Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung: Có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM) và qui trình xây dựng kế hoạch

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nắm vững : các khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu chung nội dung và qui trình xây dựng 2 loại kế hoạch: kế hoạch chuyên môn năm học, kế hoạch hoạt động cuả GV.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của giáo viên và các loại kế hoạch khác.

- Nâng cao ý thức về vai trò của TTCM (và của giáo viên) dần khắc phục thói quen làm việc theo kinh nghiệm hoặc tùy tiện.

 

doc21 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MỤC TIÊU: Mục tiêu chung: Có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM) và qui trình xây dựng kế hoạch Mục tiêu cụ thể: - Nắm vững : các khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu chung nội dung và qui trình xây dựng 2 loại kế hoạch: kế hoạch chuyên môn năm học, kế hoạch hoạt động cuả GV. - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của giáo viên và các loại kế hoạch khác. - Nâng cao ý thức về vai trò của TTCM (và của giáo viên) dần khắc phục thói quen làm việc theo kinh nghiệm hoặc tùy tiện. NỘI DUNG PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN Mục tiêu: Hiểu được các khái niệm và ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch TCM; Hiểu được yêu cầu cơ bản của kế hoạch tổ chuyên môn; Nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung chính của kế hoạch TCM. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: Các loại kế hoạch ở TCM 2 loại kế hoạch cơ bản: - Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn; - Kế hoạch hoạt động trong năm học của giáo viên. Còn có: - Kế hoạch học kỳ - Kế hoạch hàng tháng - Kế hoạch hoạt động Ví dụ: kế hoạch thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học; kế hoạch hội giảng; kế hoạch dự giờ; kế hoạch bồi giỏi - phụ kém; kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa; kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ Các khái niệm cơ bản: a.Kế hoạch b.Xây dựng kế hoạch c.Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn d.Xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn e.Kế hoạch hoạt động của giáo viên Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM: Đảm bảo tính mục đích Đảm bảo tính khoa học Đảm bảo tính cụ thể, đo được Đảm bảo tính linh hoạt Đảm bảo tính dân chủ Đảm bảo tính hệ thống, nhất quán trong tổ chức nhà trường PHẦN 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn 2.1. Nội dung của bản kế hoạch TCM: Phần mở đầu: Cần lưu ý: chỉ nên chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp. Phần nội dung: Nội dung chính của kế hoạch TCM bao gồm 5 vấn đề: a.Đặc điểm tình hình: Nêu bối cảnh năm học: Nêu tình hình thực tế của TCM b.Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản c.Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ: biện pháp pháp lý – hành chính, biện pháp nhận thức tư tưởng, biện pháp tâm lý, biện pháp huy động và hỗ trợ nguồn lực/điều kiện, biện pháp kiểm tra, đánh giá d.Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện e.Những đề xuất của TCM 2.2. Hình thức trình bày bản kế hoạch TCM: 2.2.1. Theo hình thức mang tính truyền thống và phổ biến 2.2.2. Giới thiệu hình thức trình bày thông thường của một bản kế hoạch TCM: TRƯỜNG... TỔ CHUYÊN MÔN... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày 9 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh (hoặc của Phòng GD-ĐT); Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT/THCS.. Tổ .. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Bối cảnh năm học 2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ) 3. Khó khăn (yếu/thách thức) II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC: Mục tiêu 1: Mục tiêu 2: Mục tiêu 3: . III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :  1.  Nhiệm vụ 1:  - Các chỉ tiêu: - Các biện pháp: 2. Nhiệm vụ 2: - Các chỉ tiêu: - Các biện pháp: 3. Nhiệm vụ 3: - .. IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú Từđến Từđến Từđến V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 1. 