Giáo án Địa lý 8 bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

 BÀI 38:

 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

I- MỤC TIÊU

 Sau bài học, HS cần:

 Hiểu được giá trị to lớn của tài nguyên sinh vật nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội

 Nắm vững được số lượng và thực trạng một số tài nguyên.

 Đối chiếu so sánh các bản đồ, nhận xét sự che phủ của rừng

 Hiện trạng rừng nước ta: sự suy giảm diện tích rừng

 Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của tài nguyên sinh vật nước ta.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 8 bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 31– TiÕt 44 Bµi 38: B¶o vƯ tµi nguyªn sinh vËt viƯt nam Ngµy so¹n: 01 / 4/ 2008 Ngµy d¹y: 10 / 4 / 2008 Mơc tiªu Sau bµi häc, HS cÇn: HiĨu ®­ỵc gi¸ trÞ to lín cđa tµi nguyªn sinh vËt n­íc ta ®èi víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi N¾m v÷ng ®­ỵc sè l­ỵng vµ thùc tr¹ng mét sè tµi nguyªn. §èi chiÕu so s¸nh c¸c b¶n ®å, nhËn xÐt sù che phđ cđa rõng HiƯn tr¹ng rõng n­íc ta: sù suy gi¶m diƯn tÝch rõng Cã ý thøc b¶o vƯ sù ®a d¹ng cđa tµi nguyªn sinh vËt n­íc ta. Ph­¬ng tiƯn B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam.. Tranh ¶nh vỊ HƯ sinh th¸i rõng vµ mét sè loµi sinh vËt quÝ hiÕm. Atlat §Þa lÝ ViƯt Nam Ho¹t ®éng trªn líp KiĨm tra bµi cị Chøng minh r»ng n­íc ta cã nguån tµi nguyªn sinh vËt ®a d¹ng vµ phong phĩ? X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å ViƯt Nam vÞ trÝ vµ tªn mét sè v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn nỉi tiÕng: + MiỊn B¾c: Cĩc Ph­¬ng, C¸t Bµ + MiỊn Trung: B¹ch M·, BÕn En + MiỊn Nam: C¸t Tiªn, C«n §¶o Bµi míi. Giíi thiƯu bµi: Tµi nguyªn sinh vËt n­íc ta rÊt phong phĩ vµ ®a d¹ng nh­ng kh«ng ph¶i lµ v« tËn. Sù giµu cã cđa rõng vµ c¸c loµi ®éng vËt hoang d· cđa n­íc ta ®ang bÞ gi¶m sĩt nghiªm träng, tr­íc hÕt lµ tµi nguyªn rõng. Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung chÝnh (Ghi b¶ng) H§ 1: Nhãm/ cỈp ? Em h·y cho biÕt mét sè ®å dïng trong gia ®×nh em hµng ngµy ®­ỵc s¶n xuÊt tõ nh÷ng vËt liƯu lµ tµi nguyªn sinh vËt? HS: lÊy VD: + Bµn ghÕ + §ịa tre + Gi¸ s¸ch... GV: Ngoµi nh÷ng gi¸ trÞ thiÕt thùc víi ®êi sèng con ng­êi nh­ võa nªu trªn, tµi nguyªn sinh vËt cßn cã nhiỊu gi¸ trÞ kh¸c n÷a ? Dùa vµo b¶ng 38.1, em h·y nªu nh÷ng gi¸ trÞ cđa tµi nguyªn sinh vËt n­íc ta? HS: Th¶o luËn trong nhãm cđa m×nh (theo bµn), cư ®¹i diƯn tr¶ lêi c©u hái. GV chuÈn kiÕn thøc 1. Gi¸ trÞ cđa tµi nguyªn sinh vËt Gi¸ trÞ cđa tµi nguyªn sinh vËt n­íc ta. Kinh tª V¨n ho¸- du lÞch M«i tr­êng sinh th¸i - Cung cÊp gç ®Ỵ x©y dùng vµ lµm ®å dïng - Thùc phÈm, l­¬ng thùc - Thuèc ch÷a bƯnh - Nguyªn liƯu cho sx.... - Sinh vËt c¶nh - Tham quan, du lÞch - An d­ìng, ch÷c bƯnh - Nghiªn cøu khoa häc §iỊu hoµ khÝ hËu. T¨ng l­ỵng ¤xi, lµm s¹ch kh«ng khÝ Gi¶m nguy c¬ « nhiÕm MT Gi¶m nhĐ thiªn tai, h¹n h¸n ỉn ®Þnh ®é ph× cđa ®Êt. Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n GV: Giíi thiƯu mét c¸ch kh¸i qu¸t vỊ hiƯn tr¹ng tµi nguyªn rõng ë n­íc ta: + DiƯn tÝch rõng theo ®Çu ng­êi: 0,14 ha (ThÕ giíi: 1,6 ha/ ng­êi, ch©u ¸: 0,4 ha) + DiƯn tÝch rõng bÞ thu hĐp nhanh chãng, ®é che phđ gi¶m nhanh. 1943: 1/2 S cã rõng. 1973: 1/3 S cã rõng 1983: 1/4 S co rõng ? Quan s¸t b¶ng diƯn tÝch rõng ViƯt Nam trang 135, nhËn xÐt vỊ sù biÕn ®éng cđa diƯn tÝch rõng n­íc ta? HS: Tr¶ lêi (§¸p ¸n: 1943-1993 gi¶m nhanh. HiƯn nay ®ang t¨ng chËm. G: chuÈn kiÕn thøc ? H·y cho biÕt mơc tiªu trång rõng cđa n­íc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010? + Trång míi 5 triƯu ha + §é che phđ n©ng lªn 45% ? h·y cho biÕt nguyªn nh©n lµm suy gi¶m tµi nguyªn rõng ë n­íc ta? HS: Tr¶ lêi GV: ChuÈn kiÕn thøc GV: Rõng lµ tµi nguyªn cã thĨ t¸i t¹o ®­ỵc? VËy nhµ n­íc ta ®· cã biƯn ph¸p g× ®Ĩ b¶o vƯ rõng? Ho¹t ®éng 3: Nhãm B­íc 1: Chia líp thµnh c¸c nhãm cho Hs th¶o luËn c©u hái sau: ? MÊt rõng ¶nh h­ëng tíi tµi nguyªn SV nh­ thÕ nµo? ? KĨ tªn mét sè loµi ®ang cã nguy c¬ tuyƯt chđng? ? BiƯn ph¸p cđa nhµ n­íc vµ vai trß cđa c¸c em trong viƯc b¶o vƯ rõng? B­íc 2: HS th¶o luËn nhãm trong 3 phĩt sau ®ã cư ®¹i diƯn tr¶ lêi c©u hái GV: Gäi mçi nhãm tr¶ lêi mét ý, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung. 2. B¶o vƯ tµi nguyªn rõng Rõng tù nhiªn cđa n­íc ta ®ang suy gi¶m nhanh chãng Tõ 1993- 2001 diƯn tÝch rõng ®ang t¨ng lªn nhê c¸c dù ¸n trång rõng nh­ ch­¬ng tr×nh PAM. Nguyªn nh©n: + ChiÕn tranh hủ diƯt + Ch¸y rõng + ChỈt ph¸, khai th¸c qu¸ møc BiƯn ph¸p + Trång rõngmíi + Sư dơng hỵp lÝ rõng ®ang khai th¸c + B¶o vƯ vµ khoanh nu«i rõng ®Ỉc biƯt lµ rõng phßng hé, ®Çu nguån, VQG, khu b¶o tån thiªn nhiªn... 3. B¶o vƯ tµi nguyªn ®éng vËt NhiỊu loµi ®ang cã nguy c¬ tuyƯt chđng BiƯn ph¸p: + Kh«ng ph¸ rõng, s¨n b¾n c¸c loµi ®éng vËt + X©y dùng c¸c khu b¶o tån ®éng vËt hoang d·... Cđng cè, dỈn dß Lµm bµi tËp cđng cè Bµi tËp 1: Hoµn thµnh b¶ng sau: Gi¸ trÞ sư dung Mét sè c©y ®iĨn h×nh 1. Lµm thuèc 2. Lµm thùc phÈm 3. Lµm c©y c¶nh vµ hoa 4. Cho gç tèt, ®Đp 5. Cho tinh dÇu, chÊt nhuém Bµi tËp 2: Nªu nguyªn nh©n suy gi¶m tµi nguyªn rõng vµ biƯn ph¸p b¶o vƯ? ChuÈn bÞ bµi ë nhµ vµ lµm bµi tËp trong TËp b¶n ®å.

File đính kèm:

  • docBai 38.doc