Giáo án dạy thêm Ngữ văn 11

Giúp HS:

1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức nghị luận xã hội.

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội.

3. Thái độ: Quan tâm đến các vấn đề xã hội; tu dưỡng đạo đức, nhân cách bản thân.

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/01/2014 | Lượt xem: 2376 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy thêm Ngữ văn 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
      TUẦN 1- 3 I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức nghị luận xã hội. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội. 3. Thái độ: Quan tâm đến các vấn đề xã hội; tu dưỡng đạo đức, nhân cách bản thân. II.Nội dung: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Tiết 1: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: phần mở bài + Nhóm 2: phần thân bài a. + Nhóm 3: phần thân bài b. + Nhóm 4: phần thân bài c. - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. Tiết 2: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: phần mở bài + Nhóm 2: phần thân bài a. + Nhóm 3: phần thân bài b. + Nhóm 4: phần thân bài c. - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. Tiết 3: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: phần giải thích. + Nhóm 2: phần thực trạng. + Nhóm 3: phần nguyên nhân. + Nhóm 4: phần biện pháp. Câu hỏi nâng cao: Thái độ của chúng ta? (hs khá giỏi) - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. Tiết 4: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: phần giải thích + Nhóm 2: phần tiện ích. + Nhóm 3: mặt trái Internet. + Nhóm 4: Sử dụng Internet ntn? - Hs khá giỏi: bài học bản thân? - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. Tiết 5: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: phần giải thích + Nhóm 2: thực trạng ?. + Nhóm 3: tác hại?. + Nhóm 4: giải pháp?. - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. Tiết 6: HĐ 1: Hướng dẫn hs làm dàn bài đề 1. Gv viết đề lên bảng Hd hs tìm hiểu đề - Hd hs làm dàn bài - Hđ nhóm. + Nhóm 1: mở bài? + Nhóm 2: Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường? + Làm thế nào để tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp?. + Nhóm 3: đối với xã hội. + Nhóm 4: đối với cá nhân. - Hd hs làm kết bài. HĐ 2: GV nhận xét, đưa ra đáp án. §Ò 1: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ thùc tr¹ng tai n¹n giao th«ng hiÖn nay. Yªu cÇu cña ®Ò bµi: a- VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®­îc thùc tr¹ng vÒ TNGT hiÖn nay. - §ãng gãp gi¶i ph¸p ®¶m bµo ATGT. b- VÒ kÜ n¨ng - Cã kÜ n¨ng lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng - Bç côc m¹ch l¹c, lËp luanaj chÆt chÏ, l« gÝch, thuyÕt phôc. 2- Dµn ý: A- Më bµi - Giao th«ng lµ vÊn ®Ò quan träng cña mét quèc gia - Ở ViÖt Nam hiÖn nay, tai n¹n giao th«ng ngµy cµng t¨ng. §©y lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cña toµn x· héi. B- Th©n bµi a- Nªu thùc tr¹ng TNGT cña n­íc ta (®­a ra c¸c vÝ dô cô thÓ vÒ c¸c vô TNGT) b- ChØ ra nh÷ng hiÓm ho¹ ghª gím cïng nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn TNGT. c- Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®ãng gãp gi¶m thiÓu tai n¹n ®ã. - Tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi t¸c h¹i, hËu qu¶ nghiªm träng