Bài tập Từ trường & cảm ứng điện từ

Câu 1. Từ trường không tác dụng lực lên:

a) nam châm khác đặt trong nó b) dây dẫn tích điện đặt trong nó

b) hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó d) một vòng dạy mang dòng điện đặt trong nó

Câu 2. Tương tác từ là tương tác giữa:

a) nam châm với nam châm b) dòng điện với dòng điện

c) nam châm với dòng điện d) cả a, b và c đúng

Câu 3. Trong chân không, dòng điện I sinh ra từ trường B¬0. Nếu đặt dòng điện này trong môi trường đồng chất có độ từ thẩm µ thì cảm ứng từ B do dòng điện I sinh ra tính bằng công thức:

 a) B = B0/ µ b) B = µ2. B0 c) B = B0/ µ2 d) B = µ.B0

Câu 4. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động có hướng trong từ trường đều bằng 0 khi:

 a) Hạt chuyển động song song với đường cảm ứng từ.

 b) Hạt chuyển động theo một đường thẳng hợp với đường cảm ứng từ một góc bất kì.

 c) Hạt chuyển động theo một quỹ đạo tròn vuông góc với đường cảm ứng từ.

 d) Hạt chuyển động vuông góc với đường cảm ứng từ.

 

doc17 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 16/11/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Từ trường & cảm ứng điện từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG & CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Từ trường không tác dụng lực lên: a) nam châm khác đặt trong nó b) dây dẫn tích điện đặt trong nó b) hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó d) một vòng dạy mang dòng điện đặt trong nó Tương tác từ là tương tác giữa: a) nam châm với nam châm b) dòng điện với dòng điện c) nam châm với dòng điện d) cả a, b và c đúng Trong chân không, dòng điện I sinh ra từ trường B0. Nếu đặt dòng điện này trong môi trường đồng chất có độ từ thẩm µ thì cảm ứng từ B do dòng điện I sinh ra tính bằng công thức: a) B = B0/ µ b) B = µ2. B0 c) B = B0/ µ2 d) B = µ.B0 Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động có hướng trong từ trường đều bằng 0 khi: a) Hạt chuyển động song song với đường cảm ứng từ. b) Hạt chuyển động theo một đường thẳng hợp với đường cảm ứng từ một góc bất kì. c) Hạt chuyển động theo một quỹ đạo tròn vuông góc với đường cảm ứng từ. d) Hạt chuyển động vuông góc với đường cảm ứng từ. Một dây dẫn thẳng dài uốn thành dạng như hình vẽ có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây có độ lớn: a) 2(+1)10-7.I/R b) 2(-1)10-7.I/R c) 2.10-7.I/R d) 2.10-7.I/R Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí (như hình vẽ). Dây thứ nhất đặt trong mặt phẳng giấy, dây thứ hai đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Tính độ lớn vector cảm ứng từ tại điểm D. Biết các điểm ABCD tạo thành hình vuông cạnh a = 0,5m, I = 10A. a) 40.10-7 (T) b) 80.10-7 (T) c) 40.10-7 (T) d) 0 (T) Trong các thiết bị điện tử, những dây điện mang dòng điện bằng nhau, ngược chiều thường được cuốn lại với nhau nhằm mục đích chính là: a) Làm tăng hiệu ứng từ b) Làm giảm hiệu ứng từ c) Làm tăng hiệu ứng điện d) Một lí do khác Ống dây có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua thì trong lòng ống dây có cảm ứng tử B. Nếu kéo giãn cho chiều dài ống dây tăng lên 2 lần thì: a) B tăng 2 lần b) B giảm 2 lần c) B tăng lần d) B giảm lần Khung dây tròn có diện tích S, có dòng điện I chạy qua thì tại tâm vòng dây có cảm ứng tử B. Nếu giảm diện tích