Đề cương ôn tập Vật lý 8

A. Phần trắc nghiệm:

Đọc kỹ câu hỏi, sau đó khoanh tròn vào chữ cái đầu câu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Tại sao ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

A.Do lỗi của nhà sản suất. B Để nước trong ấm trà có thể bay hơi.

C. Để lợi dụng áp suất khí quyển. D. Một lý do khác.

Câu 2: Áp suất khí quyển thay đổi thế nào khi độ cao tăng? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

A. Không thay đổi. B. Càng giảm.

C. Càng tăng. D. Có thể vừa tăng vừa giảm.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò c­¬ng «n tËp A. PhÇn tr¾c nghiÖm: §äc kü c©u hái, sau ®ã khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt. C©u 1: Tại sao ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A.Do lỗi của nhà sản suất. B Để nước trong ấm trà có thể bay hơi. C. Để lợi dụng áp suất khí quyển. D. Một lý do khác. C©u 2: Áp suất khí quyển thay đổi thế nào khi độ cao tăng? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A. Không thay đổi. B. Càng giảm. C. Càng tăng. D. Có thể vừa tăng vừa giảm. C©u 3: Trong các đơn vị sau đơn vị nào là đơn vị của công cơ học? A. N/m B. N.m C. N/m2 D. N.m2 C©u 4: Điều nào là sai khi nói về cơ năng? A. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. B. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. C. Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng . D. Cơ năng do vật đứng yên mà có. C©u 5: Tại sao săm xe đạp còn tốt đã bơm căng, để lâu ngày vẫn bị xẹp? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A. Vì lúc bơm căng , không khí vào xăm xe còn nóng, sau một thời gian không khí nguội đi và co lại làm cho xăm xe bị xẹp. B. Vì giữa các phân tử của chất làm xăm xe có khoảng cách nên không khí có thể thoát qua đó ra ngoài. C. Vì xăm xe làm bằng cao su nên tự nó co lại. D. Vì không khí trong xăm xe tự thu nhỏ thể tích của nó. C©u 6 Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên, thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? Hãy chọn câu trả lời đúng: A.Nhiệt độ B. Nhiệt năng. C. Khối lượng. D. Thể tích. C©u 7: Trong các trường hợp dưới đây , trường hợp nào có sự chuyển hoá từ thế năng thành động năng? A. Động năng giảm , thế năng tăng. B. Động năng tăng , thế năng giảm. C. Động năng và thế năng đều tăng. D. Động năng và thế năng đều giảm. C©u 8: Chọn câu trả lời đúng: Đổ 100 cm3 rượu vào 100 cm3 nước sẽ thu được hỗn hợp rượu và nước với thể tích: A. Bằng 200 cm3 B. Nhỏ hơn 200 cm3 C. Lớn hơn 200 cm3 D. Bằng hoặc lớn hơn 200 cm3 C©u 9: Chọn câu trả lời đúng: Lực liên kết phân tử của chất rắn, chất lỏng, chất khí thì: A. Khác nhau C. Của chất khí và chất lỏng thì giống nhau B. Giống nhau D. Của chất lỏng và chất rắn thì giống nhau C©u 10: Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật được gọi là chuyển động nhiệt bởi vì: A. Phải nung nóng vật thì các hạt mới chuyển động B. Vật có nhiệt lượng càng nhiều thì các hạt chuyển động càng mạnh mẽ C. Chuyển động này là đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học D. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ của vật. C©u 11: Chọn câu trả lời đúng: Điều kiện để hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là: A. Có sự chênh lệch nhiệt độ trong khối khí B. Vận tốc các phân tử khí không như nhau C. Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều D. Khối khí được nung nóng Câu 13: Tại sao ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A.Do lỗi của nhà sản suất. B Để nước trong ấm trà có thể bay hơi. C. Để lợi dụng áp suất khí quyển. D. Một lý do khác. Câu 14: Áp suất khí quyển thay đổi thế nào khi độ cao tăng? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: A. Không thay đổi. B. Càng giảm. C. Càng tăng. D. Có thể vừa tăng vừa giảm. Câu 15: Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật được gọi là chuyển động nhiệt bởi vì: A. Phải nung nóng vật thì các hạt mới chuyển động B. Vật có nhiệt lượng càng nhiều thì các hạt chuyển động càng mạnh mẽ C. Chuyển động này là đối tượng nghiên cứu của Nhiệt Học D. Chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ cuả vật Câu 16: Nêu một thí dụ đúng về hiện tượng khuếch tán: A. Bỏ vài hạt thuốc tím vào cốc nước, thuốc tím tan dần trong nước B. Bỏ cục nước đá vào cốc nước nóng, cục nước đá tan dần thành nước C. Cho một đầu thanh sắt vào lửa, thanh sắt sẽ nóng dần lên D. Khi đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu một sợi dây điện sẽ có một dòng electron chuyển động có hướng tạo thành dòng điện. Câu 17: Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một chất khí khi: A. Khi giảm nhiệt độ của khối khí B. Khi tăng nhiệt độ của khối khí C. Khi tăng độ chênh lệch trong khối khí D. Khi cho khối khí dãn nở. Câu 18: Chọn câu trả lời đúng: Đối lưu nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra: A. Chỉ ở chất lỏng và khí B. Chỉ ở chất lỏng và rắn C. Chỉ ở chất khí và rắn D. Ở cả các chắt rắn, lỏng, khí Câu 19: Chọn câu nhận xét đúng: Cánh máy bay thường được quét ánh bạc để: A. Giảm ma sát với không khí B. Giảm sự dẫn nhiệt C. Liên lạc thuận lợi hơn với các đài rađa D. Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của Mặt Trời Câu 20: Chọn câu trả lời đúng Đứng gần một ngọn lửa trại hoặc một lò sưởi, ta sẽ cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến ta bằng cách nào: A. Sự dẫn nhiệt của không khí B. Sự đối lưu C. Sự bức xạ nhiệt D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt còn một phần do dẫn nhiệt Câu 21: Tại sao nhiệt độ trung bình của Trái Đất là 300K? A. Do sự cần bằng sinh thái của sinh vật trên Trái Đất B. Do tại nhiệt độ 300K Trái Đất bức xạ nhiệt vào không gian với cùng một tốc độ như năng lượng bức xạ nhiệt mà nó nhận được từ Mặt Trời C. Do nhiệt độ 300K năng lượng bức xạ nhiệt mà Trái Đất nhận từ Mặt Trời không có tác dụng làm tăng nhiệt độ của Trái Đất D. Ở nhiệt độ 300K chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là ổn định nhất Câu 22: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra: A. Chỉ ở chất lỏng và khí B. Chỉ ở chất lỏng và rắn C. Chỉ ở chát khí và rắn D. Ở cả chất rắn, lỏng, khí Câu 23: Nung nãng mét miÕng s¾t råi th¶ vµo cèc n­íc l¹nh, nhiÖt n¨ng cña chóng thay ®æi thÕ nµo? §©y lµ sù thùc hiÖn c«ng hay truyÒn nhiÖt? Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi sau: A. NhiÖt n¨ng cña miÕng s¾t gi¶m, nhiÖt n¨ng cña n­íc t¨ng. §©y lµ sù truyÒn nhiÖt. B. NhiÖt n¨ng cña miÕng s¾t vµ cña n­íc ®Òu t¨ng. Kh«ng cã sù truyÒn nhiÖt. C. NhiÖt n¨ng cña miÕng s¾t t¨ng, nhiÖt n¨ng cña n­íc gi¶m. §©y lµ sù thùc hiÖn c«ng. D. NhiÖt n¨ng cña miÕng s¾t gi¶m, nhiÖt n¨ng cña n­íc t¨ng. §©y lµ sù thùc hiÖn c«ng. Câu 24: Trong sù dÉn nhiÖt, nhiÖt ®­îc truyÒn tõ vËt nµo sang vËt nµo? H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng: A. Tõ vËt cã nhiÖt n¨ng lín sang vËt cã nhiÖt n¨ng nhá h¬n. B. Tõ vËt cã khèi l­îng lín sang vËt cã khèi l­îng nhá h¬n. C. Tõ vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n. D. C¶ ba c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng. C©u 25: Trong c¸c c©u nãi vÒ hiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt sau ®©y, c©u nµo lµ ®óng? A. HiÖu suÊt cho biÕt ®éng c¬ m¹nh hay yÕu. B. HiÖu suÊt cho biÕt ®éng c¬ thùc hiÖn c«ng nhanh hay chËm. C. HiÖu suÊt cho biÕt nhiÖt l­îng táa ra khi 1 kg nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn trong ®éng c¬. D. HiÖu suÊt cho biÕt cã bao nhiªu % nhiÖt l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra ®­îc biÕn thµnh c«ng cã Ých. C©u 26: BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc lµ 4200 J/kg ®é. Khi 500 g n­íc ë nhiÖt ®é 100C nhËn nhiÖt l­îng 8400 J th× sÏ t¨ng ®Õn nhiÖt ®é: A. 20C B. 40C C. 140C D. 240C C©u 27: N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña x¨ng lµ 46.106J/kg. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn khèi l­îng x¨ng 1g th× sÏ to¶ ra mét l­îng nhiÖt lµ: A. 46.106J B. 46.104J C. 46.105J D. 46.103J C©u 28: Ph¶i ®èt bao nhiªu cñi ®Ó thu ®­îc nhiÖt l­îng 26.104KJ? BiÕt n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña cñi lµ q = 107 J/kg. A. 26 kg B. 26 g C. 2,6 g D. 2,6 kg C©u 29: §un nãng b×nh cã nót ®Ëy. Sau mét thêi gian nót bÞ ®Èy ra khái b×nh. §ã lµ sù biÕn ®æi g×? A. Gi÷a nh÷ng d¹ng kh¸c nhau cña c¬ n¨ng B. NhiÖt n¨ng thµnh c¬ n¨ng C. C¬ n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng D. C¶ A, B, C ®Òu sai. C©u 30: Trong ®éng c¬ ná 4 k×, th× kú nµo ®éng c¬ sinh c«ng cã Ých: A. Kú thø nhÊt B. Kú thø hai C. Kú thø ba D. Kú thø t­ B. PhÇn tù luËn: C©u 1: Ng­êi ta nung mét thái nh«m cã khèi l­îng 5 kg tõ nhiÖt ®é 280 C lªn ®Õn nhiÖt ®é nãng ch¶y. a, TÝnh nhiÖt l­îng thu vµo cña thái nh«m. BiÕt nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt dung riªng cña nh«m lÇn l­ît lµ 6580 C vµ 880 J/kg.K. b, TÝnh l­îng than ®¸ cÇn ®èt ch¸y hoµn toµn ®Ó cung cÊp nhiÖt l­îng nãi trªn. BiÕt n¨ng suÊt táa nhiÖt cña than ®¸ lµ 27. 106 J/kg vµ hiÖu suÊt cña lß nung lµ 60%. C©u 2: HiÖu suÊt cña mét ®éng c¬ lµ 15%. a, TÝnh c«ng cña nã thùc hiÖn liªn tôc trong 3h. BiÕt r»ng trong mçi phót ®éng c¬ tiªu thô hÕt 180 g than ®¸ vµ n¨ng suÊt táa nhiÖt cña than ®¸ lµ 27. 106 J/kg. b, TÝnh c«ng suÊt cña ®éng c¬. C©u 3: Mét « t« ch¹y qu·ng ®­êng 100 km víi lùc kÐo lµ 368 N th× tiªu thô hÕt 4 kg x¨ng. H·y tÝnh hiÖu suÊt cña ®éng c¬? BiÕt n¨ng su¸t to¶ nhiÖt cña x¨ng lµ q = 46.106 J/kg. C©u 4: Ng­êi ta h¹ nhiÖt ®é cho 500 g n­íc s«i ë 1000C vµ 10 lit n­íc ®ang ë 280C xuèng cïng nhiÖt ®é lµ 80C. Hái tr­êng hîp nµo nhiÖt l­îng to¶ ra nhiÒu h¬n vµ h¬n bao nhiªu lÇn? BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc lµ Cn = 4200J/kg®é. C©u 5: Ng­êi ta ®un nãng 10 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu lµ t1. BiÕt nhiÖt ®é cña n­íc t¨ng lªn ®Õn t2 = 800C khi ®ã nã hËp thô mét nhiÖt l­îng lµ 1120 KJ. TÝnh nhiÖt ®é ban ®Çu cña n­íc? BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc lµ Cn = 4200J/kg®é.

File đính kèm:

  • docDe cuong on tap cuc hay.doc
Giáo án liên quan