cña TNGT. - Tù gi¸c nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt lÖ ATGT khi tham gia giao th«ng. - Tæ chøc th­êng xuyªn c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ ATGT. Cïng d©ng cao khÈu hiÖu ‘Nãi kh«ng víi phãng nhanh, v­ît Èu”, “An toµn lµ b¹n, TN lµ thï”… - Thµnh lËp c¸c ®ît thanh niªn t×nh nguyÖn xuèng ®­êng lµm nhiÖm vô trong nh÷ng giê cao ®iÓm. - Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ n¬i gÇn nhÊt nh÷ng tr­êng hîp vi pham ATGT. - VÒ phÝa tr­êng häc cÇn ph¸t hiÖn vµ gi¸o dôc nh÷ng häc sinh vi ph¹m. - VÒ phÝa chÝnh quyÒn cÇn xö lÝ nghiªm kh¾c nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m. C- KÕt bài Kh¼ng ®Þnh viÖc ®¶m b¶o ATGT lµ yªu cÇu bøc thiÕt trong x· héi ngµy nay, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ. ĐÒ 2: H·y ph¸t biÓu ý kiÕn cña anh (chÞ) vÒ môc ®Ých häc tËp do UNESCO ®Ò x­íng “Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. 1- Yªu cÇu cña ®Ò bµi: * KiÕn thøc - Tr×nh bµy ®­îc ý kiÕn c¸ nh©n vÒ môc ®Ých häc tËp do UNESCO ®Ò x­íng Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. * KÜ n¨ng: - ViÕt ®óng kiÓu bµi vÒ t­ t­ëng ®¹o lÝ. - Bè côc ®Çy ®ñ. M¹ch l¹c. V¨n viÕt chÆt chÏ, cã søc thuyÕt phôc. 2- Gîi ý dµn ý: A- MB: N¨m 1996, Uû ban quèc tÕ vÒ Gi¸o dôc cho TK XXI do Gi¾c-qu¬-®ª-l¬ lµm chñ tÞch ®­a ra mét b¸o c¸o kh¼ng ®Þnh vai trß cña gi¸o dôc ®èi víi sù ph¸t triÓn t­¬ng lai cña c¸ nh©n, d©n téc vµ nh©n lo¹i. B¸o c¸o kh¼ng ®Þnh vµ nhÊn m¹nh gi¸o dôc lµ “kho b¸u tiÒm Èn” vµ ®· ®­a ra mét tÇm nh×n vÒ gi¸o dôc cho thÕ kØ XXI dùa trªn bèn trô cét: Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. B- Th©n bµi: a- Häc ®Ó biÕt: - KiÕn thøc cña nh©n lo¹i v« cïng, cßn sù hiÓu biÕt cña c¸ nh©n lµ h÷u h¹n nªn chóng ta lu«n ph¶i cè g¾ng, siªng n¨ng t×m tßi, häc hái tÝch luü tri thøc, n©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt. - HiÓu biÕt nhiÒu, n¾m ®­îc nhiÒu tri thøc sÏ gióp ta sèng cã môc ®Ých, cã Ých h¬n, th«ng minh vµ n¨ng ®éng h¬n. b- Häc ®Ó lµm: - Häc ®Ó biÕt th«i ch­a ®ñ mµ cßn ph¶i biÕt “lµm” (thùc hµnh). BiÕt ¸p dông nh÷ng c¸i ®· häc vµo c«ng viÖc ®Ó lÝ thuyÕt trë thµnh thµnh qur cô thÓ, h÷u dông thùc sù “häc ®i ®«i víi hµnh”. c- Häc ®Ó cïng chung sèng: - Häc ®Ó biÕt c¸ch sèng chung víi mäi ng­êi. Häc ®Ó rÌn luyÖn sÏ cho chóng ta nh÷ng hiÓu biÕt , kÜ n¨ng, kinh nghiÖm ®Ó hiÓu ®Ó hiÓu ®­îc mäi ng­êi xung quanh, c¶i thiÖn mèi quan hÖ theo chiÒu h­íng tÝch cùc, tèt ®Ñp. - Quan hÖ tèt víi mäi ng­êi sÏ gióp chóng ta c¶m thÊy vui vÎ h¬n, sèng cã ý nghÜa h¬n, thuËn lîi trong cuéc sèng… - §©y còng ®­îc coi lµ môc ®Ých quan träng, then chèt cña gi¸o dôc hiÖn ®¹i, gióp con ng­êi cã th¸i ®é hoµ b×nh, khoa dung, hiÓu biÕt vµ t«n träng lÞch sö, truyÒn thèng vµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña nhau. - Häc ®Ó cïng chung sèng còng nh»m trang bÞ cho ng­êi häc nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, gi¸ trÞ vµ th¸i ®é cÇn thiÕt cho cuéc sèng, nghÒ nghiÖp ®Ó vµo ®êi, lµm cho hä cã ®­îc nhËn thøc vÒ sù kh¸c biÖt vµ ®a d¹ng còng nh­ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c n­íc vµ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, lµm cho t×nh ®oµn kÕt trë thµnh ph­¬ng tiÖn chèng sù k× thÞ vµ xung ®ét. C- Kết bµi: - Khẳng định vấn đề. - Liên