khung dây xuống 2 lần thì cảm ứng từ B tại tâm vòng dây sẽ: a) B tăng 2 lần b) B giảm 2 lần c) B tăng lần d) B giảm lần Khi một hạt mang điện chuyển động vào trong một từ trường có phương vuông góc với vactor vận tốc thì quỹ đạo của nó có dạng: a) Một đường thẳng b) Một đường tròn c) Một nhánh Parabol d) không xác định Cho hai dây dẫn đặt song song với nhau trong cùng một mặt phẳng, mang hai dòng điện ngược chièu có cường độ lần lượt là I1 và I2. Lực do dây dẫn 2 tác dụng lên 1m chièu dài dây dẫn 1 được tính theo biểu thức nào sau đây? a) F = B2I2 b) F = B1I1 c) F = B2I1 d) F = B1I2 Trong công thức tính lực Lorentz F = qBvsinθ. Hãy chỉ ra câu sai trong những nhận xét sau: a) luôn vuông góc với . b) luôn vuông góc với . c) luôn vuông góc với . d) có thể hợp với góc tùy ý. Công thức B = 2.10-7.I/R là công thức tính cảm ứng từ do khung dây tròn sinh ra tại: a) Tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với khung dây. b) Tại một điểm bất kì trong mặt phẳng của khung dây. c) Tại một điểm ngoài khung dây. d) Tại tâm khung dây. Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc α giữa dây dẫn và phải bằng: a) 00 b) 300 c) 600 d) 900 Khung dây MNPQ mang dòng điện I đặt trong cùng mặt phẳng với dòng điện I1 như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng? a) hai lực và làm thành một ngẫu lực. b) hai lực và làm thành một ngẫu lực. c) hai lực và cân bằng nhau. d) hai lực và cân bằng nhau. Nam châm điện có cấu tạo như hình vẽ trên. Các cực N, S của nam châm lần lượt ở các vị trí: a) A, B b) B, C c) A,C d) B, D Cho ba dây dẫn thẳng mang dòng điện có cùng cường độ đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại ba vị trí A, B, C tạo thành tam giác vuông cân tại A. Hình vẽ nào sau đây xa1 định đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thứ ba đặt tại A? a) b) c) d) Hai dây dẫn thẳng song song, có dòng điện cùng cường độ I nhưng ngược chiều chạy qua đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại hai điểm A B. Dây dẫn thứ ba có cùng cường độ I chạy qua và cũg đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Hải dây thứ ba phải đặt ở đâu và có chiều như thế nào để lực từ tác dụng lên nó bằng 0? a) Trong khoảng AB b) Ngoài khoảng AB c) Không có vị trí nào d) Giữa AB và có chiều đi vào Khung dây ABCD nằm cân bằng trong từ trường đều B nếu: a) Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây b) Cảm ứng từ song song với cạnh AB c) Cảm ứng từ song song với cạnh AD d) Cảm ứng từ song song mặt phẳng khung Cảm ứng từ trong lòng ống dây không phụ thuộc trực tiếp vào: a) mật độ vòng dây cuốn b) độ từ thẩm của môi trường trong lòng ống dây c) số vòng dây d) cường độ dòng điện qua ống dây Ống dây mang dòng điện và dang hút nam châm như hình vẽ. Xác định chiều dòng điện qua ống dây? Có bốn đoạn dây điện cùng mang dòng điện có cường độ I. Lực tác dụng lên mỗi đoạn dây có độ lớn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như thế nào? a) F1 F2 > F3 > F4 c) F1 = F2 = F3 = F4 d) F4 < F1 < F2 < F3 Nhận xét nào đúng lực do từ trường B1 và B2 tác dụng lên 1m chiều dài dây điện mang dòng điện I a) F1 = 2F2 b) F2 = 2F1 c) F1 = F2 d) F1 = F2 Hạt mang điện khối lượng 1g, điện tích q = 160C được bắn vuông góc với đường cảm ứng từ vào một từ trường đều có B = 1T