Đề kiểm tra Văn lớp 12 học kỳ II – Năm học 2005 – 2006

Câu 1: (2 điểm)

Cho biết những nét cơ bản về cuộc đời và thơ ca của nhà thơ Nga Ê-xê-nin?

Câu 2: (2 điểm)

Giới thiệu ngắn gọn về đoạn trích “Đất nước” (Mặt đường khát vọng) của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn văn khoảng 6 – 8 câu.

Câu 3: (6 điểm)

Một nét nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là thói quen tiếp cận và khám phá sự vật ở phương diện văn hoá, thẩm mỹ, là cảm hứng văn chương thường hướng đến vẻ đẹp thiên nhiên hoặc tinh khôi, tuyệt mỹ hoặc dữ dội, bạo liệt.

Bằng cảm nhận của anh (chị) về hình tượng Sông Đà trong áng văn “Người lái đò sông Đà”, hãy làm sáng tỏ điều đó.

 

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Văn lớp 12 học kỳ II – Năm học 2005 – 2006, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò kiÓm tra v¨n líp 12 häc kú II – n¨m häc 2005 – 2006 C©u 1: (2 ®iÓm) Cho biÕt nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi vµ th¬ ca cña nhµ th¬ Nga £-xª-nin? C©u 2: (2 ®iÓm) Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ ®o¹n trÝch “§Êt n­íc” (MÆt ®­êng kh¸t väng) cña nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm trong ®o¹n v¨n kho¶ng 6 – 8 c©u. C©u 3: (6 ®iÓm) Mét nÐt næi bËt trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña NguyÔn Tu©n lµ thãi quen tiÕp cËn vµ kh¸m ph¸ sù vËt ë ph­¬ng diÖn v¨n ho¸, thÈm mü, lµ c¶m høng v¨n ch­¬ng th­êng h­íng ®Õn vÎ ®Ñp thiªn nhiªn hoÆc tinh kh«i, tuyÖt mü hoÆc d÷ déi, b¹o liÖt. B»ng c¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ h×nh t­îng S«ng §µ trong ¸ng v¨n “Ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ”, h·y lµm s¸ng tá ®iÒu ®ã. Gîi ý ®¸p ¸n. C©u 1: HS ®¹t 2 ®iÓm khi nªu ®­îc: + £-xª-nin (1895 – 1925), lµ nhµ th¬ Nga næi tiÕng. ¤ng sinh ra t¹i mét lµng quª t¹i tØnh Ri-a-dan vµ lu«n tù hµo vÒ gèc g¸c n«ng d©n cña m×nh. Tuæi th¬ ªm ®Òm trong t×nh yªu th­¬ng cña gia ®×nh, trong kh«ng khÝ t«n gi¸o vµ nh÷ng khóc d©n ca Nga… tµi n¨ng th¬ ca cña £-xª-nin n¶y në sím. + C¸ch m¹ng th¸ngM­êi bïng næ, £-xª-nin hoµn toµn ®øng vÒ phÝa C¸ch m¹ng song trong t­ t­ëng vÉn cßn cã nh÷ng b¨n kho¨n, v­íng m¾c. Tuy vËy, «ng vÉn lu«n yªu tha thiÕt ®¾m ®uèi thiªn nhiªn vµ con ng­êi n­íc Nga mµ «ng gäi tr×u mÕn lµ “n­íc Nga b»ng gç”. Nh÷ng n¨m cuèi ®êi, £-xª-nin l©m vµo bi kÞch vµ bÕ t¾c. ¤ng qua ®êi khi võa trßn 30 tuæi. + C¶m høng nh©n v¨n thÊm ®Ém trong th¬ £-xª-nin: t×nh yªu tha thiÕt víi vÎ ®Ñp cña n«ng th«n n­íc Nga, c¶m th­¬ng tr×u mÕn víi c¸c loµi vËt th©n thuéc, lßng nhí nhung vµ kÝnh träng s©u s¾c víi ng­êi mÑ ®«n hËu vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh, ®Æc biÖt lµ t×nh yªu løa ®«i. TÊt c¶ ®Òu ®­îc diÔn ®¹t b»ng ng«n ng÷ Nga gi¶n dÞ, trong s¸ng, nhiÒu tÇng, nhiÒu líp… C©u 2: HS chó ý diÔn ®¹t ®­îc ®o¹n v¨n ng¾n gän gåm c¸c néi dung sau: + XuÊt xø ®o¹n trÝch vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña tr­êng ca “MÆt ®­êng kh¸t väng” + Gi¸ trÞ néi dung t­ t­ëng: Ch­¬ng “§Êt n­íc” ®· thÓ hiÖn