Đề thi khảo sát môn Văn – Khối 12 năm học: 2008 – 2009 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

I.Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh được viết bằng loại văn tự nào?

A.Tiếng Pháp. B. Hán văn.

C.Tiếng Việt. D. Cả ba loại văn tự trên.

Câu 2: Trong quan điểm sáng tác của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng các phương diện nào?

A.Chất “thép”. B. Đối tượng thưởng thức.

C.Tính chân thật. D. Cả ba phương diện trên.

Câu 3: “Nhiều bài viết theo hình thức cổ thi hàm súc, uyên thâm, đạt chuẩn mực cao về nghệ thuật”. Đó là nhận định về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh ở thể loại sáng tác nào?

A.Truyện . B. Thơ ca.

C. Văn chính luận. D. Kí.

Câu 4: Mục đích sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh nhằm:

A. Bộc lộ, giãi bày cảm xúc đời thường. B. Xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương đồ sộ.

C. Phục vụ sự nghiệp cách mạng. D. Thể hiện tài năng văn chương.

Câu 5: “Vi hành” là một truyện ngắn độc đáo và đặc sắc của Nguyễn ái Quốc – Hồ Chí Minh bởi:

A. Tình huống truyện độc đáo. B. Ngôn ngữ trần thuật linh hoạt.

C. Nghệ thuật châm biếm tài tình. D. Cả ba phương án trên.

Câu 6: Tập thơ “Nhật kí trong tù” được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào khoảng thời gian nào?

A. Năm 1939 – 1940. B. Năm 1941 – 1942.

C. Năm 1942 – 1943. D. Năm 1943 – 1944.

Câu 7: Bài thơ không nằm trong tập “Nhật kí trong tù”. Hồ Chí Minh viết bài này khi đã được giải thoát khỏi cảnh tù đày. Đó là bài thơ nào?

A. “Chiều tối”. B. “Ngắm trăng”.

C. “Mới ra tù tập leo núi”. D. “Đi đường”.

Câu 8: Bác viết “Tuyên ngôn độc lập” vào ngày tháng năm nào?

