Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 66: Bài tập - kiểm tra 15 phút

Học sinh vận dụng kiến thức về các định luật chất khí vào giải bài tập khi chuyển trạng thái của một khối khí

- Đánh giá chất lượng học tập của học sinh phần đầu của chương

 Rèn ý thức tự giác trong kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh

 B/CHUẨN BỊ:

1) Giáo viên:

- Bài tập và đáp án

- đề kiểm tra và đáp án

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 66: Bài tập - kiểm tra 15 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 28/3/08 Tiết : 66 GV: đỗ quang sơn Bài t ập + Kiểm tra 15 phút A/ Mục tiêu: - Học sinh vận dụng kiến thức về các định luật chất khí vào giải bài tập khi chuyển trạng thái của một khối khí - Đánh giá chất lượng học tập của học sinh phần đầu của chương Rèn ý thức tự giác trong kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: - Bài tập và đáp án - đề kiểm tra và đáp án 2) Học sinh: Ôn tập kĩ lí thuyết chuẩn bị giờ bài tập và kiểm tra C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: .Kiểm tra bài cũ ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời : +. Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? +. Nêu nội dung và viết biểu thức định luật gay-Luy xác -. Nhận xét phần trả lời của h/s - Nhớ lại kiến thức, trả lời câu hỏi của g/v - Nhận xét câu trả lời của bạn Củng cố kiến thức Hoạt động 2: Hướng dẫn h/s làm bài tập........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò bài tập về định luật Bôilơ-ma ri ốt ( Từ bài 1đến bài 5/tr225/sgk) - Yêu cầu h/s :(Mời 5h/s làm bài trên bảng) + NC kĩ đề bài + Vẽ hình thể hiện quá trình biến đổi trạng thái của khối khí +.Xác định các thông số trạng thái của khối khí ở các trạng thái khí tương ứng P,V, với T=hs & m=hs +.Vận dụng định luật B- M để giải bài +. Nhận xét quá trình thực hiện làm bài của bạn - Nhận xét bài làm của h/s Bài tập về định luật sác -lơ (Từ bài 1 đến bài 4/tr230/sgk) - Yêu cầu h/s : ( Mời 4 h/s làm bài trên bảng ) + NC kĩ đề bài + Vẽ hình thể hiện quá trình biến đổi trạng thái của khối khí +.Xác định các thông số trạng thái của khối khí ở các trạng thái khí tương ứng P,t0 &T0 với V=hs & m=hs +.Vận dụng định luật Sác - lơ để giải bài +. Nhận xét quá trình thực hiện làm bài của bạn - Nhận xét bài làm của h/s Bài tập áp dụng phương trình trạng thái - Yêu cầu h/s : +. NC kĩ đề bài vận dụng PTTT để giải bài +. Nhận xét bài làm của bạn -. Nhận xét bài làm của h/s . rút kinh nghiệm khi làm bài tập chất khí - NC Kĩ dầu bài -. Vận dụng kiến thức để làm bài trên bảng Bài1: ĐA-A Bài 2: p=2.24atm Bài 3: thay đổi 2,5 lần Bài 4: thay đổi 1,49 lần Bài 5: 100kpa -. Thảo luận để nhậnh xét bài làm của bạn - Ghi nhận kiến thức - Vận dụng kiến thức để giải bài : Bài 1: ĐA -B Bài 2:p=3,92atm Bài 3: 2,75 atm Bài 4:1,13 atm -. Thảo luận để nhậnh xét bài làm của bạn -- Ghi nhận kiến thức - NC kĩ đề bài - Vận dụng PTTT để làm bài - NHận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Tổ chức làm bài kiểm tra 15 phút........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Nêu mục tiêu kiểm tra - Phát đề tới tay h/s -. Giám sát quá trình kiểm tra và đánh giá ý thức kiểm tra - Nhận đề -. Làm bài KT nghiêm túc - Rút kinh nghiệm khi làm bài kiểm tra Hoạt động 4:Hướng dẫn bài về nhà ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s làm tiếp các bài tập trong SBT và sgk - Ghi nhớ công việc làm ở nhà Họ tên học sinh ..............................................................lớp ...............mã đề 3 điểm ...................... Kiểm tra 15 phút Phần trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm - mỗi câu 1 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 : chọn đáp án đúng Biếu thức của định luật Bôi-lơ- Ma- ri-ốt A. . hằng số B. N = NA. C. hắng số D. p.V= hằng số Câu 2 : chọn đáp án đúng Phương trình trạng thái khí lí tưởng ; A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 3 : chọn đáp án đúng Biểu thức của định luật Sác-lơ A. p.V= hằng số C. hắng số C. N = NA. D. hằng số Câu 4 : chọn đáp án đúng Công thức tính số phân tử ( Hoặc nguyên tử ) trong m gam chất A. hắng số B. N = NA. B . p.V= hằng số C. . hằng số D. N = NA. Câu 5 : chọn đáp án đúng Chất Khí lí tưởng là chất khí A. Các phân tử khí được coi là chất điểm B. Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm C.Tuân theo đúng định luật Bôi-lơ -Ma-ri-ốt và định luật Sác- Lơ D. Cả A, B, C đều đúng Phần tự luận ( 5 điểm ) Một khối khí tưởng chứa trong một xilanh có diện tích S = 20 cm2 , đặt trong không khí có áp suất khí quyển 105 pa. Khi giữ pít tông tại vị trí A chiều cao cột khí trong xi lanh là h1= 40 cm thì áp suất của khí trong xi lanh là p1 = 105 pa. Nén pít tông đến vị trí B để chiều cao cột khí trong xi lanh là h2= 30 cm ( Coi trong quá trình nén nhiệt độ của khối khí không thay đổi ) 1) Tính áp suất của khí trong xi lanh khi pít tông ở vị trí B 2) Muốn giữ pít tông cân bằng ở vị trí B thì phải tác dụng lên pít tông lực có hướng như thế nào và độ lớn bằng bao nhiêu Họ tên học sinh ..............................................................lớp ...............mã đề 1 điểm ...................... Kiểm tra 15 phút Phần trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm - mỗi câu 1 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 : chọn đáp án đúng Công thức tính số phân tử ( Hoặc nguyên tử ) trong m gam chất A. hắng số B. N = NA. C. p.V= hằng số D. hằng số Câu 2 : chọn đáp án đúng Chất Khí lí tưởng là chất khí A. Các phân tử khí được coi là chất điểm B. Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm C.Tuân theo đúng định luật Bôi-lơ -Ma-ri-ốt và định luật Sác- Lơ D. Cả A, B, C đều đúng Câu 3 : chọn đáp án đúng Biếu thức của định luật Bôi-lơ- Ma- ri-ốt A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 4 : chọn đáp án đúng Phương trình trạng thái khí lí tưởng ; A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 5 : chọn đáp án đúng Biểu thức của định luật Sác-lơ A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Phần tự luận ( 5 điểm ) Một khối khí tưởng chứa trong một xilanh có diện tích S = 10 cm2 , đặt trong không khí có áp suất khí quyển 105 pa. Khi giữ pít tông tại vị trí A chiều cao cột khí trong xi lanh là h1= 30 cm thì áp suất của khí trong xi lanh là p1 = 105 pa. Nén pít tông đến vị trí B để chiều cao cột khí trong xi lanh là h2= 30 cm ( Coi trong quá trình nén nhiệt độ của khối khí không thay đổi ) 1) Tính áp suất của khí trong xi lanh khi pít tông ở vị trí B 2) Muốn giữ pít tông cân bằng ở vị trí B thì phải tác dụng lên pít tông lực có hướng như thế nào và độ lớn bằng bao nhiêu Họ tên học sinh ..............................................................lớp ...............mã đề 4 điểm ...................... Kiểm tra 15 phút Phần trắc nghiệm khách quan ( 5 điểm - mỗi câu 1 điểm ) ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) Câu 1 : chọn đáp án đúng Công thức tính số phân tử ( Hoặc nguyên tử ) trong m gam chất A. hắng số B. N = NA. C. p.V= hằng số D. hằng số Câu 2 : chọn đáp án đúng Biếu thức của định luật Bôi-lơ- Ma- ri-ốt A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 3 : chọn đáp án đúng Phương trình trạng thái khí lí tưởng ; A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 4 : chọn đáp án đúng Biểu thức của định luật Sác-lơ A. p.V= hằng số B. hằng số C. hắng số D. N = NA. Câu 5 : chọn đáp án đúng Chất Khí lí tưởng là chất khí A. Các phân tử khí được coi là chất điểm B. Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm C.Tuân theo đúng định luật Bôi-lơ -Ma-ri-ốt và định luật Sác- Lơ D. Cả A, B, C đều đúng Phần tự luận ( 5 điểm ) Một khối khí tưởng chứa trong một xilanh có diện tích S = 20 cm2 , đặt trong không khí có áp suất khí quyển 105 pa. Khi giữ pít tông tại vị trí A chiều cao cột khí trong xi lanh là h1= 30 cm thì áp suất của khí trong xi lanh là p1 = 105 pa. Nén pít tông đến vị trí B để chiều cao cột khí trong xi lanh là h2= 20 cm ( Coi trong quá trình nén nhiệt độ của khối khí không thay đổi ) 1) Tính áp suất của khí trong xi lanh khi pít tông ở vị trí B 2) Muốn giữ pít tông cân bằng ở vị trí B thì phải tác dụng lên pít tông lực có hướng như thế nào và độ lớn bằng bao nhiêu

File đính kèm:

  • docGAT-66VL10NC.doc