Chuyên đề 1: Chuyển động thẳng đều

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.1: Chọn câu phát biểu dung. Trong chuyển động thẳng đều thì :

 A. Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với vận tốc v.

 B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.

 C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

 D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

1.2 : Cuøng moät luùc taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 10 km coù hai oâ toâ chaïy cuøng chieàu nhau treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. vaän toác cuûa oâ toâ chaïy töø A laø 54 km/h vaø cuûa oâ toâ chaïy töø B laø 48 km/h. choïn A laøm moác, choïn thôøi ñieåm xuaát phaùt cuûa 2 xe oâ toâ laøm moác thôùi gian vaø choïn chieáu chuyeån ñoäng cuûa 2 oâ toâ laøm chieàu döông. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa 2 oâ toâ treân seõ nhö theá naøo?

A.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t + 10

B.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t +10 OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t

C.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t - 10

D.OÂ toâ chaïy töø A : xA = -54t OÂ toâ chaïy töø B : xB = 48t

 

doc13 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 1: Chuyển động thẳng đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1.1: Chọn câu phát biểu dung. Trong chuyển động thẳng đều thì : A. Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với vận tốc v. B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v. C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. 1.2 : Cuøng moät luùc taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 10 km coù hai oâ toâ chaïy cuøng chieàu nhau treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. vaän toác cuûa oâ toâ chaïy töø A laø 54 km/h vaø cuûa oâ toâ chaïy töø B laø 48 km/h. choïn A laøm moác, choïn thôøi ñieåm xuaát phaùt cuûa 2 xe oâ toâ laøm moác thôùi gian vaø choïn chieáu chuyeån ñoäng cuûa 2 oâ toâ laøm chieàu döông. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa 2 oâ toâ treân seõ nhö theá naøo? A.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t + 10 B.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t +10 OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t C.OÂ toâ chaïy töø A : xA = 54t OÂ toâ chaïy töø B: xB = 48t - 10 D.OÂ toâ chaïy töø A : xA = -54t OÂ toâ chaïy töø B : xB = 48t 1.3: Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu trong 6h ñi ñöôïc 180km,khi ñoù toác ñoä cuûa vaät laø: A. 900m/s B. 30km/h C. 900km/h D. 30m/s 1.4: Phöông trình chuyeån ñoäng thaúng ñeàu của vật được viết là: a.S = vt b.x = x0 + vt c.x = vt d.Moät phöông trình khaùc 1.5: Coâng thöùc naøo sau ñaây ñuùng vôùi coâng thöùc ñöôøng ñi trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu? a. s = vt2 . b. s = vt . c. s = v2t . d. . 1.6: Trường hợp nào sau đây nói đến vận tốc trung bình: A.Vận tốc của người đi bộ là 5 km/h. B.Khi ra khỏi nòng súng, vận tốc của viên đạn là 480 m/s. C.Số chỉ của tốc kế gắn trên xe máy là 56 km/h. D.Khi đi qua điểm A, vận tốc của vật là 10 m/s. 1.7: Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu , neáu quaõng ñöôøng khoâng thay ñoåi thì : A.Thôøi gian vaø vaän toác laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau. B.Thôøi gian vaø vaän toác laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch vôùi nhau. C.Thôøi gian vaø vaän toác luoân laø 1 haèng soá . D.Thôøi gian khoâng thay ñoåi vaø vaän toác luoân bieán ñoåi . 