Đề và đáp án kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003, môn Văn - Khối C

Câu 1(2 điểm).

Anh/chị hãy nêu hoàn cảnh ra đời vàgiải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ

Tiếng hát con tàucủa Chế Lan Viên.

Câu 2(5 điểm).

Phân tích hình t-ợng ông lái đò ở tác phẩm Ng-ời lái đò Sông Đàđể làm rõ

những nét độc đáo trong cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân.

Câu 3(3 điểm).

Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tràng giangcủa Huy Cận:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống, trời lên sâu chót vót; Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

pdf1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 20/02/2014 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003, môn Văn - Khối C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 M«n thi: V¨n Khèi C §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ----------------------------------------------------------------------- C©u 1 (2 ®iÓm). Anh/chÞ h·y nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ gi¶i thÝch ý nghÜa nhan ®Ò bµi th¬ TiÕng h¸t con tµu cña ChÕ Lan Viªn. C©u 2 (5 ®iÓm). Ph©n tÝch h×nh t−îng «ng l¸i ®ß ë t¸c phÈm Ng−êi l¸i ®ß S«ng §µ ®Ó lµm râ nh÷ng nÐt ®éc ®¸o trong c¸ch miªu t¶ nh©n vËt cña NguyÔn Tu©n. C©u 3 (3 ®iÓm). B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau trong bµi Trµng giang cña Huy CËn: L¬ th¬ cån nhá giã ®×u hiu, §©u tiÕng lµng xa v·n chî chiÒu. N¾ng xuèng, trêi lªn s©u chãt vãt; S«ng dµi, trêi réng, bÕn c« liªu. (V¨n häc 11, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2003, tr. 143) ------------------- HÕt -------------------- Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: ---------------------------------- Sè b¸o danh: --------------

File đính kèm:

  • pdfDe_Van_C_2003.pdf
  • pdfDA_Van_C_2003.pdf