Đề thi học kì II môn: Nghề điện 11 - Đề 2

Câu 3: Động cơ điện một pha là loại động cơ:

A. Sử dụng nguồn điện một chiều. B. Điện nguồn là 3 pha.

C. Có một cuộn dây quấn làm việc. D. Có hai cuộn dây quấn làm việc.

Câu 4: Nguyeân lyù laøm vieäc động cơ điện döïa treân hieän töôïng gì

A.Cảm ứng điện từ . B. Cảm ứng từ . C.Từ điện. D.Điện cơ.

Câu 5: Bộ tuốc năng cuûa quaït baøn trục trặc là do

A. Dây cáp tuốc năng bị tuột

B. Bánh răng truyền động tuột, các răng của bánh xe bị mòn

C. Thanh năm ngang của cơ cấu tuốt năng bị tuột

D. Tất cả a,b,c đúng

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II môn: Nghề điện 11 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TRÀ ÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: NGHỀ ĐIỆN 11 Thời gian làm bài:20 phút (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... (Thí sinh hãy tô kín để chọn phương án trả lời đúng mỗi câu 0,5 điểm) Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ B ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ C ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ D ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Câu 1: Maùy bieán aùp ñieän löïc ñöôïc duøng trong: A. Tieâu thuï ñieän naêng B. Tích luõy ñieän naêng C. Truyeàn taûi vaø phaân phoái ñieän naêng D. Oån ñònh ñieän aùp Câu 2: Ñeå söû duïng caàu chì moät caùch coù hieäu quaû ta phaûi choïn caàu chì coù doøng ñieän ñònh möùc (Ic ) nhö naøo vôùi doøng ñieän söû duïng (Isd)? A. > C. D. Câu 3: Động cơ điện một pha là loại động cơ: A. Sử dụng nguồn điện một chiều. B. Điện nguồn là 3 pha. C. Có một cuộn dây quấn làm việc. D. Có hai cuộn dây quấn làm việc. Câu 4: Nguyeân lyù laøm vieäc động cơ điện döïa treân hieän töôïng gì A.Cảm ứng điện từ . B. Cảm ứng từ . C.Từ điện. D.Điện cơ. Câu 5: Bộ tuốc năng cuûa quaït baøn trục trặc là do A. Dây cáp tuốc năng bị tuột B. Bánh răng truyền động tuột, các răng của bánh xe bị mòn C. Thanh năm ngang của cơ cấu tuốt năng bị tuột D. Tất cả a,b,c đúng Câu 6: Công suất tiêu thụ cuûa máy bơm phụ thuộc vào: A. Lưu lượng máy bơm B. Điện áp cung cấp C. Ñường kính ống nước D. Chiều dài ống nước Câu 7: Moät soá ñaïi löôïng ño ñoä saùng thöôøng duøng laø : A. Ñoä roïi, ñoä choùi B. Quang thoâng, cöôøng ñoä saùng, ñoä roïi, löôïng saùng . C. Quang thoâng, cöôøng ñoä saùng . D. Caû caâu a vaø c. Câu 8: Chiều sâu cột nước hút của máy bơm hút được hút lên bình thường: A. 12- 14m B. 10- 12m C. 3-4 m D. 7- 8m Câu 9: Quaït bàn có qui cách sải cánh A. 300; 350; 400; 500; 600 (mm) B. 200; 500; 700; 900; (mm) C. 700;900;1050;1400;1500;1800(mm) D. 200; 230; 250; 300; 350; 400( mm) Câu 10: Caàu chì ñöôïc duøng ñeå: A. Taïo veû ñeïp treân baûng ñieän. B. Ngaét maïch ñieän coù söï coá. C. Ngaên caûn doøng ñieän. D. Ngaét maïch ñeå söûa chöõa. Câu 11: Khi thieát keá laép ñaët maïng ñieän trong nhaø yeâu caàu naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp: A. Ñaït tieâu chuaån an toaøn ñieän. B. Söû duïng thuaän tieän, deã daøng kieåm tra vaø söõa chöõa. C. Söû duïng chung maïch chieáu saùng vaø maïch ñieän cung caáp cho caùc thieát bò ñoà duøng khaùc. c. Ñaït yeâu caàu kó thuaät vaø mó thuaät. Câu 12: Phoøng laøm vieäc ,lôùp hoïc coù yeâu caàu chieáu saùng treân trung bìnhthì tieâu chuaån ñoä roïi laø : A. 300 lx B. 200 lx C. 500 lx D. 100 lx Câu 13: Ñoä roïi E coù ñôn vò laø: A. lux (lx). B. candela (cd). C. cd/m2. D. lumen (lm). Câu 14: Tác dụng của vòng chập trong động cơ xoay chiều 1 pha. A. Tạo momen quay B. Tạo ra dòng điện cảm ứng C. Tạo từ trường biến thiên D. Tạo ra từ trường quay Câu 15: Choïn töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng sau:................ laø ñaïi löôïng ño aùnh saùng cô baûn. A. Ñoä choùi. B. Quang thoâng. C. Ñoä roïi. D. Cöôïng ñoä saùng. Câu 16: Để đổi chiều quay của động cơ một pha có dây quấn phụ, ta có thể làm cách sau: A. Đảo đầu nối dây quấn chính. B. Đảo đầu nối dây quấn chính hoăc quấn phụ C. Đảo đầu nối dây quấn phụ. D. Đảo ngược vị trí dây nguồn vào động cơ. Câu 17: Khi söû duïng maïng ñieän trong nhaø theo kieåu chieáu saùng baùn tröïc tieáp thì aùnh saùng ñöôïc chieáu xuoáng döôùi laø: A. 20à40% B. 90à100% C. 30à50% D. 60à90% Câu 18: Muốn thay đổi tốc độ quay của động cơ điện một pha ta có thể thay đổi : A. Thay đổi tải. B. Cường độ điện nguồn vào động cơ C. Điện áp nguồn vào động cơ. D. Tần số điện nguồn vào động cơ Câu 19: Máy bơm nước sử dụng trong hộ gia đình làm việc ở điện áp. A. 380v - 50 Hz B. 220v - 50 Hz C. 220v - 80 Hz D. 270v – 70 Hz Caâu 20:Ñeå taïo ra töø tröôøng quay cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 1 pha treân loõi theùp Stato coù: A.Quaán 1 cuoän daây. B.Quaán 1 cuoän daây vaø voøng ngaén maïch C.Quaán 2 cuoän daây. D.Caâu b, c ñuùng. ( Thí sinh không được sử dụng tài liệu ) ----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docKt tiết _2.doc
Giáo án liên quan