Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 5: Bài tập

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Vận dụng các công thức về chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều để giải bài tập.

2/ Kỹ năng: tính toán, đổi đơn vị, vẽ đồ thị

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Chuẩn bị một số bài tập cho HS luyện tập lập phương trình chuyển động.

2/ Học sinh:

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

Ngày dạy: 10B1:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 5: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n 8/9/2006 TuÇn 3 Ng­êi so¹n: NguyƠn ThÞ HuƯ TiÕt 5: Bµi tËp A/ Mơc tiªu: 1/ KiÕn thøc: VËn dơng c¸c c«ng thøc vỊ chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu, chuyĨn ®éng th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu ®Ĩ gi¶i bµi tËp. 2/ Kü n¨ng: tÝnh to¸n, ®ỉi ®¬n vÞ, vÏ ®å thÞ B/ ChuÈn bÞ: 1/ Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ mét sè bµi tËp cho HS luyƯn tËp lËp ph­¬ng tr×nh chuyĨn ®éng. 2/ Häc sinh: C/ Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ngµy d¹y: 10B1: 10B2: Ho¹t ®éng 1: ( 10 phĩt) : KiĨm tra bµi cị Ho¹t ®éng cđa häc sinh Sù trỵ giĩp cđa gi¸o viªn Tr¶ lêi c©u hái: + ChuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu? C«ng thøc tÝnh tèc ®é TB, qu·ng ®­êng ®i ®­ỵc? Ph­¬ng tr×nh chuyĨn ®éng? + C§TND ®Ịu? C«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng ®i ®­ỵc? Ph­¬ng tr×nh chuyĨn ®éng? + Nªu c©u hái + Yªu cÇu 2 em lªn vÏ d¹ng ®å thÞ: §å thÞ to¹ ®é - thêi gian cđa c® ®Ịu §å thÞ vËn tèc - thêi gian cđa ND ®Ịu Ho¹t ®éng 2: ( 12 phĩt) : Ch÷a bµi tËp 9 SGK tr.15 Ho¹t ®éng cđa häc sinh Sù trỵ giĩp cđa gi¸o viªn + 2 HS tr×nh bµy ( 10’) + 1 HS nhËn xÐt, bỉ xung (2’) + H­íng dÉn chän HQC + X¸c ®Þnh v0 + Dùa vµo c«ng thøc. Ho¹t ®éng 3: ( 12phĩt) : Ch÷a bµi 12 SGK tr. 22 Ho¹t ®éng cđa häc sinh Sù trỵ giĩp cđa gi¸o viªn + 2 HS tr×nh bµy ( 10’) + 1 HS nhËn xÐt, bỉ xung (2’) + H­íng dÉn chän HQC + X¸c ®Þnh x0 + Dùa vµo c«ng thøc tÝnh a , s. + Dùa vµo c«ng thøc vËn tèc ®Ĩ t×m t. Ho¹t ®éng 4: ( 8 phĩt) : LuyƯn tËp Ho¹t ®éng cđa häc sinh Sù trỵ giĩp cđa gi¸o viªn + Lµm viƯc c¸ nh©n: Gi¶i bµi 14 tr.22 SGK + Yªu cÇu HS ®äc kÕt qu¶ Ho¹t ®éng5: ( 2 phĩt) : H­íng dÉn vỊ nhµ Ho¹t ®éng cđa häc sinh Sù trỵ giĩp cđa gi¸o viªn + Lµm BT 3.15 ®Õn 3.19 SBT tr.16 + ChuÈn bÞ bµi 4: Sù r¬i tù do + Ra BT, nªu yªu cÇu HS chuÈn bÞ.

File đính kèm:

  • doctiet 5.doc
Giáo án liên quan