Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 21: Lực ma sát

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ các đặc điểm của lực ma sát trượt, ma sát nghỉ.

- Viết được biểu thức của lực ma sát trượt và lực ma sát nghỉ.

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng các biểu thức để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan tới ma sát và giải các bài tập.

B. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

- Các thí nghiệm hình H13.1, H13.2, H13.3 sgk; một vài loại ổ bi.

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức về lực ma sát.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - TrườngTHPT Hoà Vang - Tiết 21: Lực ma sát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrườngTHPT Hồ Vang GV: Lê Tài Trí Ngày soạn:15 - 10 - 2008 Tiết 21: LỈÛC MA SẠT MỦC TIÃU: 1. Kiãún thỉïc: - Hiãøu roỵ cạc âàûc âiãøm cuía lỉûc ma sạt trỉåüt, ma sạt nghè. - Viãút âỉåüc biãøu thỉïc cuía lỉûc ma sạt trỉåüt vaì lỉûc ma sạt nghè. 2. Kyỵ nàng: - Biãút váûn dủng cạc biãøu thỉïc âãø giaíi thêch cạc hiãûn tỉåüng thỉûc tãú cọ liãn quan tåïi ma sạt vaì giaíi cạc baìi táûp. CHUÁØN BË: 1. Giạo viãn: - Cạc thê nghiãûm hçnh H13.1, H13.2, H13.3 sgk; mäüt vaìi loải äø bi. 2. Hoüc sinh: - Än lải kiãún thỉïc vãư lỉûc ma sạt. NỘI DUNG GHI BẢNG I>Lực ma sát trượt: 1/ Đo lực ma sát trượt: (SGK) 2/ Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?(SGK) a- b- c- 3/ Hệ số ma sát trượt: µ = Hệ số ma sát trượt phụ thuộc 4/ Cơng thức của lực ma sát trượt: II>Lực ma sát lăn: HS học phần tĩm tắt ở trang 78 sgk III> Lực ma sát nghỉ: 1/ Thế nào là lực ma sát nghỉ: ( HS học phần tĩm tắt ở trang 78 sgk) 2/ Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ: - Hướng : ngược hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc. - Độ lớn cân bằng với lực tác dụng khi vật cịn chưa cđ - Cĩ độ lớn cực đại , độ lớn cực đại lớn hơn Fmst. 3/ Vai trị của lực ma sát nghỉ: C. TÄØ CHỈÏC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY HOÜC: Hoảt âäüng 1 (...phụt): Kiãøm tra baìi cuỵ. Hoảt âäüng cuía GV Hoảt âäüng cuía HS -Âàût cáu hoíi. -Nháûn xẹt cáu traí låìi vaì cho âiãøm. -Yãu cáưu hs cho mäüt vaìi ỉïng dủng cuía lỉûc âaìn häưi. -Nháûn xẹt cáu traí låìi. -Traí låìi cáu hoíi: Thãú naìo laì lỉûc âaìn häưi? Âiãưu kiãûn xuáút hiãûn lỉûc âaìn häưi? -Phạt biãøu âënh luáût Huc. -ỈÏng dủng cuía lỉûc âaìn häưi. Hoảt âäüng 2 (...phụt): Tçm hiãøu vãư 3 loải lỉûc ma sạt: trỉåüt, làn, nghè, vaì âiãưu kiãûn xuáút hiãûn cuía chụng. Hoảt âäüng cuía GV Hoảt âäüng cuía HS -Yãu cáưu hs quan sạt hçnh aính mä taí chuyãøn âäüng cuía bàng chuyãưn trãn bãún than Cỉía Äng. -Gåüi yï lỉûc âaỵ giỉỵ cho than trãn bàng chuyãøn âäüng? -Yãu cáưu hs âoüc pháưn 1 sgk. -Nãu cáu hoíi C1 sgk. -Nháûn xẹt cáu traí låìi. -Yãu cáưu hs âoüc pháưn 2 sgk. -Nãu cáu hoíi C2 sgk. -Nháûn xẹt cáu traí låìi. -Yãu cáưu hs quan sạt baíng hãû säú ma sạt vaì cho nháûn xẹt. -Nháûn xẹt cáu traí låìi. -Yãu cáưu hs âoüc pháưn 3 sgk. -Nãu cáu hoíi so sạnh giỉỵa ma sạt trỉåüt vaì ma sạt làn. -Nháûn xẹt cáu traí låìi cuía hs. -Xem tranh trong sgk. Giaíi thêch tạc dủng cuía bàng chuyãưn váûn chuyãøn than. -Âoüc sgk pháưn 1. -Traí låìi cáu hoíi C1. -Âoüc sgk pháưn 2. -Traí låìi cáu hoíi C2. -Xem baíng hãû säú ma sạt trong sgk, rụt ra nháûn xẹt. -Âoüc sgk pháưn 3, so sạnh giỉỵa ma sạt trỉåüt vaì ma sạt làn. Hoảt âäüng 3 (...phụt): Vai troì cuía ma sạt nghè trong âåìi säúng. Hoảt âäüng cuía GV Hoảt âäüng cuía HS -Yãu cáưu hs âoüc sgk -Nãu cáu hoíi, yãu cáưu hs láúy cạc vê dủ thỉûc tãú cọ liãn quan tåïi 3 loải lỉûc ma sạt, ma sạt cọ låüi, cọ hải. -Nháûn xẹt cáu traí låìi cuía hs. -Âoüc sgk pháưn 3. -Láúy vê dủ vãư lỉûc ma sạt. -Xem hçnh H13.4. Cho yï kiãún nháûn xẹt Hoảt âäüng 4 (...phụt): Váûn dủng, cuíng cäú. Hoảt âäüng cuía GV Hoảt âäüng cuía HS -Yãu cáưu hs traí låìi cáu hoíi sgk. -Nháûn xẹt cáu traí låìi cuía hs. -Nháûn xẹt cáu traí låìi cuía hs. -Yãu cáưu hs ghi tọm tàõt cạc kiãún thỉïc troüng tám cuía baìi. -Traí låìi cáu hoíi tràõc nghiãûm theo näüi dung cáu hoíi sgk. -Trçnh baìy låìi giaíi. -Ghi tọm tàõt cạc kiãún thỉïc cå baín: Âiãưu kiãûn xuáút hiãûn 3 loải lỉûc ma sạt vaì tạc dủng cuía chụng, vai troì cuía lỉûc ma sạt trong âåìi säúng. Hoảt âäüng 5 (...phụt): Hỉåïng dáùn vãư nhaì. Hoảt âäüng cuía GV Hoảt âäüng cuía HS -Nãu cáu hoíi, baìi táûp vãư nhaì. -Yãu cáưu: hs chuáøn bë baìi sau. -Ghi cáu hoíi, baìi táûp vãư nhaì. -Nhỉỵng sỉû chuáøn bë cho baìi sau. D. PHÁƯN RỤT KINH NGHIÃÛM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 21.luc ma sat.doc