Giáo án dạy chiều tuần 6 lớp 2

Tập đọc

 Luyện đọc: MẨU GIẤY VỤN

I. Mục tiêu :

+Tiếp tục Rèn kĩ năng đọc cho học sinh:

 - Đọc trơn toàn bài.

 - Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ dài.

 - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật.

 - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS khá giỏi

+ Rèn kĩ năng đọc hiểu nội dung bài

 -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phải giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp .

 

doc17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 23/12/2014 | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy chiều tuần 6 lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 Ngày soạn: 27 / 9 Ngày dạy: Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 Tập đọc Luyện đọc: MẨU GIẤY VỤN I. Mục tiêu : +Tiếp tục Rèn kĩ năng đọc cho học sinh: - Đọc trơn toàn bài. - Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ dài. - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật. - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS khá giỏi + Rèn kĩ năng đọc hiểu nội dung bài -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phải giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp . II. Đồ dùng dạy học: - GV : Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK Bảng phụ viết sẵn câu văn cần HD đọc đúng III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra: 3. Dạy bài mới: a, Giới thiệu bài - Cho cả lớp qs tranh và nêu nd tranh? b. Luyện đọc - Đọc mẫu toàn bài ( thể hiện giọng đọc của nhân vật ) - Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Đọc từng câu * Đọc từng đoạn trước lớp - Chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc * Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm * Cả lớp đọc đồng thanh c. HD tìm hiểu nội dung chính của bài ?Tại sao cô giáo lại muốn nhắ nhở các em cho rác vào thùng?Cho rác vào thùng để làm cho cảnh quan nhà trường thế nào? d. Thi đọc truyện theo vai -Bài khi đọc phân vai cần mấy người ? -Thi đọc phân vai -GVNX –khen nhóm cá nhân đọc tốt. 4. Củng cố- dặn dò: Trong câu truyện này em thích nhân vật nào nhất? Tại sao? - Dặn học sinh nhớ giữ gìn vệ sinh trường lớp để trường lớp luôn sạch đẹp. + HS hát - Quan sát tranh minh hoạ, - Cả lớp nghe + Nối tiếp nhau đọc từng câu. + 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn (đọc 2 lượt). - Đọc theo nhóm(4 HS 1 nhóm) . - 3 nhóm thi đọc - Đọc cả bài . -Cô giáo muốn nhắc nhở HS biết giữ vệ sinh trường họcđể trường luôn sạch đẹp. - 4 người - c¸c nhãm (4HS )- luyÖn ®äc theo vai (dÉn chuyÖn , c« gi¸o, b¹n trai ,b¹n g¸i). + C¸c nhãm thi ®äc tr­íc líp. -líp NX b×nh chän N ,CN ®äc tèt nhÊt. -HS tr¶ lêi theo suy nghÜ. - c« bÐ,v× c« bÐ lµ ng­êi th«ng minh…. To¸n ¤n tËp :7 + 5 I. Môc tiªu: TiÕp tôc cñng cè cho HS: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng7+ 5 vµ thuéc c¸c c«ng thøc 7 céng mét sè. -NhËn biÕt trùc gi¸c vÒ tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng. - BiÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. II. §å