Đề, bài kiểm tra cuối năm năm học: 2012 – 2013 môn: Toán, lớp 6

Câu 5 ( 3 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các góc xOy và yOz, sao cho

= 300 ; = 600 .

a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz ? Vì sao?

b) Tính góc ?

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

Câu 7: (2 điểm) Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6 bằng số học sinh cả lớp và số HS giỏi bằng số HS khá, còn lại là số HS trung bình.Tìm số HS giỏi, HS khá và HS trung bình, biết số HS của cả lớp là 30 HS.

 

doc6 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 14/03/2014 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề, bài kiểm tra cuối năm năm học: 2012 – 2013 môn: Toán, lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NẬM MẢ Lớp:6A Họ và tên:……………………... ĐỀ, BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM Năm học: 2012 – 2013 Môn: Toán, lớp 6 (Thời gian làm bài: 90 Phút) I, TRẮC NGHIỆM:( 2 điểm) Câu 1:( 1 điểm) Lựa chọn câu trả lời đúng. 1) Kết quả của phép chia 210 : 2 5 bằng:. A: 1 2 B: 2 2 C: 2 5 2) Kết quả của phép tính: (-5).2 = A: -3 B: -10 C: 10 3) BCNN(12; 36) = A:36 B:12 C:6 4) Số nghịch đảo của là: A. 5 B. C. -5 Câu 2: ( 0,5 điểm). Hãy điền từ Đ(đúng) và S(sai) vao ô thich hợp. Câu Nội dung Đúng Sai 1 Số liền trước của -3 là - 4 2 Tam giác là hình gồm 3 đoạn thẳng tạo từ 3 điểm thẳng hàng Câu 3 : (0,5 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B để được câu trả lời đúng.. Cột A Nối Cột B 1) Hai góc bù nhau là hai góc 1) – 2) - a) có tổng số đo bằng 900 b) có tổng số đo bằng 1800 2) Hai góc phụ nhau là hai góc c) có tổng số đo bằng 3600 II. TỰ LUẬN:( 8 điểm) Câu 4 (2 điểm):Thực hiện phép tính: b) Câu 5 ( 3 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các góc xOy và yOz, sao cho = 300 ; = 600 . a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz ? Vì sao? b) Tính góc ? c) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao? Câu 6: (1 điểm) Tìm x biết: a) x - 70 = - 45 b.) Câu 7: (2 điểm) Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6 bằng số học sinh cả lớp và số HS giỏi bằng số HS khá, còn lại là số HS trung bình.Tìm số HS giỏi, HS khá và HS trung bình, biết số HS của cả lớp là 30 HS. NGƯỜI RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG CM HIỆU TRƯỞNG III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu ý Đáp án Điểm Câu 1 a C 0,25 b B 0,25 c A 0,25 d A 0,25 Câu 2 1 S 0,25 2 Đ 0,25 Câu 3 1 nối d 0,25 2 nối a 0,25 Phần 2: Tự luận Câu 4 a 0,25 0,25 b == 0,25 = 0,25 = 0,25 = 0,25 Câu 5 Vẽ hình đúng được 0,25 a Ta có <(300< 600) nên tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz, 0,5 b Vì <(300< 600) nên tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz, ta có 0,25 0,25 0,25 0,25 c Tia Oy là tia phân giác của góc xOz vì: 0,25 + 0,25 + Tia Oy năm giữa tia Ox và Oz 0,25 Câu 6 a. x - 70 = - 45 => x = - 45 + 70 0,25 => x = 30 0,25 b. =>. x . 9 = - 2 . 3 0,25 => x . 9 = - 6 => x = - 6 : 9 0,25 => x = - 1/2 Câu 7 Số HS giỏi là 30.