Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 51: Thế năng đàn hồi (Tiếp)

1. Kiến thức:

Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng được các công thức của thế năng đàn hồi

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

B. CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 51: Thế năng đàn hồi (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THẾ NĂNG ĐÀN HỒI. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Viết được công thức tính thế năng đàn hồi. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các công thức của thế năng đàn hồi 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm:lò xo, dây cao su, thanh tre... - Một số hình vẽ trong bài. 2. Học sinh: - Khái niệm về thế năng, thế năng trọng trường. - Lực đàn hồi, công của trọng lực. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Mô phỏng thế năng đàn hồi của một số vật - Hình ảnh bắn cung. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Nêu các đặc điểm của thế năng trọng trường? Thế năng và động năng có gì khác nhau ? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu công của lực đàn hồi. GV: Yêu cầu hs đọc SGK và tìm hiểu công của lực đàn hồi. - Hướng dẫn hs tìm công thức (36.2). HS: - Đọc phần 1 SGk, tìm hểiu công của lực đàn hồi. - Tìm công bằng phương pháp đồ thị. - Nêu nhận xét: Lực đàn hồi cũng là lực thế. Công thức (36.2). GV: Nêu câu hỏi C1, C2. - Nhận xét câu trả lời. HS: Thảo luận trả lời câu C1, C2. Hoạt động 2: Tìm hiểu thế năng đàn hồi GV: Hướng dẫn học sinh các công thức tính. - Nhận xét câu trả lời của hs. HS: Đọc phần 2 SGK và tìm hiểu về khái niệm thế năng đàn hồi, độ giảm của thế năng đàn đồi. - Ghi nhận công thức (36.3) và (36.4). 1. Công của lực đàn hồi * Mọi vật biến dạng đàn hồi đếu có khả năng sinh công, tức là mang năng lượng. Năng lượng này được gọi là thế năng đàn hồi. * Công của lực đàn hồi: Công này phụ thuộc vào các độ biến dạng của lò xo, vậy lực đàn hồi cũng là lực thế. 2. Thế năng đàn hồi * Thế năng đàn hồi của một vật gắn vào đầu lò xo có độ biến dạng x bằng: , k là độ cứng của lò xo. * Định lí thế năng: Công A của lực thế bằng độ giảm thế năng: * Thế năng đàn hồi cũng được xác định sai kém bằng một hằng số cộng tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ ứng với vị trí cân bằng. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Yêu cầu hs nhận xét về thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. - Nhận xét về phương án trả lời. HS: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1 – 3 SGK. - Thảo luận và trình bày đáp án. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Định luật bảo toàn cơ năng” HS: - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà. - Đọc trước bài mới

File đính kèm:

  • docTiet 51.doc