Bài tập chủ đề 1: Cơ học (tiếp theo)

I-TỰ LUẬN:

Câu 1: Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng?

Câu 2: Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Thế năng hấp dẫn của vật là gì? Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 3: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính công suất và đơn vị của công suất?

C©u 4: Khi sö dông rßng räc ®éng, h•y cho biÕt c«ng nµo lµ c«ng cã Ých, c«ng nµo lµ hao phÝ, c«ng nµo lµ c«ng toµn phÇn.

 

docx4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập chủ đề 1: Cơ học (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP Chủ đề 1: CƠ HỌC (tiếp theo) ! I-TỰ LUẬN: Câu 1: Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng? Câu 2: Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thế năng hấp dẫn của vật là gì? Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu 3: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính công suất và đơn vị của công suất? C©u 4: Khi sö dông rßng räc ®éng, h·y cho biÕt c«ng nµo lµ c«ng cã Ých, c«ng nµo lµ hao phÝ, c«ng nµo lµ c«ng toµn phÇn. Câu5:a) Phát biểu định luật về công. b) Kể tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng. Câu 6: Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg mất 20 giây. Tính: a) Công thực hiện của mỗi người ? b) Ai làm việc khỏe hơn ? Đáp số: a) A: 1 600 J , B: 2 400 J. b) A khỏe hơn. C©u 7: Mét ng«i nhµ cao 13 tÇng, mçi tÇng cao 4m. Cã mét thang m¸y chë tèi ®a ®­îc 18 ng­êi tõ tÇng 1 lªn ®Õn tÇng 13, mçi ng­êi cã khèi l­îng trung b×nh lµ 50kg . Mçi chuyÕn lªn nÕu kh«ng dõng l¹i ë c¸c tÇng kh¸c th× hÕt 1 phót. C«ng suÊt cña thang m¸y lµ bao nhiªu? (Bá qua träng l­îng cña thang máy). Chú ý: Muốn lên tầng 13, thang máy chỉ phải đi qua hết 12 tầng - dưới tầng 13. Đáp số: 7 200 W Câu 8: An thực hiện một công 36 kJ trong 10 phút. Bình thực hiện một công 42kJ trong 14 phút. Ai làm việc khỏe hơn? Vì sao? Đáp số: An. Câu 9: Người ta lăn đều một thùng hàng có khối lượng 30kg theo một tấm ván nghiêng dài 5m lên sàn xe ô tô cao 1,5m. Tính công thực hiện và lực kéo thùng hàng trên tấm ván của người đó. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng, biết lực cản do ma sát trên đường lăn là 10N. Đáp số: a) 450 J, 90N b) 90% Câu 10: Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó? Đáp số: 100 W Câu 11: Một con ngựa kéo một chiếc xe với một lực không đổi bằng 500N và đi được một quảng đường 9km trong 30 phút. a. Tính công suất của con ngựa. b. Nếu xe chuyển động với vận tốc 6m/s thì công suất của con ngựa là bao nhiêu? Đáp số: a) 2 500 W b) 3 000 W Câu 12:Một con bò kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của con bò là 200N.Công suất của bò là? Đáp số: 500 W Câu 13: Moät ngöôøi keùo vaät naëng 300N leân ñoä cao 8m baèng moät maët phaúng nghieâng .Tính coâng thöïc hieän ñeå thaéng löïc ma saùt trong tröôøng hôïp naøy, bieát hieäu suaát laø 80% . Đáp số: 600 J II-TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Vật nào sau đây có thế năng đàn hồi: A. Quả bóng bị xì hết hơi. B. Lò xo ở trạng thái tự nhiên trên mặt bàn. C. Một dây cao su đặt trên mặt bàn . D. Lò xo được treo thẳng đứng ở một đầu, đầu còn lại gắn với 1 quả nặng. C©u 2: Tèc ®é cña xe löa lµ 72km/h, tèc ®é cña xe «t« lµ 18m/s th×: A. Tèc ®é xe löa lín h¬n tèc ®é cña «t« . B. Tèc ®é «t« lín h¬n tèc ®é cña xe löa . C. Hai xe cã tèc ®é b»ng nhau. D.Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc xe nµo tèc ®é nµo lín h¬n. C©u 3: Mét ng­êi ®i qũang ®­êng s1 hÕt t1 gi©y, ®i qũang ®­êng tiÕp theo s2 hÕt t2 gi©y. Trong c¸c c«ng thøc sau ®©y c«ng thøc nµo lµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi nµy trªn c¶ qu¶ng ®­êng s1 vµ s2 A. vtb = B. vtb = C. vtb = D. C¶ 3 c«ng thøc trªn ®Òu kh«ng ®óng C©u 4: QuyÓn s¸ch n»m yªn trªn bµn do: A. QuyÓn s¸ch kh«ng chÞu t¸c dông cña lùc nµo . B. QuyÓn s¸ch chÞu t¸c dông bëi lùc hót cña tr¸i ®Êt. C. QuyÓn s¸ch chÞu t¸c dông bëi lùc ®Èy cña mÆt bµn. D. QuyÓn s¸ch chÞu ®ång thêi lùc hót cña tr¸i ®Êt vµ lùc ®Èy cña bµn, hai lùc nµy c©n b»ng. nhau. Câu 5: Cã mét thanh nhÑ AB ®Æt trªn ®iÓm tùa O nh­ h×nh bªn. §o¹n OA ng¾n h¬n ®o¹n OB. ë hai ®Çu A vµ B cña thanh ng­êi ta treo 2 vËt G1 vµ G2 sao cho thanh n»m th¨ng b»ng. B©y giê ta dÞch chuyÓn hai vËt vµo gÇn O mét ®o¹n nh­ nhau th×: A. Thanh AB vÉn n»m th¨ng b¨ng B. §Çu A cña thanh bÞ h¹ xuèng C. §Çu B cña thanh bÞ h¹ xuèng D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc Câu 6: Công thức tính công suất nào dưới đây là công thức đúng? A. P = A.t B. P =F.S C. P = A/s D. P = A/t Câu 7: Vật nào sau đây không có thế năng? A. Mũi tên đang bay. B. Lò xo để tự nhiên ở độ cao so với mặt đất. C. Viên bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang. D. Lò xo bị ép ngay trên mặt đất. Câu 8: Động năng của một vật phụ thuộc vào: A. độ cao và khối lượng của vật. B. vận tốc và khối lượng của vật. C. độ biến dạng của vật. D. độ cao và vận tốc của vật. Câu 9: Một vật có động năng 50J, có thế năng 60J thì có cơ năng là: A. 10 J B. 50 J C. 60 J D. 110 J C©u 10: §Ó ®­a mét vËt cã träng l­îng 1200N lªn cao 5m theo ph­¬ng th¼ng ®øng th× cÇn thùc hiÖn mét c«ng: A. 240 J B. 6200 J C. 6000 J D. 6000 J/s Câu 11: Máy cơ đơn giản nào sau đây cho ta lợi về công ? A. Ròng rọc. B. Đòn bẩy. C. Mặt phẳng nghiêng. D.Không có máy nào trong ba máy đó. Câu 12: Trong c¸c tr­êng hîp sau tr­êng hîp nµo cã c«ng c¬ häc: Mét ng­êi ®ì hßn ®¸. Con tr©u kÐo cµy. Mét ng­êi ®Èy mét thïng gç nh­ng vÉn kh«ng dÞch chuyÓn. Viªn bi l¨n ®Òu trªn sµn nhµ. Câu 13. Để nâng một thùng hàng lên độ cao h, dùng cách nào sau đây cho ta lợi về công? A. Dùng ròng rọc cố định B. Dùng ròng rọc động C. Dùng mặt phẳng nghiêng D. Không có cách nào cho ta lợi về công. Câu 14: Cơ năng gồm hai dạng là: A. Thế năng và nhiệt năng. B. Động năng và nội năng. C. Động năng và thế năng. D. Thế năng và nội năng. Câu 15 : Một cần cẩu nâng một vật có khối lượng 1800kg lên cao 6m trong thời gian 1 phút. Công suất của cần cẩu là: A. 1800W B. 10800W C. 108000W D. 180W Câu 16: Công suất được xác định bằng A. Lực tác dụng trong một giây. C. Công thực hiện được trong một giây B. Công thức P = A.t. D. Công thực hiện được khi vật dịch chuyển được một mét Câu 17: Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị có ghi 2000W. Số đó cho biết: A. Công suất định mức của dụng cụ hay thiết bị đó. C. Khả năng tạo ra lực của dụng cụ hay thiết bị đó. B. Công thực hiện được của dụng cụ hay thiết bị đó D. Khả năng dịch chuyển của dụng cụ hay thiết bị đó. Câu 18: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng? A.Chiếc xe Ô tô đang đứng yên bên đường. C.Máy bay đang bay. B.Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. D.Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất Câu 19: Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì: A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn. B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn. C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn. D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau. Câu 20: Chọn mốc tính độ cao tại mặt đất. Trong các trường hợp sau trường hợp nào không có thế năng hấp dẫn? A. Một vật đang chuyển động trên mặt phẳng nghiêng B. Ôtô đang chạy trên đường C. Máy bay đang bay trên bầu trời D. Một con chim đang đậu trên ngọn cây Câu 21: Trong c¸c tr­êng hîp d­íi ®©y, tr­êng hîp nµo träng lùc thùc hiÖn c«ng c¬ häc? A. §Çu tµu ho¶ ®ang kÐo ®oµn tµu chuyÓn ®éng B. Ng­êi c«ng nh©n dïng rßng räc cè ®Þnh kÐo vËt nÆng lªn cao. C. Ô t« ®ang chuyÓn ®éng trªn mÆt ®­êng n»m ngang. D. Qu¶ b­ëi r¬i tõ trªn xuèng. Choïn töø thích hôïp ñieàn vaøo choå troáng: Câu 22:* Chæ coù coâng cô hoïc khi coù taùc duïng vaøo vaät vaø laøm cho vaät *Duøng roøng roïc ñoäng ñöôïc lôïi hai laàn veà lực thì laïi thieät hai laàn veà.. nghóa laø khoâng ñöôïc lôïi gì veà. VUI LÝ HỌC ! 1: Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ? Nắp ấm pha trà thường có 1 lỗ hở nhỏ để áp suất không khí ở ngoài ấm vào lỗ nhỏ cộng với áp suất chất lỏng trong ấm lớn hơn áp suất chất lỏng trong ấm nên dễ rót nước. 2-Vì sao buùt taéc möïc, neáu vaåy maïnh, buùt laïi vieát ñöôïc? Buùt taéc möïc, neáu vaåy maïnh, buùt laïi vieát ñöôïc vì do quaùn tính khi vaåy maïnh thaân buùt thì möïc vaø thaân buùt ñeàu chuyeån ñoäng. Khi döøng laïi khoâng vaåy nöõa thì thaân buùt döøng laïi nhöng möïc vaãn tieáp tuïc chuyeån ñoäâng xuoáng ñaàu ngoøi buùt neân buùt vieát ra möïc. 3- Tiếng nói của người tí hon và khổng lồ trong "Guylive" Trong bộ phim "Guylive du ký" của Liên Xô cũ, những người tí hon nói chuyện bằng âm điệu cao, bởi chỉ có âm điệu cao mới thích hợp với cuống họng nhỏ của họ, còn người khổng lồ Pêchya thì lại nói bằng giọng thấp. Nhưng khi quay phim đó thì người lớn lại đóng vai người tí hon và các em nhỏ đóng vai Pêchya. Vậy làm thế nào để đổi được giọng nói trên phim? Đạo diễn Pơtusơco cho biết, lúc quay phim các diễn viên vẫn nói giọng bình thường, còn trong quá trình quay phim, người ta đã thay đổi tông bằng một phương pháp độc đáo, căn cứ vào đặc điểm vật lý của âm. Muốn làm cho giọng của những người tí hon cao lên và giọng của Pêchya thấp xuống, các chuyên gia đã dùng những băng ghi âm chuyển động chậm để ghi lời nói của các diễn viên đóng vai người tí hon. Ngược lại, họ dùng băng ghi âm chuyển động nhanh để ghi lời nói của Pêchya. Khi chiếu phim thì cho cuốn phim chạy với vận tốc bình thường. Kết quả chiếu phim phù hợp với điều mà đạo diễn mong muốn. Điều này xảy ra là vì khi giọng nói của người tí hon truyền đến tai thính giả, vì số lần dao động đã nhiều hơn hẳn so với các âm thanh thông thường nên đương nhiên tông sẽ cao lên. Còn khi giọng nói của Pêchya truyền đến tai thính giả, vì số lần dao động đã ít hơn âm thanh thông thường rất nhiều, nên tông sẽ thấp xuống. Tóm lại, trong cuốn phim này, âm điệu của giọng nói của người tí hon cao hơn người thường một quãng năm, và giọng nói của Pêchya thấp hơn âm điệu thông thường một quãng năm. Với âm thanh, "kính lúp thời gian" đã được vận dụng một cách độc đáo như vậy. Hiện tượng này cũng thường xảy ra khi ta vặn máy hát với vận tốc lớn hơn hoặc nhỏ hơn vận tốc thông thường.

File đính kèm:

  • docxBT Chu de 1CO HOC tiep .docx
Giáo án liên quan