Đề thi học kì II môn: Nghề điện 11 - Đề 4

Cu 1: Khi sử dụng mạng điện trong nhà theo kiểu chiếu sáng bán trực tiếp thì ánh sáng được chiếu xuống dưới là:

A. 90à100% B. 30à50% C. 20à40% D. 60à90%

Cu 2: Độ rọi E có đơn vị là:

A. Candela (cd). B. Lux (lx). C. Cd/m2. D. Lumen (lm).

Câu 3: Quaït bàn có qui cách sải cánh

A. 700;900;1050;1400;1500;1800(mm) B. 200; 500; 700; 900; (mm)

C. 200; 230; 250; 300; 350; 400( mm) D. 300; 350; 400; 500; 600 (mm)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II môn: Nghề điện 11 - Đề 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TRÀ ÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: NGHỀ ĐIỆN 11 Thời gian làm bài:20 phút (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi : 2 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... (Thí sinh hãy tô kín để chọn phương án trả lời đúng mỗi câu 0,5 điểm) Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ B ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ C ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ D ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Câu 1: Khi söû duïng maïng ñieän trong nhaø theo kieåu chieáu saùng baùn tröïc tieáp thì aùnh saùng ñöôïc chieáu xuoáng döôùi laø: A. 90à100% B. 30à50% C. 20à40% D. 60à90% Câu 2: Ñoä roïi E coù ñôn vò laø: A. Candela (cd). B. Lux (lx). C. Cd/m2. D. Lumen (lm). Câu 3: Quaït bàn có qui cách sải cánh A. 700;900;1050;1400;1500;1800(mm) B. 200; 500; 700; 900; (mm) C. 200; 230; 250; 300; 350; 400( mm) D. 300; 350; 400; 500; 600 (mm) Câu 4: Caàu chì ñöôïc duøng ñeå: A. Ngaên caûn doøng ñieän. B. Taïo veû ñeïp treân baûng ñieän. C. Ngaét maïch ñieän coù söï coá. D. Ngaét maïch ñeå söûa chöõa. Câu 5: Để đổi chiều quay của động cơ một pha có dây quấn phụ, ta có thể làm cách sau: A. Đảo đầu nối dây quấn chính hoăc quấn phụ B. Đảo ngược vị trí dây nguồn vào động cơ. C. Đảo đầu nối dây quấn chính. D. Đảo đầu nối dây quấn phụ. Câu 6: Công suất tiêu thụ cuûa máy bơm phụ thuộc vào: A. Điện áp cung cấp B. Chiều dài ống nước C. Lưu lượng máy bơm D. Ñường kính ống nước Câu 7: Choïn töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng sau:.................... laø ñaïi löôïng ño aùnh saùng cô baûn. A. Cöôïng ñoä saùng. B. Quang thoâng. C. Ñoä roïi. D. Ñoä choùi. Câu 8: Ñeå söû duïng caàu chì moät caùch coù hieäu quaû ta phaûi choïn caàu chì coù doøng ñieän ñònh möùc (Ic ) nhö naøo vôùi doøng ñieän söû duïng (Isd)? A. > D. Câu 9: Phoøng laøm vieäc ,lôùp hoïc coù yeâu caàu chieáu saùng treân trung bình thì tieâu chuaån ñoä roïi laø : A. 300 lx B. 100 lx C. 500 lx D. 200 lx Câu 10: Động cơ điện một pha là loại động cơ: A. Sử dụng nguồn điện một chiều. B. Có hai cuộn dây quấn làm việc. C. Có một cuộn dây quấn làm việc. D. Điện nguồn là 3 pha. Câu 11: Khi thieát keá laép ñaët maïng ñieän trong nhaø yeâu caàu naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp: A. Söû duïng thuaän tieän, deã daøng kieåm tra vaø söõa chöõa. B. Söû duïng chung maïch chieáu saùng vaø maïch ñieän cung caáp cho caùc thieát bò ñoà duøng khaùc. C. Ñaït yeâu caàu kó thuaät vaø mó thuaät. D. Ñaït tieâu chuaån an toaøn ñieän. Câu 12: Bộ tuốc năng cuûa quaït baøn trục trặc là do A. Dây cáp tuốc năng bị tuột B. Bánh răng truyền động tuột, các răng của bánh xe bị mòn C. Thanh năm ngang của cơ cấu tuốt năng bị tuột D. Tất cả a,b,c đúng Câu 13: Muốn thay đổi tốc độ quay của động cơ điện một pha ta có thể thay đổi : A. Thay đổi tải. B. Cường độ điện nguồn vào động cơ C. Điện áp nguồn vào động cơ. D. Tần số điện nguồn vào động cơ Câu 14: Maùy bieán aùp ñieän löïc ñöôïc duøng trong: A. Oån ñònh ñieän aùp B. Truyeàn taûi vaø phaân phoái ñieän naêng C. Tieâu thuï ñieän naêng D. Tích luõy ñieän naêng Câu 15: Nguyeân lyù laøm vieäc động cơ điện döïa treân hieän töôïng gì A.Cảm ứng điện từ . B. Cảm ứng từ . C.Từ điện. D.Điện cơ. Câu 16: Chiều sâu cột nước hút của máy bơm hút được hút lên bình thường: A. 12- 14m B. 10- 12m C. 3-4 m D. 7- 8m Câu 17: Moät soá ñaïi löôïng ño ñoä saùng thöôøng duøng laø : A. Quang thoâng, cöôøng ñoä saùng, ñoä roïi, löôïng saùng . B. Ñoä roïi, ñoä choùi . C. Quang thoâng, cöôøng ñoä saùng . D. Caû caâu a vaø c. Câu 18: Tác dụng của vòng chập trong động cơ xoay chiều 1 pha. A. Tạo ra từ trường quay B. Tạo từ trường biến thiên C. Tạo ra dòng điện cảm ứng D. Tạo momen quay Câu 19: Máy bơm nước sử dụng trong hộ gia đình làm việc ở điện áp. A. 220v - 80 Hz B. 220v - 50 Hz C. 380v - 50 Hz D. 270v – 70 Hz Caâu 20: Soá lieäu kó thuaät cuûa maùy bôm bao goàm : A.Löu löôïng , chieàu cao coät nöôùc bôm , chieàu saâu coät nöôùc huùt ,coâng suaát tieâu thuï . B.Ñöôøng kính oáng nöôùc noái vaøo vaø noái ra maùy bôm,toác ñoä quay cuûa maùy , ñieän aùp laøm vieäc . C. Ñieän aùp laøm vieäc , coâng suaát tieâu thuï vaø toác ñoä quay cuûa maùy . D. Caû a vaø b . ( Thí sinh không được sử dụng tài liệu ) ----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docNGHỀ HKII_NGHỀHKII_4.doc