thì hạt chuyển động theo một quỹ đạo là một nửa đường tròn bán kính 20m. Tính vận tốc hạt lúc được bắn vào trong từ trường? Hạt mang điện dương chuyển động thẳng đều trong một vùng không gian có cả điện trường và từ trường như hình vẽ. Biết vận tốc hạt là 8.106m/s, cảm ứng từ B có độ lớn 0,001T. Xác định chiều và độ lớn của điện trường E. Ba thanh OA, OB, MN hợp thành một khung dây dẫn kín, MN có thể trượt trên OA, OB. Đặt khung dây trong từ trường B. Để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung có chiều như hình vẽ, ta có thể a) Giữ yên thanh MN, giảm B. b) Giữ yên thanh MN, tăng B c) Trượt thanh MN ra xa O, B không đổi c) a, b đều được. Cho hai vùng từ trường đều sát nhau, cảm ứng từ có chiều như hình vẽ. Hãy cho biết ở vị trí nào không có dòng điện cảm ứng, ở vị trí nào dòng điện cảm ứng có chiều quay theo kim đồng hồ, vị trí nào dòng điện cảm ứng ngược chiều quay kim đồng hồ? Một thanh nam châm thả rơi vuông góc mặt phẳng khung dây và đi qua tâm. Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên khung và lực tương tác giữa nam châm và khung dây trong hai trường hơp: a) Nam châm ở phía trên khung. b) Nam châm rơi và ở phía dưới khung Xác định chiều của dòng điện cảm ứng qua R trong mạch điện bên trong các trường hợp sau: a) Ngay sau khi K dóng. b) Một lúc sau khi K đóng. c) Ngay sau khi K mở. Khung dây kín quay quanh trục ox trong từ trường đều như hình vẽ. Hỏi trong giai đoạn nào của chuyển động quay dòng điện cảm ứng có chiều: a) Từ P đến Q b) Từ Q đến P c) Bằng 0. Trường hợp nào sau đây có dòng điện cảm ứng trong khung? a) Cho diện tích giảm đều xuống ½ và cảm ứng từ có độ lớn tăng đều ½ và hướng không đổi trong cùng một khoảng thời gian. b) Chỉ đổi chiều cảm ứng từ nhưng giữ nguyên độ lớn. c) Cho khung quay đều quanh trục đối xứng song song với . d) Cho khung chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều . Chọn câu sai: “Đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường đều như hình vẽ. Hai đầu dây tồn tại một hiệu điện thế là do” a) có sự phân bố lại điện tích trên dây dẫn dưới tác dụng của lực Lorentz. b) các electron bị lực Lorentz kéo về một đầu, đầu còn lại thiếu electron sẽ tích điện dương. c) các electron bị lực Lorentz kéo về một đầu, còn Ion + kim loại bị kéo về đầu dây dẫn còn lại. d) Các electron ngoài chuyển động nhiệt còn tham gia chuyển động theo phương của nên chịu tác dụng lực Lorentz kéo về một đầu dâu dẫn. Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr­êng ®ã cã ®é lín lµ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Một đoạn dây dẫn dài 20cm, có dòng điện 0,5A chạy qua đặt trong từ trường đều có B=0,02T. Biết đường sức từ vuông góc với dây dẫn và đều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn và phương như thế nào? Đáp án: 2.10-3 (N). Theo quy tắc bàn tay trái có phương thẳng đứng. Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc hîp bëi d©y MN vµ ®­êng c¶m øng tõ lµ: A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900 I Mét khung d©y c­êng ®é 0,5A h×nh vu«ng c¹nh a=20cm. Tõ tr­êng cã ®é lín 0,15T cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mp khung d©y, cã chiÒu tõ ngoµi vµo trong. VÏ h×nh x¸c ®Þnh lùc vµ ®é lín cña c¸c lùc tõ t¸c dông lªn c¸c c¹nh * §èi víi dßng ®iÖn th¼ng dµi Dßng ®iÖn I = 1 (A) ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dµi. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch d©y dÉn 10 (cm) cã ®é lín lµ: A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T) C. 2.10-6(T) D. 4.10-7(T) Mét dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nµy g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iÓm M c¸ch d©y mét kho¶ng A. 25 (cm) B. 10 (cm) C. 5 (cm) D. 2,5 (cm) Mét dßng ®iÖn th¼ng, dµi cã c­êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5 (cm) cã ®é lín lµ: A. 8.10-5 (T) B. 80.10-5 (T) C. 4.10-6 (T) D. 40.10-6 (T) Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ: A. 10 (A) B. 20 (A) C. 30 (A) D.50 (A) Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã A. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 B. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1 C. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 D. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1 Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ: A. 5,0.10-6 (T) B. 7,5.10-6 (T) C. 5,0.10-7 (T) D.7,5.10-7 (T) Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ: A. 1,0.10-5 (T) B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T) D. 1,3.10-5 (T). * §èi víi dßng ®iÖn trßn T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn cã 12 vßng d©y,c­êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®­îc lµ 31,4.10-6(T). §­êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lµ:A. 10 (cm) B. 20 (cm) C. 22 (cm) D. 26 (cm). Mét d©y dÉn ®iÖn ®­îc cuèn thµnh mét vßng trßn b¸n kÝnh 10cm gåm 5 vßng d©y. Cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é 0.5A ch¹y qua d©y dÉn. TÝnh tõ tr­êng t¹i t©m vßng d©y. Mét d©y dÉn ®iÖn trßn cã ®­êng kÝnh 30cm. c­êng ®é dßng ®iÖn cña d©y dÉn b»ng bao nhiªu ®Ó tõ tr­êng t¹i t©m cña vßng d©y cã ®é lín lµ 0.5 T? Mét cuén d©y trßn b¸n kÝnh R=5cm, gåm 100 vßng d©y quÊn nèi tiÕp nhau thµnh bã ®Æt trong kh«ng khÝ. Khi cho dßng ®iÖn qua bã d©y th× c¶m øng tõ ë t©m cña bã d©y lµ B=5.10-4. H·y x¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bã d©y ®ã. (§A : 0.4A). Mét vßng d©y trßn b¸n kÝnh R=10cm vµ cã dßng ®iÖn I=1A ch¹y qua. X¸c ®Þnh vÐc t¬ c¶m øng tõ B a. T¹i t©m O cña vßng d©y.(§A : 6,3.10-6T) b. T¹i mét ®iÓm trªn trôc cña vßng d©y vµ c¸ch t©m O mét ®o¹n h=10 cm. (2,3.10-5T). * §èi víi èng d©y Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,8 (mm), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y cã dµi l = 40 (cm). Sè vßng d©y trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña èng d©y lµ: A. 936 B. 1125 C. 1250 D. 1379 Mét èng d©y th¼ng cã chiÒu dµi 20cm gåm cã 500 vßng quÊn ®Òu theo chiÒu dµi èng. C­êng ®é dßng ®iÖn qua èng lµ 0,5A. a. TÝnh c¶m øng tõ khi èng d©y ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. 1,57.10-2T) b. NÕu èng d©y ®­îc nhÐt vµo mét lâi s¾t nong (cã ®é tõ them lµ ) Th× c¶m øng tõ trong èng d©y ®ã lµ bao nhiªu? Mét èng d©y gåm cã 1200 vßng ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. C¶m øng tõ bªn trong èng d©y lµ B=7,5.10-3T. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong èng d©y. BiÕt èng d©y dµi 20cm. 1A). Mét èng d©y th¼ng cã chiÒu dµi 20cm, ®­êng kÝnh 2cm. Mét d©y dÉn cã vá bäc c¸ch ®iÖn dµi 300m ®­îc cuèn ®Òu theo chiÒu dµi èng. ¤ng kh«ng cã lâi vµ ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn ®i qua d©y dÉn lµ 0,5A. T×m c¶m øng tõ trong èng d©y. (0,015T) Mét d©y dÉn cã ®­êng kÝnh tiÕt diÖn 0,5mm ®­îc c¸ch ®iÖn vµ quÊn thµnh mét èng d©y. BiÕt c¸c vßng ®­îc quÊn s¸t nhau. Cho c­êng ®é cã dßng ®iÖn I ch¹y qua vßng d©y ®ã th× c¶m øng tõ trong lßng èng d©y ®o ®­îc lµ 10-3T. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn I ch¹y qua vßng d©y ? (0.4A) Mét èng d©y dµi 50 (cm), c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2 (A). c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 25.10-4 (T). Sè vßng d©y cña èng d©y lµ: A. 250 B. 320 C. 418 D. 49 Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,8 (mm), ®iÖn trë R = 1,1 (), líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y dµi l = 40 (cm). Cho dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 6,28.10-3 (T). HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu èng d©y lµ: A. 6,3 (V) B. 4,4 (V) C. 2,8 (V) D. 1,1 (V) Mét d©y dÉn rÊt dµi c¨ng th¼ng, ë gi÷a d©y ®­îc uèn thµnh vßng trßn b¸n kÝnh R = 6 (cm), t¹i chç chÐo nhau d©y dÉn ®­îc c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y cã c­êng ®é 4 (A). C¶m øng tõ t¹i t©m vßng trßn do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín lµ: A. 7,3.10-5 (T) B. 6,6.10-5 (T) C. 5,5.10-5 (T) D. 4,5.10-5 (T) Hai dßng ®iÖn cã c­êng ®é I1 = 6 (A) vµ I2 = 9 (A) ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng I1 ng­îc chiÒu I2. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch I1 6 (cm) vµ c¸ch I2 8 (cm) cã ®é lín lµ: A. 2,0.10-5 (T) B. 2,2.10-5 (T) C. 3,0.10-5 (T) D. 3,6.10-5 (T) Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 5 (A) ng­îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ: A. 1.10-5 (T) B. 2.10-5 (T) C. .10-5 (T) D. .10-5 (T) Hai d©y dÉn th¼ng dµi v« h¹n ®Æt song song trong kh«ng khÝ vµ c¸ch nhau mét ®o¹n lµ 10cm. Hai dßng ®iÖn cïng chiÒu vµ cïng c­êng ®é ch¹y qua hai d©y dÉn nµy. X¸c ®Þnh vÐc t¬ c¶m øng tõ t¹i: §iÓm M n»m gi÷a vµ c¸ch ®Òu hai d©y. (0T) §iÓm N c¸ch d©y mét 20cm, c¸ch d©y hai 10cm. (7,2.10-6T) Hai d©y dÉn th¼ng song song dµi v« h¹n, c¸ch nhau a=10cm trong kh«ng khÝ, trong ®ã lÇn l­ît cã hai dßng ®iÖn I1=I2=5A ch¹y ng­îc chiÒu nhau. X¸c ®Þnh c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M n»m gi÷a kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y dÉn. bC¶m øng tõ t¹i N c¸ch ®Òu hai d©y dÉn mét ®o¹n 10cm Hai vßng d©y b¸n kÝnh R=cm cã t©m trïng nhau vµ ®Æt vu«ng gãc víi nhau. C­êng ®é dßng ®iÖn trong hai vßng d©y lÇn l­ît lµ A. C¶m øng tõ t¹i t©m O cã gi¸ trÞ :? (§a : 4.10-5T) Mét vßng d©y trßn cã b¸n kØnh R=cm cã dßng ®iÖn ®i qua, cã trôc hîp víi vÐc t¬ c¶m øng tõ gãc . C¨m øng tõ B t¹i t©m O cña vßng d©y cã giÊ trÞ ? T­¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn th¼ng song song. §Þnh nghÜa ampe Khi t¨ng ®ång thêi c­êng ®é dßng ®iÖn trong c¶ hai d©y dÉn th¼ng song song lªn 3 lÇn th× lùc tõ t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ dµi cña mçi d©y sÏ t¨ng lªn: A. 3 lÇn B. 6 lÇn C. 9 lÇn D. 12 lÇn. Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau c¸ch nhau 40 (cm). Trong hai d©y cã hai dßng ®iÖn cïng c­êng ®é I1 = I2 = 100 (A), cïng chiÒu ch¹y qua. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng hai d©y, c¸ch dßng I1 10 (cm), c¸ch dßng I2 30 (cm) cã ®é lín lµ: A. 0 (T) B. 2.10-4 (T) C. 24.10-5 (T) D. 13,3.10-5 (T) Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song vµ c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng, dßng ®iÖn trong hai d©y cïng chiÒu cã c­êng ®é I1 = 2 (A) vµ I2 = 5 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn 20 (cm) chiÒu dµi cña mçi d©y lµ: A. lùc hót cã ®é lín 4.10-6 (N) B. lùc hót cã ®é lín 4.10-7 (N) C. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-7 (N) D. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-6 (N) Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song ®Æt trong kh«ng khÝ. Dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 1 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn mçi mÐt chiÒu dµi cña mçi d©y cã ®é lín lµ 10-6(N). Kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y ®ã lµ: A. 10 (cm) B. 12 (cm) C. 15 (cm) D. 20 (cm) Hai vßng d©y trßn cïng b¸n kÝnh R = 10 (cm) ®ång trôc vµ c¸ch nhau 1(cm). Dßng ®iÖn ch¹y trong hai vßng d©y cïng chiÒu, cïng c­êng ®é I1 = I2 = 5 (A). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai vßng d©y cã ®é lín lµ A. 1,57.10-4 (N) B. 3,14.10-4 (N) C. 4.93.10-4 (N) D. 9.87.10-4(N) Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 2.105 (m/s) Lùc Lorenx¬ t¸c dông vµo electron cã ®é lín vµ quü ®¹o cña nã trong 3 Th?a. b. a. c a. Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 10-4 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 3,2.106 (m/s) vu«ng gãc víi , khèi l­îng cña electron lµ 9,1.10-31(kg). B¸n kÝnh quü ®¹o cña electron trong tõ tr­êng lµ: A. 16,0 (cm) B. 18,2 (cm) C. 20,4 (cm) D. 27,3 (cm) Mét h¹t pr«t«n chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2.106 (m/s) vµo vïng kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu B = 0,02 (T) theo h­íng hîp víi vect¬ c¶m øng tõ mét gãc 300. BiÕt ®iÖn tÝch cña h¹t pr«t«n lµ 1,6.10-19 (C). Lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã ®é lín lµ. A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) Mét h¹t chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng cã c¶m øng tõ B=1,2T theo quü ®¹o cã b¸n kÝnh R=0,45m. H·y tÝnh vËn tèc v cña h¹t, chu k× quay cña nã trªn quü ®¹o, ®éng n¨ng W vµ hiÖu ®iÖn thÕ U cÇn thiÕt ®· dïng ®Ó t¨ng tèc cho nã. BiÕt h¹t lµ h¹t nh©n nguyªn tö ( cã khèi l­îng gÊp 4 lÇn khèi l­îng cña proton vµ cã ®iÖn tÝch +2e). mp=16,7.10-28kg. Mét electron sau khi t¨ng tèc b»ng hiÖu ®iÖn thÕ U=300V th× chuyÓn ®éng song song víi cho 2 dây dẫn D1, D2 mang dòng điện ngược chiều có Í=10A, Ì=20A đặt song song trong chân không và cách nhau 8cm a/ tìm cảm ứng từ đặt tại điểm M trong mp 2 dây và cách D1 2cm, D2 10cm b/ đặt dây D3 mang dòng điện Ỉ=10A cùng chiều Í, nằm ngoài mp 2 dây và // vs 2 dây. xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây D3 1 đoạn dây kim loại MN=50cm, đầu dây M dc treo vào điểm cố định, đầu N dc nhúng vào chậu thuỷ ngân. cho bit trong day MN có 1 dòng điện ko đổi I=5A chạy từ M đến N và khối lượng đoạn dây là m=20g. toàn bộ hệ thống dặt trong 1 từ trường đều có phg ngang thì thấy dây MN lệch khỏi phg thg đứng góc 20 độ. tính độ lớn của cảm ứng từ tại B. g=10m/s^2 dây dẫn thẳng rất dài có dòng điện I1=3A đặt trong kk a/ tính cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 6cm b/ đặt thêm dòng điện I2 qua M và // vs dòng I1. xác định chiều và độ lớn của I2 để cảm ứng từ tại N = 0, N cách dây dẫn 3cm Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Ng­êi ta nhËn ra tõ tr­êng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iÖn v×: A. cã lùc t¸c dông lªn mét dßng ®iÖn kh¸c ®Æt song song c¹nh nã. B. cã lùc t¸c dông lªn mét kim nam ch©m ®Æt song song c¹nh nã. C. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng däc theo nã. D. cã lùc t¸c dông lªn mét h¹t mang ®iÖn ®øng yªn ®Æt bªn c¹nh nã. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ tr­êng lµ: A. g©y ra lùc tõ t¸c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã. B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Æt trong nã. C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn vµ nam ch©m ®Æt trong nã. D. g©y ra sù biÕn ®æi vÒ tÝnh chÊt ®iÖn cña m«i tr­êng xung quanh. Tõ phæ lµ: A. h×nh ¶nh cña c¸c ®­êng m¹t s¾t cho ta h×nh ¶nh cña c¸c ®­êng søc tõ cña tõ tr­êng. B. h×nh ¶nh t­¬ng t¸c cña hai nam ch©m víi nhau. C. h×nh ¶nh t­¬ng t¸c gi÷a dßng ®iÖn vµ nam ch©m. D. h×nh ¶nh t­¬ng t¸c cña hai dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng song song. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Qua bÊt kú ®iÓm nµo trong tõ tr­êng ta còng cã thÓ vÏ ®­îc mét ®­êng søc tõ. B. §­êng søc tõ do nam ch©m th¼ng t¹o ra xung quanh nã lµ nh÷ng ®­êng th¼ng. C. §­êng søc mau ë n¬i cã c¶m øng tõ lín, ®­êng søc th­a ë n¬i cã c¶m øng tõ nhá. D. C¸c ®­êng søc tõ lµ nh÷ng ®­êng cong kÝn. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Tõ tr­êng ®Òu lµ tõ tr­êng cã A. c¸c ®­êng søc song song vµ c¸ch ®Òu nhau. B. c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Òu b»ng nhau. C. lùc tõ t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn nh­ nhau. D. c¸c ®Æc ®iÓm bao gåm c¶ ph­¬ng ¸n A vµ B. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. T­¬ng t¸c gi÷a hai dßng ®iÖn lµ t­¬ng t¸c tõ. B. C¶m øng tõ lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho tõ tr­êng vÒ mÆt g©y ra t¸c dông tõ. C. Xung quanh mçi ®iÖn tÝch ®øng yªn tån t¹i ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng. D. §i qua mçi ®iÓm trong tõ tr­êng chØ cã mét ®­êng søc tõ. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. C¸c ®­êng m¹t s¾t cña tõ phæ chÝnh lµ c¸c ®­êng søc tõ. B. C¸c ®­êng søc tõ cña tõ tr­êng ®Òu cã thÓ lµ nh÷ng ®­êng cong c¸ch ®Òu nhau. C. C¸c ®­êng søc tõ lu«n lµ nh÷ng ®­êng cong kÝn. D. Mét h¹t mang ®iÖn chuyÓn ®éng theo quü ®¹o trßn trong tõ tr­êng th× quü ®¹o chuyÓn ®éng cña h¹t chÝnh lµ mét ®­êng søc tõ. D©y dÉn mang dßng ®iÖn kh«ng t­¬ng t¸c víi A. c¸c ®iÖn tÝch chuyÓn ®éng. B. nam ch©m ®øng yªn. C. c¸c ®iÖn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyÓn ®éng. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Mét dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng vu«ng gãc víi ®­êng søc tõ, chiÒu cña lùc tõ t¸c dông vµo dßng ®iÖn sÏ kh«ng thay ®æi khi A. ®æi chiÒu dßng ®iÖn ng­îc l¹i. B. ®æi chiÒu c¶m øng tõ ng­îc l¹i. C. ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®æi chiÒu c¶m øng tõ. D. quay dßng ®iÖn mét gãc 900 xung quanh ®­êng søc tõ. Mét ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn I n»m ngang ®Æt trong tõ tr­êng cã c¸c ®­êng søc tõ th¼ng ®øng tõ trªn xuèng nh­ h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã chiÒu A. th¼ng ®øng h­íng tõ trªn xuèng. B. th¼ng ®øng h­íng tõ d­íi lªn. C. n»m ngang h­íng tõ tr¸i sang ph¶i. D. n»m ngang h­íng tõ ph¶i sang tr¸i. ChiÒu cña lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn, th­êng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng quy t¾c: A. vÆn ®inh èc 1. B. vÆn ®inh èc 2. C. bµn tay tr¸i. D. bµn tay ph¶i. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph­¬ng vu«ng gãc víi dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph­¬ng vu«ng gãc víi ®­êng c¶m øng tõ. C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chøa dßng ®iÖn vµ ®­êng c¶m øng tõ. D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn cã ph­¬ng tiÕp thuyÕn víi c¸c ®­êng c¶m øng tõ. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi ®æi chiÒu ®­êng c¶m øng tõ. C. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn ®æi chiÒu khi t¨ng c­êng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn kh«ng ®æi chiÒu khi ®ång thêi ®æi chiÒu dßng ®iÖn vµ ®­êng c¶m øng tõ. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. C¶m øng tõ lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho tõ tr­êng vÒ mÆt t¸c dông lùc B. §é lín cña c¶m øng tõ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc phô thuéc vµo c­êng ®é dßng ®iÖn I vµ chiÒu dµi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr­êng C. §é lín cña c¶m øng tõ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc kh«ng phô thuéc vµo c­êng ®é dßng ®iÖn I vµ chiÒu ®µi ®o¹n d©y dÉn ®Æt trong tõ tr­êng D. C¶m øng tõ lµ ®¹i l­îng vect¬ Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n d©y. B. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi cña ®o¹n d©y. C. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi gãc hîp bëi ®o¹n d©y vµ ®­êng søc tõ. D. Lùc tõ t¸c dông lªn mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu tØ lÖ thuËn víi c¶m øng tõ t¹i ®iÓm ®Æt ®o¹n d©y. Ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ §óng? Cho mét ®o¹n d©y dÉn mang dßng ®iÖn I ®Æt song song víi ®­êng søc tõ, chiÒu cña dßng ®iÖn ng­îc chiÒu víi chiÒu cña ®­êng søc tõ. A. Lùc tõ lu«n b»ng kh«ng khi t¨ng c­êng ®é dßng ®iÖn. B. Lùc tõ t¨ng khi t¨ng c­êng ®é dßng ®iÖn. C. Lùc tõ gi¶m khi t¨ng c­êng ®é dßng ®iÖn. D. Lùc tõ ®æi chiÒu khi ta ®æi chiÒu dßng ®iÖn. Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr­êng ®ã cã ®é lín lµ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng mang dßng ®iÖn I ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu th× A. lùc tõ t¸c dông lªn mäi phÇn cña ®o¹n d©y. B. lùc tõ chØ t¸c dông vµo trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. C. lùc tõ chØ t¸c dông lªn ®o¹n d©y khi nã kh«ng song song víi ®­êng søc tõ. D. lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®iÓm ®Æt lµ trung ®iÓm cña ®o¹n d©y. Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc α hîp bëi d©y MN vµ ®­êng c¶m øng tõ lµ: A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900 I Mét d©y dÉn th¼ng cã dßng ®iÖn I ®Æt trong vïng kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu

File đính kèm:

  • docBai tap Tu truong.doc
Giáo án liên quan