Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 51: Thế năng đàn hồi

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm thế năng đàn hồi

- Biết cách tính công của lực đàn hồi khi vật bị biến dạng.

- Nắm được định l‎í thế năng.

- Hiểu bản chất của thế năng đàn hồi.

- Nắm vững và áp dụng phương pháp đồ thị để tính công của lực đàn hồi.

2. Kỹ năng

- Nhận biết vật có thế năng đàn hồi

- Vận dụng được công thức xác định thế năng để giải bài tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 51: Thế năng đàn hồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 15/02/08 TiÕt : 51 GV: §ç Quang S¬n Bµi: ThhÕ n¨ng ®µn håi A/ Môc tiªu: Kiến thức Nắm được khái niệm thế năng đàn hồi Biết cách tính công của lực đàn hồi khi vật bị biến dạng. Nắm được định l‎í thế năng. Hiểu bản chất của thế năng đàn hồi. Nắm vững và áp dụng phương pháp đồ thị để tính công của lực đàn hồi. Kỹ năng Nhận biết vật có thế năng đàn hồi Vận dụng được công thức xác định thế năng để giải bài tập. B/ chuÈn bÞ 1) Gi¸o viªn: 1 Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm:lò xo, dây cao su, thanh tre... - Một số hình vẽ trong bài. 2 Học sinh - Khái niệm về thế năng, thế năng trọng trường. - Lực đàn hồi, công của trọng lực. C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: kiÓm tra bµi cò ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - §Æt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi + Nªu biÓu thøc tÝnh c«ng cña träng lùc , ®Æc ®iÓm c«ng cña träng lùc ? + Nªu kh¸i niÖm lùc thÕ ? + Nªu kÕt luËn vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c«ng cña träng lùcvíi ®é gi¶m thÕ n¨ng cña vËt ? +. Nªu kh¸i niÖm thÕ n¨ng ? _ NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h/s - Yªu cÇu h/s ®äc phÇn giíi thiÖu bµi tr169/sgk - Nhí l¹i kiÕn thøc ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña gv - Th¶o luËn ®Ó tr¶ líi c©u hái cña b¹n Cñng cè kiÕn thøc - §äc phÇn giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c«ng cña lùc ®µn håi ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu hs: +. đọc SGk và tìm hiểu công của lực đàn hồi. + Nªu ®iÒu kiÖn cña mét vËt cã thÕ n¨ng ®µn håi - Hướng dẫn hs tìm - x©y dùng c«ng thức (36.2)./sgk +.Yªu cÇu h/s ®äc vÝ dô con l¾c lß xo ( H36.1/sgk ) + Yªu cÇu h/s viÕt l¹i biÓu thøc cña ®Þnh luËt huk + . VËn dông kiÕn thøc hµm bËc nhÊt vÏ ®å thÞ ( H36.2/sgk ) sö dông ®å thÞ ®ã dÓ x©y dùng c«ng thøc ( 36.2/sgk ) - Nêu câu hỏi C1, C2. - Nhận xét câu trả lời - §äc sgk ®Ó hiÓu thÕ n¨ng ®µn håi vµ ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn thÕ n¨ng ®µn håi * Mọi vật biến dạng đàn hồi đếu có khả năng sinh công, tức là mang năng lượng. Năng lượng này được gọi là thế năng đàn hồi. - §äc vÝ dô vÒ con l¾c lß xo - KÕt hîp sù h.dÉn cña g/v víi sgk, kiÕn thøc cña m×nh ®Ó x©y dùng ®­îc c«ng thøc tÝnh c«ng cña lùc ®µn håi HiÓu ®­îc A12 chØ phô thuéc ®é biÕn d¹ng ®Çu vµ cuèi cña lß xo - vậy lực đàn hồi cũng là lực thế. Th¶o luËn ,nhËn xÐt c©u tr¶ lêi , qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng thøc Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu thÕ n¨ng ®µn håi ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H­ãng dÉn h/s ®Þnh nghÜa thÕ n¨ng ®µn håi qua B/thøc (36.3) -. KÕt hîp ( 36.2 víi 36.3 ®­îc 36.4/sgk ) - yªu cÇu h/s nªu mèi quan hÖ gi÷a c«ng cña lùc ®µn håi víi ®é gi¶m thÕ n¨ng ®µn håi - Giíi thiÖu ®¬n vÞ thÕ n¨ng ®µn håi ( J) - Yªu cÇu h/s ®äc phÇn ghi chó tr170/sgk - HiÓu biÓu thøc ®Þnh nghÜa cña thÕ n¨ng ®µn håi : Thế năng đàn hồi của một vật gắn vào đầu lò xo có độ biến dạng x bằng: , k là độ cứng của lò xo. - KÕt hîp c¸c c«ng thøc ®Ó x©y dùng c«ng thøc ( 36.4 /sgk ) Công A của lực thế bằng độ giảm thế năng®µn håi : - Nªu ®­îc nhËn xÐt vÒ thÐ n¨ng ®µn håi : Thế năng đàn hồi cũng được xác định sai kém bằng một hằng số cộng tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ ứng với vị trí cân bằng Th¶o luËn ®Ó hiÓu râ néi dung bµi §äc nhí ghi chó cña sgk Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 4: Cñng cè vËn dông ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu hs : nhận xét về thế năng trọng trường và thÕ năng đàn hồi. - Nhận xét về phương án trả lời cña h/s - trả lời câu hỏi theo nôi dung câu 1 – 3/ SGK. - Thảo luận và trình bày đáp án. Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn bµi vÒ nhµ ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp tr171/sgk ghi nhí bµi vÒ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT-51VL10NC.doc