Đề tập làm văn dành cho ôn tập lớp 12 (phần văn học chống Mỹ)

Câu 1 (1 điểm):

a. Đánh dấu (X) vào chỗ cho là đúng:

"Thế là bắt đầu rồi! Đốt lửa lên".

Câu văn trên thuộc về tác phẩm nào?

A. Mảnh trăng cuối rừng - Nguyễn Minh Châu.

B. Rừng xà nu - Nguyễn Trun g Thành.

b. Điền chính xác những từ ngữ thiếu vào đoạn thơ:

."Đất nước của ., đất nước của ca dao thần thoại

Dạy anh biết yêu em từ .nôi

Biết quý công .những ngày lặn lội,

Biết trồng tre đợi ngày thành gậy

Đi .mà không sự dài lâu"

(Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Câu 2: (2 điểm)

Nêu ngắn gọn (không qua 10 dòng) ý nghĩa của các câu thơ sau:

Tiếng thơ ai động đất trời

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày

Hỡi người xưa của ta đây

Khúc vui xin lại so dây cùng Người".

(Kính gửi cụ Nguyễn Du - Tố Hữu)

Câu 3: (7 điểm)

Trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, vẻ đẹp của trăng và cô gái mang tên trăng là những thành công nghệ thuật đặc sắc của tác giả.

Anh (chị) hãy phân tích điều đó.

