Bìa: Sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn tìm hiểu thể loại thơ trữ tình trung đại Việt Nam”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU

THỂ LOẠI THƠ TRỮ TÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM”

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bìa: Sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn tìm hiểu thể loại thơ trữ tình trung đại Việt Nam”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng Gi¸o dôc Lôc Ng¹n Tr­êng phæ th«ng DTNT ========*&*======== S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “H­íng dÉn t×m hiÓu thÓ lo¹i th¬ tr÷ t×nh trung ®¹i viÖt nam” Hä vµ tªn gi¸o viªn : §Æng ThÞ Hiªn §¬n vÞ: Tr­êng PT DTNT huyÖn Lôc Ng¹n – tØnh B¾c Giang Th¸ng 05/ 2007

File đính kèm:

  • docBai giang.doc