Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 62, 63: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I>Mục tiêu

1. Kiến thức:

+ Trình baøy ñöôïc caùc TN ôû 3 hieän töôïng.

+ Noùi roõ: phöông, chieàu, ñoä lôùn löïc caêng maët ngoaøi. YÙ nghóa vaø ñôn vò heä soá caêng maët ngoaøi

+ Moâ taû ñöôïc söï taïo thaønh maët khum cuûa beà maët chaát loûng.

2. Kỹ năng:

+ Vận dụng được Löïc caêng maët ngoaøi ñeå giaûi moät soá BT.

+ Vận dụng được Hieän töôïng mao daãn ñeå GT moät soá hieän töôïng.

II>Chuẩn bị:

Học sinh:

+ Ôn lại noäi dung : Löïc töông taùc PT vaø traïng thaùi caáu taïo chaát

III>Tieán trình dạy - học:

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 62, 63: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 62-63: CÁC HIEÄN TÖÔÏNG BEÀ MAËT CUÛA CHAÁT LOÛNG I>Mục tiêu Kiến thức: + Trình baøy ñöôïc caùc TN ôû 3 hieän töôïng. + Noùi roõ: phöông, chieàu, ñoä lôùn löïc caêng maët ngoaøi. YÙ nghóa vaø ñôn vò heä soá caêng maët ngoaøi + Moâ taû ñöôïc söï taïo thaønh maët khum cuûa beà maët chaát loûng. Kỹ năng: + Vận dụng được Löïc caêng maët ngoaøi ñeå giaûi moät soá BT. + Vận dụng được Hieän töôïng mao daãn ñeå GT moät soá hieän töôïng. II>Chuẩn bị: Học sinh: + Ôn lại noäi dung : Löïc töông taùc PT vaø traïng thaùi caáu taïo chaát III>Tieán trình dạy - học: T. gian (phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HÑ1 5ph a. Định nghĩa söï nôû daøi, söï nôû khoái?VD b.Vieát coâng thöùc nôû daøi, nôû khoái? Neâu roõ teân caùc ñaïi löôïng? - Trả lời1a - Trả lời 1b HÑ2 15ph a.Taïi sao gioït nöôùc treân laù sen coù daïng gaàn hình caàu vaø ñoïng taïi choã thaáp nhaát treân laù ? Coøn gioït nöôùc treân taám thuûy tinh thì lan roäng ra? b. Cho hs trình baøy sô ñoà, tieán haønh vaø hieän töôïng TN? c. C1 TL 2a - Trả lời2b - Trả lời 2c I.Hieän töôïng caêng beà maët cuûa chaát loûng 1. TN a.Sô ñoà vaø tieán haønh: b.Hieän töôïng: ( SGK) TG HÑ CUÛA GV HÑ CUÛA TROØ KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN HÑ 3 20ph * Cho hs bieát phöông, chieàu, ñoä lôùn löïc caêng maët ngoaøi a. Tìm ñôn vò heä soá caêng maët ngoaøi? * Giôùi thieäu heä soá caêng phuï thuoäc gì b. Cho HS tính f caêng mn leân voøng chæ ôû H37.2 + HS xem baûng 37.1- Nhaän xeùt. c. Nêu phöông phaùp xaùc ñònh baèng TN ôû H37.3 d. Trả lời C2 e. HS ñoïc öùng duïng vaø cho theâm VD - Trả lời 3a - Trả lời 3b -Trả lời 3c -Trả lời 3d, 3e 2. Löïc caêng beà maët: a. Phöông, chieàu, ñoä lôùn Heä soá caêng maët ngoaøi : Phuï thuoäc : Ñôn vò : *VD : Xaùc ñònh löïc caêng maët ngoaøi taùc duïng leân voøng daây chæ ôû TN H37.2 b. Xaùc ñònh heä soá caêng maët ngoaøi : 3. Öùng duïng: (SGK) HÑ 4 5ph Củng cố, dặn dò. 1. Làm bài tập 6, 7 & 8 trang 203sgk. 2. Nghiên cứu trước phần III :Hieän töôïng mao daãn Tiết 2: T. gian (phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HÑ1 5ph a.Phát bieåu:Phöông, chieàu, ñoä lôùn löïc caêng maët ngoaøi?. b.Caùch ño heä soá caêng maët ngoaøi ? c. Heä soá caêng maët ngoaøi phuï thuoäc gì ? Ñôn vò ? - Trả lời1a - Trả lời 1b -Trả lời 1c HÑ2 15ph HÑ3 20ph a. Cho hs trình baøy sô ñoà, tieán haønh vaø hieän töôïng TN? b. C3 c. C4 * GV Giôùi thieäu maët khum Loõm, loài qua TN(coù giaûi thích) * Phaân tích öùng duïng a. Cho hs trình baøy sô ñoà, tieán haønh TN? b. C5 ( GV neâu kquaû) c. Nhìn H37.7, neâu keát quaû TN * Chuù yù cho HS oáng caøng nhoû thì ñoä daâng hoaëc haï cuûa coät CL caøng lôùn d. ÑN Hieän töôïng MD - Trả lời2a - Trả lời 2b - Trả lời2c - Trả lời3a - Trả lời 3b - Trả lời3c - Trả lời 3d II.Hieän töôïng dính öôùt, khoâng dính öôùt 1. TN a.Sô ñoà vaø tieán haønh: H 37.4a,37.4b, 37.5a,37.5b b.Hieän töôïng ( SGK) -Thaønh coù d.ö:Maët khum loõm - Thaønh khoâng d.ö:Maët khum loài 2. ÖÙng duïng: Laøm giaøu quaëng (SGK) III. Hieän töôïng mao daãn: 1. TN a.Sô ñoà vaø tieán haønh: b.Keát quaû: ( SGK) - Vôùi nöôùc: nöôùc daâng leânà coù dính öôùt - Vôùi thuûy ngaân: - OÁng caøng nhoû thì ñoä daâng hoaëc ñoä haï coät CL caøng lôùn 2. ÑN HTMD: - Oáng mao daãn T. gian (phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh (HS) Kiến thức cơ bản HÑ3 * Phaân tích öùng duïng 3. Öùng duïng: (SGK) HÑ4 5ph *Cuûng coá daën doø: 1. Làm bài tập 9à12 trang 203sgk. 2. Nghiên cứu trước baøi 38

File đính kèm:

  • docTiet 62-63.doc