Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chủ đề : 3: Sự rơi tự do

Câu 1: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do

A. Người nhảy từ máy bay xuống chưa mở dù

B. Quả cầu được Galilê thả từ tháp nghiêng Pi da cao 56m xuống đất

C. Cục nước đá rơi từ đám mây xuống mặt đất trong trận mưa đá

D.Lá vàng mùa thu rụng từ cành cây xuống mặt đất

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Chủ đề : 3: Sự rơi tự do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ : 3 SỰ RƠI TỰ DO I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do A. Người nhảy từ máy bay xuống chưa mở dù B. Quả cầu được Galilê thả từ tháp nghiêng Pi da cao 56m xuống đất C. Cục nước đá rơi từ đám mây xuống mặt đất trong trận mưa đá D.Lá vàng mùa thu rụng từ cành cây xuống mặt đất Câu 2: Chọn câu sai A. Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vĩ độ địa lí và độ cao so với mặt biển B. Gia tốc g có giá trị nhỏ nhất ở hai địa cực và lớn nhất ở xích đạo C. Mọi vật trên trái đất đều có phương rơi tự do song song với nhau D. Gia tốc rơi tự do g ở Hà Nội có giá trị nhỏ hơn ở TP Hồ Chí Minh Câu 3: Chọn câu sai A. Vật rơi tự do khi không chịu sức cản của môi trường B. Khi rơi tự do các vật chuyển động giống nhau C. Công thức s = ½ gt2 dùng để xác định quãng đường đi được của vật rơi tự do D.Có thể coi sự rơi tự do của chiếc lá khô từ trên cây xuống là sự rơi từ do Câu 4: Một hòn bi được ném thẳng đứng từ dưới lên cao với vận tốc đấu có độ lớn v0 .Hỏi khi chạm đất thì vận tốc của vật đó bằng bao nhiêu ?Bỏ qua sức cản của không khí . A. 1,5 v0 B. 0,5 v0 C. v0 D. 2 v0 Câu 5: Chọn câu trả lời đúng Một trái banh được ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20m/s.thời gian từ lúc ném banh đến lúc chạm đất là: A. 1s B. 2s C. 3s D. 4s Câu 6: Chọn câu trả lời đúng Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2 Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1/2 lần vật thứ hai A.Tỉ số =2 B. Tỉ số = 1/2 C. Tỉ số = 1/4 D. Tỉ số =4 Câu 7: Chọn câu trả lời đúng Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất , hòn đá rơi trong 0,5s .Nếu thả hòn đá từ độ cao H xuống đất mất 1,5s thì H bằng A.3h B.6h C.9h D.Một đáp số khác Câu 8: Một vật được thả từ một độ cao nào đó. Khi độ cao tăng lên 2 lần thì thời gian rơi sẽ? A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. Câu 9: Hai vật có khối lượng m1< m2 rơi tự do tại cùng một địa điểm với vận tốc tương ứng khi chạm đất v1, v2. A. v1 v2 C. v1 = v2 D. không đủ điều kiện để kết luận. Câu 10: Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất là: A. 8s; 80m/s B. 16s;160mzs C. 4s; 40m/s D. 2s; 20m/s Câu 11: Từ một sân thượng có độ cao h = 80m ,một người buông tự do một hòn sỏi .Một giây sau người này ném thẳng đứng hướng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc v0 .Hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc .Tính v0 ( lấy g =10m.s2) A. v0 = 5,5m/s B. v0 = 11,7m/s C. v0 = 20,4m/s D. Một kết quả khác Câu 12: Một hòn đá thả rơi tự do từ độ cao nào đó .Trả lời các câu hỏi 24,25 Khi độ cao tăng lên hai lần thì thời gian rơi sẽ A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Tăng lần D. Tằng 2 lần Câu 13: Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ 5 .Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng được bao nhiêu ?Lấy g =10 m/s2 A. 40m;10 m/s B. 45m;10m/s C. 45m;15m/s D.40m 15 m/s Câu 14: Hãy chỉ ra chuyển động nào là sự rơi tự do: A. Tờ giấy rơi trong không khí B. Vật chuyển động thẳng đứng hướng xuống,với vận tốc đầu là 1m/s C. Viên bi rơi xuống đất sau khi lăn trên máng nghiêng D. Viên bi rơi xuống từ độ cao cực đại sau khi được ném lên theo phương thẳng đứng Câu 15: Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi được ba phần tư độ cao rơi. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc khi chạm đất là: A. 20/3 m/s B. 20 m/s C. 7/4m/s D. 30 m/s Câu 16: Một vật được thả không vận tốc đầu. Nếu nó rơi xuống được một khoảng cách s1 trong giây đầu tiên và thêm một đoạn s2 trong giây kế kế tiếp thì tỉ số s2/s1 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 17: Vật rơi tự do ở độ cao 240m trong 7s.Quãng đường vật đi trong giây cuối cùng là? A. 40,5m. B. 63,7m. C. 60m. D. 112,3m. Câu 18: Moät vaät ñöôïc thaû khoâng vaän toác ñaàu. Neáu noù rôi xuoáng ñöôïc moät khoaûng s1 trong giaây ñaàu tieân vaø theâm moät ñoaïn s2 trong giaây keá tieáp thì tæ soá s2/s1 laø: A.1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 19: Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu? A. . B. C. . D. Câu 20: Chọn câu trả lời sai:Chuyển động rơi tự do: A.công thức tính vận tốc ở thời điểm t là v = gt B. có phương của chuyển động là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. C. là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = g và vận tốc đầu vo > 0 D. công thức tính quãng đường đi được trong thời gian t là: h = gt2. II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, Lấy g = 10m/s2 a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ 3. b. Biết vận tốc khi chạm đất của vật là 36m/s, Tìm h. Câu 2: Moät vaät A ñöôïc thaû rôi töø ñoä cao 45 m xuoáng maët ñaát. Laáy g = 10 m/s2.Tìm: a. Quaûng ñöôøng vaät rôi ñöôïc trong 2 giaây đầu. b. Quaûng ñöôøng vaät rôi ñöôïc trong 2 giaây cuoái cuøng. Câu 3: Mét ng­êi th¶ mét hßn ®¸ tõ thµnh giÕng xuèng ®¸y vµ nghe thÊy tiÕng ®éng sau 5,36s. TÝnh chiÒu s©u cña giÕng. Cho r»ng vËn tèc truyÒn ©m lµ 340m/s vµ g = 9,8m/s2. Câu 4: Mét vËt th¶ r¬I tù do tõ ®é cao h. Sau mét thêi gian th× vËn tèc cña vËt ®¹t 50km/h, xem søc c¶n cña kh«ng khÝ lµ kh«ng ®¸ng kÓ. cho g = 9,8m/s2. a. TÝnh thêi gian ®Ó vËt ®¹t vËn tèc trªn. b. Khi ®¹t vËn tèc trªn vËt r¬i ®­îc mét qu·ng ®­êng lµ bao nhiªu? Câu 5: Tõ trªn mét ng«i nhµ cao tÇng, ng­êi ta nÐm mét vËt th¼ng ®øng lªn trªn víi vËn tèc 6,54m/s. a. Sau 2,5s vËt r¬i ch¹m ®Êt. TÝnh chiÒu cao cña vËt vµ vËn tèc cña vËt khi ch¹m ®Êt ( lÊy g = 9,8m/s2). b. TÝnh ®é cao cùc ®¹i mµ vËt ®¹t ®­îc so víi mÆt ®Êt. c. Sau bao l©u vËt r¬i ngang qua vÞ trÝ ban ®Çu? TÝnh vËn tèc cña vËt khi ®ã. Câu 6: Mét ng­êi ë ®é cao 10m nÐm mét vËt th¼ng ®øng lªn trªn víi vËn tèc v0. Khi vËt r¬i trë xuèng th× kho¶ng thêi gian tõ lóc vËt r¬i ngang qua mÆt ng­êi Êy tíi lóc ch¹m ®Êt lµ 0,5s. TÝnh: a. VËn tèc cña viªn ®¸ khi r¬i ngang qua mÆt ng­¬i Êy. b. §é cao cùc ®¹i mµ vËt ®¹t ®­îc. c. Thêi gian tõ khi vËt ®­îc nÐm lªn ®Õn khi vËt ch¹m ®Êt. Câu 7: Mét ng­êi ®øng trªn cÇu cã chiÒu cao so víi mÆt ®Êt lµ 29,4m, nÐm mét vËt víi vËn tèc ban ®Çu v0 tõ d­íi lªn. Sau thêi gian lµ 1s vËt r¬i ngang qua vÞ trÝ ban ®Çu. a.TÝnh vËn tèc nÐm ban ®Çu. b. TÝnh ®é cao cùc ®¹i mµ vËt ®¹t ®­îc. c. TÝnh thêi gian ®Ó vËt ch¹m ®Êt tÝnh tõ lóc nÐm, vµ vËn tèc cña vËt lóc ch¹m ®Êt. Câu 8: moät vaät nhoû rôi töï do töø moät quaû khí caàu ôû ñoä cao 125m xuoáng ñaát. Sau 5 giaây noù rôi tôùi maët ñaát. Haõy tính a. Gia toác rôi töï do. b. Vaän toác cuûa vaät khi ñeán ñaát. c. Veõ ñoà thò vaän toác cuûa vaät trong 7 giaây ñaàu keå töø khi vaät baét ñaàu rôi.

File đính kèm:

  • docCHU DE 3 - SU ROI TU DO.doc