Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 1 môn: Vật lí 8

I - TRẮC NGHIỆM(6 điểm)

Sử dụng các cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau:

 A . Ma sát

 B.Ma sát trượt

 C.Ma sát nghỉ

 D.Ma sát lăn

Điền vào chỗ trống thích hợp của những câu

1; 2 cho đúng ý nghĩa vật lí

Câu 1 : Lực .sinh ra khi vật trượt trên bề mặt của vật khác

Câu 2 : Lực. giữ cho vật đứng yên khi vật bị tác dụng của lực khác

 (Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước mỗi câu trả lời mà em chọn từ câu 3 đến câu 12)

Câu 3 : Vận tốc của ô tô là 70 km/h điều đó cho biết điều gì? (Hãy chọn câu trả lời đúng)

A ) ô tô chuyển động được 70km B ) ô tô chuyển động trong 1 giờ

 C ) Trong 1 giờ ô tô đi được 70km D ) ô tô đi 1km trong 70 giờ

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 1 môn: Vật lí 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T Than Uyªn Tr­êng THCS Sè 2 M­êng Kim --------------------------- §Ị kiĨm tra kh¶o s¸t gi÷a häc k× I M«n: vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008 - 2009 Thêi gian lµm bµi: 45 phĩt Họ và tên:.. Lớp:.. Điểm Lời phê của GV I - Tr¾c nghiƯm(6 ®iĨm) Sử dụng các cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau: A . Ma sát B.Ma sát trượt C.Ma sát nghỉ D.Ma sát lăn Điền vào chỗ trống thích hợp của những câu 1; 2 cho đúng ý nghĩa vật lí Câu 1 : Lực ...............sinh ra khi vật trượt trên bề mặt của vật khác Câu 2 : Lực................ giữ cho vật đứng yên khi vật bị tác dụng của lực khác (Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước mỗi câu trả lời mà em chọn từ câu 3 đến câu 12) Câu 3 : Vận tốc của ô tô là 70 km/h điều đó cho biết điều gì? (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) ô tô chuyển động được 70km B ) ô tô chuyển động trong 1 giờ C ) Trong 1 giờ ô tô đi được 70km D ) ô tô đi 1km trong 70 giờ Câu 4 : Một ô tô đi một quãng đường dài 140 km mất thời gian là 4h. Vận tốc của ô tô là: (Hãy chọn câu trả lời đúng)  A. 30 km/h C. 40 km/h B. 35 km/h  D. 45 km/h Câu 5 :Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây trường hợp nào không phải là lực ma sát A ) Lực xuât hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường B ) Lực xuất hiện làm mòn đế giày C ) Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn D ) Lực xuất hiện giữa dây curoa và bánh xe truyền chuyển động Câu 6 : Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất(Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) Người đứng cả hai chân B ) Người đứng co một chân C ) Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống D ) Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ Câu 7 : Điều nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau? Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật đặt trong lòng nó B ) Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng , hướng từ dưới lên trên C ) Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang D ) Chất lỏng chỉ gây ra áp suất ở đáy bình Câu 8 : Càng lên cao áp suất khí quyển càng : (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) Càng giảm C )Không thay đổi B ) Càng tăng D )Có thể tăng hoặc giảm Câu 9 : Trong công thức lực đẩy Aùc-si-mét F=d.V. Các đại lượng d , V là gì ? (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) d là Trọng lượng riêng của vật , V là thể tích của vật B ) d là Trọng lượng riêng của chất lỏng , V là thể tích của vật C ) d là Trọng lượng riêng của chất lỏng , V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ D ) Một câu trả lời khác Câu 10 : nếu gọi P là trọng lượng của vật , F là lực đẩy Aùc-si-mét tác dụng lên vật được nhúng chìm hoàn toàn trong chất lỏng .Điều kiện nào sau đây là đúng cho trường hợp vật nổi trên bề mặt chất lỏng ? (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) F P D ) F P Câu 11 : Trong các đơn vị sau đơn vị nào là đơn vị của công cơ học ? (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) N/m B ) N/m2 C ) N.m D ) N.m2 Câu 12 : Một quả dừa có trọng lượng 25N rơi từ trên cây cách mặt đất 8m. Công của trọng lực là bao nhiêu ? (Hãy chọn câu trả lời đúng) A ) A = 1600J B ) A =200J C ) A = 180J D ) A = 220J II – TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 1: T¹i sao n¾p Êm pha trµ th­êng cã mét lç hë nhá? Câu 2: Mét ng­êi ®i bé với vận tốc là 0,25 km/h trong thêi gian 5 h hái ®o¹n ®­êng mµ ng­êi ®ã ®i ®­ỵc. Câu 3: Một con Bò kéo xe Mét ®Çu tµu kÐo c¸c toa tau víi mét lùc kÐo 500 N ®i trªn qu·ng ®­êng 5000 m. Hái c«ng cđa lùc kÐo cđa ®Çu tµu. ------------------------------------------------------------- Ng­êi ra ®Ị Hµ Hång Th¸i Phßng GD & §T Than Uyªn Tr­êng THCS Sè 2 M­êng Kim --------------------------- h­íng dÉn chÊm §Ị kiĨm tra kh¶o s¸t gi÷a häc k× I M«n: vËt lÝ 8 N¨m häc: 2008 - 2009 I - Tr¾c nghiƯm(6 ®iĨm) Câu Đáp án Điểm 1 B.Ma sát trượt 0,5đ 2 C.Ma sát nghỉ 0,5đ 3 C 0,5đ 4 A 0,5đ 5 C 0,5đ 6 D 0,5đ 7 A 0,5đ 8 A 0,5đ 9 C 0,5đ 10 C 0,5đ 11 C 0,5đ 12 B 0,5đ II - Tù luËn(4 ®iĨm) C©u §¸p ¸n §iĨm 1 - §Ĩ rãt n­íc dƠ dµng. 0,5 - V× lç thđng trªn n¾p nªn khÝ trong èng th«ng víi ¸p suÊt khÝ quyĨn, ¸p suÊt khÝ trong Êm céng víi ¸p suÊt n­íc trong Êm lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyĨn, bëi vËy lµm n­íc ch¶y tõ trong Êm ra dƠ dµng h¬n 0,5 2 Cho biÕt v = 0,25 km/h t = 5h s = ? 0,25 Giải Tõ c«ng thøc 0,5 => s = 0,25.4 = 1(km) 0,5 §S: 120 km 0,25 3 Cho biÕt F = 500N s = 5000 m A = ? 0,25 Giải ¸p dơng c«ng thøc 0,5 => A = 500.5000 = 2500000 (J) 0,5 §S: 2500000 J 0,25 ------------------------------------------------------------------ MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I M«n: VËt lý 8 N¨m häc 2008 – 2009 Mức độ Kiến thức Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Tổng điểm Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Tỉng Chữ số ở phía trên, góc trái mỗi ô là số lượng câu hỏi ở ô đó. Chữ số ở phía dưới, góc phải là tổng số điểm của các câu trong ô đó .

File đính kèm:

  • dockt li 8.doc
Giáo án liên quan