dïng d¹y häc: -HS :VBTT III. C¸c ho¹t®éng d¹y - häc: 1. Ổn ®Þnh tæ chøc: 2. Kiểm tra: 3. D¹y bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi b.HD häc sinh lµm bµi tËp(VBTT) Bµi 1(28):TÝnh nhÈm -HS ®äc yªu cÇu bµi tËp -vËn dông b¶ng céng 7céng víi mét sè GVnhËn xÐt –ch÷a bµi. lµm bµi tËp nhÈm- nèi tiÕp nªu kÕt qu¶. Bài 2(28):Tính -GVnhận xét –chữa bài. Bài 3(28):Nối theo mẫu GVNX - công bố nhóm thắng cuộc. Bài 4(28): -GVchấm bài –nhận xét –chữa bài. Bài 5(28):Điền dấu +,-vàochỗ trống -GVnhận xét –chữa bài. 4. Hoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học –HD học sinh chuẩn bị bài sau. -HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài -3 HS lam bảng lớp -Lớp nhận xét . -HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài -2 nhóm lên chơi thi nối tiếp sức. -Lớp làm trọng tài chấm điểm. -HS đọc bài toán-phân tích đề toán. -Làm bài -1HSlàm bảng lớp. Bài giải Tuổi của Hoa là: 7 + 5 =12(tuổi) Đáp số: 12(tuổi) -HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài – chữa bài a. 7 + 8 =15 b. 7 - 3 +7=11 -Lớp nhận xét Ngày soạn: 29 / 9 Ngày dạy: Thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 Chính tả Luyện viết :MẨU GIẤY VỤN I. Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết chính tả: - Nghe –viết chính xác, trình bày đúng đoạn 3 của truyện “ Mẩu giấy vụn”. - Viết đúng và nhớ cách viết 1 số tiếng có vần, âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ai/ay, s/x, thanh hỏi, thanh ngã. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ bài tập 2, 3a. - HS :Vở li III. Các hoạt động dạy học: 1. Tổ chức: Sĩ số 2. Kiểm tra: 3. Dạy bài mới: a.GTB: GV nêu MĐYC giờ học. b. Hướng dẫn nghe –viết - GV đọc mẫu bài viết chính tả. - 2 HS đọc lại -Bài chính tả có mấy loại dấu câu ? - 6 dấu câu. *HDHS viết chữ ,từ ngữ khó viết. -HS viết bảng con: Lắng nghe, mẩu giấy, giơ tay. - GVnhận xét sửa cách viết cho HS. *HD nghe –viết -GV đọc cho HS viết bài. - GV đọc soát lỗi. -HS nghe nhẩm viết bài vào vở -HS soát lại lỗi chính tả trong bài. *Chấm, chữa bài: c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 1(VBT): Điền ai hay ay ? - GV hướng dẫn HS làm bài. GVnhận xét –chốt lời giải đúng. Bài2a: Điền vào chỗ trống s/x ? b.Cã thanh hái/thanh ng·. -GV nhËn xÐt- chèt lêi gi¶i ®óng. - 1 HS đọc yêu cầu bài. -1 HS lên bảng, lớp làm vào VBT( Mái nhà, máy cày, thính tai, giơ tay, chải tóc, nước chảy). -Lớp nhận xét bài làm của bạn. - 1 HS đọc yêu cầu. -Lµm bµi -1 HS Lµm b¶ng líp ( Xa x«i, sa xuèng, phè x¸, ®­êng x¸.) -Lµm bµi –ch÷a bµi (Ng· ba ®­êng,ba ng¶ ®­êng ;vÏ tranh ,cã vÎ). -Líp nhËn xÐt . 4. Cñng cè dÆn dß: - Khen nh÷ng em cã bµi viÕt tèt. - Nh÷ng em viÕt ch­a ®­îc vÒ nhµ viÕt l¹i. _______________________________ To¸n ¤n : 47 + 5 I. Môc tiªu: TiÕt tôc gióp häc sinh cñng cè: - Thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 47+5 (céng qua 10 cã nhí d¹ng hµng chôc) - Gi¶i to¸n "nhiÒu h¬n" vµ lµm quen lo¹i to¸n "tr¾c nghiÖm". II. §å dïng d¹y häc: -HS:VBTT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: 3. Dạy bài mới a.Giới thiệu bài b.HD Làm bài tậpVBTT Bài 1(29):Tính GVnhận xét –chữa bài. Bài 2(29): Viết số thích hợp … -GV nhận xét –chữa bài. Bài 3(29):Giúp em giỏ toán -GVchấm bài –NX – chữa bài. Bài 4(29): khoanh….. GVnhận xét – chữa bài. 4. Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét tiết hoc. - HD HS chuẩn bị bài hoc sau - HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài -3HS chữa bài -Lớp nhận xét. -HS nêu yêu cầu bài tập Làm bài -3 HS làm bảng lớp Số hạng 17 28 39 47 7 67 Số hạng 6 5 4 7 23 9 Tổng 23 33 43 54 30 76 -Lớp nhận xét, -Nêu đề toán –phân tích đề. -làm bài -1HS làm bảng lớp Bài giải a. Đoạn thẳng AB dài là: 17 + 4 = 21(cm) Đáp số: 21 cm b. Hòa có số bưu ảnh là: 17 + 4 = 21(bưu ảnh) Đáp số:21 bưu ảnh. -HS nêu yêu cầu bài tập -Quan sát hình vẽ –lựa chọn và khoanh Vào: D. 9 HS nối tiếp nêu kết quả. Ngày soạn: 29 / 9 Ngày dạy: Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013 Luyện từ và câu CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH. TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP I. Mục tiêu:Tiếp tục giúp HS: -. Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu giới thiệu : Ai cái, cái gì, con -. Biết đặt câu phủ định (chú ý: không dạy HS thuật ngữ) - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng học tập. II. Đồ dùng dạy học. - HS: Vở bài tập(TV) III. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định t/c: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS viết bảng - Lớp viết bảng con 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - Y/C: Đặt câu hỏi cho bộ phân câu được in đậm a.Em là học sinh lớp 2. b. Em là học sinh giỏi nhất lớp . c. Môn học em yêu thích là môn Tiếng Việt. Bài 2: (Miệng) YC HS: Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu đã cho. - (Gv viết nhanh lên bảng lớp). GV nhận xét – khen những HS àm bài tốt.chốt lời giải đúng. Bài 3: (Viết) - Y/c HS quan sát tranh vẽ - GV nhận xét –chốt lời giải đúng: *Có 4 quyển vở (vở để ghi bài), 3 chiếc cặp ( để đựng sách vở), bút thước 2 lọ mực (mực để viết) 2 bút chì (chì để viết,Vẽ) 1 thước kẻ (để đo và kẻ đường thẳng) 1 êke, 1 com pa. 4. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Khen ngợi những HS học tốt, có cố gắng. - sông Đà, hồ Than Thở, núi Nùng, Thành phố Hồ Chí Minh. - 1 HS đọc yêu cầu bài. - HS làm bài- nối tiếp nhau phát biểu - Ai là HS lớp 2. - Ai là HS giỏi nhất lớp. - Môn học em yêu thích là môn học nào? - HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài - nối tiếp nói câu tìm được. a. Mẩu giấy không biết nói đâu. - Mẩu giấy đâu có biết nói. b. Đây không phải là đường đến trường đâu. -Đây đâu có phải là đường đến trường đâu. -Đây có phải là đường đến trường đâu. c. Em không thích nghỉ học đâu. - Em đâu có fhích nghỉ học. - Em chẳng thích nghỉ học đâu, Lớp nhận xét . HS nêu yêu cầu bài tập - Một số HS tiếp nối nhau lên bảng lớp nói nhanh tên đồ vật tìm được và nói rõ tác dụng của