1.8 :Khi vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu thì quaõng ñöôøng ñi ñöôïc tæ leä thuaän vôùi vaän toác. Toïa ñoä x tæ leä thuaän vôùi vaän toác. Toïa ñoä x tæ leä thuaän vôùi thôøi gian chuyeån ñoäng. d. vectơ vận tốc của vật không đổi theo thời gian. 1.9 :Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo döôùi ñaây coù theå laø chuyeån ñoäng thaúng ñeàu? A. Moät xe ñaïp ñang ñi treân moät ñoaïn ñöôøng naèm ngang. B. Moät hoøn bi laên treân moät maùng nghieâng. C. Moät hoøn ñaù ñöôïc neùm thaúng ñöùng treân cao. D. Moät caùi pit-toâng chaïy ñi, chaïy laïi trong moät xi lanh. 1.10: Hãy chỉ ra câu không đúng: A.Quỹ đạo chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B.Tốc độ thẳng trung bình của chuyển động thẳng đềutrên mọi đoạn đường là như nhau. C.Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuânvới khoảng thời gian chuyển động. D.Chuyển động đi lại của pittông trong xilanh là chuyển động thẳng đều. 1.11: Vận tốc của vật chuyển động thẳng có giá trị âm hay dương phụ thuộc vào: A. chiều chuyển động. B. chiều dương được chọn. C. chuyển động là nhanh hay chậm . D. câu A và B. 1.12: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi ñeán ñôn vò vaän toác? A. m/s C. s/m B. km/m D. Caùc caâu A, B, C ñeàu ñuùng 1.13 : chỉ ra câu sai : Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau : A.Quỹ đạo là đường thẳng. B.T ốc đ ộ trung bình trên mọi quảng đường là như nhau. C.Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại. D.Vật đi được những quảng đường bằng nhau trong những khoảng thời gianbằng nhau bất kì 1.14: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng vôùi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu? A. Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng, toác ñoä trung bình nhö nhau treân moïi quaõng ñöôøng B. Veùc tô vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian C. Quyõ ñaïo laø moät ñöôøng thaúng trong ñoù vaät ñi ñöôïc nhöõng quaõng ñöôøng nhö nhau trong khoaûng thôøi gian baèng nhau baát kyø. D. Caùc phaùt bieåu A, B, C ñeàu ñuùng 1.15: Hai xe oâtoâ xuaát phaùt cuøng luùc töø hai beán A vaø B caùch nhau 10km ngược chiều.Xe oâtoâ thöù nhaát chuyeån ñoäng töø A vôùi vaän toác 30km/h ñeán B. Xe thöù hai chuyeån ñoäng töø B veà A vôùi vaän toác 40km/h.Choïn goác toaï ñoä taïi A, goác thôøi gian laø luùc 2 xe xuaát phaùt, chieàu döông töø A ñeán B. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa 2 xe laø: A. = 30t ; x2 = 10 + 40t ( km ). B. = 30t ; x2 = 10 - 40t ( km ). C. =10 – 30t ; x2 = 40t (km ). D. =10 + 30t ; x2 = 40t (km ). 1.16:Điều nào sau đây là sai với vật chuyển động thẳng đều? a.quỹ đạo là đường thẳng,vận tốc không thay đổi theo thời gian. b.vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian. c.vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoãng thời gianbằng nhau bất kì. d.vectơ vận tốc của vật thay đổi theo thời gian. 1.17 :Ñoà thò vaän toác – thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu coù daïng : A.Ñöôøng thaúng qua goác toaï ñoä B.Parabol C.Ñöôøng thaúng song song truïc vaän toác D.Ñöôøng thaúng song song truïc thôøi gian 1.18:Hai thaønh phoá A vaø B caùch nhau 250km. Luùc 7h saùng, 2 oâ toâ khôûi haønh töø hai thaønh phoá ñoù höôùng veà nhau. Xe töø A coù vaän toác v1 = 60km/h, xe kia coù vaän toác v2 = 40 km/h. Hoûi 2 oâ toâ seõ gaëp nhau luùc maáy giôø ? taïi vò trí caùch B bao nhieâu km ? A.9h30ph; 100km B.9h30ph; 150km C.2h30ph; 100km D.2h30ph; 150km 1.19: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Chuyeån ñoäng cô hoïc: A. Laø söï thay ñoåi vò trí cuûa vaät so vôùi caùc vaät khaùc theo thôøi gian. B. Laø söï thay ñoâæ traïng thaùi cuûa vaät theo thôøi gian. C. Laø söï thay