2. . PHÊ DUYỆT                  (Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu) Tổ trưởng (ký tên) Mục tiêu: là “đích cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ” . Có 5 yêu cầu: Cụ thể, dễ hiểu Đo lường được Có thể đạt được (vừa sức) Thực tế, có định hướng kết quả Có thời hạn Chỉ tiêu: là “mức định ra để đạt tới, thường được biểu hiện bằng con số”. - Chỉ tiêu nằm trong mục tiêu, biểu đạt cụ thể cho mục tiêu. - Có chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng. Sự khác biệt và cách thức biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu: Gợi ý các nhiệm vụ chủ yếu: Nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục: tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, theo chuẩn KT-KN; tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ; Nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của GV: (qua hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua hoạt động học tập) ; Các nhiệm vụ khác: chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn, Đội Gợi ý một số chương trình hoạt động: Chương trình hoạt động áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh; Chương trình hoạt động dạy giá trị sống, kỹ năng sống Chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; Chương trình hoạt động kiến thực tập sư phạm của TCM theo các chuyên đề phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển chuyên môn của tổ; Các chương trình hoạt động khác 2.3. Quy trình xây dựng kế hoạch TCM: Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học Tiến hành các việc sau: Việc 1: Thu thập, xử lý thông tin Việc 2: Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới Việc 3: Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu Việc 4: Xác định các biện pháp thực hiện Việc 5: Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt Bước 5: Công bố và thực hiện kế hoạch Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch TCM TTCM xây dựng dự thảo kế hoạch TCM TTCM điều chỉnh kế hoạch TCM TTCM hoàn thiện kế hoạch TCM Thông qua, lấy ý kiến của tập thể TCM Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch của TCM TTCM công bố và triển khai thực hiện KH TCM 2.4. Chu trình quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của TTCM Sơ đồ chu trình quản lý kế hoạch của TTCM:Đánh giá, điều chỉnh Tổ chức triển khai Xây dựng kế hoạch Chỉ đạo thực hiện PHẦN 3 TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc tổ chức, hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN: Nội dung KHCN: a.Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn) ; b.Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân: nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giao và xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ; c.Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm ; d.Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ; e.Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân; g.Đề xuất yêu cầu. Quy trình tổ chức, quản lý xây dựng và thực hiện KHCN Bước 1: Tổ trưởng phổ biến kế hoạch, yêu cầu, hướng dẫn GV xây dựng KHCN Bước 2: Tổ chức góp ý và phê duyệt: Bước 3: Theo dõi, đôn đốc, động viên GV trong quá trình thực hiện KH Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện. Một số kỹ thuật có thể vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng kế hoạch. Kỹ thuật phân tích tình hình “SWOT” Có thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT mặt mạnh (Strengths); mặt yếu (Weaknesses); cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) để thực hiện việc phân tích tình hình. Phân tích SWOT tĩnh Môi trường bên trong Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Ảnh hưởng đến hoạt động của TCM - Học sinh (số lượng, chất lượng) - Đội ngũ GV (số lượng, chất lượng...) - CSVC, thiết bị, tài chính - Các hoạt động của TCM (..) Môi trường bên ngoài Cơ hội/ Thuận lợi (O) Thách thức/ Khó khăn (T) - Nhà trường, (cơ chế, chính sách; tiềm lực vật chất, các giá trị, truyền thống) - Các