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tập làm văn dành cho ôn tập lớp 12 (phần văn học chống Mỹ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tËp lµm v¨n dµnh cho «n tËp líp 12 (PhÇn v¨n häc chèng Mü) §Ò I: C©u 1 (1 ®iÓm): a. §¸nh dÊu (X) vµo chç cho lµ ®óng: "ThÕ lµ b¾t ®Çu råi! §èt löa lªn". C©u v¨n trªn thuéc vÒ t¸c phÈm nµo? A. M¶nh tr¨ng cuèi rõng - NguyÔn Minh Ch©u. B. Rõng xµ nu - NguyÔn Trung Thµnh. b. §iÒn chÝnh x¸c nh÷ng tõ ng÷ thiÕu vµo ®o¹n th¬: ..."§Êt n­íc cña ......................, ®Êt n­íc cña ca dao thÇn tho¹i D¹y anh biÕt yªu em tõ ...................................n«i BiÕt quý c«ng ..........................nh÷ng ngµy lÆn léi, BiÕt trång tre ®îi ngµy thµnh gËy §i ......................mµ kh«ng sù dµi l©u" (§Êt n­íc - NguyÔn Khoa §iÒm) C©u 2: (2 ®iÓm) Nªu ng¾n gän (kh«ng qua 10 dßng) ý nghÜa cña c¸c c©u th¬ sau: TiÕng th¬ ai ®éng ®Êt trêi Nghe nh­ non n­íc väng lêi ngµn thu Ngh×n n¨m sau nhí NguyÔn Du TiÕng th­¬ng nh­ tiÕng mÑ ru nh÷ng ngµy Hìi ng­êi x­a cña ta ®©y Khóc vui xin l¹i so d©y cïng Ng­êi"... (KÝnh göi cô NguyÔn Du - Tè H÷u) C©u 3: (7 ®iÓm) Trong t¸c phÈm M¶nh tr¨ng cuèi rõng cña NguyÔn Minh Ch©u, vÎ ®Ñp cña tr¨ng vµ c« g¸i mang tªn tr¨ng lµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña t¸c gi¶. Anh (chÞ) h·y ph©n tÝch ®iÒu ®ã. §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra v¨n 12. A. §Ò sè 1: C©u 1: HS ®­îc 0,5 ®iÓm khi tr¶ lêi chÝnh x¸c mét phÇn. a. ®¸nh dÊu (X) vµo ®¸p ¸n B : Rõng xµ nu - NguyÔn Trung Thµnh. b. §iÒn hoµn chØnh vµ chÝnh x¸c c¸c tõ ng÷ thiÕu vµo ®o¹n th¬: ..."§Êt n­íc cña nh©n d©n, ®Êt n­íc cña ca dao thÇn tho¹i D¹y anh biÕt yªu em tõ thña trong n«i, BiÕt quý c«ng cÇm vµng nh÷ng ngµy lÆn léi, BiÕt trång tre ®îi ngµy thµnh gËy §i tr¶ thï mµ kh«ng sî dµi l©u."... (§Êt n­íc - NguyÔn Khoa §iÒm) C©u 2: HS ®­îc 2 ®iÓm khi nªu ®­îc: - Th¸i ®é ®¸nh gi¸ vµ ®Ò cao gi¸ trÞ to lín cña th¬ ca NguyÔn Du: + Th¬ NguyÔn Du ®· ch¹m tíi nh÷ng vÊn ®Ò lín lao liªn quan ®Õn quyÒn sèng cña con ng­êi , v× vËy, ®ã lµ tiÕng th¬ vµ tÊm lßng th¬ cã kh¶ n¨ng lµm thÊu ®éng ®Êt trêi. V­ît qua kh«ng gian réng lín, tiÕng th¬ Êy trë thµnh lêi non n­íc, tr­êng tån cïng víi thêi gian, víi cuéc sèng con ng­êi. + HS biÕt liªn hÖ víi c©u th¬ cña NguyÔn Du: "Ch¼ng biÕt ba tr¨m n¨m lÎ n÷a- Ng­êi ®êi ai khãc Tè Nh­ ch¨ng?" ®Ó thÊy ®­îc c©u th¬ cña Tè H÷u chÝnh lµ c©u tr¶ lêi cña thêi ®¹i h«m nay ®èi víi NguyÔn Du. + TiÕng th¬ NguyÔn Du ®· v­ît qua kho¶ng c¸ch cña thêi gian hai tr¨m n¨m vµ kho¶ng c¸ch kh«ng gian cña hai thêi ®¹i ®Ó trë thµnh tiÕng th­¬ng nh­ tiÕng mÑ ru tha thiÕt vç vÒ t©m hån bao thÕ hÖ ng­êi ViÖt. §ã kh«ng chØ lµ biÓu hiÖn cña t×nh yªu th­¬ng mµ cßn gãp phÇn båi ®¾p t©m hån, h×nh thµnh nh©n c¸ch, tøc lµ nã hoµ nhËp vµo m¹ch nguån v¨n ho¸ d©n téc, trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng tinh thÇn cña mçi con ng­êi ViÖt Nam. + Tè H÷u ®· nh¾n göi ®Õn ng­êi x­a niÒm c¶m th«ng ch©n thµnh vµ muèn hån th¬ NguyÔn Du vÒ chia sÎ niÒm vui víi hËu thÕ trong cuéc chiÕn ®Êu h«m nay... - HS n¾m ®­îc kü n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn: C©u më ®Çu giíi thiÖu, c¸c c©u tiÕp diÔn ®¹t ý nghÜa ®o¹n th¬ mét c¸ch tr×nh tù; c©u kÕt ®¸nh gi¸, kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò. Tr×nh bµy s¹ch sÏ, c©u v¨n ®óng ng÷ ph¸p. Cã thÓ sai sãt kh«ng ®¸ng kÓ vÒ dïng tõ hoÆc nãi ®­îc 3/4 ý trªn còng ®­îc 2 ®iÓm. C©u 3: TËp lµm v¨n: 1. VÒ kü n¨ng: HS n¾m ®­îc c¸ch lµm bµi v¨n ph©n tÝch mét vÊn ®Ò v¨n häc. - Bµi v¨n bè côc râ rµng, biÕt t¸ch c¸c luËn ®iÓm hîp lý. Tr×nh bµy s¹ch, Ýt sai lçi chÝnh t¶, lçi vÒ tõ, c©u... (2 ®iÓm) 2. Néi dung cÇn ®¹t: ( 5 ®iÓm) HS nªu ®­îc c¸c ý lín sau: a. HiÓu ®­îc ý nghÜa cña nhan ®Ò truyÖn: M¶nh tr¨ng cuèi rõng: nhan ®Ò giµu søc gîi vÒ vÎ ®Ñp kÝn ®¸o cña thiªn nhiªn còng ®ång thêi lµ vÎ ®Ñp ®»m th¾m, duyªn d¸ng cña con ng­êi. b. M¶nh tr¨ng vµ vήÑp ngo¹i h×nh cña ng­êi thiÕu n÷ tªn tr¨ng: + Ch©n dung c« g¸i ®i nhê xe hiÖn ra trong con m¾t quan s¸t ®Çy tß mß cña L·m: "mét ®«i gãt ch©n bãng hång, s¹ch sÏ, ®«i dÐp cao su còng s¹ch sÏ, gÊu quÇn lu¹ ®en chÊm m¾t c¸". Qua ¸nh s¸ng cña ®oµn xe xÝch, vÎ ®Ñp Êy ®· ®­îc x¸c nhËn: "vÎ ®Ñp gi¶n dÞ vµ m¸t mÎ nh­ s­¬ng nói, táa ra tõ nÐt mÆt, lêi nãi vµ tÊm th©n m¶nh dÎ...C« ta mÆc ¸o xanh chÝt h«ng võa khÝt, m¸i tãc dµy tÕt thµnh hai d¶i. ChiÕc lµn vµ chiÕc nãn tr¾ng míi kho¸c ë c¸nh tay mét c¸ch nhÑ nhµng...".=> vÎ ®Ñp dÞu dµng, mÒm m¹i song còng míi dõng l¹i ë c¶m nhËn, ®óng lµ c¸i ®Ñp h­ ¶o mong manh nh­ s­¬ng nói... + vÎ ®Ñp ®­îc hoµn thiÖn ®­íi sù xuÊt hiÖn cña tr¨ng: tõ ¸nh s¸ng "loÌ nhoÌ, chËp chên lay ®éng" cã lóc r¬i tâm xuèng kho¶ng tèi mÞt mïng cña c¸nh rõng giµ, ®Õn lóc "m¶nh tr¨ng khuyÕt ®øng yªn cuèi trêi, s¸ng trong nh­ mét m¶nh b¹c" ®· khiÕn "khung cöa sæ phÝa c« g¸i ngåi lång ®Çy bãng tr¨ng", "tõng sîi tãc cña NguyÖt còng s¸ng lªn. M¸i tãc dµy, th¬m ng¸t, trÎ trung lµm sao" NhÊt lµ"Tr¨ng soi th¼ng vµo khu«n mÆt NguyÖt lµm khu«n mÆt t­¬i m¸t, ngêi lªn vÎ ®Ñp l¹ th­êng". C¸i ®Ñp cña con ng­êi ®· ®­îc to¶ s¸ng, ®­îc th¨ng hoa d­íi ¸nh s¸ng diÖu kú cña m¶nh tr¨ng non, khiÕn cho anh lÝnh trong kho¶nh kh¾c Êy ph¶i "cho¸ng ngîp nh­ tr«ng vµo ¶o ¶nh". §ã kh«ng chØ lµ c¸i ®Ñp cña ®­êng nÐt khu«n mÆt mµ lµ vÎ ®Ñp cña søc sèng thanh xu©n r¹ng ngêi vµ Êm ¸p d­íi ¸nh s¸ng thiªn nhiªn thùc mµ h­ ¶o... + ¸nh s¸ng vÇng tr¨ng lan to¶ trong kh«ng gian, ®em ®Õn mét kh«ng khÝ b×nh yªn vµ rÊt ®çi dÞu dµng. Mét kh«ng gian giµu chÊt th¬ võa ®Ó t« ®iÓm cho nÐt ®Ñp cña ng­êi thiÕu n÷ võa gîi ®Õn mèi t×nh c¶m chím në gi÷a ®«i b¹n trÎ, quyÕn luyÕn vµ trong s¸ng. C¸i ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ con ng­êi ®· t¸c ®éng lín ®Õn t©m hån ng­êi lÝnh l¸i xe khiÕn anh"Giµ ®êi trong nghÒ l¸i xe mµ l¹i nh×n tr¨ng ra ph¸o s¸ng", thËm chÝ " tõ ®Çu h«m t«i vÉn ®i gi÷a ®ªm tr¨ng mµ kh«ng biÕt", biÕn anh chµng vèn tÝnh rÊt nguyªn t¾c ®Õn møc nh­ kh« khan l¹i nãi nh÷ng lêi thËt v¨n hoa vµ l·ng m¹n tr­íc c« g¸i mang tªn tr¨ng. => C¸i ®Ñp th¸nh thiÖn vµ kú diÖu cña thiªn nhiªn vµ con ng­êi ®· cã kh¶ n¨ng c¶m ho¸ vµ lµm phong phó t©m hån..., thÎ hiÖn søc sèng m·nh liÖt cña nh÷ng ng­êi lÝnh trÎ tuæi, chiÕn tranh vÉn kh«ng lµm mÊt ®i sù l·ng m¹n cña t©m hån, biÕt yªu mÕn vµ th­ëng thøc tr©n träng c¸i ®Ñp... c. VÎ ®Ñp cña NguyÖt- vÇng tr¨ng cña CNAHCM: - M¶nh tr¨ng thiªn nhiªn khuÊt h¼n xuèng phÝa khu rõng sau l­ng, b¸o hiÖu mét hiÖn thùc kh¾c nghiÖt cña chiÕn tranh ®ang ®Õn, vµ m¶nh tr¨ng cña thiªn nhiªn ®· nh­êng chç cho vÇng tr¨ng cña con ng­êi to¶ s¸ng. + Sù chiÕn ®Êu dòng c¶m vµ x¶ th©n cña NguyÖt khi cïng L·m v­ît qua ®o¹n ngÇm khã ®i vµ ®Æc biÖt khi m¸y bay ®Þch µo ®Õn nÐm bom. Hoµn c¶nh ®Çy thö th¸ch Êy ®· béc lé hÕt nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng quý trong c« g¸i t­ëng m¶nh mai dÞu dµng ®Õn yÕu ®uèi: b×nh tÜnh ®èi phã víi m¸y bay ®Þch, nh­ìng chç Èn nÊp an toµn cho ®ång ®éi, hµnh ®éng nhanh khoÎ vµ can ®¶m, thËm chÝ " nh¶y xuèng ®i tr­íc dß ®­êng", biÕn m×nh thµnh tiªu ®iÓm cho xe L·m "nh»m c¸i bãng nhê nhê tr­íc mÆt" mµ l¸i xe ®Õn chç an toµn. + Nô c­êi cña NguyÖt khi c« bÞ th­¬ng, khu«n mÆt xanh t¸i nh÷ng vÉn xinh ®Ñp...lµm L·m dÊy lªn m«t t×nh yªu ®èi víi c« "võa mª muéi lÉn c¶m phôc"... => trong sù h×nh dung cña L·m, NguyÖt lµ hiÖn th©n cña vÇng tr¨ng võa dÞu dµng, th¬ méng võa can ®¶m, chë che, kh¾c s©u trong t©m trÝ anh mét "khu«n mÆt léng lÉy ®Çy ¸nh tr¨ng". d. T©m hån NguyÖt - sîi chØ xanh nhá bÐ vµ ãng ¸nh: + T×nh yªu s©u s¾c thuû chung cña NguyÖt dµnh cho L·m võa l¹ lïng võa tha thiÕt ch©n thµnh. Hd nhËn thÊy ®ã kh«ng ph¶i lµ t×nh c¶m bång bét, nhÊt thêi cña c« g¸i míi lín ®Çy m¬ méng mµ lµ t×nh yªu ®· ®­îc c©n nh¾c, cã ®ä chÝn s©u ®»m trong mét ng­êi con g¸i ®· tr­ëng thµnh trong chiÕn ®Êu vµ c«ng t¸c n¬i chiÕn