ñoåi toác ñoä cuûa vaät theo thôøi gian. D. Laø söï thay ñoåi naêng löôïng cuûa vaät theo thôøi gian. 1.20: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Ñoäng hoïc laø moät phaàn cuûa cô hoïc A. Nghieân cöùu veà nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng cuûa vaät. B. Chæ nghieân cöùu söï chuyeån ñoäng cuûa caùc vaät maø khoâng chuù yù ñeán caùc nguyeân nhaân gaây ra caùc chuyeån ñoäng naøy. C. Nghieân cöùu veà tính chaát cuûa chuyeån ñoäng vaø nguyeân nhaân gaây ra noù. D. Caû A, B, C ñeàu sai. 1.21: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät maø: A. Kích thöôùc vaø hình daïng cuûa chuùng haàu nhö khoâng aûnh höôûng tôùi keát quaû cuûa baøi toaùn. C. Kích thöôùc cuûa noù nhoû hôn milimeùt. D. Caû A vaø C ñeàu ñuùng. 1.22: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng theå coi vaät chuyeån ñoäng laø chaát ñieåm: A. OÂ toâ chuyeån ñoäng treân ñöôøng. B. Vieân ñaïn bay trong khoâng khí. C. Caùnh cöûa chuyeån ñoäng quanh baûn leà. D. Con kieán boø treân töôøng. 1.23: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. A. Heä toïa ñoä laø heä truïc duøng ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät vaät trong khoâng gian. B. Heä quy chieáu laø moät heä toïa ñoä gaén vôí vaät moác, keøm vôùi moät ñoàng hoà vaø goác thôøi gian. C. Ñeå coù heä quy chieáu thì phaûi coù heä toïa ñoä. D. Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng. 1.24: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Ñoä dôøi cuûa moät chaát ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: A. B. C. D. Trong ñoù x1, x2 laø toïa ñoä cuûa chaát ñieåm ôû caùc thôøi ñieåm töông öùng t1, t2 . 1.25: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng. A. Moät vaät ñöùng yeân neáu khoaûng caùch töø noù ñeán vaät moác luoân luoân coù giaù trò khoâng ñoåi. B. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng neáu taát caû caùc ñieåm treân vaät vaïch quyõ ñaïo gioáng heät nhau. C. Maët Trôøi moïc ôû ñaèng Ñoâng, laën ôû ñaèng Taây vì Traùi ñaát quay quanh truïc Baéc – Nam töø Ñoâng sang Taây. D. Moät vaät chuyeån ñoäng troøn neáu taát caû caùc ñieåm treân vaät ñeàu vaïch neân quyõ ñaïo troøn. 1.26: Choïn caâu traû lôøi sai. Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu laø chuyeån ñoäng coù : A. Quyõ ñaïo laø ñöôøng thaúng. B. Veùc tô vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian vaø luoân vuoâng goùc vôùi quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa vaät . C. Vaät ñi ñöôc nhöõng quaõng ñöôøng baèng nhau trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau baát kyø. D. Gia toác luoân baèng khoâng. 1.27: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm laø: A. Haøm bieåu dieãm vò trí cuûa chaát ñieåm trong khoâng gian. B. Haøm bieåu dieãn toïa ñoä x,y,z cuûa chaát ñieåm theo thôøi gian t. C. Haøm cuûa baùn kính veùc tô theo toïa ñoä x, y, z. D. Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng. 1.28: Gheùp noäi dung ôû coät beân phaûi phuø hôïp vôùi noäi dung caâu töông öùng ôû coät beân traùi. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng chaát ñieåm taïi moät vò trí öùng vôùi thôøi ñieåm baát kyø naøo ñoù. Coâng thöùc lieân heä giöõa ñöôøng ñi, vaän toác vaø gia toác trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. Ñaïi löôïng ño ñöôïc baèng thöông soá giöõa ñoä bieán thieân cuûa vaän toác vaø khoaûng thôøi gian trong ñoù vaän toác bieán thieân. Chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu. Ñôn vò ño cuûa gia toác. Vaän toác trung bình. Ñaïi löôïng ñaëc tröng cho söï bieán thieân cuûa vaän toác caû veà ñoä lôùn vaø phöông