Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

A.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

a) Có khái niệm về lượng chất, hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm mol và số Avôgađrô.

b) Nắm vững thuyết động học phân tử về chất khí và một phần về chất lỏng và chất rắn.

2.Kĩ năng: Tư duy logich

B.Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Vẽ hình 28.4 SGK

2. Học sinh: Ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 8 về cấu tạo chất.

C.Hoạt động dạy và học:

 

doc13 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VI: Chất khí Tiết47: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí. Soạn ngày: 14/2/2008 A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: a) Có khái niệm về lượng chất, hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm mol và số Avôgađrô. b) Nắm vững thuyết động học phân tử về chất khí và một phần về chất lỏng và chất rắn. 2.Kĩ năng: Tư duy logich B.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Vẽ hình 28.4 SGK 2. Học sinh: ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 8 về cấu tạo chất. C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu hỏi 1: Nêu về cấu tạo chất mà em biết? Cho ví dụ Câu hỏi 2 : Nêu nội dung của thuyết động học phân tử mà em đã biết Hoạt động 2: Tạo tình huống học tập ( 3’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Theo dõi hoạt động và tiếp thụ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu bài mới Giới thiệu qua về đặc điểm của chất lỏng, chất rắn, chất khí gay kích thích cho các em Hoạt động3:Tìm hiểu về cấu tạo chất (13’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Hoạt động theo hướng dẫn của GV Đọc SGK phần 1, tìm hiểu những điều đã học về cấu tạo chất. . Xem hình vẽ. Đọc SGK , tìm hiểu cấu trúc của chất khí , quan sát hình vẽ. So sánh được cáu trúc của chất lỏng. Trả lời câu hỏi C.1 + Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu những điều đã học về cấu tạo chất. + Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu cấu trúc của chất khí và so sánh chất lỏng. Nêu cau hỏi C.1 Hoạt động 4: Tìm hiểu thuyết động học phân tử chất khí (12’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Đọc SGK theo sự hướng dẫn của GV. + Tóm tắt nội dung của thuyêt động học phân tử chất khí. + Tra lời các câu hỏi của GV. + quan sát hình 28.5 và 28.6 _ Yêu cầu HS đọc SGK phần II và tra lời các câu hỏi: +Thuyết động học có những nội dung gì? +Khi nào có thể coi chát khí là khí lý tưởng. - Yêu cầu HS quan sát hình 28.5 và 28.6 nhận xét về chuyển động nhiệt Hoạt động 5. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 5 và 6/154 ( SGK) + Ghi nhận kiến thức : Thuyết động học phân tử. + Yêu cầu : Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 7 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. + Những chuẩn bị cho bài sau: Đọc trước phần tiến hành thí nghiêm + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. + Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau: Đọc trước phần tiến hành thí nghiêm Chân Mộng, ngày 18tháng 2 năm 2008 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết 48: Quá trình đẳng nhiệt.Định luật Bôi Lơ - MaRiÔt Soạn ngày: 14/2/2008 A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: a) Quan sát và theo dõi thí nghiệm, từ đó suy ra định luật Bôi–lơ-Ma–ri–ốt. Biết vận dụng định luật để giải thích hiện tượng khi bơm khí và giải bài tập. b) Biết vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất và nhiệt độ trên đồ thị. 2.Kĩ năng: B.