hệ bản thân. §Ò 3: Suy nghÜ cña anh (chÞ) ®èi víi nh÷ng ng­êi nhiÔm HIV/AIDS. 1- yªu cÇu * vÒ kiÕn thøc: - Cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ c¨n bÖnh HIV/AIDS - Bµy tá ®­îc th¸i ®é víi nh÷ng ng­êi ®· nhiÕm HIV/AIDS. * VÒ kÜ n¨ng: - ViÕt ®óng kiÓu bµi vÒ t­ t­ëng, ®¹o lÝ - Bè côc ®Çy ®ñ, lËp luËn chÆt chÏ, giµu søc thuyÕt phôc. 2- Gîi ý dµn ý: A- MB: - HIV/AIDS lµ c¨n bÖnh nguy hiÓm nhÊt ®ang ®e do¹ tÝnh m¹ng con ng­êi. - Phßng chèng HIV/AIDS hiÖu qu¶ phô thuéc vµo suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña tÊt c¶ mäi ng­êi. B- TB: a- BÖnh AIDS lµ g×? b- Thùc tr¹ng vÒ hiÖn t­îng nhiÔm HIV vµ AIDS ë ViÖt Nam, trªn thÕ giíi (§­a ra sè liÖu cô thÓ) - ë VN cø 5 phót tr«i ®i l¹i cã thªm mét ng­êi nhiÔm HIV. c- Nguyªn nh©n chñ yÕu: - Sö dông chung kim tiªm ®Ó chÝch ma tuý - Quan hÖ t×nh dôc kh«ng an toµn - ThiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸ch phãng tr¸nh l©y nhiÔm. - MÑ nhiÔm truyÒn sang con. d- BiÖn ph¸p ng¨n chÆn: - Tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ phßng tr¸nh HIV. - T¹o nhÞp cÇu t­ vÊn, thuyÕt phôc bÖnh nh©n lµm tuyªn truyÒn viªn. - LËp c¸c trung t©m ch¨m sãc, an ñi bÖnh nh©n HIV tr¸nh viÖc l©y nhiÔm. e- Th¸i ®é cña chóng ta víi bÖnh nh©n HIV/ AIDS: - Nªn ®èi sö th©n thiÖn.. më lßng ®ãn nhËn hä, chia sÎ ®ång c¶m thËt sù víi hä. - Gióp ®ì, chia sÎ ®Ó hä v­ît qua ®­îc bÖnh tÊt, can ®¶m sèng tiÕp, sèng cã Ých - Tæ chøc c¸c buæi giao l­u gi÷a c¸c bÖnh nh©n HIV, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµ nhËp vµo cuéc sèng. - VËn ®éng, khuyÕn khÝch gia ®×nh vµ mäi ng­êi xung quanh cã th¸i ®é ®éng viªn, chia sÎ, kh«ng k× thÞ ®èi víi hä, gióp ®ì hä v­ît qua bÖnh tËt ®Ó sèng l¹c quan h¬n. C- KÕt bµi: - CÇn cã th¸i ®é ®óng ®¾n, kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ng­êi nhiÔm HIV/AIDS. - Th©n thiÖn, ®éng viªn, gióp ®ì, chia sÎ, chung tay cïng thÕ giíi lµm gi¶m sè l­îng ng­êi nhiÔm HIV, gãp phÇn ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi ®¹i dÞch nguy hiÓm nµy. §Ò 4 Internet lµ con dao hai l­ìi. Yªu cÇu: a- vÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn hiÓu Internet lµ g×? HiÓu nã lµ con dao 2 l­ìi nghÜa lµ thÕ nµo?T¹i sao l¹i nãi nh­ vËy? Bµy tá ý kiÕn ®ång t×nh, ph¶n ®èi hoÆc chØ t¸n thnµh mét phÇn nhËn ®Þnh trªn. b- VÒ kÜ n¨ng: BiÕt lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng x· héi. ®©y lµ mét d¹ng ®Ò më chØ nªu ®Ò tµi. H/S cÇn vËn dông hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ øng dông Inter net trong ®êi sèng hiÖn nay ®Ó nªu ®­îc nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña m×nh, vÒ tiÖn Ých còng nh­ t¸c h¹i cña intenet. BiÕt kÕt hîp nhiÒu thao t¸c lËp luËn ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò. Më bµi Giíi thiÖu Internet vµ t¸c dông to lín cña nã trong th­ßi ®¹i ®¹i c«ng nghiÖp th«ng tin hiÖn nay. Nh­ng “Intrnet lµ con dao hai l­ìi”, nã chØ ph¸t huy tèi ®a khi ng­êi sö dông nã ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc còng nh­ v¨n ho¸ Tin häc. B-Th©n bµi Giíi thiÖu kh¸i niÖm Internet, “Internet lµ con dao hai l­ìi” cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo? Internet, hÖ thèng truy cËp toµn cÇu cã thÓ truy cËp c«ng dông gåm c¸c m¹ng m¸y tÝnh ®­îc liªn kÕt víi nhau. HÖ thèng