Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 33, 34: Thực hành : Xác định hệ số ma sát

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về lực ma sát giữa 2 vật; phân biệt ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát cực đại, lực ma sát trong mặt phẳng nghiêng.

- Nắm vững cách dùng lực kế, máy đo thời gian hiện số.

2. Kỹ năng

- Củng cố và nâng cao kỹ năng làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập được báo cáo hoàn chỉnh đúng thời hạn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 33, 34: Thực hành : Xác định hệ số ma sát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 10/12/07 G/V: §ç Quang s¬n TiÕt 33+34 Thùc hµnh : x¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t A - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Củng cố kiến thức về lực ma sát giữa 2 vật; phân biệt ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát cực đại, lực ma sát trong mặt phẳng nghiêng. - Nắm vững cách dùng lực kế, máy đo thời gian hiện số. 2. Kỹ năng - Củng cố và nâng cao kỹ năng làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập được báo cáo hoàn chỉnh đúng thời hạn. - Rèn luyện năng lực tư duy thực nghiệm, biết phân tích ưu, nhược điểm của các phương án để lựa chọn, khả năng làm việc theo nhóm. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Cần làm trước cả hai phương án thí nghiệm. - Bài soạn: Cần có câu hỏi định hướng thảo luận chọn phương án; có dự kiến phương án sẽ chọn; dự kiến cấu trúc bảng số liệu; dự kiến phân nhóm; dự báo vướng mắc của HS khi giải quyết. - Dụng cụ: Tùy theo cách tổ chức hoạt động nhóm mà cần chuẩn bị khác nhau. - Phòng, lớp, bàn phẳng, ghế và các phụ kiện khác. 2. Học sinh - Đọc SGK trước khi làm thí nghiệm, suy nghĩa về cơ sở lý thuyết của cả 2 phương án, chuẩn bị các câu hỏi thắc mắc. - Có thể tham gia chế tạo các dụng cụ đơn giản theo yêu cầu của giáo viên. - Chuẩn bị giấy để viết báo cáo. - Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan. C.tiÕn tr×nh d¹y -häc Ho¹t ®éng :T×m hiÓu c¬ së lÝ thuyÕt Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Giới thiệu tát cả các dụng cụ đã có theo yêu cầu và đã được chuẩn bị trước, giới thiệu sơ lược về hoạt động và cách sử dụng các dụng cụ đó. - Nêu yêu cầu của bài thực hành. - Tìm hiểu về các dụng cụ đo, ghi chép những điều cần thiết. - Hiểu yêu cầu của bài thực hành. - Trình bày các ý tưởng cá nhân. - Thảo luận Ho¹t ®éng 2:t×m hiÓu ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi: Bằng một số dụng cụ đã cho và các kiến thức đã học hãy đưa ra phương án tiến hành thí nghiệm đáp ứng yêu cầu của bài thực hành. - Gợi ý, dẫn dắt HS dùng các phương án khả thi. - Nêu kết luận về các phương án khả thi - §äc kÜ lÝ thuyÕt vÒ hai ph­¬ng ¸n thùc hµnh - Thảo luận - Thống nhất các phương án khả thi,Phï hîp víi ®å dïng thÝ nghiÖm hiÖn cã Ho¹t ®éng3 : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Tổ chức hoạt động nhóm. - Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. - Quan sát HS tiến hành làm thí nghiệm - Giải đáp các thắc mắc khi cần thiết. - Nhắc nhở khi cần thiết. - Bao quát toàn bộ lớp học. - Kiểm tra toàn bộ dụng cụ thí nghiệm. - Yªu cÇu c¸c nhãm ghi trung thøc kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Vµ viÕt b¸o c¸o thÝ nghiÖm theo mÉu - Hoạt động nhóm. - Nhận nhiệm vụ. - Làm thí nghiệm theo nhóm: Lắp ráp, bố trí thí nghiệm, tiến hành đo, ghi kết quả thí nghiệm. - Xử lý kết quả tạm thời. - Làm thí nghiệm xong, thu dọn dụng cụ thí nghiệm. - ViÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu Ho¹t ®éng4 : Cñng cè vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi a, b phần 5 trong SGK. - Nhận xét câu trả lời của HS - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ làm thực hành. - Trả lời các câu hỏi a, b phần 5 trong SGK Ho¹t ®éng5 : H­íng dÉn bµi vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS về nhà viết báo cáo thí nghiệm, thông báo thời hạn nộp báo cáo - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài tËp cho giê sau - Ghi nhớ yêu cầu của GV: Hoàn thành báo cáo - chuẩn bị cho bài tËp cho giê sau.

File đính kèm:

  • docGAT33+34-VL10NC.doc
Giáo án liên quan