= 4(HS) 0,5 Số HS khá là 4:= 4. =10(HS) 1 Số HS trung bình là: 30 – ( 4+ 10) = 16 0,5 TRƯỜNG THCS NẬM MẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM(HỌC KÌ II) Năm học: 2012 – 2013 Môn: Toán 6; Thời gian làm bài:90 phút MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dung Cộng Vận dụng thấp Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Số tự nhiên (39 tiết) 1. BiÕt tËp hîp c¸c sè tù nhiªn vµ tÝnh chÊt c¸c phÐp tÝnh trong tËp hîp c¸c sè tù nhiªn. - Lµm ®­îc c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia hÕt víi c¸c sè tù nhiªn. 2. Lµm ®­îc c¸c phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­ trong tr­êng hîp sè chia kh«ng qu¸ ba ch÷ sè. - Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp nh©n vµ chia c¸c luü thõa cïng c¬ sè (víi sè mò tù nhiªn). - HiÓu vµ vËn dông ®­îc c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp, ph©n phèi trong tÝnh to¸n. Số câu : 4 2 (C1.1;1;3) 1(C.2.1;2) 3 Số điểm 1,0 = 10 % 0,5 điểm = 5% 0,25 điểm =2,5 % 0,75 điểm= 7,5% 2. Đoạn thẳng(15 tiết) 4. HiÓu vµ vËn dông ®­îc ®¼ng thøc AM + MB = AB ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n. Số câu: 2 1(C4. 5.a) 1 Số điểm 0,5 = 5 % 0,25 điểm 0,25 điểm = 2,5% 3. Số nguyên(29 tiết) 5. Nhận biết được thứ tự các số nguyên trên trục số . 6. VËn dông ®­îc c¸c quy t¾c thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh, c¸c tÝnh chÊt cña c¸c phÐp tÝnh trong tÝnh to¸n. Số câu: 3 2(C5.1.2; 2.2) 1(C6.6a) 3 Số điểm: 1 = 10% 0,5 điểm = 5 % 0,5 điểm = 5 % 1 điểm = 10 % 4. Phân số( 43 tiết) 7. BiÕt kh¸i niÖm ph©n sè: víi a Î Z, b ÎZ (b ¹ 0). - BiÕt kh¸i niÖm hai ph©n sè b»ng nhau : nÕu ad = bc (bd 0). 8. Lµm ®óng d·y c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè vµ sè thËp ph©n trong tr­êng hîp ®¬n gi¶n. 9. Chỉ ra được hai phân số bằng nhau 10. VËn dông ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè trong tÝnh to¸n víi ph©n sè, gi¶i c¸c bµi to¸n c¬ b¶n cña ph©n sè. Số câu: 4 1(C7.1;4) 3 (C8.4a,b,C9.6b) 1(C10.7) 5 Số điểm 4,25 = 42,5% 0,25 điểm = 2,5 % 2 điểm = 20 % 2 điểm = 20 % 4,25điểm =42,5% 5. Góc(15 tiết ). 11. - BiÕt kh¸i niÖm nöa mÆt ph¼ng. - BiÕt kh¸i niÖm gãc. - BiÕt kh¸i niÖm sè ®o gãc. - BiÕt c¸c kh¸i niÖm ®­êng trßn, h×nh trßn, t©m, cung trßn, d©y cung, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh. - NhËn biÕt ®­îc c¸c ®iÓm n»m trªn, bªn trong, bªn ngoµi ®­êng trßn. 12. HiÓu ®­îc: nÕu tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox, Oz th× : xOy + yOz = xOz ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n. - HiÓu kh¸i niÖm tia ph©n gi¸c cña gãc - HiÓu c¸c kh¸i niÖm: gãc vu«ng, gãc nhän, gãc tï, gãc bÑt, hai gãc kÒ nhau, hai gãc bï nhau. 13. Vận dụng được tính chất nÕu tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox, Oz th× : xOy + yOz = xOz ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n Số câu: 5 1(C11.2b) 2 (C12.3.1; 3.2) 1 (C12.5a) 2 (C13.5a,b,c) 6 Số điểm 3,25 = 32,5% 0,25 điểm = 2,5% 0,5 điểm = 5 % 1 điểm = 10 % 2 điểm = 20 % 3,75điểm =37,5% Tổng số câu:20 6 8 4 18 Tổng số điểm:10 1,5 điểm = 15% 4 điểm = 40 % 4,5 điểm = 45% 10,0 II. ĐỀ KIỂM TRA ( Có bản đề riêng)

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi nam theo chuan.doc
Giáo án liên quan