chieàu. Coâng thöùc vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. Chuyeån ñoäng thaúng coù vaän toác luoân thay ñoåi theo thôøi gian. Chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi coù ñoä lôùn taêng daàn theo thôøi gian. Phöông trình toïa ñoä cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù coù vaän toác töùc thôøi coù ñoä lôùn giaûm daàn theo thôøi gian. Coâng thöùc ñöôøng ñi cuûa chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. Ñaïi löôïng ño ñöôïc baèng thöông soá giöõa ñoä daøi quaõng ñöôøng ñi cuûa vaät vaø khoaûng thôøi gian vaät ñi heát quaõng ñöôøng ñi ñoù. Gia toác cuûa chuyeån ñoäng . Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi coù ñoä lôùn taêng hoaëc giaûm ñeàu theo thôøi gian. Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. v2 – v02= 2as vôùi v0 vaø a cuøng daáu. Veùc tô gia toác. v =v0 +at vôùi tích a.v0 > 0. Meùt treân giaây bình phöông (m/s2). x = x0 + v0t + vôùi x0, v0, a cuøng daáu Vaän toác töùc thôøi. s = v0t + vôùi tích a.v0 > 0. Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu. 1.29: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moät taøu bieån giöõa ñaïi döông, ngöôøi ta duøng caùch choïn heä truïc toïa ñoä vaø moác thôøi gian nhö sau: A. Khoaûng caùch ñeán ba haûi caûng lôùn; t = 0 luùc taøu khôûi haønh. B. Khoaûng caùch ñeán ba haûi caûng lôùn; t = 0 laø khoâng giôø quoác teá. C. Kinh ñoä, vó ñoä ñòa lí; t = 0 luùc taøu khôûi haønh. D. Kinh ñoä, vó ñoä ñòa lí; t = 0 laø khoâng giôø quoác teá. 1.30: Choïn phaùt bieåu ñuùng. Chuyeån ñoäng naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng tònh tieán: A. Ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa chuyeån ñoäng tònh tieán laø moïi ñieåm cuûa noù coù chieàu daøi quyõ ñaïo baèng nhau. B. Khi vaät chuyeån ñoäng tònh tieán, moïi ñieåm cuûa noù coù quó ñaïo gioáng heät nhau. C. Quó ñaïo cuûa moät chuyeån ñoäng tònh tieán phaûi laø moät ñöôøng thaúng. D. Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng. 1.31: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät vaät chuyeån ñoäng treân truïc toïa ñoä Ox. ÔÛ thôøi ñieåm t1 vaät coù toïa ñoä x1 = 7m vaø ôû thôøi ñieåm t2 toïa ñoä cuûa vaät laø x2 = 4m. A. Ñoä dôøi cuûa vaät laø x = 3m B. Ñoä dôøi cuûa vaät laø x = -3m. C. Vaät chuyeån ñoäng theo chieàu döông quó ñaïo. D. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong khoaûng thôøi gian ñoù laø s = 11m. 1.32: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät oâ toâ ñi treân quaõng ñöôøng AB vôùi vaän toác 40km/h. Neáu taêng vaän toác theâm 10km/h thì oâ toâ ñeán B sôùm hôn döï ñònh 30 phuùt. Quaõng ñöôøng AB baèng: A. 50km B. 100km C. 150km D. 200km 1.33: Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu cuûa moät vaät: A. Vaän toác trung bình bao giôø cuõng lôùn hôn vaän toác töùc thôøi. B. Vaän toác trung bình bao giôø cuõng nhoû hôn vaän toác töùc thôøi. C. Vaän toác trung bình bao giôø cuõng baèng vaän toác töùc thôøi. D. Khoâng coù cô sôû ñeå keát luaän. 1.34. Choïn caâu phaùt bieåu sai. Trong chuyeån ñoäng thaúng ñeàu: A. Ñoà thò vaän toác theo thôøi gian laø moät ñöôøng thaúng song song vôùi truïc hoaønh Ot. B. Ñoà thò vaän toác theo thôøi gian laø moät ñöôøng thaúng hôïp vôùi truïc hoaønh Ot moät goùc . C. Ñoà thò toïa ñoä theo thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng bao giôø cuõng laø ñöôøng thaúng hôïp vôùi truïc hoaønh Ot moät goùc . D. Ñoà thò toïa ñoä theo thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng bao giôø cuõng laø ñöôøng thaúng hôïp vôùi truïc tung Ox moät goùc . 