nµy truyÒn th«ng tin theo kiÓu nèi chuyÓn gãi d÷ liÖu dùa trªn mét giao thøc liªn m¹ng ®· ®­îc chuÈn ho¸. HÖ thèng nµy bao gåm hµng ngµn m¹ng m¸y tÝnh nhá h¬n trªn toµn cÇu. “Internets lµ con dao hai l­ìi” cã nghÜa lµ Internet cã nh÷ng tiÖn Ých to lín bªn c¹nh nh÷ng t¸c h¹i kh«n l­êng. Nã võa lµ “tói kh«n” cña loµi ng­êi chøa ®ùng v¨n minh, v¨n ho¸ trªn toµn thÕ giíi qua c¸c thêi ®¹i lÞch sö, võa lµ thïng r¸c khæng lå víi nhiÒu ®iÒu tÖ h¹i ghª tëm nhÊt, nã reo r¾c nh÷ng mÇm bÖnh cho bÊt k× ai nÕu kh«ng biÕt sö dông mét c¸ch lµnh m¹nh, kh«n ngoan. TiÖn Ých cña Internet: - M¹ng Internets mang l¹i rÊt nhiÒu tiÖn Ých cho ng­êi sö dông: hÖ thèng th­ ®iÖn tö (e-mai), trß chuyÖn trùc tuyÕn (ch¸t), m¸y truy t×m d÷ liÖu (searchegine), c¸c dÞch vô th­¬ng m·i, chuyÓn ng©n, c¸c dÞch vô vÒ y tÕ, gio¸ dôc nh­ ch÷a bÖnh tõ xa hoÆc tæ chøc líp häc ¶o. Chóng cung cÊp mét khèi l­îng th«ng tin khæng lå vµ dÞch vô khæng lå trªn Internet, Nguån th«ng tin khæng lå kÌm theo c¸c dÞch vô t­¬ng øng chÝnh lµ hÖ thèng trang web liªn kÕt víi nhau vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong W W W (World Wide Web), (Theo B¸ch khoa toµn th­ më). Cô thÓ h¬n: - Më mang hiÓu biÕt, cung cÊp tri thøc, phæ cËp vµ n©ng cao vèn sèng cho mäi ng­êi trªn c¸c lÜnh vùc: v¨n ho¸,gi¸o dôc, kinh doanh… ®em ®Õn cho ng­êi dïng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch nhanh nhÊt, rÎ nhÊt. - Gióp con ng­êi cã thÓ giao l­u, trao ®æi, häc hái vµ chia sÎ mäi vÊn ®Ò trong cuéc sèng, trong c«ng viÖc còng nh­ trong nghØ ng¬i, th­ gi·n qua c¸c dÞch vô yahoo,gmal, blog… c- MÆt tr¸i cña Internet: - ViÖc Internet cung cÊp th«ng tin khæng lå cho ng­êi sö dông tiÒm Èn nguy c¬ lµm v¨n ho¸ ®äc bÞ lÊn ¸t. Ng­êi dïng Ø n¹i Internet ®¸nh mÊt høng thó ®äc s¸ch, t×m tßi, suy ngÉm, s¸ng t¹o. KiÕn thøc t×m trªn m¹ng sÏ ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu ho¸ véi vµng, ®Ó råi tiÕp tôc t¹o ra nh÷ng s¶n ph©m rtinh thÇn dÔ d·i, thiÕu chÊt l­îng. - Nh÷ng dÞch vô Internets mang l¹i cho con ng­êi còng cã nhiÒu t¸c h¹i ngÊm ngÇm vµ to lín: ViÖc say s­a qu¸ ®é víi c¸c trß ch¬i ®iÖn tö, truy cËp c¸c trang Wb ®en, ch¸t qua net khiÕn nhiÒu b¹n bÌ trÎ bª trÔ viÖc häc hµnh, sèng bu«ng th¶, Ých kØ… HiÖn t­îng “nghiÖn” Internet lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p luËt trong thanh niªn häc sinh. - Internet còng lµ n¬i kÎ xÊu lîi dông lµm ph­¬ng tiÖn ®Ó truyÒn ®i nh÷ng th«ng tin kh«ng cã lîi, m­u cÇu c¸ nh©n, thùc hiÖn nh÷ng ©m m­u chÝnh trÞ g©y rèi trËt tù an ninh x· h«i… - Internet, mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng­êi giao l­u, chia sÎ víi nhau mét c¸ch thuËn tiÖn nh­ng mÆt kh¸c nã còng lµ mét trong nh÷ng thñ ph¹m ph¸ vì kÕt nèi gi÷a c¸ nh©n trong x· héi, kÐo con ng­êi ra khái ®êi sèng céng ®ång, ®Èy hä vµo vá bäc c¸ nh©n khi hä r¬i vµo t×nh tr¹ng “nghiÖn” Internet, say mª thÕ giíi ¶o, bá quªn thÕ giíi thùc t¹i. d- Lµm thÕ nµo ®Ó Internet ph¸t huy t¸c dông cña nã tèt nhÊt trong cuéc sèng hiÖn nay: - Ng­êi truyÒn tin cã ý thøc s©u s¾c ®iÒu hä ®ang truyÒn ®i cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ vµ réng lín ®èi víi x· héi, toµn cÇu. CÇn x©y dùng mét v¨n h¸o Internet cho nh÷ng ng­êi sö dông, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng tiÖn Ých khæng