tr­êng. T×nh c¶m ®ã xuÊt ph¸t tõ niÒm tin m·nh liÖt vµo cuéc sãng, vµo ®ång ®éi. §ã còng chÝnh lµ søc sèng, søc m¹nh tinh thÇn bÊt diÖt ... + So s¸nh h×nh ¶nh c©y cÇu ®¸ xanh bÞ gÉy víi sî chØ xanh nhá bÐ mµ bÒn bØ trong t©m hån ng­êi con g¸i mang tªn tr¨ng, rót ra ®­îc ý nghÜa cña truyÖn. ®. HS b×nh luËn vÒ chÊt th¬, chÊt l·ng m¹n cña thiªn truyÖn, gi¸ trÞ lín lao cña hai h×nh ¶nh giµu chÊt th¬ trong viÖc thÎ hiÖn t­ t­ëng t¸c phÈm... §¸p ¸n «n tËp ®Ò sè 2 C©u 1: a. §iÒn chÝnh x¸c: ..." Cuéc ®êi tuy dµi thÕ N¨m th¸ng vÉn ®i qua Nh­ biÓn kia dÉu réng M©y vÉn bay vÒ xa" b. HS chän ®óng ®¸p ¸nB. C©u 2: HS ®­îc 2 ®iÓm khi tr¶ l¬× ®óng c¸c ý : + Hai h×nh ¶nh trªn trong t¸c phÈm "m¶nh tr¨ng cuèi rõng" cña NguyÔn Minh Ch©u (0,5®) + Nªu ng¾n gän ý nghÜa t­îng tr­ng: (1,5®) - C©y cÇu ®¸ xanh: t­îng tr­ng cho thµnh qu¶ x©y dùng cña bµn tay con ng­êi, lµ biÓu t­îng cho sù bÒn v÷ng vËt chÊt con ng­êi ®· t¹o ra. - Sîi chØ xanh nhá bÐ vµ ãng ¸nh: máng m¶nh, biÓu t­îng cho t×nh yªu bÒn bØ thuû chung, cho t©m hån cña ng­êi con g¸i mang tªn tr¨ng còng chÝnh lµ biÓu t­îng cho t©m hån vµ søc sèng bÊt diÖt cña con ng­êi ViÖt Nam - Nhµ v¨n ®· ®Æt nh©n vËt L·m trong khung c¶nh bªn dßng s«ng miÒn t©y víi c©y cÇu ®å sévµ ®Ñp nh­ mät giÊc méng nh­ng võa x©y dùng xong sau métthµng th× bÞ bom Mü ph¸ huû ®Ó anh suy ngÉm vÒ sîi chØ xanh nhá bÐ vµ ãng ¸nh, nh­ng kh«ng thÓ ®øt, kh«ng thÓ bÞ tµn ph¸. Mét t­¬ng quan ®Çy ý nghÜa gi÷a c¸i to lín vµ c¸i nhá bÐ, c¸i kh¶ diÖt vµ bÊt diÖt => sù chiÕn th¾ng cña t×nh yªu ®èi víi chiÕn tranh, cña sù sèng ®èi víi sù huû diÖt mµ kÎ thï cè t×nh gieo r¾c. Bµi tËp «n luyÖn phÇn v¨n häc ViÖt Nam 12. Hä tªn:.....................................................................Líp 12A...... I. B»ng trÝ nhí, h·y chÐp l¹i s¹ch vµ chÝnh x¸c ®o¹n th¬ kh¾c ho¹ h×nh ¶nh ng­êi lÝnh T©y TiÕn trong bµi th¬ "T©y TiÕn" cña Quang Dòng. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ II. Nªu ng¾n gän vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt truyÖn ng¾n "Vî chång A Phñ" cña nhµ v¨n T« Hoµi. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ III. Ng­êi ta nãi, cã mét thÕ giíi Kinh B¾c víi truyÒn thèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt l©u ®êi, víi mét vÎ ®Ñp cæ kÝnh trong th¬ Hoµng CÇm. Theo em, ý kiÕn ®ã cã ®óng kh«ng? H·y dùa vµo bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng cña t¸c gi¶ ®Ó lµm s¸ng tá ý kiÕn cña m×nh. ............................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................

File đính kèm:

  • docde on tap.doc
Giáo án liên quan