A. 19 / 8 / 1945. B. 26 / 8 / 1945.

C. 2 / 9 / 1945. D. 28 / 8 / 1945.

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát môn Văn – Khối 12 năm học: 2008 – 2009 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THPT M¹c®Ünh chi §Ò thi kh¶o s¸t §Ò thi kh¶o s¸t m«n V¨n – khèi 12 N¨m häc: 2008 – 2009. Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) I.Tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm): H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ph­¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau: C©u 1: T¸c phÈm v¨n häc cña Hå ChÝ Minh ®­îc viÕt b»ng lo¹i v¨n tù nµo? A.TiÕng Ph¸p. B. H¸n v¨n. C.TiÕng ViÖt. D. C¶ ba lo¹i v¨n tù trªn. C©u 2: Trong quan ®iÓm s¸ng t¸c cña m×nh, Hå ChÝ Minh lu«n coi träng c¸c ph­¬ng diÖn nµo? A.ChÊt “thÐp”. B. §èi t­îng th­ëng thøc. C.TÝnh ch©n thËt. D. C¶ ba ph­¬ng diÖn trªn. C©u 3: “NhiÒu bµi viÕt theo h×nh thøc cæ thi hµm sóc, uyªn th©m, ®¹t chuÈn mùc cao vÒ nghÖ thuËt”. §ã lµ nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña Hå ChÝ Minh ë thÓ lo¹i s¸ng t¸c nµo? A.TruyÖn . B. Th¬ ca. C. V¨n chÝnh luËn. D. KÝ. C©u 4: Môc ®Ých s¸ng t¸c v¨n ch­¬ng cña Hå ChÝ Minh nh»m: A. Béc lé, gi·i bµy c¶m xóc ®êi th­êng. B. X©y dùng cho m×nh mét sù nghiÖp v¨n ch­¬ng ®å sé. C. Phôc vô sù nghiÖp c¸ch m¹ng. D. ThÓ hiÖn tµi n¨ng v¨n ch­¬ng. C©u 5: “Vi hµnh” lµ mét truyÖn ng¾n ®éc ®¸o vµ ®Æc s¾c cña NguyÔn ¸i Quèc – Hå ChÝ Minh bëi: A. T×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o. B. Ng«n ng÷ trÇn thuËt linh ho¹t. C. NghÖ thuËt ch©m biÕm tµi t×nh. D. C¶ ba ph­¬ng ¸n trªn. C©u 6: TËp th¬ “NhËt kÝ trong tï” ®­îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng t¸c vµo kho¶ng thêi gian nµo? A. N¨m 1939 – 1940. B. N¨m 1941 – 1942. C. N¨m 1942 – 1943. D. N¨m 1943 – 1944. C©u 7: Bµi th¬ kh«ng n»m trong tËp “NhËt kÝ trong tï”. Hå ChÝ Minh viÕt bµi nµy khi ®· ®­îc gi¶i tho¸t khái c¶nh tï ®µy. §ã lµ bµi th¬ nµo? A. “ChiÒu tèi”. B. “Ng¾m tr¨ng”. C. “Míi ra tï tËp leo nói”. D. “§i ®­êng”. C©u 8: B¸c viÕt “Tuyªn ng«n ®éc lËp” vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? A. 19 / 8 / 1945. B. 26 / 8 / 1945. C. 2 / 9 / 1945. D. 28 / 8 / 1945. C©u 9: Lµ giai ®o¹n v¨n häc mang khuynh h­íng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. §ã lµ giai ®o¹n v¨n häc nµo? A. 1930 – 1945. B. 1954 - 1965. C. 1945 – 1975. D. Sau 1975. C©u 10: Theo quan niÖm cña NguyÔn §×nh Thi, ®Æc tr­ng c¬ b¶n nhÊt cña th¬ lµ g× ? A. BiÓu hiÖn t©m hån con ng­êi B. Ph¶n ¸nh hiÖn thùc cuéc sèng cña ®Êt n­íc C. BiÓu hiÖn truyÒn thèng lÞch sö cña d©n téc. D. Ph¶n ¸nh hiÖn thùc c¸ch m¹ng. PhÇn II – Tù luËn (5 ®iÓm) Häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò 1: HiÖu qu¶ cña lèi cÊu tróc nh÷ng h×nh ¶nh tr¸i ng­îc khi thÓ hiÖn ch©n dung §« - xt«i –ep –xki ? §Ò 2: Cuéc sèng vµ quan niÖm s¸ng t¸c cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh ChiÓu ? L­u ý: PhÇn tr¾c nghiÖm lµm trùc tiÕp ra ®Ò, phÇn tù luËn lµm ra giÊy kiÓm tra. §¸p ¸n: PhÇn I: Mçi c©u tr¶ lêi ®óng häc sinh ®­îc 0,2 ®iÓm. C©u 1: D C©u 2: D C©u 3: B C©u 4: C C©u 5: D. C©u 6: C. C©u 7: C. C©u 8: B. C©u 9: A. C©u 10: B. C©u 11: C. C©u 12: B. C©u 13: B. C©u 14: A. C©u 15: A. PhÇn II. Tù luËn. §Ò 1: Häc sinh cÇn lµm râ: -“Vi hµnh” lµ mét t¸c phÈm ®­îc s¸ng t¸c v× môc ®Ých c¸ch m¹ng. - Ph¶i lµm râ ®­îc sù s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña NguyÔn ¸i Quèc trong nghÖ thuËt dùng truyÖn vµ x©y dùng nh©n vËt: cã nhiÒu biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh­ng chñ yÕu lµ t¹o ra “t×nh huèng nhÇm lÉn” gi÷a Kh¶i §Þnh ®i “vi hµnh” víi t¸c gi¶, khiÕn c©u chuyÖn võa thó vÞ, hÊp dÉn l¹i cã t¸c dông ch©m biÕm s©u cay, ®¶ kÝch m¹nh mÏ. §Ò 2: Häc sinh cÇn ph¶i nªu ®­îc c¶m nhËn vÒ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña t¸c phÈm: - C¸ch ph¸c ho¹ bøc tranh thiªn nhiªn n¬i nói rõng lóc chiÒu tèi b»ng bót ph¸p cæ ®iÓn, h×nh ¶nh th¬ mang tÝnh ­íc lÖ...Qua ®ã thÊy ®­îc t×nh yªu thiªn nhiªn s©u s¾c cña Ng­êi. - C¸ch ph¸c ho¹ c¶nh sinh ho¹t cña con ng­êi n¬i xãm nói víi h×nh ¶nh con ng­êi chñ ®éng, khoÎ kho¾n trong lao ®éng vµ h×nh ¶nh lß than “rùc hång”...ThÊy ®­îc sù vËn ®éng cña c¶nh vËt trong th¬ B¸c lu«n ®i tõ bãng tèi ra ¸nh s¸ng, tõ buån ®Õn vui, tõ sù bÞ ®éng sang t­ thÕ chñ ®éng... §ã chÝnh lµ chÊt “thÐp” trong hån th¬ Hå ChÝ Minh. L­u ý: Trªn ®©y chØ lµ ®Þnh h­íng c¬ b¶n nhÊt yªu cÇu häc sinh cÇn ph¶i ®Ò cËp ®­îc b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Ng­êi chÊm cÇn tr©n träng nh÷ng c¶m nhËn mang tÝnh c¸ nh©n ng­êi lµm bµi dï ch­a thËt s©u s¾c, miÔn sao nh÷ng c¶m nhËn ®ã kh«ng lÖch chuÈn.

File đính kèm:

  • docDe thi khao sat dau nam_le.doc