tËp trung t­ t­ëng “§Êt n­íc cña nh©n d©n”, kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña nh©n d©n trong c«ng cuéc gi÷ g×n vµ x©y dùng ®Êt n­íc, ®¸nh thøc nhËn thøc vÒ t×nh c¶m vµ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi ®Êt n­íc, víi nh©n d©n… + VÒ nghÖ thuËt: thÓ th¬ tù do phï hîp víi tÝnh chÊt tr÷ t×nh – chÝnh luËn võa dåi dµo xóc c¶m võa giµu tÝnh suy ngÉm, ®Æc biÖt lµ t¸c gi¶ ®· khai th¸c hÖ thèng thi liÖu v¨n ho¸ v¨n häc d©n gian rÊt hiÖu qu¶… + Lµ ®o¹n th¬ tiªu biÓu cho phong c¸ch th¬ NguyÔn Khoa §iÒm… C©u 3: a. VÒ Néi dung: HS cÇn ®¶m b¶o ®­îc c¸c khÝa c¹nh sau: + HiÓu ®­îc mét nÐt phong c¸ch v¨n rÊt riªng cña NguyÔn Tu©n vµ thÊy ®­îc tµi hoa trong ngßi bót kh¸m ph¸ vÎ ®Ñp thiªn nhiªn cña NguyÔn Tu©n => t×m ®Õn s«ng ®µ lµ mét c¸i duyªn v¨n ch­¬ng tÊt yÕu. + C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña S«ng §µ qua ngßi bót NguyÔn Tu©n: - Mét S«ng §µ ®­îc nh×n nhËn nh­ mét con ng­êi cã ®êi sèng riªng: nguån gèc, tªn gäi, qu¸ tr×nh sinh tån… - Mét S«ng §µ mang tÝnh c¸ch ®a d¹ng: võa hung b¹o võa tr÷ t×nh. * Hung b¹o: ®¸ bê s«ng dùng v¸ch thµnh…, nh÷ng hót xo¸y ghª rîn trong lßng s«ng… nh÷ng th¸c n­íc ®Çy ®e do¹ vµ uy hiÕp con ng­êi b»ng ©m thanh x¶o quyÖt, nham hiÓm…, th¹ch trËn mai phôc hµng ngµm n¨m, hung h¨ng hiÕu chiÕn… * Tr÷ t×nh: VÎ ®Ñp biÕn ¶o qua c¸c mïa trong n¨m (Mïa xu©n…Mïa thu…); vÎ ®Ñp duyªn d¸ng ®­îc ng¾m nh×n tõ trªn cao xuèng (tu«n dµi, tu«n dµi…); vÎ ®Ñp nång Êm nh­ mét cè nh©n khi l©u ngµy gÆp l¹i… ®Æc biÖt lµ vÎ ®Ñp hoµn d¹i, hån nhiªn vµ nguyªn s¬ khi ®­îc ng¾m nh×n tõ mét con ®ß th¶ xu«i theo dßng ch¶y ë khóc s«ng lÆng ®æ xu«i…. + C¶m nhËn ®­îc ngßi bót tµi hoa vµ t×nh yªu say mª cña t¸c gi¶ ®èi víi S«ng §µ: gãc ®é quan s¸t ®a d¹ng, nhiÒu chiÒu, ng«n ng÷ dåi dµo, s¸ng t¹o, giµu søc gîi, c©u v¨n xu«i giµu nh¹c ®iÖu vµ tÝnh t¹o h×nh, kh¶ n¨ng liªn t­ëng, t­ëng t­îng hÕt søc phong phó, phãng kho¸ng, bÊt ngê… Sù kÕt hîp kiÕn thøc thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau hç trî cho kh¶ n¨ng quan s¸t vµ miªu t¶… + T×nh c¶m g¾n bã thiÕt tha víi quª h­¬ng ®Êt n­íc cña NguyÔn Tu©n, th¸i ®é lµm viÖc rÊt cã tr¸ch nhiÖm cña mét ng­êi nghÖ sü lín…. b. VÒ h×nh thøc: + Bµi viÕt cÇn ®¶m b¶o bè côc ®Çy ®ñ 3 phÇn, nhiÖm vô cña mçi phÇn vµ riªng phÇn th©n bµi cÇn biÕt triÓn khai vµ t¸c ®o¹n hîp lý. + ThÓ hiÖn ®­îc kü n¨ng ph©n tÝch h×nh t­îng nghÖ thuËt trong t¸c phÈm v¨n ch­¬ng trªn c¬ së phong c¸ch nghÖ thuËt cña t¸c gi¶; c©u v¨n s¸ng tá, ý m¹ch l¹c, Ýt sai vÒ tõ ng÷ vµ ng÷ ph¸p. + KhuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt cã c¶m nhËn tiªng vµ biÕt kÕt hîp víi c¶m xóc … + Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ râ rµng, cÈn thËn. Nh÷ng häc sinh kh«ng ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn, gi¸o viªn linh ho¹t ®Ó trõ ®iÓm, kh«ng ®Ó ®iÓm tèi ®a víi nh÷ng häc sinh cÈu th¶, thiÕu nghiªm tóc trong tr×nh bµy vµ diÔn ®¹t hoÆc sao chÐp m¸y mãc, kh«ng b¸m s¸t yªu cÇu cña ®Ò bµi.

File đính kèm:

  • docde kiem tra ky 2 - 06.doc