Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở các nước châu Á - Năm học 2017-2018

 Em hãy cho biết những nưu?c nào ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và t? l? so với thế giới là bao nhiêu?

 Theo hiểu biết của em, hiện nay những nước nào ở châu Á xuất khẩu lúa gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới ?

Em hãy khoanh tròn vào ý em cho là đúng trong những câu sau .

Sản lượng lúa gạo nhiều nhất, nhì thế giới :

A. Thái Lan, Việt Nam.

B.Trung Quốc , Thái Lan

C. Ấn Độ, Việt Nam

D. Trung Quốc, Ấn Độ

ppt27 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 28/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 8 - Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở các nước châu Á - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, CO VEÀ DÖÏ GIÔØMOÂN : ÑÒA LYÙ KIỂM TRA BÀI CỦEm hãy cho biết đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay ?Baøi 8 : Tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû caùc nöôùc chaâu AÙI/ NOÂNG NGHIEÄP Các nước thuộc khu vực Đông Á, ĐNÁ và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi nào chủ yếu ?.Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào phổ biến nhất ? Nhận xét sự phân bố cây trồng và vaät nuoâi ở châu Á ? H·y ®iÒn vµo chç trèng:1. Lo¹i c©y l­ương thùc quan träng nhÊt ở châu Á lµ ....................2. Châu Á chiÕm ................ s¶n l­ượng g¹o toµn thÕ giíi.3. Lóa m× chiÕm ................s¶n l­ượng lóa m× toµn thÕ giíi.Lúa gạo93%39% Em h·y cho biÕt nh÷ng n­ước nµo ë Ch©u Á s¶n xuÊt nhiÒu lóa g¹o và tỉ lệ so víi thÕ giíi lµ bao nhiªu? Theo hiểu biết của em, hiện nay những nước nào ở châu Á xuất khẩu lúa gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới ? ? Dùa vµo h×nh trªn, em h·y nhËn xÐt: Néi dung h×nh. DiÖn tÝch m¶nh ruéng Sè lao ®éng C«ng cô s¶n xuÊt Tr×nh ®é s¶n xuÊt?Sản xuất nông nghiệpNhỏNhiềuThô sơThấp* Nhaän xeùt söï phaùt trieån noâng nghieäp ôû caùc nöôùc chaâu AÙ nhö theá naøo ?Đồng bằng sông Cửu Long, vùng trọng điểm trồng lúa của nước taCác vật nuôi ở châu á rất đa dạng: lợn, bò,ngựa,tuần lộcBaøi 8 : Tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû caùc nöôùc chaâu AÙI/ NOÂNG NGHIEÄPII/ COÂNG NGHIEÄP71,532,97312297,8Ên §é43,6103,93C«oÐt92,4431,12¶rËp Xªót214,10,451323,6NhËt B¶nTiªu dïngKhai th¸cTiªu dïngKhai th¸c65,48161S¶n l­ượng dÇu má( TriÖu tÊn)60,31250S¶n l­ượng than(TriÖu tÊn)45,2114In®«nªsia173,71228Trung QuècTiªu chÝQuèc gia? Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn, h·y cho biÕt:- Nh÷ng n­ước nµo khai th¸c than vµ dÇu má nhiÒu nhÊt?- Nh÷ng n­ước nµo sö dông c¸c s¶n phÈm khai th¸c chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu?Trung QuốcA-rập xê utCô- óetIn- đô- nê-xi aNgành công nghiệp gì phát triển ?A-rập xê utBaûng 8.1 : Saûn löôïng khai thaùc than vaø daàu moû ôû moät soá nöôùc chaâu AÙBaøi 8 : Tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû caùc nöôùc chaâu AÙI/ NOÂNG NGHIEÄPII/ COÂNG NGHIEÄPIII / DỊCH VỤ :Các hoạt động dịch vụ ở các nước và vùng lãnh thổ Châu Á là gì?Những nước nào có nền Dịch vụ phát triển cao?Quốc gia% dịch vụ trong cơ cấu GDP GDP/người (USD) Nhật Bản64,433.400Cô-oét41,819.040Hàn Quốc54,18.861Malayxia41,93.680Trung Quốc33,0911Xi-ri46,51,081Việt Nam38,6415U-dơ-bê-ki-xtan 42,6449Các nước có nghành dịch vụ phát triển cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po Tàu siêu tốc ( Xing-ga-po)Tàu điện ngầm ( Nhật Bản)Thương mạiBµi tËpNgµnh kinh tÕThµnh tùu kinh tÕTªn c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ N«ng nghiÖpC¸c n­ước ®«ng d©n như­ng vÉn s¶n xuÊt ®ñ l­ương thùc.C¸c n­ước xuÊt khẩu g¹o quan träng C«ng nghiÖpC­ường quèc c«ng nghiÖp.C¸c n­ước vµ vïng l·nh thæ c«ng nghiÖp míi. Em h·y ®iÒn mét sè quèc gia vµ vïng l·nh thæ châu Á ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµo b¶ng sau:Ấn Độ, Trung QuècTh¸i Lan, ViÖt NamNhËt B¶nSingapo, Hµn Quèc §µi LoanEm h·y khoanh trßn vµo ý em cho lµ ®óng trong nh÷ng c©u sau . Sản lượng lúa gạo nhiều nhất, nhì thế giới : A. Thái Lan, Việt Nam.B.Trung Quốc , Thái LanC. Ấn Độ, Việt NamD. Trung Quốc, Ấn ĐộEm h·y khoanh trßn vµo ý em cho lµ ®óng trong nh÷ng c©u sau . Hiện nay các quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu đứng hạn thứ nhất, thứ nhì thế giới: A. Thái Lan, Việt Nam.B.Trung Quốc , Thái LanC. Ấn Độ, Việt NamD. Trung Quốc, Ấn ĐộHọc bài Làm bài tập sách giáo khoa.Ñoïc và soạn trước baøi 9 : KHU VỰC TÂY NAM ÁHướng dẫn tự học CảmƠnCácThầyCôVềDự giờChuùc caùc em hoïc sinh ñaït nhieàu thaønh tích trong hoïc taäp

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_8_bai_8_tinh_hinh_phat_trien_kinh_te_xa.ppt