Bài giảng Hình học - Luyện tập tam giác cân

Bài giảng Hình học - Luyện tập tam giác cân

ppt10 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 06/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học - Luyện tập tam giác cân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 7c §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái -7cKieåm tra baøi cuõ:Caâu hoûi1)Neâu ñònh nghóa tam giaùc caân vaø caùc tính chaát? 2) Neâu ñònh nghóa tam giaùc vuoâng caân?tam giaùc ñeàu? *COÂNG THÖÙC:Trong tam giaùc caân :LUYEÄN TAÄPTieát 36I./ Baøi Taäp:Baøi 50-SGK/127 [Baøi 1-VBT/65]Baøi 51-SGK/128 [Baøi 2-VBT/66]II./Baøi Taäp:Traéc nghieäm:Traéc nghieäm:Baøi hoïc kinh nghieämQua baøi taäp,ta caàn naém vöõng caùc khaùi nieäm veà :*Tam giaùc caân,tính chaát.*Tam giaùc vuoâng caân.*Tam giaùc ñeàu vaø heä quaû.*Coâng thöùc tính soá ño goùc ôû ñænh vaø soá ño 1 goùc ñaùy cuûa tam giaùc caânTam giaùc coù 2 caïnh beân baèng nhau hoaëc 2 goùc ôû ñaùy baèng nhau*Muoán chöùng minh tam giaùc caân:*Muoán chöùng minh tam giaùc ñeàu:Tam giaùc coù 3 caïnh hoaëc 3 goùc baèng nhauTam giaùc caân coù 1 goùc baèng 600CAÙM ÔN CAÙC THAÀY COÂ ÑAÕ DÖÏ GIÔØ LÔÙP CHUÙNG EM

File đính kèm:

  • pptLUYEN TAP-TAM GIAC CAN.ppt
Giáo án liên quan