tổ chuyên môn/đoàn thể liên quan - Cha mẹ học sinh - Môi trường kinh tế-xã hội-văn hóa địa phương - Phân tích SWOT động YẾU MẠNH Nội lực / Chủ quan y E B A F D C H G THUẬN LỢI KHÓ KHĂN x Ngoại lực / Khách quan y THUẬN LỢI G H D KHÓ KHĂN C F E x B A O Phân tích tình hình: Kỹ thuật xác định mục tiêu : SMART (thông minh) Specific - cụ thể, dễ hiểu: Measurable – đo lường được: Achievable – vừa sức: Realistics – thực tế: Timebound – có thời hạn: Kỹ thuật biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu trong văn bản kế hoạch : Mục tiêu nhất thiết phải bao hàm các yếu tố S-M-A-R-T Specific - cụ thể, dễ hiểu Measurable – đo lường được Achievable – vừa sức Realistics – thực tế Timebound – có thời hạn Kỹ thuật 5W+2H để tư duy toàn diện khi lập kế hoạch: Muốn có suy nghĩ toàn diện khi trù liệu các yếu tố công việc + con người + thời gian, địa điểm + phương pháp + phương tiện và các nguồn lực khi lập kế hoạch, sử dụng kỹ thuật 5W+22H sau: CÂU HỎI Ý NGHĨA What? Chọn vấn đề gì? Làm gì? When? Khi nào bắt đầu làm? Khi nào kết thúc? Where? Công việc diễn ra ở đâu? Bố trì không gian đó ra sao? Who? Ai làm ? Sắp xếp, phân công họ như thế nào? Why? Tại sao lại chọn các yếu tố: công việc/nơi ấy/ thời điểm ấy/người làm ấy/cách thức ấy/nguồn lực ấy?... How (know)? Làm thế nào? How much? Bao nhiêu nguồn lực (CSVC, kinh phí)? Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) Ví dụ: Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan 4.6.1. Trình bày bản kế hoạch năm học của TCM theo biểu đồ Gantt Các hoạt động và công việc Thời gian thực hiện (tháng) Phân công 9 10 11 12 01 02 3 4 5 6 7 8 - Việc 1: - Việc 2: - Việc 3: - Việc 4: - Việc 5: - Việc 6: - Việc 7: - Việc 8: - Việc 9: Trình bày bản kế hoạch theo đầu công việc TT Nội dung công việc Chỉ tiêu/ Sản phẩm Biện pháp Thời hạn hoàn thành Người phụ trách Ghi chú 1 Công việc A 2 Công việc B 3 Công việc C 4 . Trình bày bản kế hoạch theo tiến trình thời gian Thời gian Nội dung công việc Chỉ tiêu/ sản phẩm Biện pháp Người phụ trách Ghi chú Từ.đến. Công việc A Từ.đến. Công việc B Từ.đến. Công việc C Từ.đến. Công việc D Từ.đến. Công việc ... PHỤ LỤC Phụ lục 1 Bản kế hoạch năm học của Tổ Văn – Trường THPT Trần Phú – Hà Nội: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – HK CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 -2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Trần Phú - HK. Tổ Văn đưa ra kế họach chuyên môn năm học 2010-2011 như sau: NHIỆM VỤ CHUNG: Thực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thưc hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ 1. Thuận lợi: Tổ có 14 giáo viên, đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên Giỏi. Những GV trẻ  mới về trường vốn là những sinh viên giỏi ở trường ĐH Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc. Sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Rất nhiều PHHS quan tâm đến việc học tập của học sinh . 2. Khó khăn: - Không có khó khăn gì đáng kể II. NHỮNG CÔNG VIỆC VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :  1.  Thực hiện nhiệm vụ năm học :  a) Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” b) Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ , giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành ; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.             - Đối với các lớp chọn: Bám sát chương trình của Bộ. Trên cơ sở kiến thức nền của chương trình Ngữ văn nâng cao, GV phải giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có  kỹ năng vận dụng tốt để HS tham gia thi HSG và thi ĐH.             - Đối với các lớp khác : Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách GK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử. c) Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. GV phải phát huy thế mạnh của môn Ngữ văn trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho HS trong thị hiếu thẩm mĩ, ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như goài nhà trường.             