Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn: Vật lí lớp 8

Câu I: Trắc nghiệm (Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)

Câu1: Câu nào dưới đây nói về tốc độ là không đúng

 A.Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động

 B.Khi tốc độ không thay đổi theo thời gian thì chuyển động là không đều

 C.Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị thời gian và đơn vị chiều dài

 D.Công thức tính vận tốc v=

Câu 2: Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga ,trong các câu mô tả sau đây,câu nào mô tả sai:

 A.Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga

 B.Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu

 C.Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu

 D.Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng yên dưới sân ga

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 28/12/2016 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn: Vật lí lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng: gd - §t Lôc Ng¹n Tr­êng: THCS ph­îng s¬n ®Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng m«n: VËt lÝ Líp: 8 Thêi gian lµm bµi: 120 phót §Ò 1 C©u I: Tr¾c nghiÖm (Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng) C©u1: Câu nào dưới đây nói về tốc độ là không đúng A.Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động B.Khi tốc độ không thay đổi theo thời gian thì chuyển động là không đều C.Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị thời gian và đơn vị chiều dài D.Công thức tính vận tốc v= Câu 2: Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga ,trong các câu mô tả sau đây,câu nào mô tả sai: A.Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga B.Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu C.Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu D.Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng yên dưới sân ga Câu 3: Khi xe ñang chuyeån ñoäng, muoán cho xe döøng laïi ngöôøi ta duøng caùi phanh (thaéng) xe ñeå: A. Taêng ma saùt tröôït. B. Taêng ma saùt laên. C. Taêng ma saùt nghæ. D. Caû a, b,c ñeàu ñuùng. Câu 4: Dưới tác dụng của lực F=32N cho vật trượt đều trên mặt sàn nằm ngang.Phát biểu nào sai? A.Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện ma sát trượt B.Lực ma sát trượt ngược chiều với chuyển động C.Độ lớn của lực ma sát phải nhỏ hơn 32N có như thế vật mới chuyển động tới phía trước được D.Lực ma sát trượt cân bằng với lực kéo Câu 5: Haønh khaùch ngoài treân xe oâtoâ ñang chuyeån ñoäng boãng thaáy bình bò nghieâng ngöôøi sang traùi, chöùng toû xe : A. Ñoät ngoät giaûm toác ñoä. B. Ñoät ngoät taêng toác ñoä. C. Ñoät ngoät reõ sang traùi. D. Ñoät ngoät reõ sang phaûi. Câu 6 : Vận tốc cuả một vật là 15m/s có nghĩa là: A. 1 s vật đó đi được 15 m B. 15 s vật đó đi được 1 m C. 1h vật đó đi được 15km D. 1 h vật đó đi được 15m C©u II: Tù LuËn Câu 1: Hai người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ. Người nào đi nhanh hơn Nếu hai người cùng khởi hành cùng một lúcvà đi cùng chiều sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu bao nhiêu km ? C©u 2: T¹i hai ®Þa ®iÓm A vµ B trªn cïng mét ®­êng th¼ng c¸ch nhau 120km, hai « t« cïng khëi hµnh mét lóc ng­îc chiÒu nhau. Xe ®i tõ A cã vËn tèc v1= 30km/h; xe ®i tõ B cã vËn tèc v2= 50km/h. a) LËp c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña hai xe ®èi víi A vµo thêi ®iÓm t, kÓ tõ lóc hai xe cïng khëi hµnh (vÏ s¬ ®å). b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ (®èi víi A) lóc hai xe gÆp nhau (vÏ s¬ ®å). C©u 3. Một xe bánh xích có trọng lượng P = 55000 N, diện tích tiếp xúc của các bản xích của xe lên mặt đất là 1,25 m2. a, Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất. b, Hãy so sánh áp suất của xe lên mặt đất với áp suất của một người nặng 70 kg có diện tích tiếp xúc của hai bàn chân lên mặt đất là 150 cm2. C©u 4. Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao của nước trong cốc là 8 cm. Tính áp suất của nước lên đáy cốc và lên một điểm A cách đáy cốc 5 cm. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. ...........................................HÕt................................................ phßng gd - §t Lôc Ng¹n Tr­êng THCS ph­îng s¬n §¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng m«n: VËt lÝ Líp: 8 Thêi gian lµm bµi: 120 phót §¸p ¸n ®Ò 1 I/Trắc nghiệm :(3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C A C D A II/ Tự Luận : (7 điểm) Câu1: (2 điểm) Tóm tắt:(0,25đ) S1 =300m a/ Vận tốc của người thứ nhất : t1 = 1ph=60s v1=s1/t1=300/60 =5(m/s) =18( km/h) (0,25đ) S2 =7,5km=7500m Vận tốc của người thứ 2: t2= 0,5h=1300s v2=s2/t2=7,5.1000/0,5.3600 =4,17(m/s) =15( km/h) (0,25đ) t=20ph=1/3h Người thứ nhất đi nhanh hơn vì v1>v2 (0,25đ) a/ S2 v1,v2 b/ Quãng đường người thứ nhất đi sau 1/3h b/ S=? S1=v1.t=18.1/3 =6(km) (0,25đ) Quãng đường người thứ hai đi sau 1/3h S2=v2.t=15.1/3 =5(km) (0,25đ) Sau 20 phút hai người cách nhau S= S1-S2=6-5=1(km) (0,5đ) Câu 2: (2 điểm) a. C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña hai xe: Gi¶ sö hai xe chuyÓn ®éng trªn ®­êng th¼ng Abx Qu·ng ®­êng mçi xe ®i ®­îc sau thêi gian t: - Xe ®i tõ A: S1 = v1t = 30t - Xe di tõ B: S2 = v2t = 50t VÞ trÝ cña mçi xe ®èi víi A - Xe ®i tõ A: x1 AM1 => x1 = S1 = v1t = 30t (1) - Xe ®i tõ B: x2 = AM2 => x2 =AB - S2 => x2 = 120 - v2t = 120 - 50t (2) VÏ c¸c h×nh minh ho¹ ®óng b. Thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau: + Khi hai xe gÆp nhau th× x1 = x2 Tõ (1) vµ (2) ta cã: 30t = 120 - 50t => 80t = 120 => t = 1,5h; hai xe gÆp nhau sau khi khëi hµnh 1,5h VÞ trÝ gÆp nhau c¸ch A + Thay t = 1,5h vµo (1) ta ®­îc: x1 = x2 = 30 x 1,5 = 45km VÏ minh ho¹ ®óng 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 C©u 3. (1,5 điểm) Tóm tắt: P1 = 55000 N (0,5đ) S1 = 1,25 m2 a, p1 = ? b, So sánh với người: m = 70 kg, S2 = 150 cm2 = 0,015 m2 Lg a, Áp suất của xe tác dụng lên mặt đất là: (0,25đ) p1 === 44 000 (Pa) b, Áp suất của người tác dụng lên mặt đất là: (0,25đ) p2==== 46 667 (Pa) => p2>p1. (0,5đ) Vậy ... C©u 4. (1,5 điểm) Tóm tắt: (0,25đ) h= 8 cm = 0,08 m hA = 5 cm = 0,05 m d = 10000 N/m3 pđáy? pA? Lg Áp suất do cột chất lỏng gây ra tại một điểm có độ cao h so với mặt thoáng là: (0,25đ) p = d.h => Áp suất do cột nước gây ra tại đáy cốc là: p = 10 000.0,08 = 800 (Pa) (0,5đ) Áp suất do cột nước gây ra tại A cách đáy cốc hA = 0,05 m là: pA = d.(h – hA) = 10 000. (0,08 – 0,05) = 300 (Pa) (0,5đ) Vậy ... ...........................................HÕt................................................ Phßng: gd - §t Lôc Ng¹n Tr­êng: THCS ph­îng s¬n ®Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng m«n: VËt lÝ Líp: 8 Thêi gian lµm bµi: 120 phót §Ò 2 C©u I: Tr¾c nghiÖm (Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng) Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường ,trong các câu mô tả sau đây câu nào không đúng A.Ô tô chuyển động so với mặt đường B.Ô tô đứng yên so với người lái xa C.Ô tô chuyển động so với người lái xe D.Ô tô chuyển động so với cây bên đường Câu 2: Lực nào sau đây không phải là lực ma sát A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên đường lúc phanh gấp B. Lực giữ cho vật còn đứng yên khi mặt bàn bị nghiêng C. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn D. Lực của dây cung tác dụng vào mũi tên khi bắn. Câu 3: Tốc độ 15m/ s bằng giá trị nào dưới đây? A. 54km/h B. 5,4km/s C. 10m/s D. Một kết quả khác Câu 4: Lực ma sát là có lợi .Chọn ý đúng A.Ma sát giữa lốp xe ô tô với mặt đường khi xe bắt đầu chuyển động B.Ma sát giữa các chi tiết trượt lên nhau C.Ma sát giữa bàn tay và vật giữ trên tay D.Ma sát giữa các viên bi với thành trong của ổ bi Câu 5. Câu nào dưới đây nói về áp suất là đúng?  