Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 56: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

1. Kiến thức:

- Nắm được va chạm đàn hồi là va chạm mà động năng toàn phần trước và sau va chạm không đổi.

- Nắm được va chạm mềm là va chạm mà sau khi va chạm xảy ra, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc, tổng động năng không được bảo toàn.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn năng lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm, va chạm đàn hồi.

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 56: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (T2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nắm được va chạm đàn hồi là va chạm mà động năng toàn phần trước và sau va chạm không đổi. - Nắm được va chạm mềm là va chạm mà sau khi va chạm xảy ra, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc, tổng động năng không được bảo toàn. 2. Kỹ năng: - Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn năng lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm, va chạm đàn hồi. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Biên sọan các câu hỏi 1-3 SGK thành các câu trắc nghiệm. - Dụng cụ thí nghiệm về va chạm giữa các vật. - Các hình vẽ mô tả trong bài. 2. Học sinh - Ôn kiến thức định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Chuẩn bị thí nghiệm mô phỏng va chạm hai vật, các thí nghiệm về va chạm đàn hồi và không đàn hồi. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Phát biểu và viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng ? - Thế năng và động năng của vật trong trường trọng lực? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Vận dụng giải bài toán va chạm mềm GV : - Hướng dẫn HS tìm hiểu về tính chất của va chạm mềm. +Viết biểu thức ĐLBT động lượng cho va chạm của đạn vào cát? +Viết biểu thức động năng trước và sau va chạm? +Viết biểu thức độ biến thiên động năng của hệ trong va chạm? Giải thích sự biến thiên của động năng trong va chạm? HS : - Xem SGK phần 3, tìm hiểu va chạm mền. Chứng tỏ động năng giảm một lượng. GV : Xét các trường hợp của các khối lượng, cụ thể: Nếu m1 >> m2? Nếu m1 << m2? Hoạt động 2: Vận dụng giải bài tập va chạm mềm GV : Cho hs tóm tắt và thảo luận nhóm để giải bài tập HS : Thảo luận theo nhóm + Đưa ra phương án giải bài tập + Trình bày theo nhóm + Cử HS giải bài tập GV : Nhận xét câu trả lời của HS. Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập GV : Cho HS tìm hiểu thêm các ví dụ về va chạm đàn hồi và không đàn hồi 3. Va chạm mềm - Định luật bảo toàn động lượng: . - Đo biến thiên động năng của hệ: chứng tỏ động năng giảm đi một lượng trong va chạm. Lượng này chuyển hoá thành dạng năng lượng khác, nhu toả nhiệt,.. Bài tập vận dụng Một người có m1 = 50kg nhảy từ 1 chiếc xe có m2 = 80kg đang chạy theo phương ngang với v = 3m/s, vận tốc nhảy của người đó đối với xe là v0 = 4m/s. Tính V của xe sau khi người ấy nhảy trong 2 TH. Nhảy cùng chiều với xe. Nhảy ngược chiều với xe. Hướng dẫn giải: Chiều (+) là chiều CĐ. a. Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: (m1+ m2). v = m1(v0 + v) + m2.V2 b. Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: (m1+ m2). v = m1(v – v0) + m2.v2 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Yêu cầu hs làm bài tập phần 4. - Yêu cầu hs trả lời câu hỏi trong SGK. - Nhận xét câu trả lời. HS: - Làm bài tập phần 4 SGK. Nhận xét lời giải. - Trình bài câu trả lời của câu hỏi trắc nghiệm. - Trả lời câu hỏi trong SGK. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Bài tập định luật bảo toàn cơ năng” HS: - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà. - Làm các bài tập chuẩn bị ôn tập

File đính kèm:

  • docTiet 56.doc