Đề cương Vật lý 8 – học kì II

A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC

1. Định luật về công:

Không một MCĐG nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi (và ngược lại).

2. Công suất

 Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương Vật lý 8 – học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC ÑEÀ CÖÔNG VAÄT LYÙ 8 – HOÏC KÌ II Naêm hoïc : 2012 – 2013 A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC 1. Định luật về công: Không một MCĐG nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi (và ngược lại). 2. Công suất Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Công thức tính công suất : Trong đó : là công suất, đơn vị W (J/s, , ). A là công thực hiện, đơn vị J. t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị (s) (giây). 3. Cơ năng Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng. Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và càng cao thì thế năng hấp dẫn của vật càng lớn. Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn. Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó. 4. Các chất được cấu tạo như thế nào? Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 5. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. 6. Hiện tượng khuếch tán Khi đổ hai chất lỏng khác nhau vào cùng một bình chứa, sau một thời gian hai chất lỏng tự hòa lẫn vào nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán. Có hiện tượng khuếch tán là do các nguyên tử, phân tử có khoảng cách và chúng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. Hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng tăng. 7. Nhiệt năng Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách: Thực hiện công. Truyền nhiệt. 8. Nhiệt lượng - Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trinh truyền nhiệt. - Đơn vị của nhiệt năng là Jun (kí hiệu J). 9. Dẫn nhiệt Nhiệt năng có thể truyển từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. 10. Đối lưu Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. 11. Bức xạ nhiệt Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không. 12. Công thức tính nhiệt lượng a) Nhiệt lượng của một vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? - Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi. - Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật. b) Công thức tính nhiệt lượng Công thức tính nhiệt lượng thu vào : hay : Nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị J. : Khối lượng của vật, đơn vị kg. : Độ tăng nhiệt độ, đơn vị hoặc (Chú ý: ). C : Nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm . Bảng nhiệt dung riêng của một số chất Chất Nhiệt dung riêng (J/kg.K) Chất Nhiệt dung riêng (J/kg.K) Nước 4200 Đất 800 Rượu 2500 Thép 460 Nước đá 1800 Đồng 380 Nhôm 880 Chì 130 13. Nguyên lí truyền nhiệt Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì: - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau. - Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. B. KHOANH TROØN CHÖÕ CAÙI ÑÖÙNG TRÖÔÙC PHÖÔNG AÙN TRAÛ LÔØI MAØ EM CHOÏN. Baøi 19.1; 19.2; 20.1; 20.2; 21.1; 21.2; 22.1; 22.2; 23.1; 23.2; 25.1; 25.2; 26.1 saùch baøi taäp vaät lí 8 Caâu 1; 2; 3; 4; 5 trang 102 SGK vaät lyù 8. ÑAÙP AÙN: 19.1: caâu D; 19.2. caâu C ; 20.1. Caâu C; 20.2. caâu D ; 21.1. Caâu C; 21.2. Caâu B; 22.1. Caâu B; 22.2. Caâu C; 23.1. Caâu C; 23.2. Caâu C; 25.1. Caâu A; 25.2. caâu B; 26.1. Caâu C ( Hoïc sinh