2. Về việc đổi mới phương pháp giảng dạy : Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau: Khâu soạn bài: Bài giảng phải tinh gọn và có tính hệ thống. Tính hệ thống thể hiện ở : + Cách đánh dấu theo các cấp độ từ lớn đến nhỏ (ví dụ: I – 1 – a – dấu ngang – dấu cộng) + Các ý trong cùng một cấp độ phải có quan hệ đẳng lập với nhau, các ý ở cấp độ lớn – nhỏ phải theo quan hệ chính – phụ. Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng, bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm Power point để soạn một một số bài mà mình cho là cần thiết và có hiệu quả thật sự.   b) Khâu lên lớp: Mục tiêu đề ra: giúp HS nắm được kiến thức cơ bản. + Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, không xem nhẹ bất kì phương pháp nào, điều quan trọng là vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số phương pháp như thảo luận, phát vấn          + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn (đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết) + Hạn chế việc đọc – chép, nhìn - chép          + Giáo viên tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho học sinh ghi lại SGK trong vở. + Rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho HS – cả dạng nói và dạng viết. c) Khâu hướng dẫn HS chuẩn bị bài:         + Hướng dẫn HS soạn bài + Hướng dẫn HS tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet   3. Những hoạt động nâng cao :       a) Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Các năm trước do số giờ dạy của GV nhiều nên hoạt động này còn yếu, năm học này mỗi GV phải thao giảng 2 tiết /năm. Mỗi đợt thao giảng đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ.       b) Mỗi GV phải thực hiện ít nhất 3 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử.        c)  Mỗi GV phải viết 01 chuyên đề tự học. Yêu cầu của chuyên đề tự học đó phải dùng để dạy các lớp chuyên và dùng cho HS tham khảo. Chuyên đề tự học phải đăng kí từ đầu năm.     d) Mỗi GV phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của Bộ. Người dự giờ phải báo trước với người dạy ít nhât là 2 ngày. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất và chỉ cần báo trước 15 phút.       e) Mỗi GV soạn 20 tiết giáo án theo chuẩn đã nêu trong mục 2.a . Giáo án này sẽ được tổ thẩm định và đánh giá. 20 tiết này rải ra mỗi HK 10 tiết và được đóng thành tập.    4. Bồi dưỡng HS giỏi :        + Giữa tháng 10/09, GV dạy hình thành đội tuyển thi HS giỏi lớp 12. Đầu tháng 2/2010 GV dạy 2 lớp chọn 10 và 11 hình thành đội tuyển thi HS giỏi 10 và 11. GV phụ trách các đội tuyển có kế hoạch giảng dạy cụ thể.       + GV dạy 2 lớp 10 và 11 chọn nên dự kiến những HS tham gia thi Olympic để giao tài liệu cho học sinh đọc từ đầu HK2 5. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn   a) Mỗi HK tổ trưởng kiểm tra toàn diện 01 GV, dự giờ mỗi GV 2 tiết. b) Dự giờ, kiểm tra hồ sơ xét hết tập sự c) Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định của BGH. 6. Hoạt động bổ trợ : a) Tổ chức 2 câu lạc bộ văn học. HK 1 giao cho lớp 12 Văn phối hợp với GV tổ chức, HK 2 giao cho lớp 11 Văn phối hợp với GV tổ chức. b) Phối hợp với Đoàn trường tổ chức cuộc thi sáng tác trong học sinh với các thể loại: truyện ngắn 1000 chữ, thơ, tùy bút, bút kí. Phát động vào tuần 2 tháng 11 và tổng kết vào dịp 26/3/2010. Tất cả các bài dự thi đều phải đưa lên diễn đàn. Sẽ có cuộc bình chọn của độc giả trên diễn đàn. c)  Tổ chức tốt các buổi giao lưu của các lớp Văn 7. Xây dựng đội ngũ :       + Đi học để nâng cao trình độ     + Tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn. III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: 1. Đối với học sinh: a)  Học sinh giỏi: -  Học sinh giỏi đạt giải cấp Thành phố              -  Olympic cụm     b)  Thi tốt nghiệp THPT : 75% hs có điểm môn Văn từ 5 trở lên c)  Thi ĐH – CĐ : 60% hs thi khối C, D có điển môn Văn từ 5 trở lên. 2.  Đối với GV :  100% đạt Lao động tiên tiến. 3.  