lå cña Internet. - Ngùêi sö dông: +Sö dông ®óng môc ®Ých: ®Ó më mang hiÓu biÕt, lµm giµu trÝ tuÖ còng nh­ n©ng cao n¨ng lùc ®éc lËp t­ duy, kh¶ n¨ng tæng hîp th«ng tin… Gi¶i trÝ b»ng Internet chØ lµ mét trong nhiÒu môc ®Ých cña Internet. + Sö dông cã hiÓu biÕt: HiÓu biÕt vÒ Tin häc®Ó tr¸nh mÊt thêi gian khi truy cËp Internet, bëi Internet lµ kho tri thøc khæng lå cña nh©n lo¹i mµ ë ®ã chóng ta chØ cÇn vao Googe, gâ Search lµ cã thÓ ®äc ®­îc v« vµn th«ng tin vÒ mäi lÜnh vùc. Cã hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ ®Ó ®ñ b¶n lÜnh khi ®øng tr­íc mét b·i r¸c khæng lå víi nhiÒu trang Web ®en, nh÷ng ®Þa chØ ®en, kh«n gÝt c¸c th«ng tin, luång t­ t­ëng, quan ®iÓm tr¸i ng­îc, tiªu cùc… + Sö dông mét c¸ch chñ ®éng, th«ng minh,linh ho¹t: Kh«ng hoµn toµn Ø n¹i vµo v¨nho¸ Internet, cÇn sö dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi gian, hoµn c¶nh häc tËp vµ viÖc lµm cña mçi c¸ nh©n, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh hiÖn nay. Tr¸nh bÞlÖ thuéc hoµn toµn vµo Internet trong khi chóng ta ®­îc trang bÞ hÖ thèng sgk, tµi liÖu tham kh¶o ch­a phong phó, thêi gian cho mçi m«n häc cßn h¹n hÑp, c¬ së vËt chÊt cho mçi tr­êng häc còng nh­ mçi c¸ nh©n häc sinh (tr×nh ®é m¸y tÝnh, Tin häc ch­a ®ång ®Òu). C¬ quan qu¶n lÝ cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ nh÷ng th«ng tin tung lªn m¹ng, qu¶n lÝ c¬ së dÞch vÞ Internet c«ng céng. Ngµnh gi¸o dôc cÇn phæ cËp vµ n©ng cao kiÕn thøc Tin häc cã tÝnh øng dông thiÕt thùc nh­ kÜ n¨ng sö dông Internet,lËp bog, kÜ n¨ng t×m kiÕm víi Google,.. sö dông e-mai… d- Em d· sö dông Internet nh­ thÕ nµo trong qu¸ tr×nh häc tËp. Rót ra bµi häc cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. C- KÕt luËn Internet nãi riªng vµ c«ng nghÖ th«ng tin nãi chung lu«n lµ con dao hai l­ìi. Dï nã cã nhiÒu tiÖn Ých kh«ng thÓ phñ nhËn, nh­ng quyÕt ®Þnh viÖcøng dông nã nh­ thÕ nµo lµ do ng­êi- chñ nh©n cña nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®ã. Mçi häc sinh chóng ta cÇn trau dåi n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é, kiÕn thøc, v¨nho¸ vÒ Internet ®Ó ph¸t huy tèi ®a tiÖn Ých cña Internet trong thêi ®¹i kinh tÕ, tri thøc bïng næ nh­ hiÖn nay. ĐÒ 5 Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ th¸i ®é thiÕu trung thùc cña mét sè b¹n trÎ häc ®­êng h«m nay. 1- Yªu cÇu: * VÒ kiÕn thøc: - ChØ râ t¸c h¹i cña th¸i ®é thiÕu trung thùc trong thi cö. - Nªu c¸ch kh¾c phôc ®­îc th¸i ®é ®ã. * VÒ kÜ n¨ng: - KiÓu bµi NL vÒ t­ t­ëng, ®¹o lÝ. - Bµi viÕt m¹ch l¹c… 2- dµn ý: A- MB: - Trung thùc lµ mét trong nh÷ng ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña con ng­êi. - Th¸i ®é thiÕu trung thùc trong cuéc sèng vµ ®Æc biÖt trong thi cö sÏ ¶nh h­ëng v« cïng xÊu ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ x©y dùng nh©n c¸ch ng­êi häc sinh. B- TB: a- Gi¶i thÝch nghÜa tõ “trung thùc”: lµ mét ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña «ng cha ta, lµ lßng ngay th¼ng, thËt thµ, kh«ng gian dèi, gi¶ t¹o. b- Vai trß cña trung thùc: - Trong cuéc sèng (dÉn chøng minh ho¹). - Trong häc tËp, thi cö. b- Thùc tr¹ng cña thi cö hiÖn nay vµ nh÷ng biÓu hiÖn thiÕu trung thùc trong thi cö (gian lËn, quay cãp, thi hé…) c- T¸c h¹i cña thiÕu trung thùc trong thi cö: - KÕt qu¶ kh«ng ®óng víi lùc häc. - L­êi häc, Ø l¹i. - ThiÕu c«ng b»ng, t¹o ra thµnh tÝch gi¶, víi nhiÒu b»ng gi¶. - X· héi chËm ph¸t triÓn… d- Mét sè biÖn ph¸p ®Ó chÊm døt thùc tr¹ng thiÕu trung thùc trong häc tËp vµ thi cö: - Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch c«ng kcña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Häc thËt, tÝch luü ch¾c ch¾n vµ ®Çy ®ñ - Kiªn quyÕt chèng bÖnh thµnh tÝch, ®Ò cao nh©n tµi, cã thùc tµi, thùc chÊt. - G­¬ng mÉu trong cuéc ®Êu tranh chèng tiªu cùc trong ngµnh gi¸o dôc hiÖn nay. - Khen th­ëng, biÓu d­¬ng nh÷ng gi¸o viªn vµ häc sinh ph¸t hiÖn tiªu cùc vµ gian lËn trong thi cö. C- KÕt bµi: - Kh¼ng ®Þnh trung thùc lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt vµ tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi. - Häc sinh cÇn ph¸t huy tÝnh trung thùc trong häc tËp trong thi cö. ChØ cã häc thËt míi cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. - ThÓ hiÖn niÒm tin trong t­¬ng lai: th¸i ®é thiÕu trung thùc trong häc tËp, thi cö sÏ ®­îc kh¾c phôc. Sèng vµ häc tËp hÕt m×nh ®Ó trë thµnh ng­êi kÕ thõa vµ gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ĐÒ 6: Theo anh (chÞ) lµm thÕ nµo ®Ó m«i tr­êng cña chóng ta ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp? Yªu cÇu: * VÒ kiÕn thøc: - ChØ ra viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng lµ cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng. - §Ò xuÊt ®­îc c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng hiÖu qur. * KÜ n¨ng: Bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét hiÖn t­îng ®êi sèng. A- MB: - M«i tr­êng sèng cã ¶nh h­ëng v« cïng quan träng ®Õn søc khoÎ, cuéc sèng cña con ng­êi. - B¶o vÖ m«i tr­êng còng chÝnh lµ x©y dùng cho con ng­êi mét m«i tr­êng trong lµnh ®Ó sèng khoÎ, sèng cã Ých. B- TB: a- V× sao chóng ta ph¶i b¶o vÖ m«i tr­êng? - Con ng­êi sèng vµ ph¸t triÓn ®­îc ph¶i nhê vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn (n­íc, kh«ng khÝ…). - HiÖn nay chóng ta ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng nguån n­íc, kh«ng khÝ ®øng tr­íc nguy c¬ « nhiÔm nghiªm träng v× sù v« tr¸ch nhiÖm cña con ng­êi. - Rõng trªn thÕ giíi vµ ë n­íc ta nhiÒu n¨m qua ®· bÞ khai th¸c, ®èt ph¸ qu¸ møc ®ang bÞ huû ho¹i nghiªm träng. - R¸c th¶i vµ xö lÝ vÒ n­íc th¶i ë møc b¸o ®éng cao vÒ an toµn an toµn vÖ sinh g©y nguy hiÓm cho søc khoÎ con ng­êi (VD….) => Cho nªn b¶o vÖ m«i tr­êng lµ viÖc lµm cÊp thiÕt cÇn hµnh ®éng ngay. b- Lµm thÕ nµo ®Ó tham gia b¶o vÖ m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp? - §èi víi x· héi: + Khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn hîp lÝ, kh«ng lµm « nhiÔm nguån n­íc, kh«ng khÝ, kh«ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn bÇu khÝ quyÓn b¶o vÖ tr¸i ®Êt. + CÇn cã ph­¬ng ¸n b¶o vÖ c¸c loµi thó, ®Æc biÖt nh÷ng loµi ®ang ®øng tr­íc sù diÖt vong. TÝch cùc tu bæ, lµm phong phó thªm thiªn nhiªn (trång c©y, g©y rõng). + Khi x©y dùng nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt cÇn t«n träng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ xö lÝ tÝch cùc nguån khãi th¶i, n­íc th¶i, chÊt th¶i c«ng nghiÖp… - §èi víi c¸ nh©n: + Cïng víi x· héi tÝch cùc thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng, ®ã lµ quyÒn lîi vµ ngh·i vô cña