laøm vaøo vôû soaïn caùc baøi treân roài ñoái chieáu vôùi ñaùp aùn ñaõ cho) C. TRAÛ LÔØI CAÙC CAÂU HOÛI SAU: 1) Hieän töôïng khueách taùn coù xaûy ra nhanh hôn khi taêng nhieät ñoä hay khoâng? à Hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ . Vì khi đó các phân tử chuyển động nhanh hơn. 2) Nung noùng mieáng ñoàng roài thaû vaøo coác nöôùc laïnh. Hoûi nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng vaø cuûa nöôùc thay ñoåi nhö theá naøo? Ñaây laø söï thöïc hieän coâng hay truyeàn nhieät? à Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Nhiệt năng của miếng đồng sẽ giảm và nhiệt năng của nước sẽ tăng. Đây là sự truyền nhiệt. 3) Xoa hai baøn tay vaøo nhau ta thaáy noùng leân. Trong hieän töôïng naøy ñaõ coù söï chuyeån hoùa naêng löôïng töø daïng naøo sang daïng naøo? Ñaây laø thöïc hieän coâng hay truyeàn nhieät? à Xoa hai baøn tay vaøo nhau ta thaáy noùng leân. Trong hieän töôïng naøy ñaõ coù söï chuyeån hoùa naêng löôïng töø cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công. 4) Taïi sao noài, xoong thöôøng laøm baèng kim loaïi, coøn baùt, ñóa thöôøng laøm baèng söù? à Nồi xoong dùng để nấu chín thức ăn. làm nồi xoong bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt làm cho thức ăn mau chín. Bát đĩa dùng để đựng thức ăn, muốn có thức ăn lâu bị nguội và bưng đỡ nóng tay thì bát đĩa làm bằng sứ là tốt nhất vì sứ là chất dẫn nhiệt kém. 5) Taïi sao veà muøa ñoâng maëc nhieàu aùo moûng laïi aám hôn maëc moät aùo daøy? à Tác dụng của áo trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu mặc cùng một lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí khác nhau giữa các lớp áo, các lớp không khí này dẫn nhiệt rất kém nên có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn. 6) Taïi sao khi roùt nöôùc soâi vaøo coác thuûy tinh daøy laïi deã vôõ hôn roùt vaøo coác thuûy tinh moûng? à Thủy tinh là chất dẫn nhiệt kém. Khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì lớp thủy tinh ở thành trong cốc nóng lên nhanh và nở ra, trong khi đó lớp thủy tinh ở thành bên ngoài cốc chưa kịp nóng lên và chưa nở ra. Kết quả là sự dãn nở không đều của thủy tinh làm cho cốc vỡ. Để cốc không bị vỡ khi rót nước sôi thi trước khi rót ta tráng trên cốc ( cả trong lẫn ngoài) bằng nước nóng để cốc dãn nở đều. 7) Taïi sao veà muøa laïnh sôø vaøo mieáng ñoàng ta caûm thaáy laïnh hôn khi sôø vaøo mieáng goã? Coù phaûi nhieät ñoä cuûa ñoàng thaáp hôn cuûa goã hay khoâng? à Đồng là chất dẫn nhiệt tốt hơn gỗ. Vào những ngày trời lạnh, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ của cơ thể nên khi sờ vào miếng đồng, nhiệt truyền từ cơ thể sang miếng đồng và bị phân tán nhanh, làm cho ta có cảm giác bị lạnh đi một cách nhanh chóng, trong khi đó khi sờ vào miếng gỗ, nhiệt truyền từ cơ thể ít bị phân tán nên ta có cảm giác ít lạnh hơn. Thực chất trong điều kiện như nhau, nhiệt độ của miếng đồng và gỗ như nhau. 8) Taïi sao veà muøa heø ta thöôøng maëc aùo coù maøu saùng maø khoâng maëc aùo maøu saãm toái ? à Veà muøa heø ta thöôøng maëc aùo coù maøu saùng maø khoâng maëc aùo maøu saãm toái vì ®Ó gi¶m sù hÊp thô c¸c tia nhiÖt. 9) Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học? à Viên đạn đang bay trên cao sẽ có động năng ( vì viên đạn có vận tốc so với mặt đất), thế năng ( vì viên đạn có độ cao so với mặt đất ), nhiệt năng( vì các phân tử cấu tạo nên viên đạn luôn chuyển động hỗn độn không ngừng) . 