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Thí nghiệm như hình 45.1 SGK 2. Học sinh: SGK , kiến thức về cấu trúc phân tử của chất khí C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu hỏi 1: Nêu nội dung của thuyết động học phân tử? Chuyển động nhiệt của các phân tử chất khí? Câu hỏi 2 : Nêu định nghĩa khí lí tưởng? Làm bài tập 7/155 SGK Hoạt động 2: Tạo tình huống học tập ( 3’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Theo dõi hoạt động của GV. Tiếp thu thông tin , nhận nhiệm vụ nghiên cứu trong giờ học. Giới thiệu về cac sthông số đặc trưng cho một trạng thái chất khí, các đẳng quá trình. Tìm hiểu qua quá trình đẳng nhiệt Hoạt động 3: Tìm hiểu thí nghiệm (13’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Làm thí nghiệm như SGK dưới sự hưỡng dẫn của GV. Chi kết qảu thí nghiệm. Nhận xét kết quả thínghiệm: Tích pV là một hằng số + Hưỡng dẫn HS mục đích thí nghiệm và cách làm thí nghiệm. + Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm và ghi kết quả. Hưỡng dẫn HS làm thí nghiệm và cách ghi kết quả thí nghiệm, nhận xét + Gợi ý chi HS nhận xét kết quả thí nghiệm Hoạt động 4: Tìm hiểu định luật và vận dụng. (12’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Đọc SGK phần 1 và 2. + Phát biểu nọi dung định luật và ghi nhận biểu thức. + Đọc SGK , làm bài tập phần 3. + Vẽ đường đẳng nhiẹt, nhận xét dạng của đường đẳng nhiệt Ghi nhận kiến thức. + Yêu cầu HS đọc SGK. + Nêu câu hỏi ĐK vận dụng định luật. Nhạn xét câu tả lời của HS. Cho HS vận dụng làm bài tập. Gợi ý cho HS làm bài tập. + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 5. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 5,6/159 sgk + Làm việc cá nhân giải bài tập : 9/159 + Ghi nhận kiến thức : nội dung định luật + Yêu cầu : Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 7 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà: 8/159 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: Đọc trước bài 30SGK + Ra câu hỏi và bài tập về nhà: 8/159 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: yêu cầu HS đọc trước bài 30SGK Chân Mộng, ngày.........tháng 12 năm 2007 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết49: Quá trình đẳng tích. Định luật Sac – Lơ. A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: a) Quan sát và theo dõi thí nghiệm rút ra nhận xét trong phạm vi biến thiên của nhiệt độ của thí nghiệm thì tỉ số không đổi. Thừa nhận kết quả đó trong phạm vi biến đổi nhiệt độ lớn hơn, từ đó suy ra . b) Biết khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghĩa nhiệt độ. c) Biết vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Sac–lơ dưới dạng 2.Kĩ năng: B.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Thí nghiệm như hình 30.2. 2. Học sinh: SGK và cáu tạo của chất khí C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu1.Thế nào là quá trình đẳng nhiệt, phát biểu và viết biểu thức định luật Bôilơ-Mariốt. Câu 2. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (pV) có dạng như thế nào, trả lời câu hỏi 5/159 SGK. Hoạt động 2: Tạo tình huống học tập ( 3’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Theo dõi GV hướng dẫn vào bài Hưỡng dẫn HS cách nghiên cứu quá trình đẳng đẳng tích. Mối liên hệ giữa các thông số P và T Hoạt động 3: Tìm hiểu định luật Sác lơ (13’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Đọc SGK và tìm hiểu phương án thí nghiệm. + Tién hành thí ngghiệm dưới sự hướng dẫn của GV. + Ghi kết quả. + Đọc SGK phần 2, nhận xét. + Phát biểu định luật và ghi nhận công thức + Nêu mục đích thí nghiệm, cho HS nghiên cứu và đưa ra phương án thí nghiệm, cách thức tiến hành thí nghiệm. + Hướng dẫn HS làm thí nghiệm, rút ra kết quả. + Yêu càu HS đọc SGK phần 2 rút ra biểu thức và phát biểu định luật Hoạt động 4: Tìm hiểu nhiệt độ tuyệt đối (12’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Đọc SGK phần III. + Trả lời các câu hỏi của GV: Nếu p = 0 thì t = + Trả lời gia strị t có ý nghĩa như thế nào? + Đọc SGK phàn 2, rút ra biểu thức định luật theo nhiệt độ tuyệt đối + Cho HS ghi nhận công thức của định luật và yêu cầu HS cho biết : Khi p = 0 thỉ t =? + Nêu câu hỏi cho HS thấy đó là nhiệt độ nhỏ nhất. + Cho HS xay dựng biểu thức theo nhiệt độ tuyệt đối Hoạt động 5. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Trả lời câu hỏi C.1. Nhận xét phương án trả lời của các bạn HS + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:4,5/162 + Làm việc cá nhân giải bài tập : 8/162 + Ghi nhận kiến thức : Mối liên hệ pT + Yêu cầu : Nêu câu hỏi C.1. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . Đánh gia nhận xét + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 7 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà: 6,7/162 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: Đọc trước bài 31 SGK + Ra câu hỏi và bài tập về nhà:6,7/162 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: yêu cầu HS đọc trước bài 31 SGK Chân Mộng, ngày.........tháng 12 năm 2007 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết50: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: a) Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Bôi–lơ-Ma–ri–ốt và Sac–lơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng: thể tích, áp suất và nhiệt độ của một lượng khí xác định. b) Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái. 2.Kĩ năng: B.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 2. Học sinh: ôn lại hai định luật Bôilơ-Mariốt và Sac - lơ và định nghĩa khí lí tưởng. C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu hỏi 1:Phat biểu và viết biểu thức của định luật Sac lơ dươi thang nhiệt độ C và nhiệt đô K. Vạn dụng chữa bài tập 9/162 Câu hỏi 2 : Phát bỉeu và viết biểu thức của định luật Boi mariốt. Vẽ đường đẳng nhiệt trong hệ trục toạ độ PV. Hoạt động 2: Tạo tình huống học tập ( 3’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Theo dõi GV hướng dẫn vào bài Yêu cầu HS đọc phần mở bài và cho biết nội dung cần nghiên cứu trong giờ học Hoạt động 3: Xây dựng phương trình trạng thái (13’) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Đọc SGK phàn 1, tìm hiểu bài toán đặt ra + Xây dựng phương trìng trạng thái thông qua các đại lượng trung gian. + Ghi nhận công thức 31.1 + Trả lời câu hỏi C.1 + Yêu cầu HS đọc SGk. + Gợi ý : Nếu cả 3 đại lượng thay đổi thì quan hệ giữa chúng như thế nào? + Hướng dẫn HS xây dựng mối liên hệ thông qua các trạng thái trung gian. + Nhận xét cách làm của HS. + Nêu cau hỏi C.1 Hoạt động 5. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm: 7/166 + Chú ý đơn vị khi sử dụng + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4,5/165,166 + Làm việc cá nhân giải bài tập : + Ghi nhận kiến thức : Phương trình trạng thái Yêu cầu HS làm bài tập vận dụng cuối bài phần 7/166 SGK + Yêu càu HS chú ý về đơn vị khi vận dụng + Yêu cầu : Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 7 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. + Những chuẩn bị cho bài sau + Ra câu hỏi và bài tập về nhà: + Những chuẩn bị cho bài sau: yêu cầu HS làm bài tập Chân Mộng, ngày.........tháng 12 năm 2007 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết51: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: a) Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Bôi–lơ-Ma–ri–ốt và Sac–lơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng: thể tích, áp suất và nhiệt độ của một lượng khí xác định. b) Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái. 2.Kĩ năng: B.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 2. Học sinh: ôn lại hai định luật Bôi-lơ-Ma-ri - ốt và Sac - lơ và định nghĩa khí lí tưởng. C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu 1. Lập phương trình trạng tháI của khí lý tưởng? Câu 2. Làm bài tập 4,5/165,166 Hoạt động 2: ( 10 phút ) Tìm hiểu quá trình đẳng áp Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Tìm ra mói quan hệ giữa hai thông số trạng tháI v và T từ phương trình trạng thái. + Ghi nhận công thưc 31.2. + Hướng dẫn hS từ phương trình trạng thái đưa ra được biểu thức của quá trình đẳng áp Hoạt động 4: ( 10 phút ) Tìm hiểu ý nghĩa của độ không tuyệt đối Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Học sinh đọc sách và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên Yêu cầu HS đọc phần IV SGK và cho biết ý nghĩa của độ không tuyệt đối là gì? Hoạt động 3. