Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 67: Bài tập

 I> Mục tiêu: HS

 1/ Kiến thức:

- Hiểu được sự biến dạng cơ của VR, söï nở vì nhiệt, HT mao dẫn,

 sự chuyển thể các chất

 2/ Kỹ năng:

- Giải được các BT ở SGK và SBT về söï bieán daïng cô, nôû vì nhieät,

sự chuyển thể các chất ôû caùc daïng khaùc nhau

 II> Tiến trình dạy học:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 67: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 67: BÀI TẬP I> Mục tiêu: HS 1/ Kiến thức: Hiểu được sự biến dạng cơ của VR, söï nở vì nhiệt, HT mao dẫn, sự chuyển thể các chất 2/ Kỹ năng: Giải được các BT ở SGK và SBT về söï bieán daïng cô, nôû vì nhieät, sự chuyển thể các chất ôû caùc daïng khaùc nhau II> Tiến trình dạy học: HĐ HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ HĐ1 8 phút HĐ2 32 ph HĐ3 5ph * Kiểm tra bài cũ: a. Phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc ñlHuùc veà bieán daïng cô- Suaát ñaøn hoài? b.Ñònh nghóa vaø công thức nôû daøi, nôû khoái - neâu roõ teân caùc ñaïi löôïng? c. Vieát coâng thöùc löïc caêng maët ngoaøi - Ñn HTMD- ÖÙd? d. Ñnghóa HK, HBH, vieát coâng thöùc tính nhieät noùng chaûy, nhieät hoùa hôi ? Hướng dẫn HS làm các BT ở SGK vaø SBT 8,9/192; 7,8 / 197 11, 12 / 203; 14,15/ 210 BTVN: - Các bài còn lại ở SGK - Các bài sau ở SBT: 36.11, 36.14/90; 37.8, 37.9/93; 38.13, 38.14/97; Bt cuoái chöông7 4 hs lên bảng làm các câu hỏi 1a, b, c, d. HS còn lại theo dõi trên bảng nhận xét -Một số hs lên bảng làm BT - HS còn lại ở lớp tự làm bt Và theo dõi trên bảng để nhận xét. - Ghi các BT đã sửa vào vở

File đính kèm:

  • docTiet 67.doc