Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chủ đề 1: Chuyển động thẳng đều - Vận tốc - tốc độ trong chuyển động thẳng đều

Câu 1: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường không thay đổi thì :

A. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. B. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

C. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số . D. Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi .

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chủ đề 1: Chuyển động thẳng đều - Vận tốc - tốc độ trong chuyển động thẳng đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU - VẬN TỐC - TỐC ĐỘ TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường không thay đổi thì : A. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. B. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. C. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số . D. Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi . Câu 2: Câu nào là câu sai ? A. Quỹ đạo có tính tương đối. B. Thời gian có tính tương đối. C. Vận tốc có tính tương đối. D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối . Câu 3: Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài s .Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của quãng đường này là 25km/h và trong nửa cuối là 30km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường AB là: A. 27,5km/h. B. 27,3km/h. C. 25,5km/h. D. 25,3km/h. Câu 4: Điều nào sau đây đúng khi nói về chất điểm ? A. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ . B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật C. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ . D. Các phát biểu trên là đúng . Câu 5: Chọn câu sai : A. Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đều là một đường song song với trục hoành Ot B. Trong chuyển động thẳng đều ,đồ thị theo thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là những đường thẳng C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều bao giờ cũng là một đường thẳng D. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc Câu 6: Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ. Nếu chọn mốc thời gian là lúc 5 giờ thì thời điểm ban đầu là: A. t0 = 7 giờ B. t0 = 12 giờ C. t0 = 2 giờ D. t0 = 5 giờ Câu 7: Một người trong một giờ đi được 5km.Sau đó người này đi tiếp 5kmvới vận tốc trung bình 3km/h .Vận tốc trung bình của người đó là A. 3,75 km/h B. 3,95 km/h C. 3,5 km/h D. 4,15 km/h Câu 8: Một xe ôtô chuyển động thẳng đều ,cứ sau mỗi giờ đi được một quãng đường 50km.Bến ôtô nằm ở đầu đoạn đường và xe ôtô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 2km .Chọn bến xe làm mốc ,chọn thời điểm ôtô xuất phát làm gốc thời gian và chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô ,phương trình chuyển động của xe ôtô là A. x = 50t B. x = 2 + 50t C. x = 2 – 50t D. x = - 2 +50t Câu 9: Hai bến xe A và B cách nhau 84km.Cùng một lúc có hai ôtô chạy ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng giữa A và B .Vận tốc của ôtô chạy từ A là 38 km/h của ôtô chạy từ B là 46 km/h .Coi chuyển động của hai ôtô là đều .Chọn bến xe A làm mốc ,thời điểm xuất phát của hai xe là gốc thời gian và chiều chuyển động từ A sang B .Viết phương trình chuyển động của mỗi xe A. xA = 84 +38t ;xB = 46t B. xA = 38t ;xB = 84 + 46t C. xA = 38t ;xB = 84 - 46t D. xA = 84 - 38t ;xB = - 84 +46t Câu 10: Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào sau đây ? A. Quỹ đạo thẳng B. Vận tốc trung bình luôn bằng