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Giải bài tập vận dụng cuối bài + Chú ý đơn vị khi sử dụng + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 5,6/166 + Làm việc cá nhân giải bài tập : + Ghi nhận kiến thức : quá trình đẳng áp Yêu cầu HS làm bài tập vận dụng + Yêu càu HS chú ý về đơn vị khi vận dụng + Yêu cầu : Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 4 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà: 6,7,8/166 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: Làm bài tập, giờ sau luyện tạp + Ra câu hỏi và bài tập về nhà: 6,7,8/166 SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: yêu cầu HS làm bài tập Chân Mộng, ngày.........tháng 12 năm 2007 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết 52: Bài tập A.Mục tiêu: + Rèn luyện kỹ năng giải bài tập, vận dụng được các định lụât chất khí vào bài tập + Giáo dục tư tưởng yêu thích bộ môn B.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: SGK và SBT 2: Học sinh: Kiến thức về chất khí , các bài tập ở SGK và SBT C.Hoạt động dạy và học: Tổ chức: (1 phút) 10A2 10A5 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi của GV. Các học sinh theo dõi câu trả lời của bạn, bổ xung kiến thức Câu hỏi 1: Thiết lập phương trình trạng thái bằng cách thực hiện hai giai đoạn biến đổi đến 2’ đến 2 Câu hỏi 2 : Từ phương trình trạng thái, tìm lại các đinh luật Bôi Lơ ri ốt, Sác lơ 6/166 Hoạt động 2: Cơ sở lý thuyết Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Trả lời câu hỏi của Gv. Nhắc lại các định luật chất khí Nêu phương pháp chung giải bài tập + Yêu cầu HS nhắc lại các định luật và biểu thức của định luật. + Phạm vi ứng dụng của dịnh luật. + Các trạng thái biến dổi. + Phương pháp chung làm bài tập Hoạt động 3: Chữa bài tập 7/166 Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Hoạt động theo hướng dẫn của GV. Theo dõi bài của bạn trên bảng, so sánh với bài giải của mình. Tự nhận xét đánh giá Yêu cầu HS: + Đọc đề bài + Tóm tắt đề bài. + Một HS chữa bài tập. + Yêu cầu các HS khác theo dõi và so sánh nhận xét kết quả của bạn Kết quả: + áp suất của khí tăng lên 2,78 lần Đánh giá bài giải của HS. Lưu ý cách giải bài tập Hoạt động 4: Chữa bài tập 8/166 Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên Hoạt động theo hưỡng dẫn của GV. Theo dõi bài của bạn trên bảng, so sánh với bài giải của mình. Tự nhận xét đánh giá Tự ghi nhận kiến thức Yêu cầu HS: + Đọc đề bài + Tóm tắt đề bài. + Một HS chữa bài tập. + Yêu cầu các HS khác theo dõi và so sánh nhận xét kết quả của bạn Đánh giá bài giải của HS Hoạt động 5. Vận dụng củng cố ( 7 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:6/166 + Làm việc cá nhân giải bài tập 9/166 + Ghi nhận kiến thức : Phương pháp giải bài tập + Yêu cầu : Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của các nhóm. + Yêu cầu : HS trình bày đáp án . + Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy Hoạt động 7 Hướng dẫn về nhà ( 3 phút ) Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi câu hỏi và bài tập về nhà: (SBT) + Những chuẩn bị cho bài sau: ôn tập chuổn bị kiểm tra một tiết + Ra câu hỏi và bài tập về nhà: SBT SGK + Những chuẩn bị cho bài sau: yêu cầu ôn tập chuổn bị kiểm tra một tiết Chân Mộng, ngày.........tháng 12 năm 2007 Đã soạn đến tiết............... Tổ trưởng Vi Khánh Toàn Tiết 53 : Kiểm tra 1 tiết Mục tiêu: + Kiểm tra lại quá trình giảng dạy của GV và quá trình nhận thức của HS. + Rèn luyện kỹ năng giải bài tập và khả năng tư duy lô gích B.Chuẩn bị: GV : Đề bài và đáp án chấm. HS ; kIến thức và giấy kiểm tra C.Hoạt động dạy và học

File đính kèm:

  • doc10 CO BAN (47-53).doc
Giáo án liên quan