chúng. -VN:HS tiến hành nói, viết các câu theo mẫu vừa học để lời nói thêm phong phú, giàu khả năng biến cảm. Toán Ôn : 47 + 25 I. Môc tiªu: gióp HS: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 47+25 (céng cã nhí d­íi d¹ng tÝnh viÕt). - Cñng cè phÐp céng ®· häc d¹ng 7+5; 47+5. II. §å dïng d¹y häc: -HS:VBTT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Tổ Chức lớp: 2. Kiểm tra: 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài b.HD học sinh làm bài tập Bài1(30): tính Yêu cầu HS làm bài vào bảng con. -HS nêu yêu cầu bài tập - Lớp nhận xét bài làm của bạn -GV nhận xét chữa bài. *Bài 2(30):Điền đúng ,sai -GVnhận xét –chữa bài. *Bài 3 (30): -GVchấm bài- chữa bài *Bài 3(30) ;Điền chữ số thích hợp… *Bài 3(18):Sách giúp em giỏi toán GVnhận xét –chữa bài. 4. Hoạt động nối tiếp : -GV nhận xét –chữa bài. -HD học buổi chiều. -HS nêu yêu cầu bài tập -Làm bài –nối tiếp nêu kết quả. -lớp nhận xét bài làm của bạn. HSnêu đề bài toán -phân tích đề. Làm bài –Là 1 HS chữa bài bảng lớp Bài giải Số người của đội đó có 17 + 19 =36(người) Đáp Số:36 người -HS nêu yêu cầu bài tập. -Làm bài –chữa bài. -Lớp nhận xét. - HS nêu bài toán-phân tích. - Làm bài –chữa bài. Bàì giải Hiện tại tuổi của hai anh em là: 13 + 18 =31(tuổi) Đáp Số:31tuổi b.Sau ba năm nữa tuổi của hai anh em là: 31+ ( 3 + 3) =37(tuổi) Đáp số:37 tuổi. Ngµy so¹n: 29 / 9 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2013 Tập viết LuyÖn viÕt :CHỮ HOA Đ I. Mục tiêu: - Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng viết : - Luyện viết chữ Đ hoa theo cỡ vừa và nhỏ. - Viết đúng, đẹp cụm từ ứng dụng “ Đẹp trường đẹp lớp” II. Đồ dùng dạy học: +GV: - Mẫu chữ cái viết hoa Đ đặt trong khung chữ. - Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ nhỏ trên dòng kẻ li. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra vở tập viết ở nhà. -1 HS nhắc cụm từ ứng dụng : “Dân giàu nước mạnh”. - GVnhận xét-cho điểm. - 2 HS viết bảng lớp - lớp viết bảng con : D ,Dân. 3. Dạy bài mới: a.Giới thiệu bài: Mục đích, yêu cầu. b. Hướng dẫn viết chữ hoa. Hướng dẫn HS qs và nhận xét chữ Đ - GV giới thiệu chữ mẫu - HS quan sát - Chữ Đ cao mấy li ? - 5 li - So sánh chữ D và chữ Đ có gì giống và khác nhau? - Chữ Đ được cấu tạo như chữ D thêm một nét ngang ngắn. - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết. -HS quan sát và ghi nhớ cách viết. - HD viết bảng con - GV bao quát –sửa cách viết cho HS. - HS viết chữ Đ( 2 lượt). c. HD viết cụm từ ứng dụng: - Giới thiệu cụm từ ứng dụng: - HS đọc cụm từ ứng dụng: “Đẹp trường, đẹp lớp”. - Em hiểu cụm từ trên như thế nào ? -HS giải thích cụm từ. - GV viết mẫu cụm từ ứng dụng. b. Quan sát trên bảng phụ nhận xét: - HS quan sát- nhận xét: - Chữ cao 2,5 li là những chữ nào? + Các chữ cao 2,5 li: g, l - Chữ nào có độ cao 2 li ? + Các chữ cao 2 li: đ, p - Chữ nào có độ cao 1,5 li ? + Các chữ cao 1,5 li: t - Chữ nào có độ cao 1,25 li ? + Các chữ cao 1,25 li: r - Chữ nào có độ cao 1 li ? + Các chữ cao 1 li: e, ư, ơ, n. - Nêu cách viết