Đề kiểm tra 15 phút môn: Vật lý 9 - Đề số: 0002

* Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa)

 - Mỗi câu chọn đúng được 0,3 điểm, mỗi câu chọn sai trừ 0,05 điểm, không chọn không trừ

 1/ Để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện ta chọn các dây dẫn có đặc điểm

 a Có cùng chiều dài và vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện

 b Có cùng tiết diện và vật liệu nhưng khác nhau về chiều dài

 c Có cùng chiều dài nhưng khác nhau về tiết diện và vật liệu

 d Có cùng chiều dài và tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu

2/ Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 0,3A. Hỏi khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 16V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

 a 0,6A b 0,5A c 0,4A d 4A

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 30/12/2016 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn: Vật lý 9 - Đề số: 0002, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD-ĐT Ba Vì- Hà Nội TRƯỜNG THCS THUẦN MỸ ĐỀ KIỂM TRA 15' MÔN: VẬT LÝ 9 ĐỀ SỐ: 0002 * Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa) - Mỗi câu chọn đúng được 0,3 điểm, mỗi câu chọn sai trừ 0,05 điểm, không chọn không trừ 1/ Để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện ta chọn các dây dẫn có đặc điểm a Có cùng chiều dài và vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện b Có cùng tiết diện và vật liệu nhưng khác nhau về chiều dài c Có cùng chiều dài nhưng khác nhau về tiết diện và vật liệu d Có cùng chiều dài và tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu 2/ Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 0,3A. Hỏi khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 16V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là: a 0,6A b 0,5A c 0,4A d 4A 3/ Đồ thị diễn tả sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn có dạng: a Đường cong đi qua gốc toạ độ b Đường thẳng đi qua gốc toạ độ c Đường thẳng d Tất cả đều sai d Tất cả các câu trên đều đúng? 4/ Hệ thức của định luật ôm là: a b c d 5/ Mắc một vật dẫn vào hiệu điện thế 15V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,3A. Điện trở của vật dẫn là: a 4,5Ω b 20Ω c 5Ω d 50Ω 6/ Khi R1 mắc nối tiếp với R2 thì ta có hệ thức: a b c d 7/ Cho hai điện trở R1=5Ω, R2=15Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhận giá trị nào sau: a 60V b 45V c 15V d 4V 8/ Mắc ba điện trở R1=13Ω, R2=17Ω và R3=25Ω vào hiệu điện thế 110V. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có thể nhận các giá trị nào sau đây: a 1A b 2A c 3A d 4A Phòng GD-ĐT Ba Vì- Hà Nội TRƯỜNG THCS THUẦN MỸ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÝ 9 ĐỀ SỐ: 0003 * Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa) 1/ Để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện ta chọn các dây dẫn có đặc điểm a Có cùng chiều dài và vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện b Có cùng tiết diện và vật liệu nhưng khác nhau về chiều dài c Có cùng chiều dài nhưng khác nhau về tiết diện và vật liệu d Có cùng chiều dài và tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu 2/ Hai bóng đèn giống nhau, trên bóng đèn có ghi 6V - 0,5A. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U.Muốn hai đèn sáng bình thường thì U nhận giá trị nào sau đây: a 12V b 6V c 3V d 36V 3/ Cho hai điện trở R1=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 3A và điện trở R2=30Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A. Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 mắc nối tiếp R2 là: a 150V b 100V c 60V d 120V 4/ Cho hai điện trở R1=40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 3A và điện trở R2=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 4A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 mắc song song R2 là: a 200V b 120V c 80V d Một giá trị khác d Tất cả các đáp án trên đều sai 5/ Mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,4A. Còn nếu mắc song song thì cường độ dòng điện qua mạch là 1,8A. Hỏi giá trị của R1 và R2. a Chưa thể xác định được R1 và R2 b R1=10Ω, R2=5Ω c R1=5Ω, R2=10Ω d R1=5Ω, R2=10Ω hoặc R1=10Ω, R2=5Ω 6/ Mắc song song hai điện trở R1=30Ω và R2 vào hiệu điện thế 36V thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 3A.Hỏi điện trở R2 nhận giá trị nào sau đây: a 18Ω b 10Ω c 16Ω d 20Ω 7/ Cho hai điện trở R1=5Ω, R2=15Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhận giá trị nào sau: a 60V b 45V c 15V d 4V TRƯỜNG THCS THUẦN MỸ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÝ 9 ĐỀ SỐ: 0004 * Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa) 2/ Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1,7mm2 dài 100m. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm, điện trở của dây đồng là: a 100Ω b 5Ω c 10-6Ω d 1Ω 3/ Một dây dẫn có điện trở 100Ω. Nếu gấp đôi dây dẫn đó thì điện trở của dây dẫn lúc này là a 100Ω b 200Ω c 25Ω d 50Ω 4/ Một chiếc vòng bằng bạc có bán kính 15cm, tiết diện 0,1mm2 và điện trở suất của bạc là h Nếu chiếc vòng bị đứt, điện trở của chiếc vòng có thể nhận các giá trị nào sau đây: a 15Ω b 1,5Ω c 0,5Ω d 0,15Ω 5/ Một cuộn dây dẫn bằng đồng có điện trở suất 1,7.10-8Ωm có khối lượng 0,5kg và tiết diện 1mm2. Biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3. Tính điện trở của cuộn dây a 15Ω b 9,55Ω c 0,955Ω d 95,5Ω 6/ Một dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn đó là R1. Nếu gấp 3 dây dẫn đó lại thì điện trở của dây dẫn lúc này sẽ thay đổi thế nào? a R1=9R2 b R2=6R1 c Không thay đổi d R2=9R1 7/ Cho hai điện trở R1=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 3A và điện trở R2=30Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A. Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 mắc nối tiếp R2 là: a 60V b 120V c 100V d 150V Phòng GD-ĐT Ba Vì- Hà Nội TRƯỜNG THCS THUẦN MỸ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÝ 9 ĐỀ SỐ: 0005 * Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa) 1/ Để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện ta chọn các dây dẫn có đặc điểm a Có cùng chiều dài và vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện b Có cùng tiết diện và vật liệu nhưng khác nhau về chiều dài c Có cùng chiều dài nhưng khác nhau về tiết diện và vật liệu d Có cùng chiều dài và tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu 2/ Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1,7mm2 dài 100m. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm, điện trở của dây đồng là: a 100Ω b 5Ω c 10-6Ω d 1Ω 3/ Một dây dẫn có điện trở 100Ω. Nếu gấp đôi dây dẫn đó thì điện trở của dây dẫn lúc này là a 100Ω b 200Ω c 25Ω d 50Ω 4/ Cho hai điện trở R1=40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 3A và điện trở R2=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 4A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 mắc song song R2 là: a 200V b 120V c 80V d Một giá trị khác # Tất cả các đáp án trên đều sai 5/ Đồ thị diễn tả sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn có dạng: a Đường thẳng b Đường thẳng đi qua gốc toạ độ c Đường cong đi qua gốc toạ độ d Cả a, b, c đều sai # Tất cả các câu trên đều đúng? 6/ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào a Giảm xuống 3 lần b Chưa thể xác định được vì còn phụ thuộc vào điện trở của dây dẫn c Tăng lên 3 lần d Không thay đổi 7/ Một dây dẫn làm bằng hợp kim có điện trở suất 1,1.10-6Ωm chiều dài 50m. Biết điện trở của dây dẫn là 50Ω thì tiết diện của dây dẫn là: a 1,1m2 b 1,1mm2 c 0,4m2 d 0,4mm2 8/ Hai dây dẫn làm bằng đồng có cùng chiều dài. Biết dây thứ nhất có đường kính gấp 3 lần dây thứ hai. Hãy so sánh R1 và R2. ( Chọn câu đúng) a R1 = 9R2 b R2 = 3R1 c R2 = 9R1 d R1 = 3R2 TRƯỜNG THCS THUẦN MỸ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÝ 9 ĐỀ SỐ: 0001 * Chú ý: - Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào giấy bài làm ( ghi bằng chữ cái in hoa) 1/ Để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện ta chọn các dây dẫn có đặc điểm a Có cùng chiều dài và vật liệu nhưng khác nhau về tiết diện b Có cùng tiết diện và vật liệu nhưng khác nhau về chiều dài c Có cùng chiều dài nhưng khác nhau về tiết diện và vật liệu d Có cùng chiều dài và tiết diện nhưng khác nhau về vật liệu 2/ Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1,7mm2 dài 100m. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm, điện trở của dây đồng là: a 100Ω b 5Ω c 10-6Ω d 1Ω 3/ Một dây dẫn có điện trở 100Ω. Nếu gấp đôi dây dẫn đó thì điện trở của dây dẫn lúc này là a 100Ω b 200Ω c 25Ω d 50Ω 4/ Một dây dẫn làm bằng hợp kim có điện trở suất 1,1.10-6Ωm chiều dài 50m. Biết điện trở của dây dẫn là 50Ω thì tiết diện của dây dẫn là: a 1,1mm2 b 0,4m2 c 0,4mm2 d 1,1m2 5/ Hai dây dẫn làm bằng đồng có cùng chiều dài. Biết dây thứ nhất có đường kính gấp 3 lần dây thứ hai.Hãy so sánh R1 và R2. ( Chọn câu đúng) a R2 = 3R1 b R2 = 9R1 c R1 = 9R2 d R1 = 3R2 6/ Hai dây dẫn làm cùng một chất có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có điện trở 100Ω và tiết diện 0,4mm2, dây thứ hai có điện trở 25Ω thì tiết diện là bao nhiêu? ( Chọn đáp án đúng) a 0,2mm2 b 1,6m2 c 0,1mm2 d 1,6mm2 6/ Mắc song song hai điện trở R1=30Ω và R2 vào hiệu điện thế 36V thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 3A.Hỏi điện trở R2 nhận giá trị nào sau đây: a 18Ω b 10Ω c 16Ω d 20Ω 7/ Cho hai điện trở R1=5Ω, R2=15Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhận giá trị nào sau: a 60V b 45V c 15V d 4V

File đính kèm:

  • doc5 de kiem tra 45 phut vat li 9.doc