Giáo án Công nghệ 10 - Bài 32: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

I. Muïc tieâu

-đĐánh giá phẩm chất nguyên liệu thức ăn để sản xuất thức ăn hỗn hợp.

- Thực hiện được quy trìng phối trộn, ép viên làm khô, và bảo quản thức ănhỗn hợp theo công thức có sẵn.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

II. Chuaån bò

- Bột ngô

- Cám gạo

- Bột đỗ tương

- Bột cá

- Khô dầu lạc

- Bột sắn

- Premix vitemin

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Bài 32: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn :29 BAØI 32: THÖÏC HAØNH SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP NUÔI CÁ Tieát PPCT : 16 Ngaøy soaïn : 15/02/2009 Ngaøy daïy : 17/02/2009 Lôùp daïy: C3, C4, C5, C12, C6 I. Muïc tieâu -đĐánh giá phẩm chất nguyên liệu thức ăn để sản xuất thức ăn hỗn hợp. - Thực hiện được quy trìng phối trộn, ép viên làm khô, và bảo quản thức ănhỗn hợp theo công thức có sẵn. - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. II. Chuaån bò Bột ngô Cám gạo Bột đỗ tương Bột cá Khô dầu lạc Bột sắn Premix vitemin + Dụng cụ: Cân đồng hồ Nồi bếp để nấu bột sắn. Máy say Chậu chứa. III. Tieán trình thöïc haønh A. OÅn ñònh (kieåm dieän trong soå ñaàu baøi) B. Kieåm tra baøi cuõ + CH1: Trình bày qui trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thủy sản? + Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. C. Thöïc haønh Giôùi thieäu baøi thöïc haønh: -Neâu muïc tieâu baøi hoïc. Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc, phaân coâng nhoùm Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS -Chia lôùp thaønh nhoùm HS thöïc haønh. -Phaân coâng vò trí thöïc haønh cho caùc nhoùm. -Kieåm tra söï chuaån bò thöïc haønh cuûa HS. -Nghe GV phaân coâng, chia nhoùm thöïc haønh. -Caùc nhoùm nhaän nguyeân lieäu, duïng cuï veà vò trí ñöôïc phaân coâng ñeå tieán haønh thöïc haønh. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS - Yêu cầu HS tiến hành theo qui trình SGK. -Quaùn xuyeán caùc nhoùm trong quaù trình laøm, luoân nhaéc nhôû HS phaûi laøm ñuùng trình töï vaø yeâu caàu töøng böôùc trong quy trình. -Töøng nhoùm kieåm tra nguyên liệu, lựa chọn công thức phối trộn, phaân coâng coâng vieäc trong nhoùm. -Tieán haønh töøng böôùc theo ñuùng quy trình thöïc haønh. D. Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh: - GV y êu c ấu HS vệ sinh dụng cụ, vệ sinh khu vực thực hành của mỗi nhóm. -GV döïa vaøo keát quaû thöïc haønh cuûa HS ñeå ñaùnh giaù giôø thöïc haønh theo noäi dung trong baûng sau: Bước tiến hành Keát quaû ñaùnh giaù Nội dung công việc Toát Ñaït Khoâng ñaït Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8 E. Daën doø -Chuaån bò baøi môùi.

File đính kèm:

  • docTiet 29 bai 32 THUC HANH SAN XUAT THUC AN HON HOPNUOI CA.doc