chóng ta. CÇn cã hµnh ®éng thiÕt thùc lµm cho m«i tr­êng sèng ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp. + §èi víi häc sinh: Ngay tõ khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n m«i tr­êng líp, kh«ng vøt r¸c bõa bµi ra tr­êng líp, th­êng xuyªn tham gia c¸c ho¹t ®éng trång c©y xanh do nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc. C- KB: - Nªu ý nghÜa thiÕt thùc cña nh÷ng hµnh ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng. - H·y cïng nhau x©y dùng m«i tr­êng sèng xanh, s¹ch, ®Ñp ngay tõ b©y giê v× mét x· héi ngµy cµng v¨n minh, tèt ®Ñp. Củng cố, dặn dò TUẦN 4 I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức văn bản “Vào phủ chúa Trịnh”. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết văn nghị luận văn học. 3. Thái độ: Ý thức tìm hiểu lịch sử; cảm phục nhân cách LHT. II.Nội dung Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Tiết 1: HĐ 1: Hd hs làm đề 1. Gv ghi đề lên bảng. Hệ thống lại kiến thức văn bản “Vào phủ chúa Trịnh”. Hd hs làm dàn bài. Hđ nhóm + Quang cảnh trong phủ chúa được giới thiệu ntn? + Nhóm 1: Quang cảnh bên ngoài? + Nhóm 2: Những nghi thức, cung cách sinh hoạt trong phủ chúa? + Nhóm 3: Cách nhìn của tác giả đối với đời sống nơi phủ chúa? + Nhóm 4: Phẩm chất người thầy thuốc? + Nhóm 5: Nét đặc sắc trong bút pháp kí sự của tác giả? + Nhóm 6: Giá trị của đoạn trích? Kết bài? Tiết 2: HĐ 2: Hướng dẫn hs làm bt nâng cao. Hd hs viết bài Gv sữa bài Đưa đoạn văn mẫu Đề 1: Anh (chị) hãy phân tích đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” I/MB: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm. - Nêu luận đề. II/TB: 1. Quang cảnh trong phủ chúa (được miêu tả từ ngoài > trong, từ bao quát đến cụ thể).       a. Quang cảnh bên ngoài - Phải qua mấy lần cửa, vườn hoa đầy sắc hương và tiếng chim riu rít, những dãy hành lang quanh co nối tiếp nhau.       - Đến hậu mã – nơi quân Hậu mã chờ sẵn để chúa sai, cột và bao lươn lượn vàng, nhà “Đại đường” tất cả các cột và đồ dùng đều sơn son thiếp vàng…       - Vào nội cung cảnh càng xa hoa tráng lệ: trường gấm, màn là, xập vàng, ghế rồng, hương hoa ngào ngạt…      -> Quảng cảnh cực kì xa hoa, lộng lẫy. Tác giả đã ngâm lên bài thơ để diễn tả hết sự sang trọng, vương giả trong phủ chúa.       b.Những nghi thức, cung cách sinh họat trong phủ chúa.       - Trong phủ có nhiều loại quan và người phục địch, người làm một nhiệm vụ.       - Lời lẽ nhắc đến chúa Trịnh và thế tử phái hết sức cung kính.       - Thế tử chỉ là một đứa bé năm sáu tuổi, mạch xong lại lay, 4 lạy nữa mới được lui ra. Muốn xem thân hình thế tử để chuẩn đoán bệnh phải có quan viện nội thần đến xin phép cởi áo cho thế tử…       - Tác giả vào đến nội dung không những không được thấy mặt chúa, tất cả chỉ làm theo lệnh và thông qua quan chánh đường. ->Cảnh nội dung trang nghiêm phản ánh quyền uy tột bậc của nhà chúa.à            c. Cách nhìn của tác giả đối với đời sống nơi phủ chúa:       - Tác giả không bộc lộ trực tiếp thát độ nhưng qua việc chọn chi tiết để kể và tả, đôi lúc xen vào lời nhận xét khách quan, phần nào thấy được thái độ của ông:       + Ông nhận xét cảnh xa hoa, lộng lẫy tấp nập ở phủ chúa “khác hẳn người thường” đến mức không tưởng tượng nổi, “khác nào ngư phủ đào nguyên thưa nào”.       + Được mời ăn cơm: tác giả nhận xét “toàn của ngon vật lạ”       + Tác giả nhận xét nguyên nhân nơi phủ chúa cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sang nhưng thái độ của tác giả lại tỏ rõ sự dưng dưng, không đồng tính với cuộc sống quá tiện nghi, quá sang trọng, khác thường như vậy. Đó là cuộc sống ăn chơi, hưởng lạc xa xỉ nhưng lại chẳng có tự do sinh khí.       2. Phẩm chất người thầy thuốc: - Tuy ông ở quê nhưng tiếng tăm của ông “như sấm bên tai các thầy thuốc giỏi ở trong cung. Ông hiểu rõ căn bệnh thế tử nhưng sợ chữa khỏi ngay sẽ bị giữ lại bên chúa, bị công danh trói buộc. Chứng tỏ ông là người khinh thường danh lại.       - Ông muốn chữa bệnh cầm chừng cho thế tử nhưng lại thấy trái với y đức, phụ lòng của cha ông…       ->Chứng tỏ ông là người có lương tâm, đức độ.       - Khi đã quyết định chữa bệnh cho thế tử, mặc dù ý kiến trái với ý đa số thầy thuốc trong cung nhưng ông vẫn bảo vệ giữ nguyên ý kiến. ->Chứng tỏ ông là người thầy thuốc già dặn kinh nghiệm và có bản lĩnh, có chính kiến.       3. Nét đặc sắc trong bút pháp kí sự của tác giả.       Quan sát tỉ mỉ, khi chóp trung thực, tả cảnh sinh động, chọn được những chi tiết sắc sảo có ý nghĩa sâu xa (chi tiết: Thế tử, mất đứa bé, ngồi chiêm chệ trên sập vàng cho thầy, thuốc mật cụ già quý dưới đất lạy. Thế tử cười và ban lời khen: “ông này lạy khéo” đó là nghịch lý nhưng đó cũng là quyền uy của ma chúa, dù đó là một đứa bé chưa hiểu đời.       4. Giá trị đoạn trích: Vẽ nên bức tranh sinh động, đầy tính hiện thực về cuộc sống xa hoa, uy quyền của chúa Trịnh qua đó bộc lộ thái độ coi thường danh lợi của tác giả. III/KB: - Khái quát lại nội dung, nghệ thuật. - Liên hệ bản thân. Đề 2: Hãy tưởng tượng mình là LHT, hãy kể lại đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” bằng một đoạn văn ngắn. Sáng sớm tinh mơ ngay 1/2 có thánh chỉ triệu tôi vào phủ chầu. Mũ áo chỉnh tề, tôi vào phủ trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Theo cửa sau vào phủ, đâu đâu tôi cũng thấy cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm… Tôi vốn con quan không lạ với chốn phồn hoa, nhưng bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hẳn người thường. Qua mấy lần cửa, qua dãy hành lang phia tây, tôi tới một ngôi nhà thật lớn gọi là phòng trà (thuốc ). Đồ đạc trong phòng đều sơn son thếp vàng, đều là những đồ nhân gian chưa từng thấy. Do thánh thượng còn đang ngự trong phòng thuốc cùng các phi tần nên tôi chưa thể yết kiến Đông cung mà được mời sang ăn sáng bằng mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ. Tôi bây giờ mới biết phong vị của nhà đại gia. Ăn xong tôi sang bắt mạch cho Đông cung. Tôi thấy vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi, vả lại bệnh đã lâu…Sau một hồi phân phân suy nghĩ : Sợi bị danh lợi ràng buộc không về núi được, nhưng cũng lại nghĩ đến việc chịu ơn nước, cuối cùng tôi đã quyết định kê đơn theo đúng bệnh. Sau đó tôi từ giã lên cáng về kinh Trung Kiên để chờ thánh chỉ. Bạn bè trong kinh đều đến thăm hỏi. Củng cố, dặn dò TUẦN 5 I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức văn bản “Tự tình 2”. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng

File đính kèm:

  • docgiao an day them ngu van 11.doc
Giáo án liên quan