Đối với tổ : Tổ đạt danh hiệu Tổ tiên tiến xuất sắc. IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ : Tháng Nội dung công việc Người Thực hiện Ghi chú 8/2010 - Ổn định hoạt động dạy và học - Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9 Cả tổ - Từ 17/8/2010 9/2010 - Khai giảng năm học - Từ 5/9/2010 - Dạy và học theo TKB - Từ 6/9/2010 - Dạy chuyên đề nâng cao. - Theo KH của trường - Làm kế hoạch cá nhân và Thảo luận Kế hoạch của tổ Cả tổ - Từ 14-19/9/2010 - Thi khảo sát chất lượng toàn trường GV được BGH phân công 10/2010 - Dạy và học theo TKB Cả tổ - Tổ chức đêm trung thu Các đồng chí ở chi đoàn GV và CĐoàn 3/10/2010 - Phân công soạn chuyên đề HSG Cả tổ 1-3/10/2010 - Thi chọn đội tuyển HSG 12, lập đội tuyển (5 hs lớp 12) Nhóm trưởng CM khối 12 19/10/2010 Ra đề kiểm tra chung toàn khối (2 tiết) bài 1 Cả tổ - Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn Cả tổ Theo lịch BGH 11/2010 - Dạy và học Cả tổ - Thi HSG cấp thành phố GV được BGH phân công Theo lịch Sở GD & ĐT - Thao giảng, - rút kinh nghiệm Tổ trưởng và cả tổ 10-18/11/2010 - Phát động thi sáng tác văn học, làm tập san của lớp 12 Bình, Thúy, Hiền, Yến, Lan Anh 16/11/2010 - Tổ chức ngày 20-11 Cả tổ 12/2010 - Dạy và học - Kiểm tra hồ sơ của tổ Cả tổ Theo lịch BGH - Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1 Cả tổ 14-19/12/2010 - Ra đề Kiểm tra HK I GV được BGH phân công Theo lịch của BGH 1/2011 - Dạy và học - Cả tổ - Bình xét thi đua HKI - Cả tổ Theo KH của BGH - Sơ kết KH 1. Theo KH của trường - Dạy TKB học kỳ II Theo lịch năm học. 2/2011 - Dạy và học Cả tổ - Nghỉ tết Tân Mão Cả tổ 11-19/2/2011 - Thông qua đề cương SKKN 22-27/2/2010 3/2011 - Dạy và học Cả tổ - Thi Olimpic và lập đội tuyển thi HSG 10 và 11 GV được BGH phân công Theo KH của trường - Thao giảng trường GV đăng ký - Bồi dưỡng đội tuyển HSG thi 10, và 11 GV được BGH phân công Theo KH của trường - Lập DS đội tuyển Olympic 10,và 11 GV được BGH phân công Từ 15/3/2011 - Tham gia hoạt động ngày 26/3 Cả tổ Phối hợp với Đoàn trường - Đưa đội tuyển thi Olympic - Chấm tập san Bình, Thúy, Hiền, Yến, Lan Anh 22-27/3/2011 4/2011 - Dạy và học Cả tổ - Thi thử 12 Cả tổ Theo KH của trường - On tập cho K 12 thi TN Cả tổ Theo KH của trường - Kiểm tra học kỳII 17-18/4/2011 - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 19-24/4 5/2011 - Dạy và học - Nghiệm thu SKKN ở tổ - Tổ trưởng Theo KH của trường - Thi HK 2 khối 10 và 11 Theo KH của trường Họp tổ tổng kết năm học Cả tổ 15-20/5/2011 - Tổng kết năm học Theo KH của trường 6/2011 - Coi thi TN THPT - Cả tổ Theo điều động của Sở - Chấm thi TN THPT Theo điều động của Sở - Triển khai công tác hè. Cả tổ - Tham gia công tác tuyển sinh vào lớp 10 . 7/2011 Theo KH của trường 8/2011 Theo KH của trường V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                  Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2010 Tổ trưởng Chuyên đề 4 : Bồi dưỡng kỹ năng quản lý tổ chuyên môn ở trường Trung học phổ thông II. Mục đích yêu cầu: Trang bị hệ thống khái niệm cơ bản về: + Giáo dục, quản lý, quản lý giáo dục và chức năng quản lý + Tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn ở các cơ sở giáo dục phổ thông. III. Nội dung A. Hệ thống hoá một số khái niệm cơ bản 1. Giáo dục: là một hiện tượng xã hội đặc biệt, là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm được tích luỹ trong quá trình phát triển của loài người từ thế hệ trước cho thế hệ sau. 2. Quản lý: là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến những người lao động nói chung nhằm thực hiện được những mục tiêu quản lý ”. 3. Quản lý giáo dục: là quá trình tác động có định hướng của nhà quản lý giáo dục trong việc vận dụng nguyên lý, phương pháp chung nhất của khoa học quản lý vào lĩnh vực giáo dục, nhằm đạt mục tiêu mà giáo dục đã đề ra. 4. Chức năng quản lý: + Lập kế hoạch là quá trình thiết lập các mục tiêu, các con đường, các biện pháp, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thực hiện các mục tiêu đó. Kế hoạch là nền tảng của quản lý. + Tổ chức là quá trình sắp xếp phân bổ công việc, chia sẻ quyền hành, nguồn lực cho các thành viên để họ có thể hoàn thành các mục tiêu xác định. Tổ chức là công cụ hết sức quan trọng của quản lý. + Lãnh đạo, chỉ đạo là