Đề thi thử trắc nghiệm Vật lý số 1

5.Tại sao khi cho chùm tia sáng trắng từmặt trời (xem là chùm tiasong song) qua một

tấm thủy tinh lại không thấy bịtán sắc thành các màu cơbản ?

A. Vì tấm thủy tinh không tán sắc ánh sáng trắng

B. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng trắng

C. Vì ánh sáng trắng của mắt trời chiếu đến không phải là ánh sáng kết hợp nên

không bịtấm thủy tinh tán sắc

D. Vì sau khi bịtán sắc, các màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng

những chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trởlại thành ánh sáng trắng

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/11/2014 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm Vật lý số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008 1. Xét phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng các nguyên tử tương ứng , , 2 2 3 1 1 2D D He   1,0087nm u n 2,014Dm u 3,0160Hem u  . Cho . Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng: 21 931,5 /u MeV c F A. 4,19MeV B. 2,72MeV C. 3,26MeV D. 5,34MeV 2. Một tụ điện có điện dung 5,07C  t được tích điện đến hiệu điện thế . Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là ở thời điểm nào (tính từ khi 0U 0 là lúc đấu tụ điện với cuộn dây) A. 1 400 s B. 1 200 s C. 1 600 s D. 1 300 s 3. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức 0 sin 100 2u U t V      . Những thời điểm t nào sau đây hiệu điện thế tức thời 0 2 Uu  A. 1 400 s B. 7 400 s C. 9 400 s D. 11 400 s 4. Các bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng từ đến là: 93.10 m 73.10 m A. tia Rơnghen B. tia tử ngoại C. ánh sáng nhìn thấy D. tia hồng ngoại 5. Tại sao khi cho chùm tia sáng trắng từ mặt trời (xem là chùm tia song song) qua một tấm thủy tinh lại không thấy bị tán sắc thành các màu cơ bản ? A. Vì tấm thủy tinh không tán sắc ánh sáng trắng B. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng trắng C. Vì ánh sáng trắng của mắt trời chiếu đến không phải là ánh sáng kết hợp nên không bị tấm thủy tinh tán sắc D. Vì sau khi bị tán sắc, các màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng 6. Chiếu ánh sáng trắng ( 0,40 m đến 0,75 m ) vào hai khe trong thí nghiệm Young. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím ( 0,40 )m còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào nằm trùng ở đó ? A. 0,48 m B. 0,55 m C. 0,60 m D. 0,72 m 7. Cho hai môi trường I và II có chiết suất và . Hiện tượng phản xạ toàn phần chắc chắn xảy ra khi ánh sáng truyền từ 1n 2n 2 1(n n ) A. môi trường I sang môi trường II với góc tới nhỏ hơn  1 1 2sin /n n B. môi trường I sang môi trường II với góc tới lớn hơn  1 1 2sin /n n C. môi trường II sang môi trường I với góc tới nhỏ hơn  1 1 2sin /n n D. môi trường II sang môi trường I với góc tới lớn hơn  1 1 2sin /n n 8. Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động A. với tần số lớn hơn tần số riêng B. với tần số nhỏ hơn tần số riêng C. với tần số bằng tần số riêng D. không còn chịu tác dụng của ngoại lực 9. Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai --- 1 --- đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là A. 1210 vòng B. 2200 vòng C. 530 vòng D. 3200 vòng 10. đứng yên, phân rã 21084Po  thành hạt nhân X: 21 . Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là 0 4 84 2 A ZPo He X  209,982876Pom u , 4,002603Hem u , và . Vận tốc của hạt 205,974468Xm u 2,5 /MeV1 931u  c  bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu ? A. B. C. D. 61, 2.10 /m s 612.10 /m s 61,6.10 /m s 616.10 /m s 11. Vật kính và thị kính của một kính thiên văn có tiêu cự lần lượt là +160cm và +5cm. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là A. 155cm và 32 B. 165cm và 32 C. 150cm và 30 D. 168cm và 40 12. Giả sử sau 4 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của mẫu chất đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng 75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó bằng: A. 4 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 8 giờ 13. Giữa hai đầu đoạn mạch điện (như hình vẽ) có hiệu điện thế xoay chiều: 50 2 sin 100 2 u t    V   10r. Cuộn dây có điện trở thuần   và độ tự cảm 110L H . Khi điện dung của tụ điện bằng thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch cực đại và bằng 1A. 1C A N C M R L,r Giá trị của R và lần lượt bằng: 1C A. 3 1 2.1040 ;R C      F B. 3 1 2.1050 ;R C F     C. 3 1 1040 ;R C      F D. 3 1 1050 ;R C F     14. Phát biểu nào sau đây không đúng ? Đối với dao động cơ tắt dần thì A. cơ năng giảm dần theo thời gian B. tần số giảm dần theo thời gian C. biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh 15. Chiếu hai khe, trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng 0,5 m , người ta đo được khoảng cách giữa vân tối bậc 2 và vân sáng bậc 3 gần nhau nhất bằng 2,5mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Khoảng cách giữa hai khe bằng bao nhiêu ? A. 1,5mm B. 1,0mm C. 0,6mm D. 2mm 16. Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây ? A. mang theo năng lượng B. truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn trong chân không C. phản xạ, khúc xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau D. vận tốc truyền sóng phụ thuộc môi trường 17. Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng quang điện bên trong và lớp tiếp xúc p-n ? A. Điôt phát quang B. Pin quang điện C. Quang điện trở D. Tế bào quang điện --- 2 --- 18. Một người mắt không có tật quan sát một vật qua kính lúp có tiêu cự 5cm trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25cm và kính đặt sát mắt. Độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp lần lượt là: A. 5 và 6 B. 6 và 5 C. 5 và 5 D. 6 và 6 19. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế  0 sinu U t V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 0 sin 3i I t A      . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn: A. 3L CZ Z R   B. 3C LZ Z R   C. 1 3 L CZ Z R   D. 1 3 C LZ Z R   20. Trong sự giao thoa của hai sóng cơ phát ra từ hai nguồn điểm kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách tới hai nguồn, thỏa mãn điều kiện nào sau đây (với k là số nguyên, 2d d 1  là bước sóng) ? A. 2 1 2 d d k   B. 2 1 2d d k  C. 2 1 12d d k        D. 2 1d d k  21. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần và độ tự cảm 25R   1L H . Biết tần số dòng điện bằng 50Hz và cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc 4  . Dung kháng của tụ điện là: A. 75 B. 100  C. 125 D. 150  22. Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn tự cảm L mắc nối tiếp (như hình vẽ). Thay đổi tần số của dòng điện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây không đúng ? A M N B C R L A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa các điểm A, N và M, B bằng nhau AN MBU U C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn giữa hai đầu điện trở R D. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch đồng pha hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch 23. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc  (0 / 2)   . Kết luận nào sau đây đúng ? A. L CZ Z  R B. L CZ Z R  C. 2 2 2 2L CR Z R D. Z  2 2 2 2L CR Z R Z   24. Một vật nhỏ treo vào đầu dưới một lò xo nhẹ có độ cứng k. Đầu trên của lò xo cố định. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn bằng l . Kích thích để vật dao động điều hòa với biên độ A ( )A l  . Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng vào vật bằng: A. B. (F k A l  ) F k l  C. 0 D. F kA 25. Catod của tế bào quang điện có công thoát êlectrôn bằng 3,55eV. Người ta lần lượt chiếu vào catod này các bức xạ có bước sóng 1 0,390 m  và 2 0,270 m  . Để dòng --- 3 --- quang điện hoàn toàn triệt tiêu cần đặt vào giữa catod và anod một hiệu điện thế có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Cho ; ; 346,625.10h J s 83.10 /c m s 191,6.10eq C A. 1,05V B. 0,8V C. 1,62V D. 2,45V 26. Một chất điểm dao động điều hòa. tại thời điểm li độ của chất điểm bằng 1t 1 3x cm và vận tốc bằng 1 60 3 /v cm s t. Tại thời điểm li độ bằng 2 3 2x cm  2 và vận tốc bằng 2 60 2 /v c m s . Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng: A. 6cm ; 20rad/s B. 6cm ; 12rad/s C. 12cm ; 20rad/s D. 12cm ; 10rad/s 27. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền B. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn C. Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn bằng nhau nhưng số khối khác nhau thì gọi là đồng vị D. Vì các đồng vị có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtrôn nên có tính chất hóa học khác nhau 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700nm và nhận được một vân sáng thứ 3 tại một điểm M nào đó trên màn. Để nhận được vân sáng bậc 5 cũng tại vị trí đó thì phải dùng ánh sáng với bước sóng là A. 500nm B. 630nm C. 750nm D. 420nm 29. Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì dòng điện trong mạch A. sớm pha 4  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch B. trễ pha 4  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch C. sớm pha 2  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch D. trễ pha 2  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch 30. Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính mỏng có tiêu cự 6cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi trong khoảng từ 6cm đến 6,4cm. Dùng máy ảnh này có thể chụp được ảnh rõ nét của vật: A. 6cm đến 6,4cm B. 6,4cm đến 96cm C. 96cm đến vô cùng D. ở vị trí bất kỳ 31. Một tia sáng đơn sắc đi từ một khối thủy tinh, có chiết suất bằng 3n  , ra không khí (coi chiết suất bằng 1). Nếu tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ thì góc tới bằng A. B. C. D. 060 030 045 050 32. Đặt hiệu điện thế xoay chiều 120 2 sin 100 3 u   t V   vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện 310 2 C F mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng: A. 720W B. 360W C. 240W D. không tính được vì chưa đủ điều kiện --- 4 --- 33. Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử A và B trở nên bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của B là: A. 0,25h B. 0,4h C. 2,5h D. 0,1h 34. Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, với các phương trình là: 1 5sin 4 3 x t c     m ; 2 3sin 4 3x t c      m Phương trình dao động tổng hợp của vật là: A. 2sin 4 3 x t c     m B. 8sin 4 3x t c      m C. 22sin 4 3 x t      cm D. 28sin 4 3 x t c     m 35. Một mẫu chất phóng xạ có khối lượng , chu kỳ bán rã bằng 3,8 ngày. Sau 11,2 ngày khối lượng chất phóng xạ còn lại trong mẫu là 2,5g. Khối lượng ban đầu bằng: 0m 0m A. 10g B. 12g C. 20g D. 25g 36. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn l . Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức: A. 2 l g   B. 1 2 l g  C. 1 2 g l  D. 2 g l   37. Trong dao động điện từ của mạch LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số f. Năng lượng điện trường trong tụ biến thiên với tần số: A. f B. 2f C. 1 2 f D. không biến thiên điều hòa theo thời gian 38. Hạt nhân đứng yên phân rã theo phương trình . Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 14,15MeV, động năng của hạt là (lấy xấp xỉ khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối của chúng) 234 92U 234 92 A ZU   X A. 13,72MeV B. 12,91MeV C. 13,91MeV D. 12,79MeV 39. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện là: A. tăng chiều dài của dây B. giảm tiết diện của dây C. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi D. chọn dây có điện trở suất lớn 40. Một sóng cơ, với phương trình  330cos 4,0.10 50u t  x cm , truyền dọc theo trục Ox, trong đó tọa độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s), vận tốc truyền sóng bằng: A. 50m/s B. 80m/s C. 100m/s D. 125m/s 41. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ bằng 10cm, gia tốc cực đại của chất điểm bằng: A. 2,5m/s B. 25m/s C. 63,1m/s D. 6,31m/s 42. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A. chu kỳ dao động B. biên độ dao động C. bình phương biên độ dao động D. bình phương chu kỳ dao động 43. Khi một vật đặt trước và vuông góc với trục chính của một gương cầu lồi, tiến lại gần gương thì ảnh của vật trong gương sẽ A. tiến lại gần gương và có kích thước tăng dần B. tiến ra xa gương và có kích thước tăng dần --- 5 --- C. tiến lại gần gương và có kích thước giảm dần --- 6 --- m D. tiến ra xa gương và có kích thước giảm dần 44. Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng 100 /k N , khối lượng không đáng kể và một vật nhỏ khối lượng 250g, dao động điều hòa với biên độ bằng 10cm. Lấy gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0t  24 t s đầu tiên là: A. 5cm B. 7,5cm C. 15cm D. 20cm 45. Một sợi dây dài , hai đầu cố định. Người ta kích thích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng: 2l  m A. 1m B. 2m C. 4m D. không xác định được vì không đủ điều kiện 46. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là và , tại cùng một vị trí địa lý chúng có chu kỳ tương ứng là 1l 2l 1 3,0T s và 2 0,8T s . Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng sẽ bằng: 1l l l  2 A. 2,4s B. 1,2s C. 4,8s D. 3,6s 47. Trong mạch dao động điện từ LC điện tích cực đại trên tụ bằng , cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 0Q 0I . Tần số dao động điện từ trong mạch f bằng: A. 0 0 2 Qf I  B. 1 2 f LC C. 0 0 2 I Q  D. 0 0 1 2 I Q 48. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng 533nm lên tấm kim loại có công thoát . Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectrôn quang điện và cho bay vào từ trường theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của các êlectrôn quang điện là 193,0.10A  J 22,75R mm . Cho ; ; 346,625.10h J s 83.10 /c m s 191,6.10eq e C  ; . Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là: 31kg9,1.10em  A. B. C. D. 42,5.10 T 31,0.10 T 41,0.10 T 32,5.10 T 49. Trên một sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài hai đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. tần số sóng bằng: A. 45Hz B. 60Hz C. 75Hz D. 90Hz 50. Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm đi 2 lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 2 lần D. giảm đi 2 lần THE END

File đính kèm:

  • pdfVLTT So 54 thang 02-2008.pdf