn hoá học, có ý thức vận dụng vào thực tiễn. II. CHUẨN BỊ: 1.GV: Hoá chất: Dung dịch amoiac đậm đặc, thuốc tím (kalipemanganat), giấy quy. Dụng cụ: Ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, nút cao su, giá ống nghiệm. 2. HS: Xem bài trước và kẻ bảng tường trình. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp (1’): 8A1…./…….. 8A2 …../…… 8a3…../…… 8a4…../…… 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Khi đứng trước những bông hoa , ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan tỏa vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động. Các em sẽ làm thí nghiệm về sự lan tỏa chất để biết được phân tử là hạt hợp thành của hợp chất. b. Các hoạt động chính: Hoaït ñoäng cuûaGV Hoaït ñoâng cuûa HS Hoaït ñoäng 1. Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS(5’). -GV: OÅn ñònh toå chöùc lôùp, neâu quy ñònh cuûa buoåi thöïc haønh vaø kieåm tra söï chuaån bò. -GV: Kieåm tra caùc kieán thöùc coù lieân quan ñeán noäi dung baøi thöïc haønh: 1. Phöông phaùp ñieàu cheá vaø thu khí oxi trong phoøng thí nghieäm? 2. Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa oxi? - HS: OÅn ñònh lôùp vaø trình maãu baøi thu hoaïch cho GV kieåm tra. -HS: Suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. Hoaït ñoäng 2. Höôùng daãn thöïc haønh(10’). -GV: Höôùng daãn HS laép duïng cuï nhö hình veõ 46 (a, b) SGK/92. -GV: Höôùng daãn caùc nhoùm caùch thu khí oxi baèng caùch ñaåy nöôùc vaø ñaåy nöôùc vaø ñaåy khoâng khí. -GV: Löu yù HS thu giöõ laïi moät vaøi bình oxi chuaån bò cho thí nghieäm sau. - GV: Höôùng daãn tieáp thí nghieäm 2: Ñoát chaùy löu huyønh trong khoâng khí vaø trong oxi. -GV: Neâu moät soá löu yù trong quaù trình thöïc haønh ñeå ñaït keát quaû vaø chính xaùc. -HS: Quan saùt caùch laép duïng cuï cuûa GV vaø ghi nhôù. - HS: Theo doõi vaø ghi nhôù caùch thöïc hieän. -HS: Theo doõi vaø ghi nhôù thao taùc thí nghieäm cuûa GV. -HS: Nghe vaø ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3. Thí nghieäm cuûa HS(15’). -GV: Chia nhoùm HS chuaån bò thí nghieäm. -GV: Theo doõi caùc nhoùm thöïc haønh, uoán naén, söõa sai cho caùc nhoùm hoaøn thaønh toát baøi thöïc haønh. -HS: Chia nhoùm theo höôùng daãn cuûa GV. Baàu nhoùm tröôûng, thö kí vaø phaân coâng coâng vieäc cho caùc thaønh vieân trong nhoùm. Ñaïi dieän caùc nhoùm leân nhaän duïng cuï vaø hoaù chaát chuaån bò thöïc haønh. -HS: Caùc nhoùm tieán haønh thöïc haønh theo nhoùm vaø ghi laïi caùc keát quaû thu ñöôïc. Hoaït ñoäng 4. Coâng vieäc cuoái buoåi(10’). -GV: Höôùng daãn HS thu hoài hoaù chaát, veä sinh phoøng thí nghieäm vaø traû duïng cuï, hoaù chaát dö. -GV: Cho HS laøm baøi thu hoaïch döôùi söï theo doõi, höôùng daãn cuûa GV. -HS: Thu doïn hoaù chaát, traû duïng cuï thöïc haønh. -HS: Caùc nhoùm tieán haønh laøm baøi thu hoaïch ngay taïi lôùp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV. 3. Tổng kết – Đánh giá(3’): GV yêu cầu HS thu dọn dụng cụ và hóa chất làm thí nghiệm. GV thu bài tường trình và dựa vào thang điểm để đánh giá buổi thực hành. Nhận xét Điểm Thao tác thí nghiệm (3 đ) Kết quả thí nghiệm (3 đ) Giải thích kết quả( 1 đ) Ý thức thái độ(1 đ) 4. Dặn dò (1’): Dặn các em soạn phần kiến thức cần nhớ vào vở. Xem trước bài luyện tập 1.

File đính kèm:

  • docbai 7 bai thuc hanh 2.doc