quá trình các chủ thể quản lý điều khiển, hướng dẫn con người trong tổ chức để họ tự nguyện, nhiệt tình, tin tưởng, phấn đấu đạt các mục tiêu quản lý. + Kiểm tra là việc đo lường, đánh giá kết quả của việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức nhằm tìm ra những ưu điểm và những hạn chế để điều chỉnh việc lập kế hoạch, tổ chức và lãnh đạo. Các chức năng quản lý có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, tác động ảnh hưởng lẫn nhau trong một môi trường quản lý xác định. Sơ đồ 2: Các chức năng quản lý Lập kế hoạch (1) Tổ chức (2) Lãnh đạo (3) Kiểm tra (4) 5. Tổ chuyên môn: * Chế độ sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 tuần một lần. 6. Tổ trưởng chuyên môn: B. Chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản lý của tổ trưởng chuyên môn ở trường Trung học phổ thông 1. Chức năng, nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn: 2. Nội dung quản lý của tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT: 2.1. Quản lý hồ sơ sổ sách theo dõi các hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ chuyên môn. tham gia quản lý sổ gọi tên - ghi điểm; sổ đầu bài; học bạ học sinh. Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp quản lý: + Bài soạn + Kế hoạch giảng dạy theo tuần + Sổ dự giờ thăm lớp + Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). Tổ trưởng chuyên môn còn trực tiếp quản lý: + Sổ điểm các nhân + Sổ báo giảng + Sổ tích luỹ chuyên môn + Sổ nghị quyết + Sổ trao đổi nhóm chuyên môn + Đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu năm học. 2.2. Quản lý kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn và yêu cầu các tổ viên lập kế hoạch cá nhân, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài khoa học SKKN. 2.3. Quản lý phân công nhiệm vụ đầu năm học Định mức tiết dạy giáo viên THPT là 17 tiết/tuần; định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng 2 tiết/tuần, Phó hiệu trưởng 4 tiết/tuần; giáo viên chủ nhiệm được giảm 4 tiết/tuần; giáo viên phụ trách thiết bị hoặc thư viện được giảm từ 2-3tiết/tuần; tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết/tuần; giáo viên làm Bí thư chi bộ nhà trường hoặc chủ tịch công đoàn trường hạng 1 được giảm 4 tiết/tuần, hạng trường còn lại giảm 3 tiết/tuần; giáo viên kiêm công tác đoàn: Bí thư đoàn trường được giảm 17 x 70% tiết/tuần; Phó bí thư đoàn trường được giảm 17 x 35% tiết/tuần; giáo viên kiêm thư ký hội đồng hoặc kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần; giáo viên được tuyển dụng lần đầu được giảm 2 tiết/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 3 tiết/tuần. 2.4. Tổ trưởng chuyên môn quản lý việc đăng ký chất lượng giáo dục và đề tài sáng kiến kinh nghiệm, khoa học sư phạm ứng dụng mục tiêu giáo dục THPT: học sinh các khối lớp có học lực trung bình đạt 80% trở lên trong đó xếp loại khá - giỏi từ 25% trở lên, loại yếu - kém không quá 20%, học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ít nhất 90%, kết quả môn học giáo dục quốc phòng đạt trung bình ít nhất 90%, trong đó khá - giỏi ít nhất 40%. Đánh giá xếp loại hạnh kiểm loại khá - tốt đạt ít nhất 80%, loại yếu không quá 20%. Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề phổ thông đạt ít nhất 90%, xếp loại môn học nghề phổ thông đạt trung bình ít nhất 90%. Ngoài ra, theo quy định của Hiệu trưởng giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp còn đăng ký chỉ tiêu học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, chỉ tiêu học sinh thi đỗ ĐH, CĐ ở các lớp khối 12. Tổ trưởng chuyên môn tham gia quản lý giáo viên đăng ký đề tài khoa học, SKKN theo hướng dẫn của Sở khoa học công nghệ và Sở Giáo dục Đào tạo. 2.5. Quản lý thiết kế bài soạn (giáo án) và kiểm tra đánh giá học sinh Tổ trưởng chuyên môn ký giáo án cho các thành viên trước một tuần, tham gia quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh, chấm trả bài của giáo viên 2.6. Tổ chức và quản lý kế hoạch thao giảng cấp tổ tổ trưởng, tổ phó

File đính kèm:

  • doc2011 KeHoach HoatDong cua GV KeHoach ToChuyenMon TapHuan.doc