Bài kiểm tra học kì I - Môn Ngữ văn 12

Câu 1(1đ):Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên.

Câu 2(2đ): Tóm tắt truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ “ của Tô Hoài ( từ15 đến 20 dòng)

Câu 3(7đ):Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ xung quanh sự kiện “nhặt vợ” củaTràng trong tác phẩm “Vợ nhặt “ của Kim Lân.

ĐÁP ÁN

Câu 1:

-Những năm 1958-1960,nhà nước ta vận động nhân dân miền xuôi đi xây dựng vùng kinh tế mới Tây Bắc. bài thơ “Tiếng hát con tàu “ của Chế Lan Viên ít nhiều gợi hứng từ sự kiện kinh tế –xã hội đó.

-Tuy nhiên ,về cơ bản bài thơ là là khúc hát về lòng biết ơn ,về tình yêu và sự gắn bó với nhân dân ,với đất nước của một tâm hồn thơ đã tìm thấy ngọn nguồn nuôi dưỡng và chân trời nghệ thuật mới của mình.

Câu 2:

Học sinh tóm tắt theo cốt truyện

Câu 3:

-Là một người từng trải ,bà cụ Tứ có tấm lòng thật đáng quý .Trước sự việc quá bất ngờ liên quan đến con trai, quá trình tâm lí ở nhân vật này diễn ra khá phức tạp.Cũng như con trai ,bà cụ Tứ bước chân vào nhà trong sự ngỡ ngàng.bà ngỡ ngàng trước một hiện thực dường như không hiểu được .sự ngỡ ngàng của bà cụ Tứ được khơi sâu liên tiếp bằng những câu nghi vấn .

-Thế nhưng rồi từ sự ngỡ ngàng ,bà cụ cũng hiểu ra.bà lão “cúi đầu nín lặng”.Sự nín lặng của niềm xót xa ,của nỗi lo lẫn niềm thương yêu trong lòng người mẹ nghèo khổ .rồi bà hờn tủi “Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi ,. còn mình thì.”

Bà lo lắng “Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?.

Bà cảm thấy khổ tâm “Kể ra có,làm được dăm ba mâm thì phải đấy ,nhưng nhà mình nghèo cũng chả ai chấp nhặt chi lúc này”.

Bao lo lắng ,cuối cùng dồn tụ trong câu nói đầy thương yêu của người mẹ: “Chúng mày lấy nhau lúc này ,u thương quá. “.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 948 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì I - Môn Ngữ văn 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi kiÓm tra häc k× 1 C©u 1(1®):Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬ “TiÕng h¸t con tµu” cña ChÕ Lan Viªn. C©u 2(2®): Tãm t¾t truyÖn ng¾n “Vî chång A Phñ “ cña T« Hoµi ( tõ15 ®Õn 20 dßng) C©u 3(7®):Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt bµ cô Tø xung quanh sù kiÖn “nhÆt vî” cñaTrµng trong t¸c phÈm “Vî nhÆt “ cña Kim L©n. §¸p ¸n C©u 1: -Nh÷ng n¨m 1958-1960,nhµ n­íc ta vËn ®éng nh©n d©n miÒn xu«i ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi T©y B¾c. bµi th¬ “TiÕng h¸t con tµu “ cña ChÕ Lan Viªn Ýt nhiÒu gîi høng tõ sù kiÖn kinh tÕ –x· héi ®ã. -Tuy nhiªn ,vÒ c¬ b¶n bµi th¬ lµ lµ khóc h¸t vÒ lßng biÕt ¬n ,vÒ t×nh yªu vµ sù g¾n bã víi nh©n d©n ,víi ®Êt n­íc cña mét t©m hån th¬ ®· t×m thÊy ngän nguån nu«i d­ìng vµ ch©n trêi nghÖ thuËt míi cña m×nh. C©u 2: Häc sinh tãm t¾t theo cèt truyÖn C©u 3: -Lµ mét ng­êi tõng tr¶i ,bµ cô Tø cã tÊm lßng thËt ®¸ng quý .Tr­íc sù viÖc qu¸ bÊt ngê liªn quan ®Õn con trai, qu¸ tr×nh t©m lÝ ë nh©n vËt nµy diÔn ra kh¸ phøc t¹p.Còng nh­ con trai ,bµ cô Tø b­íc ch©n vµo nhµ trong sù ngì ngµng.bµ ngì ngµng tr­íc mét hiÖn thùc d­êng nh­ kh«ng hiÓu ®­îc .sù ngì ngµng cña bµ cô Tø ®­îc kh¬i s©u liªn tiÕp b»ng nh÷ng c©u nghi vÊn . -ThÕ nh­ng råi tõ sù ngì ngµng ,bµ cô còng hiÓu ra.bµ l·o “cói ®Çu nÝn lÆng”.Sù nÝn lÆng cña niÒm xãt xa ,cña nçi lo lÉn niÒm th­¬ng yªu trong lßng ng­êi mÑ nghÌo khæ .råi bµ hên tñi “Chao «i, ng­êi ta dùng vî g¶ chång cho con lµ lóc trong nhµ ¨n nªn lµm næi ,... cßn m×nh th×...” Bµ lo l¾ng “BiÕt r»ng chóng nã cã nu«i næi nhau sèng qua ®­îc c¬n ®ãi kh¸t nµy kh«ng?’’. Bµ c¶m thÊy khæ t©m “KÓ ra cã,lµm ®­îc d¨m ba m©m th× ph¶i ®Êy ,nh­ng nhµ m×nh nghÌo còng ch¶ ai chÊp nhÆt chi lóc nµy”. Bao lo l¾ng ,cuèi cïng dån tô trong c©u nãi ®Çy th­¬ng yªu cña ng­êi mÑ: “Chóng mµy lÊy nhau lóc nµy ,u th­¬ng qu¸... “. T×nh th­¬ng yªu con gióp bµ nh­ cã thªm niÒm tin vµ nghÞ lùc.Bµ h­íng c¸c con ®Õn mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng h¬n b»ng nh÷ng c©u chuyÖn gi¶n dÞ vÒ h¹nh phóc .Bµ kh¬i gîi trong c¸c con niÒm tin vµo auéc sèng. TÊt c¶ nh÷ng chi tiÕt Êy ®· thÓ hiÖn tÊm lßng th­¬ng con, th­¬ng d©u cña bµ mÑ nghÌo. -Trong bøc tranh x· héi x¸m ng¾t Êy ,t×nh th­¬ng yªu cña bµ mÑ ®· thùc sù trë thµnh ¸nh löa th¾p lªn niÒm tin vµ h¬i Êm cho cuéc sèng cña nh÷ng con ng­êi bÊt h¹nh.

File đính kèm:

  • docDE 4.doc
Giáo án liên quan