khoảng cách giữa các chữ, tiếng? - Nét khuyết của chữ e chạm vào nét cong phải của chữ Đ. - Yêu cầu HS viết bảng con. -HS viết bảng con. c. Hướng dẫn HS viết vở luyện viết. - GV nêu yêu cầu cách viết -HS viết bài vào vở luyện viết. - Theo dõi giúp đỡ học sinh . d. Chấm, chữa bài: - GV chấm 5, 7 bài nhận xét. 4. Củng cố -dặn dò: -NX tiết học -HDchuẩn bị bài học sau. _______________________________________ Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Tiếp tục giúp HS củng cố về: -Bảng cộng 7 cộng với một số. - Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 47+25, 47+5. -Giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng. II. Đồ dùng dạy -học: -HS : VBTT+ vở li. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn ®Þnh tæ chøc 2. Kiểm tra: 3. D¹y bµi míi a.Giíi thiÖu bµi b.HD häc sinh lµm bµi tËp VBTT *Bµi 1(31): TÝnh nhÈm Gióp HS cñng cè vÒ b¶ng céng 7 céng víi mét sè. -GVnhËn xÐt –ch÷a bµi. *Bµi 2(31):§Æt tÝnh råi tÝnh -GVnhËn xÐt- ch÷a bµi. *Bµi 3 (31):Gi¶i bµi to¸n thao tãm t¾t. -GV ChÊm bµi –nhËn xÐt-ch÷a bµi. *Bµi 4(31):Nèi phÐp tÝnh víi kq ®óng *Bµi 5(31): > ; < ;= ? -HD tÝnh qu¶ -so s¸nh -®iÒn dÊu. -GV nhËn xÐt –ch÷a bµi. *Bµi 46(10-TNC): -GV chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng. GV nhËn xÐt –ch÷a bµi 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -GV nhËn xÐt tiÕt häc. - HD häc sinh chuÈ bÞ bµi häc sau. -HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Lµm Bµi – nèi tiÕp nªu kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt. -HS nªu yªu cÇu bµi tËp + + + + + 86 54 63 65 95 -Líp nhËn xÐt. -HS nªu ®Ò to¸n theo tãm t¾t –ph©n tÝch -lµm bµi -1 HS lµm b¶ng líp. Bµi gi¶i C¶ hai lo¹i trøng cã lµ: 47 + 28 =75(qu¶) §¸p sè:75 qu¶. -HS nªu yªu cÇu. -Lµm bµi–2 nhãm lªn thi ®iÒn tiÕp søc. -Líp nhËn xÐt -ch÷a bµi. -HS nªu yªu cÇu bµi tËp. -Lµm bµi -2HS ch÷a bµi. -Líp nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. -HS ®äc ®Ò to¸n –ph©n tÝch ®Ò to¸n. - HS lµm bµi – 1HS lµm b¶ng líp. a.Khi sè trõ lµ 0 th× hiÖu b»ng sè bÞ trõ. b.Khi SBT b»ng sè trõ th× hiÖu sè lµ 0. - Líp nhËn xÐt. __________________________________________________________________ An toµn giao th«ng - Ho¹t ®éng tËp thÓ BÀI 1 : AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG SINH LỚP HOẠT CUỐI TUẦN I. Mục tiêu: A. An toàn giao thông:- Học sinh nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ, đi xe đạp trên đường. - Học sinh nhận biết những nguy hiểm thường có khi đi trên đường phố. (không có hè, hè bị lấn chiếm, xe đi lại đông, xe đi nhanh) - Biết phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm. Biết các đi trong ngõ hẹp, hè đường, qua ngã tư. - Đi bộ trên vỉa hè, không đùa nghịch dới lòng đường. B. Hoạt động tập thể :-HS nắm được ưu khuyết điểm của lớp,cá nhân tuần 6 . - Nắm được kế hoạch hoạt động của tuần 7. - GD các em yêu trường ,yêu lớp . II. Đồ dùng + Phương pháp dạy học: - tranh cho các nhóm thảo luận. - Bức tranh SGK phóng to, 5 phiếu học tập hoạt động 2. - 2 bảng chữ: An toàn – Nguy hiểm III. Các hoạt động dạy học: A. An toàn giao thông: 1 .Hoạt động 1: GT an toàn và nguy hiểm a. Mục tiêu:- Học sinh hiểu ý nghĩa ATGT - Học sinh nhận biết các hành động an toàn và không an toàn giao thông b.Tiến hành:- Giáo viên đa ra một vài tình huống an toàn và không an toàn. - Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu: - Ví dụ về hành vi nguy hiểm + Đá bóng dưới lòng đường + Ngồi sau xe không bám - Liên hệ: - Giáo viên nêu: +An toàn: Khi đi trên đường không xảy ra va quệt, không ngã... đó là an toàn + Nguy hiểm: Là các hành vi dễ gây tai nạn. - Tổ chức thảo luận nhóm. Chia 5 nhóm quan sát tranh? Nội dung tranh vẽ gì? Hành vi nào là an toàn? Hành vi nào là nguy hiểm? c. Kết luận:-Đi bộ hay qua đường nắm tay người lớn là an toàn. - Đi bộ qua đường tuân theo tín hiệu đèn GT. - Chạy và chơi dưới lòng đường là nguy hiểm. - Ngồi xe do bạn nhỏ khác đèo là nguy hiểm. 2. Hoạt động2: Thảo luận nhóm. Phân biệt hành vi an toàn, không an toàn a.Mục tiêu:Giúp h/s biết lựa chọn thực hiện hành vi khi gặp tình huống không an toàn. b. Tiến hành: Chia lớp thành 5 nhóm phát phiếu cho các nhóm (nội dung phiếu nêu các tình huống) Ví dụ: Nhóm 1: Em đang ôm bóng bỗng tuột tay, quả bóng lăn xuống đường. Em có vội vàng chạy theo nhặt không? vì sao? - HS lắng nghe. Nêu NX của mình và xác định rõ an toàn, không an toàn. - Học sinh phân tích + Dễ bị xe đâm vào + Dễ bị ngã - Học sinh tự kể vài tình huống nguy hiểm mà em biết - 2 em nêu lại nd an toàn, nguy hiểm - Thời gian thảo luận 3 phút Nhóm1 quan sát sát tranh 1 Nhóm 2 quan sát sát tranh 2 Nhóm3 quan sát sát tranh 3 Nhóm 4 quan sát sát tranh 4 Nhóm 5 quan sát sát tranh 5 - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét, bổ xung - Học sinh nghi nhớ kết luận. - Thời gian 5 phút + Các nhóm thảo luận. + Trình bày ý kiến + Nhận xét Kết luận: 3. Hoạt động 3: An toàn trên đường đến trường a. Mục tiêu:HS biết khi đi học, đi chơi trên đường phải chú ý để đảm bảo an toàn b.TH:-Choh/s nói về an toàn trên đường đi học Em đi học trên con đường nào? Em đi như thế nào để được an toàn , đường từ nhà em đến trường là đường nào (làng, phố…)? HS trả lời câu hỏi nêu nhận xét c. Kết luận:Trên đường có nhiều loại xe đi lại, ta phải chú ý khi đi đường. - Đi trên vỉa hè hoặc sát lề đường bên phải. - Quan sát kỹ trước khi đi qua đường để đảm bảo an toàn. 4. Củng cố – Dặn dò: - Ôn lại bài. Thực hiện theo bài học - Về nhà hỏi bố mẹ tên phố mình đang ở, tên đường từ nhà đến trường để học bài 2 B. Hoạt động tập thể : 1. GV đánh giá hđ của tuần 6. - Ưu điểm: - Tồn tại : *GV tổng kết , tuyên dương ,khen thưởng . *Phương hướng tuần 7 . - Tiếp tục duy trì sĩ số ,nội quy lớp ,trường . - Đi học đều ,đúng giờ . - Học bài và chuẩn bị đồ dùng trước khi đến lớp . - Tham gia đầy đủ các hoạt động của đội . 2. Hoạt động nối tiếp : - HS nhắc lại kế hoạch. - Thực hiện theo kế hoạch được giao Mỹ Thuận, ngày tháng 9 năm 2013 Duyệt giáo án tuần 6

File đính kèm:

  • docGA Chiều T6.doc
Giáo án liên quan