A. Áp suất là lực tác dụng lên mặt bị ép. B. Áp suất là lực ép vuông góc với mặt bị ép. C. Áp suất là lực tác dụng lên một đơn vị diện tích. D. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. Câu 6. Câu nào dưới đây viết về hai lực tác dụng lên hai vật A và B vẽ ở hình 1 là đúng?    A. Hai lực này là hai lực cân bằng. Hình 1 B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều, có cường độ bằng nhau. C. Hai lực này khác phương, cùng chiều, có cường độ bằng nhau. D. Hai lực này cùng phương, cùng chiều, có cường độ bằng nhau. C©u II: Tù LuËn Câu1: Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 360 m. Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1= 5m/s nửa đoạn đường còn lại vật chuyển động với vận tốc v2 = 4m/s a, Sau bao lâu vật đến B b, Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB Caâu2: Một vật hình khối lập phương đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất p = 4200 N/m2. Biết khối lượng của vật là 16,8 kg. Tính độ dài của một cạnh khối lập phương ấy. Câu 3: Mét chiÕc tµu thuû ch¹y ng­îc dßng gÆp mét ®¸m bÌo ®ang tr«i xu«i dßng. Sau khi gÆp ®¸m bÌo 35 phót tµu thuû ®Õn mét bÕn ®ç l¹i ®ã 25 phót råi quay l¹i. Sau ®ã 1 giê tµu thuû l¹i gÆp ®¸m bÌo c¸ch n¬i gÆp nã lÇn ®Çu 5 km vµ c¸ch bÕn ®ç 20 km. X¸c ®Þnh vËn tèc tµu thuû so víi n­íc. Câu 4: Một thợ lặn lặn xuống độ sâu 32 m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m3. a, Tính áp suất ở độ sâu ấy. b, Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích 0,018 m2. Tính áp lực của nước tác dụng lên phần diện tích này. ...........................................HÕt................................................ phßng gd - §t Lôc Ng¹n Tr­êng THCS ph­îng s¬n §¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng m«n: VËt lÝ Líp: 8 Thêi gian lµm bµi: 120 phót §¸p ¸n ®Ò 2 I/Trắc nghiệm :(3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D A C D B II/ Tự Luận :(7 điểm) Câu1:(2 điểm) a/Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1=AB/2v1=360/2.5 =36(s) (0,5đ) Thời gian đi nửa đoạn đường sau: t 2=AB/2v2=360/2.4 =45(s) (0,5đ) Thời gian đi cả đoạn đường t=t1+t2=36+45=81(s) (0,5đ) b/Vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB vtb=AB/t=360/81= 4,4 (m/s) (0,5đ) Caâu 2:(1,5 điểm) Tóm tắt: p = 4200 N/m2 ( 0,25®) m = 16,8 kg a = ? Lg Gọi a là độ dài cạnh khối lập phương. Áp suất khối lập phương tác dụng lên mặt bàn là: p = = => a = (0,5®) Thay số: a = = 0,2 (m) = 20 (cm) (0,75®) Vậy ... Bµi 3: ( 2 ®iÓm) - Gäi A ®iÓm gÆp nhau lÇn ®Çu, B lµ bÕn ®ç, C lµ ®iÓm gÆp nhau lÇn thø 2 Theo bµi ra ta cã: AC = 5 km, BC = 20 km. ( 0,25®) - Gäi V lµ vËn tèc cña tµu thuû so víi n­íc, V’ lµ vËn tèc cña dßng n­íc. ( 0,25®) - Thêi gian ®¸m bÌo tr«i theo dßng n­íc : t = 35 phót + 25 phót + 1 giê = 2 giê. (0,25®) - Trong thêi gian ®ã ®¸m bÌo tr«i tõ A ®Õn C nªn vËn tèc cña dßng n­íc lµ: V’ = = = 2,5 ( km/h) (1) (0,25®) - VËn tèc cña tµu thuû khi ®i xu«i dßng tõ B ®Õn C lµ : Vx = V + V’ => V = Vx - V’ (2) (0,25®) MÆt kh¸c : Vx = = = 20 ( km/h) (3) (0,25®) Thay (1), (3) vµo (2) ta cã: V = 20 - 2,5 = 17,5 ( km/h) (0,25®) §¸p sè: 17,5 km/ h (0,25®) Bµi 4:(1,5điểm) Tóm tắt: h = 32 m (0,25®) d = 10 300 N/m3 a, p = ? b, S = 0,018 m2, F =? Lg a, Áp suất ở độ sâu h = 32 m so với mực nước biển là: p = d.h = 10 300.32 = 329 600 (Pa) (0,5®) b, Áp lực của nước tác dụng lên phần diện tích cửa chiếu sáng của áo lặn là: p = => F = p.S = 329 600.0,018 = 5 932,8 (N) (0,75®) Vậy ... ...........................................HÕt................................................

File đính kèm:

  • docDe va Dap an Thi chon HSG cap truong dot 1.doc
Giáo án liên quan