vận tốc tức thời C. Toạ độ chất điểm luôn bằng quãng đường đi được D.Trong mỗi giây bất kì véctơ dộ dời đều bằng nhau Câu 11: Hai người đi xe đạp xuất phát cùng một lúc ,nhưng từ hai địa điểm M và N cách nhau 50km .Người đi từ M đến N với tốc độ 10km/h ,người đi từ N tới M có vận tốc là 15km/h.Hãy tìm xem sau bao lâu họ gặp nhau và cách M bao nhiêu ? A. 2h ;20km B. 2h ; 30km C. 3h ; 30km D.4h ; 20km Câu 12: Một xe máy chuyển động thẳng .Trên phần ba đoạn đường đầu tiên xe đi đều với vận tốc 36km/h Trên hai phần ba đoạn đường còn lại ,xe đi đều với vận tốc v2 .Biết rằng tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là 27 km/h .Tìm tốc độ v2 A. 21km/h B. 24km/h C. 18km/h D.25km/h Câu 13: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox .Tại các thời điểm t1 = 2s và t2 = 6s ,toạ độ của các vật tương ứng là x1 = 20m và x2 = 4m .Kết luận nào sau đây là không chính xác A. Vận tốc của vật có độ lớn là 4 m/s B. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox C. Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t = 5s D.Phương trình toạ độ của vật là x =28 – 4t Câu 14: Trong số các phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn quy luật của chuyển động thẳng đều với vận tốc 2 m/s. A. x = 5 + 2(t - t0) B. x = (t -5)/2 C. s = 2/t D. v = 5 -2(t - t0) Câu 15: hai xe coi là chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe (1) có vận tốc 15km/h và chạy liên tục không nghỉ. Xe (2) khởi hành sớm hơn 1giờ nhưng dọc đường phải dừng lại 2giờ. Xe (2) phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe (1) A. 15km/h B. 20km/h C. 24km/h D. Khác A, B, C Câu 16: Vào lúc 9h, có hai xe cùng khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 108km, chuyển động hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là 36km/h và 54km/h. Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) là chiều AB. Gốc thời gian là 9h. Phương trình tọa độ của xe (2) là: A. x2 = -54t (km;h) B. x2 = -54t +108(km;h) C. x2 = -54t -108(km;h) D. Khác A,B,C Câu 17: Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và vận tốc 54km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là: A. 24 km/h B. 36 km/h C. 42 km/h D. 72 km/h Câu 18: Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe giảm 30 km. Nếu đi cùng chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 6 km. Tính vận tốc của mỗi xe. A. v1 = 30m/s; v2 = 6m/s B. v1 = 15m/s; v2 = 10m/s C. v1 = 6m/s; v2 = 30m/s D. v1 = 10m/s; v2 = 15m/s Câu 19: Phương trình của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 3,2 + 45t (x đo bằng km và t đo bằng h)Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? A. Từ điểm O, với vận tốc 3,2km/h. B. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 45km/h. C. Từ diểm O, với vận tốc 45km/h. D. Từ điểm M cách O 3,2km, với vận tốc 3,2km/h. II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Cïng mét lóc mét «t« tõ Hµ Néi ®i vÒ H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h vµ mét xe m¸y ®i tõ H¶i Phßng lªn Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h. Coi ®­êng tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng lµ th¼ng vµ Hµ Néi c¸ch H¶i Phßng 120 km. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm, vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. c) MÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó «t« ®Õn H¶i Phßng vµ xe m¸y ®Õn Hµ Néi. d) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi hai xe xuÊt ph¸t ®­îc 30 phót. e) X¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lµ 60km. Câu 2: Lóc 7 giê mét «t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h ®uæi theo mét xe m¸y chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h, hai xe xuÊt ph¸t cïng mét lóc vµ ban ®Çu c¸ch nhau 120 km. a) ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) ¤t« ®uæi kÞp xe m¸y lóc mÊy giê, ë ®©u? c) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi «t« xuÊt ph¸t 1 giê. d) X¸c ®Þnh nh÷ng thêi ®iÓm hai xe c¸ch nhau 30km. e) NÕu xe m¸y ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi 60km/h th× «t« ph¶i ch¹y víi vËn tèc tèi thiÓu lµ bao nhiªu ®Ó ®uæi kÞp xe m¸y trong vßng 2 giê. Câu 3: Mét «t« tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1=90 km/h, 30 phót sau mét xe m¸y tõ H¶i Phßng vÒ Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2=60 km/h. Hµ Néi c¸ch H¶i Phßng 120 km. a. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau. c. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi xe m¸y ®i ®­îc 15 phót. Câu 4: Lóc 6h20ph hai b¹n chë nhau ®i häc b»ng xe ®¹p víi vËn tèc v1 = 12km/h. Sau khi ®i ®­îc 10 phót, mét b¹n chît nhí m×nh bá quªn viÕt ë nhµ nªn quay l¹i vµ ®uæi theo víi vËn tèc nh­ cò. Trong lóc ®ã b¹n thø hai tiÕp tôc ®i bé ®Õn tr­êng víi vËn tèc v2 = 6km/h vµ hai b¹n ®Õn tr­êng cïng mét lóc. 1. Hai b¹n ®Õn tr­êng lóc mÊy giê ?TrÔ häc hay ®óng giê?BiÕt 7h vµo häc. 2. TÝnh qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn tr­êng. 3. §Ó ®Õn n¬i ®óng giê häc, b¹n quay vÒ b»ng xe ®¹p ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ? Hai b¹n gÆp l¹i nhau lóc mÊy giê vµ c¸ch tr­êng bao xa (®Ó tõ ®ã chë nhau ®Õn tr­êng ®óng giê) ? Câu 5: Mét ng­êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B cã chiÒu dµi 24km. NÕu ®i liªn tôc kh«ng nghØ th× sau 2h ng­êi ®ã sÏ ®Õn B. Nh­ng khi ®i ®­îc 30 phót, ng­êi ®ã dõng l¹i 15 phót råi míi ®i tiÕp. Hái ë qu·ng ®­êng sau, ng­êi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó kÞp ®Õn B. Câu 6: Mét ng­êi ®i m« t« toµn qu·ng ®­êng dµi 60km. Lóc ®Çu, ng­êi nµy dù ®Þnh ®i víi vËn tèc 30km/h. Nh­ng sau khi ®i ®­îc qu·ng ®­êng, ng­êi nµy muèn ®Õn n¬i sím h¬n 30ph. Hái ë qu·ng ®­êng sau ng­êi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu? Câu 7: T©m dù ®Þnh ®i th¨m mét ng­êi b¹n c¸ch nhµ m×nh 19km b»ng xe ®¹p. Chó T©m b¶o T©m chí 15 phót vµ dïng m« t« ®Ìo T©m víi vËn tèch 40km/h. Dau khi ®i ®­îc 15 phót, xe h­ ph¶i chê söa xe trong 30 ph. Sau ®ã chó T©m vµ T©m tiÕp tôc ®i víi vËn tèc 10m/s. T©m ®Õn nhµ ban sím h¬n dù ®Þnh ®i xe ®¹p lµ 15 phót. Hái nÕu ®i xe ®¹p th× T©m ®i víi vËn tèc bao nhiªu? Câu 8: Mét ng­êi ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc v1 = 12km/h.NÕu ng­êi ®ã t¨ng vËn tèc thªm 3km/h th× ®Õn n¬i sím h¬n 1h. 1. T×m qu·ng ®­êng AB võ thêi gian dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B. 2. Ban ®Çu ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc v1 = 12km/h ®­îc qu·ng ®­êng s1 th× xe bÞ h­ ph¶i söa ch÷a mÊt 15 phót. Do ®ã trong qu·ng ®­êng cßn l¹i ng­êi Êy ®i víi vËn tèc v2 = 15km/h th× ®Õn n¬i vÉn sím h¬n dù ®Þnh 30ph. T×m qu·ng ®­êng s1. Câu 9: An vµ B×nh cïng chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B (AB = 6km). An chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1 = 12km/h. B×nh khëi hµnh sau An 15 phót vµ ®Õn n¬i sau An 30 phót. 1. T×m vËn tèc chuyÓn ®éng cña B×nh. 2. §Ó ®Õn n¬i cïng lóc víi An, B×nh ph¶i chuyÓn ®éng víi vËn tèc bao nhiªu ?

File đính kèm:

  • docCHU DE 1 - CHUYEN DONG THANG DEU - VTTB-TĐTB.doc