10) Nếu đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ chóng sôi hơn ? vì sao ? à Nếu đun như vậy thì nước trong ấm nhôm sẽ chóng sôi hơn. vì âm có tác dụng dẫn nhiệt từ lửa sang nước. Ấm làm bằng nhôm dẫn nhiệt tốt hơn ấm làm bằng đất nên ấm nhôm sẽ nhanh sôi hơn. D. GHEÙP NOÄI DUNG COÄT A VÔÙI NOÄI DUNG COÄT B CHO THÍCH HÔÏP COÄT A COÄT B TRAÛ LÔØI 1. Caùc chaát ñöôïc caáu taïo 2. caùc nguyeân töû, phaân töû 3. thöïc hieän coâng 4. Ñeøn keùo quaân quay ñöôïc laø 5. Chaát raén 6. ÔÛ chaân khoâng cuõng xaûy ra a. daãn nhieät toát. b. nhôø doøng ñoái löu trong khoâng khí. c. chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. d. böùc xaï nhieät. e. Coù theå laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät. g. nhöõng haït rieâng bieät raát nhoû. f. ñoái löu. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + E. BAØI TAÄP. Baøi 1: Một cái máy khi hoạt động với công suất = 850W thì nâng được một vật nặng m = 75kg lên độ cao 14m trong 20 giây. Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật. Tìm hiệu suất của máy. Baøi 2: Duøng moät aám nhoâm khoái löôïng 500g ñeå ñun noùng 2 kg nöôùc töø 200C ñeán 800C . Bieát nhieät dung rieâng cuûa aám 880J/kg.K, cuûa nöôùc 4200J/kg.K. Tính nhieät löôïng caàn ñun noùng aám nöôùc. Baøi 3: Duøng beáp than goã.ñeå ñun soâi 1,5 lít nöôùc ôû 200C chöùa trong aám nhoâm coù khoái löôïng 0,5kg. Tính nhieät löôïng caàn ñun soâi aám nöôùc, bieát nhieät dung rieâng cuûa aám laø 880J/kg.K, cuûa nöôùc 4200J/kg.K. Tính löôïng than goã caàn ñoát. Bieát chæ coù 40% nhieät löôïng do than goã chaùy toûa ra laø laøm noùng aám vaø nöôùc, bieát naêng suaát toûa nhieät cuûa than goã laø 34.106J/kg Baøi 4: Ngöôøi ta ñoát 0,3kg cuûi khoâ ñeå ñun soâi 2kg nöôùc ôû 200C. Tính nhieät löôïng caàn ñeå ñun soâi nöôùc. Bieát nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200/kg.K Tính hieäu suaát cuûa beáp. Bieát naêng suaát toûa nhieät cuûa cuûi laø 10.106J/kg Baøi 5: Trong khi laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh nhieät dung rieâng cuûa chì, moät hoïc sinh thaû moät mieáng chì coù khoái löôïng 0,31kg ôû 1000C vaøo 0,25kg nöôùc ôû 58,50C. Khi baét ñaàu coù söï caân baèng nhieät thì nhieät ñoä cuûa nöôùc vaø chì laø 600C. Tính nhieät löôïng nöôùc thu vaøo, bieát nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/kg.K Tính nhieät dung rieâng cuûa chì. Taïi sao keát quaû tính ñöôïc chæ gaàn ñuùng vôùi giaù trò ôû baûng nhieät dung reâng? Baøi 6) Duøng moät aám nhoâm naëng 0,4kg chöùa 2 kg nöôùc ôû 200C. Muoán ñun soâi aám nöôùc naøy thì caàn moät nhieät löôïng bao nhieâu? Bieát nhieät dung rieâng cuûa nhoâm laø 880J/kg.K, cuûa nöôùc 4200J/kg.K. Ngöôøi ta chæ caàn 30% nhieät löôïng cung caáp cho nöôùc duøng ñeå nung moät quaû caàu nhoâm noùng theâm 1140C. Hoûi quaû caàu naëng bao nhieâu kg? Baøi taäp: 24.4; 24.5 SBT ; C9; C10 SGK; 25.3; 25.5 SBT – C2 SGK 26.3; 26.4; 26.5; 26.6 SBT; Baøi 29: Baøi 1, 2 trang 103 SGK Tröôøng THCS Tam Quan Baéc ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II MAÕ PHAÙCH Lôùp : Naêm hoïc 2009 – 2010 Hoï vaø teân : Moân : Vaät lyù 8 Thôøi gian : 45phuùt ÑIEÅM CHÖÕ KYÙ MAÕ PHAÙCH Baèng soá Baèng chöõ GIAÙM KHAÛO I GIAÙM KHAÛO II I. Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn traû lôøi maø em choïn (3ñ) Caâu 1: Moät vaät ñöôïc neùm leân cao theo phöông thaúng ñöùng. Khi naøo vaät vöøa coù ñoäng naêng, vöøa coù theá naêng? Khi vaät ñang ñi leân vaø ñang rôi xuoáng. B. Chæ khi vaät ñang ñi leân. Chæ khi vaät ñang rôi xuoáng. D. Chæ khi vaät leân ñeán ñieåm cao nhaát. Caâu 2: Trong caùc caùch saép xeáp vaät lieäu daãn nhieät töø toát hôn ñeán keùm hôn sau ñaây caùch naøo laø ñuùng? A. Nhoâm, ñoàng, thuûy tinh B. Ñoàng, nhoâm, thuûy tinh. C. Thuûy tinh, nhoâm, ñoàng. D. Thuûy tinh, nhoâm, ñoàng. Caâu 3: Ñaët moät thìa nhoâm vaøo moät coác nöôùc noùng thì nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa coác thay ñoåi nhö theá naøo? A. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa nöôùc trong coác giaûm. B. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa nöôùc trong coác taêng. C. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm taêng, cuûa nöôùc trong coác giaûm. D. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm giaûm, cuûa nöôùc trong coác taêng. Caâu 4: Ñoái löu laø söï truyeàn nhieät xaûy ra ôû: A. Chaát raén vaø chaát loûng. B. Chaát raén vaø chaát khí. C. Chaát loûng vaø chaát khí. D. Caû ba chaát: Khí, loûng, raén. Caâu 5: Tính chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi cuûa nguyeân töû, phaân töû? A. Chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. B. Chæ coù theá naêng, khoâng coù ñoäng naêng. C. Chuyeån ñoäng caøng nhanh thì nhieät ñoä cuûa vaät caøng cao. D. Giöõa caùc nguyeân töû, phaân töû caáu taïo neân vaät coù khoaûng caùch. Caâu 6: Khi ñoå 50cm3 röôïu vaøo 50cm3 nöôùc, ta thu ñöôïc moät hoãn hôïp röôïu – nöôùc coù theå tích: A. nhoû hôn 100cm3 B. lôùn hôn 100cm3 C. baèng 100cm3 D. coù theå baèng hoaëc nhoû hôn 100cm3 II. Choïn töø hay cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau (1ñ) 1) Nhieät naêng cuûa moät vaät laø caáu taïo neân vaät 2) Coù caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät ñoù laø: Coù ba hình thöùc truyeàn nhieät: III. Gheùp noäi dung ôû coät A vôùi noäi dung ôû coät B ñeå thaønh caâu coù noäi dung ñuùng (1ñ) Coät A Coät B Traû lôøi 1. Chaát raén 2. Nguyeân töû caáu taïo neân vaät 3. Thöïc hieän coâng 4. ÔÛ chaân khoâng cuõng xaûy ra a. chuyeån ñoäng khoâng ngöøng b. coù theå laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät. c. böùc xaï nhieät d. daãn nhieät toát. e. Ñoái löu. 1 + 2 + 3 + 4 + IV. TÖÏ LUAÄN. (5ñ) 1) (2ñ) Caùc chaát ñöôïc caáu taïo nhö theá naøo? Neâu hai ñaëc ñieåm cuûa caùc nguyeân töû, phaân töû caáu taïo neân vaät. 2) (3ñ) Moät aám nhoâm naëng 0,5 kg chöùa 2kg nöôùc ôû 200C. Tính nhieät löôïng caàn ñun soâi aám nöôùc. (Bieát nhieät dung rieâng cuûa nhoâm laø 880J/kg.K; cuûa nöôùc laø 4200 J/kg.K) Ngöôøi ta duøng moät beáp daàu ñeå ñun soâi aám nöôùc treân. Bieát chæ coù 40% nhieät löôïng do daàu ñoát chaùy toûa ra laø cung caáp cho aám nöôùc. Tính löôïng daàu caàn ñoát.(Vôùi q = 44.106J/kg) Baøi laøm: Tröôøng THCS Tam Quan Baéc ÑEÀ KIEÅM TRA LAÏI MAÕ PHAÙCH Lôùp : Naêm hoïc 2009 – 2010 Hoï vaø teân : Moân : Vaät lyù 8 Thôøi gian : 45phuùt ÑIEÅM CHÖÕ KYÙ MAÕ PHAÙCH Baèng soá Baèng chöõ GIAÙM KHAÛO I GIAÙM KHAÛO II I. Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn traû lôøi maø em choïn (3ñ) Caâu 1: Moät vaät ñöôïc neùm leân cao theo phöông thaúng ñöùng. Khi naøo vaät vöøa coù ñoäng naêng, vöøa coù theá naêng? Khi vaät ñang ñi leân vaø ñang rôi xuoáng. B. Chæ khi vaät ñang ñi leân. Chæ khi vaät ñang rôi xuoáng. D. Chæ khi vaät leân ñeán ñieåm cao nhaát. Caâu 2: Trong caùc caùch saép xeáp vaät lieäu daãn nhieät töø toát hôn ñeán keùm hôn sau ñaây caùch naøo laø ñuùng? A. Nhoâm, ñoàng, thuûy tinh B. Ñoàng, nhoâm, thuûy tinh. C. Thuûy tinh, nhoâm, ñoàng. D. Thuûy tinh, nhoâm, ñoàng. Caâu 3: Ñaët moät thìa nhoâm vaøo moät coác nöôùc noùng thì nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa coác thay ñoåi nhö theá naøo? A. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa nöôùc trong coác giaûm. B. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm vaø cuûa nöôùc trong coác taêng. C. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm taêng, cuûa nöôùc trong coác giaûm. D. Nhieät naêng cuûa thìa nhoâm giaûm, cuûa nöôùc trong coác taêng. Caâu 4: Ñoái löu laø söï truyeàn nhieät xaûy ra ôû: A. Chaát raén vaø chaát loûng. B. Chaát raén vaø chaát khí. C. Chaát loûng vaø chaát khí. D. Caû ba chaát: Khí, loûng, raén. Caâu 5: Tính chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi cuûa nguyeân töû, phaân töû? A. Chuyeån ñoäng khoâng ngöøng. B. Chæ coù theá naêng, khoâng coù ñoäng naêng. C. Chuyeån ñoäng caøng nhanh thì nhieät ñoä cuûa vaät caøng cao. D. Giöõa caùc nguyeân töû, phaân töû caáu taïo neân vaät coù khoaûng caùch. Caâu 6: Khi ñoå 50cm3 röôïu vaøo 50cm3 nöôùc, ta thu ñöôïc moät hoãn hôïp röôïu – nöôùc coù theå tích: A. nhoû hôn 100cm3 B. lôùn hôn 100cm3 C. baèng 100cm3 D. coù theå baèng hoaëc nhoû hôn 100cm3 II. Choïn töø hay cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau (1ñ) 1) Nhieät naêng cuûa moät vaät laø caáu taïo neân vaät 2) Coù caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät ñoù laø: Coù ba hình thöùc truyeàn nhieät: III. Gheùp noäi dung ôû coät A vôùi noäi dung ôû coät B ñeå thaønh caâu coù noäi dung ñuùng (1ñ) Coät A Coät B Traû lôøi 1. Chaát raén 2. Nguyeân töû caáu taïo neân vaät 3. Thöïc hieän coâng 4. ÔÛ chaân khoâng cuõng xaûy ra a. chuyeån ñoäng khoâng ngöøng b. coù theå laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät. c. böùc xaï nhieät d. daãn nhieät toát. 1 + 2 + 3 + 4 + IV. TÖÏ LUAÄN. (5ñ) 1) (2ñ) Veà muøa heø ta thöôøng maëc aùo coù maøu saùng hay coù maøu saãm toái? Vì sao? 2) (3ñ) Moät aám nhoâm naëng 0,5 kg chöùa 1kg nöôùc ôû 300C. Tính nhieät löôïng caàn ñun soâi aám nöôùc. (Bieát nhieät dung rieâng cuûa nhoâm laø 880J/kg.K; cuûa nöôùc laø 4200 J/kg.K) Ngöôøi ta duøng moät beáp daàu ñeå ñun soâi aám nöôùc treân. Bieát chæ coù 40% nhieät löôïng do daàu ñoát chaùy toûa ra laø cung caáp cho aám nöôùc. Tính löôïng daàu caàn ñoát.(Vôùi q = 44.106J/kg) Baøi laøm: ÑAÙP AÙN VAØ BIỂU ĐIỂM MOÂN: VAÄT LYÙ 8 I. Lựa chọn: 1 2 3 4 5 6 A B C C B A (Mỗi câu điền đúng ghi được 0,5 điểm) II. Điền từ hay cụm từ thích hợp 1. tổng động năng của các phân tử 2. hai – thực hiện công và truyền nhiệt – dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt. (Mỗi cụm từ đúng ghi được 0,25 điểm) III. Nối ghép: (Mỗi câu điền đúng ghi được 0,25 điểm) 1 – d ; 2 – a ; 3 – b ; 4 - c IV. Töï luaän: 1) Traû lôøi ñuùng moãi yù 1 ñieåm 2) a) Tính nhieät löôïng ñun noùng aám (0,75ñieåm) Tính nhieät löôïng ñun soâi nöôùc (0,75ñieåm) Tính nhieät löôïng ñun soâi aám nöôùc (0,5ñieåm) b) Tính nhieät löôïng do daàu chaùy toûa ra (0,5ñieåm) Tính löôïng daàu caàn ñoát chaùy (0,5ñieåm) ( Coù lôøi giaûi, coâng thöùc, theá soá lieäu vaø keát quaû keøm theo ghi ñôn vò ñuùng)

File đính kèm:

  • docDE CUONG ON HKII VAT LI 8.doc
Giáo án liên quan