1.35: Choïn caâu traû lôøi sai. Moät xe ñaïp chuyeån ñoäng thaúng ñeàu treân moät quaõng ñöôøng daøi 12,1km heát 0,5 giôø. Vaän toác cuûa xe ñaïp laø: A. 25,2 km/h B. 7m/s C. 90,72m/s D. 420m/ phuùt. 1.36. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h. C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h. 1.37. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 4 – 10t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là A. -20 km. B. 20 km. C. -8 km. D. 8 km. 1.38. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là A. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D.x= -2t +1 1.39. Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s).Kết luận nào sau đây ĐÚNG A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động B. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động C. Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm tại thời điểm t= 4/3 D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độ x= 4 1.40.Trong các đồ thị vật dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ngược chiều trục toạ độ : x t 0 x t 0 v t 0 x t 0 d c b a 1.41.Chọn câu trả lời đúng.Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t1 vật có tọa độ x1= 10m và ở thời điểm t2 có tọa độ x2 = 5m. A. Độ dời của vật là -5m B.Vật chuyển động theo chiều dương quỹ đạo. C.Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian trên là 5m D.Cả A, B, C đều đúng. 1.42. Khi chất điểm chuyển động theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dương thì : A. Độ dời bằng quãng đường đi được B. Vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình C. Vận tốc luôn luôn dương D. Cả 3 ý trên đều đúng 1.43. Trên hình là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng.Cho biết kết luận 10 O 25 x(m) 5 t(s) nào sau đây là sai? A. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m. B.Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m. C. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ. D.Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10m. 1.44. Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng đều? x A. Đồ thị a B. Đồ thị b và d C. Đồ thị a và c D.Các đồ thị a,b và c đều đúng x O d) t x O c) t x O a) t b) t O (t(s) x(m) (II) (I) (III) Trên hình sau là đồ thị toạ độ - thời gian của 3 vật chuyển động trên mmột đường thẳng, đồ thị (I) và (III) là các đường thẳng song song. Sử dụng dự kiện trên để trả lời các câu hỏi 10, 11, 12,13 và 14 O 1.45. Khẳng định nào sau đây là đúng? A.Hai vật (I) và (II) chuyển động cùng hướng. B.Hai vật (I) và (II) chuyển động ngược hướng. C.Vận tốc của vật (I) lớn hơn vận tốc vật (II). D.Hai vật (I) và (II) không gặp nhau. 1.46. Khẳng định nào sau đây là sai? A.Vận tốc của các vật (I) và (III) không bằng nhau. B.Hai vật (II) và (III) gặp nhau. C.Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dương. D.Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng không. 1.47. Kết luận nào sau đây là không phù hợp với đồ thị đã cho của các chuyển động? Các vật chuyển động thẳng đều. Vật (II) chuyển động ngược chiều so với các vật (I) và (III). Phương trình chuyển động của các vật (I) và (III) giống hệt nhau. Trong phương trình chuyển động, vận tốc của vật (II) có giá trị âm. 1.48. Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc v1, v2, v3 của các vật (I), (II) và (III)? A. v1 = v3 v2 = v3. C. v1 = v2 = v3. D. v1 ¹ v2 ¹ v3. 4 6 t(s) v(m) o 1.49. Kết luận nào sau đây là sai khi so sánh quãng đường s1, s2 và s3 của các vật (I), (II) và (III) đi được trong cùng một khoảng thời gian? A. s1 > s2 = s3. B. s1 = s3 < s2. C.s1 = s2 = s3. D.s1 ¹ s2 ¹ s3 1.50.Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Sau 6s độ dời và vận tốc của vật là : A. v = 4m/s ; x = 6m B. v = 6m/s ; x = 4m C. v = 4m/s ; x = 24m D. v = 6m/s ; x = 24m 20 10 t(s) o x(m) 1.51.Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. Sau 10s độ dời và vận tốc của vật là: A.v = 20m/s ; x = 20m B.v = 10m/s ; x = 10m C.v = 20m/s ; x = 2m D. v = 2m/s ; x = 20m 1.52.Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai A.Quãng đường đi được sau 10s là 15m x(m) 5 o 10 t(s) 20 B.Độ dời của vật sau 10s là 20m C.Vận tốc của vật là 1,5m/s D.Vật chuyển động bắt đầu từ toạ độ 5m 1.53. Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. x(m) o 10 t(s) 20 Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai A.Quãng đường đi được sau 10s là 20m B.Độ dời của vật sau 10s là -20m C.Giá trị đại số vận tốc của vật là 2m/s D.Vật chuyển động bắt đầu từ toạ độ 20m 1.54.Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là : 5 o 5 t(s) 25 x(m) A.x = 5 + 5 t B.x = 4t C.x = 5 – 5t D. x = 5 + 4t 1.55. Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục Ox. Tại các thời điểm t1=2s và t2=6s, toạ độ tương ứng của vật là x1=20m và x2=4m. Kết luận nào sau đây là không chính xác? A.Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s. B.Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox. C.Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t=5s. D.Phương trình toạ độ của vật là x = 28-4t (m). 1.56.Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động: x = -15t - 7 (x:mét;t:min). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng: A.Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật cách gốc toạ độ 7m B.Độ dời của vật sau 1min là 15m C.Quãng đường vật đi được sau 1min là 22m D.Vận tốc chuyển động của vật là -15m/min 1.57.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là: A.7m/s ; B.5,71m/s ; C. 2,85m/s ; D. 0,7m/s ; 1.58.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là: A.12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D. 0,2m/s `1.59.Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là: A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h 1.60. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20km/h trên đoạn đường đầu và 40km/h trên đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là: A. 30km/h B.32km/h C. 128km/h D. 40km/h 1.61. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h . trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là: A.15km/h B.14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h 1.62. Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h.Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quảng đừơng là A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h 1.63. Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là A. x = 3 + 80t. B. x = 80 – 3t. C. x = 3 – 80t. D. x = 80t. 1.64. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. 1.Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ? A. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10. B. Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10 ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t. C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t – 10 . D. Ô tô chạy từ A : xA = -54t ; Ô tô chạy từ B : xB = 48t 2. Nội dung như bài 28, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km. 1.65.Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ? A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h) II. PHẦN TỰ LUẬN Dạng 1: Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian 1.66: Một người bắt đầu đi bộ từ A đến B trong 24phút rồi rẽ vào đường vuông góc với AB và đi trong 18 phút thì đến C. Cho biết độ dời AC = 2km. Giả sử người đi bộ với vận tốc v không đổi. Tính v. (ĐS: 4km/h ) 1.67: Một ôtô chạy được 600m trên đường chính, sau đó rẽ vào 1 đường nhỏ vuông góc với đường chính và đi thêm được 800m nữa rồi dừng lại. Xác định độ dời của ôtô trên hình vẽ, tính giá trị độ dời và đường đi được của ôtô trong trường hợp trên. 1.68: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h nếu người đó tăng vận tốc lên 3km/h thì đến sớm hơn 1h. a. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B. b. Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 = 12km/h được quãng đường s1 thì xe bị hỏng phải sửa chữa mất 15 phút. Do đó trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 = 15km/h thì đến nơi vẫn sớm hơn dự định 30’. Tìm quãng đường s1. 1.69: Một viên bi được thả lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Bi đi xuống nhanh dần và quãng đường mà bi đi được trong giây thứ i là (m) với i = 1; 2; ....;n a. Tính quãng đường mà bi đi đợc trong giây thứ 2; sau 2 giây. b. Chứng minh rằng quãng đường tổng cộng mà bi đi được sau n giây (i và n là các số tự nhiên) là L(n) = 2 n2(m). 1.70: Người thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 8km/h. Cùng lúc đó người thứ 2 và thứ 3 cùng khởi hành từ B về A với vận tốc lần lượt là 4km/h và 15km/h khi người thứ 3 gặp người thứ nhất thì lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ 2. Khi gặp người thứ 2 cũng lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ nhất và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ba người ở cùng 1 nơi. Hỏi kể từ lúc khởi hành cho đến khi 3 người ở cùng 1 nơi thì người thứ ba đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đường AB là 48km. 1.71: Một học sinh đi từ nhà đến trường, sau khi đi đợc 1/4 quãng đường thì chợt nhớ mình quên một quyển sách nên vội trở về và đi ngay đến trường thì trễ mất 15’ a. Tính vận tốc chuyển động của em học sinh, biết quãng đường từ nhà tới trường là s = 6km. Bỏ qua thời gian lên xuống xe khi về nhà. b. Để đến trường đúng thời gian dự định thì khi quay về và đi lần 2 em phải đi với vận tốc bao nhiêu? 1.72: Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ 2 xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30’, khoảng thời gian giữa 2 lần gặp của người thứ ba với 2 người đi trước là . Tìm vận tốc của người thứ 3. 1.73: Ba người đi xe đạp đều xuất phát từ A về B. Người thứ nhất khởi hành lúc 6 giờ đi với vận tốc v1= 8(km/ h), người thứ hai khởi hành lúc 6 giờ 15 phút đi với vận tốc v2=12(km/h), người thứ ba xuất phát sau người thứ 30 phút. Sau khi người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ ba đi thêm 30 phút nữa thì ở cách đều người thứ nhất và người thứ hai. Tìm vận tốc của người thứ ba. 1.74: Một người dự định đi bộ một quãng đường với vận tốc không đổi là 5km/h, nhưng khi đi được 1/3 quãng đường thì được bạn đèo bằng xe đạp đi tiếp với vận tốc 12km/h do đó đến xớm hơn dự định là 28 phút. Hỏi nếu người đó đi bộ hết quãng đường thì mất bao lâu? 1.75.Một xe đi trong 5h đầu với vận tốc 60km/h, 3h sau đi với vận tốc 40km/h. Tính vận tốc của xe trong cả doạn đường? 1.76.Một xe đạp vàmột xe máy chuyển động từ A đến B (AB = 60km). Xe đạp có vận tốc 15km/h đi liên tục không nghỉ. Xe máy đi sớm hơn 1h, nghỉ 3h. Hai xe đến B cùng lúc. Tính vận tốc xe máy? Dạng 2: Viết phương trình chuyển động 1.77: Hai thành phố A,B cách nhau 40km. Cùng một lúc xe thứ nhất qua A với vận tốc 10km/h, xe thứ 2 qua B với vận tốc 6km/h. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe trong 2 trường hợp: Hai xe chuyển động theo chiều từ A đến B

File đính kèm:

  • docchuyen de 1 chuyen dong thang deu.doc