Bài soạn Vật lý 8 tiết 29: Công thức tính nhiệt lượng

Tiết 29 Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

A. Mục tiêu:

 * Kiến thức:

Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức . mô tả được thí nghiệm và xử lý được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật.

 * Kỹ năng:

Phân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm có sẵn rèn kỷ năng tổng hợp, khái quát hóa

 * Thái độ:

Nghiêm túc trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Vật lý 8 tiết 29: Công thức tính nhiệt lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 29 Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Ngày soạn: 2/4/2009 Ngày giang:3/4/2009 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức. mô tả được thí nghiệm và xử lý được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật. * Kỹ năng: Phân tích bảng số liệu về kết quả thí nghiệm có sẵn rèn kỷ năng tổng hợp, khái quát hóa * Thái độ: Nghiêm túc trong học tập B. Chuẩn bị: Hai giá thí nghiệm, hai lưới amiăng, 2 đèn cồn, 2 cốc thủy tinh chịu nhiệt, kẹp, 2 nhiệt kế. 3 bảng kết quả thí nghiệm bảng 24.1; 24.2; 24.3 C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định:(1’) Vắng:............................................................................................................ II. Kiểm tra bài cũ:(5’) Trả bài kiểm tra III. Bài mới: * Đặt vấn đề (1'): Hoạt động của thầy và trò Nội dung 11’ Hoạt động 1: Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào? - GV cho HS đọc thông tin Sgk. HS đọc mục 1+xem H24.1 nêu phương án TN. HS làm TN và trả lời các câu hỏi C1, C2. ? Quan hãû giæîa nhiãût læåüng váût cáöm thu vaìo âãø noïng lãn vaì khäúi læåüng cuía váût. HS đọc mục 1 + xem H24.2 nêu phương án TN. HS làm TN và trả lời các câu hỏi C3, C4,C5. HS đọc mục 1 + xem H24.3 nêu phương án TN. HS làm TN và trả lời các câu hỏi C3, C4,C5. I. Nhiãût læåüng 1váût thu vaìo âãø noïng lãn phuû thuäüc nhæîng yãúu täú naìo? 1. Quan hãû giæîa nhiãût læåüng váût cáöm thu vaìo âãø noïng lãn vaì khäúi læåüng cuía váût. * Baíng 24.1: m1=1/2m2; Q1=1/2Q2 C1. Âäü tàng nhiãût âäü vaì cháút laìm váût âæåüc giæî giäúng nhau. Âãø tçm hiãøu mäúi quan hãû giæîa nhiãût læåüng vaì khäúi læåüng. C2. Khäúi læång caìng låïn thç nhiãût læåüng thi vaìo caìng låïn. 2. Quan hãû giæîa nhiãût læåüng váût cáön thu vaìo âãø noïng lãn vaì âäü tàng nhiãût âäü. C3. Giæî khäúi læåüng vaì cháút laìm váût giäúng nhau, 2cäúc phaíi âæûng cuìng 1læåüng næåïc. C4. Cho âäü tàng nhiãût âäü khaïc nhau. Âãø cho nhiãût âäü cuäúi 2cäúc khaïc nhau bàòng caïch cho thåìi gian âun khaïc nhau. * Baíng 24.2: Dt01=1/2Dt02; Q1= 1/2Q2 C5. Âäü tàng nhiãût âäü caìng låïn thç nhiãût læåüng váût thu vaìo caìng låïn. 3. Quan hãû giæîa nhiãût læåüng váûy cáön thu vaìo âãø noïng lãn våïi cháút laìm váût. * Baíng 24.3: Q1>Q2 C6. Khäúi læåüng khäng âäøi; âäü tàng nhiãût âäü giäúng nhau; cháút laìm váût khaïc nhau. C7. Coï. 10’ Hoạt động 2: GV xây dựng cäng thæïc tênh nhiãût læåüng. ? Nhàõc laûi nhiãût læåüng cuía 1váût thu vaìo âãø noïng lãn phuû thuäüc vaìo nhæîng yãúu täú naìo. + Giåïi thiãûu cäng thæïc tênh nhiãût læåüng, tãn vaì âån vë cuía caïc âaûi læåüng trong cäng thæïc. + Giåïi thiãûu khaïi niãûm vãö nhiãût dung riãng, baíng nhiãût dung riãng cuía 1säú cháút. ? Giaíi thêch säú nhiãût dung riãng cuía næåïc, ræåüu II. Cäng thæïc tênh nhiãût læåüng Q = m.c.Dt Trong âoï: Q laì nhiãût læåüng váût thu vaìo (J) m laì khäúi læåüng cuía váût (kg) Dt = t2-t1 : âäü tàng nhiãût âäü (0C hoàûc 0K) c laì nhiãût dung riãng (J/Kg.K) 10’ Hoạt động 3: Váûn duûng. -GV: Yc hs váûn duûng traí låìi C8, C9, C10. Goüi 2hs lãn baíng laìm C9, C10. Hs trong låïp nháûn xeït. III. Vận dụng C8. Tra baíng âãø biãút c; cán váût âãø biãút m; âo nhiãût âäü âãø xaïc âënh âäü tàng nhiãût âäü. AD: Q=m.c.Dt Thay säú: Q=5.380.(50-20)=57000(J) C10. Q1=m1.c1.Dt=2.4200(100-25)=630.000(J) Q2=m2.c2.Dt=0,5.880.(100-25)=33000(J) Váûy : Q=Q1+Q2=663.000(J)=663(KJ) IV. Củng cố. (5') - Hệ thông kiến thức. - Goüi hs âoüc pháön "Ghi nhåï" V. Dàûn doì: (2') - Hoüc baìi, laìm BT 24.1 âãún 24.7 SBT. - Đoc và chuẩn bị bài mới. * Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................

File đính kèm:

  • doct29.doc
Giáo án liên quan