Bài kiểm tra số 5 môn: Địa lí, khối c thời gian: 60 phút

Câu 1 (6,0 điểm)

Dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Anh (chị) hãy:

1. Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lý.

2. Cho biết sự phân bố chưa hợp lý đó là do nguyên nhân nào?

3. Nêu ảnh hưởng của sự phân bố dân cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

4. Nêu các giải pháp để phân bố lại dân cư ở nước ta.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số 5 môn: Địa lí, khối c thời gian: 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TTLT chất lượng cao Hoàng Hải Anh TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh BÀI KIỂM TRA SỐ 5 Môn: Địa lí, Khối C Thời gian: 60 phút Câu 1 (6,0 điểm) Dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lý. 2. Cho biết sự phân bố chưa hợp lý đó là do nguyên nhân nào? 3. Nêu ảnh hưởng của sự phân bố dân cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 4. Nêu các giải pháp để phân bố lại dân cư ở nước ta. Câu 2 (4,0 điểm) Cho b¶ng sè liÖu d­íi ®©y T×nh h×nh ph¸t triÓn cña d©n sè ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995 – 2003. N¨m 1995 1998 2000 2001 2003 Tæng sè d©n(ngh×n ng­êi) 71995,5 75456,3 77635,4 78685,8 80902,4 Sè d©n thµnh thÞ (ngh×n ng­êi) 14938,1 17464,6 18771,9 19469,3 20869,5 Tèc ®é gia t¨ng d©n sè(%) 1,65 1,55 1,36 1,35 1,47 a. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè tõ b¼ng sè liÖu ®· cho. b. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña n­íc ta trong giai ®o¹n 1995 – 2003. GV ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ----------------- Hết ----------------------

File đính kèm:

  • docBAI KIEM TRA SO 5 NAM 2013(1).doc