Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (nâng cao) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 15 – Định luật 2 newton

I – MỤC TIÊU

1. Kiến thức

· Hiểu rõ được mối quan hệ giữa các đại lượng gia tốc, lực, khối lượng thể hiện trong định luật II Niutơn.

2. Kỹ năng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập

· Biết vận dụng định luật II Niutơn và nguyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập đơn giản.

II – CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

· Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học

· Xem lại kiến thức: khái niệm về khối lượng (lớp 6) và khái niệm về lực trong bài trước.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (nâng cao) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 15 – Định luật 2 newton, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 15 – ÑÒNH LUAÄT 2 NEWTON Ngaøy soaïn: 10/11 I – MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc Hieåu roõ ñöôïc moái quan heä giöõa caùc ñaïi löôïng gia toác, löïc, khoái löôïng theå hieän trong ñònh luaät II Niutôn. 2. Kyõ naêng Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc trong baøi, keát hôïp vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi moät soá baøi taäp Bieát vaän duïng ñònh luaät II Niutôn vaø nguyeân lyù ñoäc laäp cuûa taùc duïng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn. II – CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân Giaùo aùn, giaûi tröôùc caùc baøi taäp trong sgk, chuaån bò theâm moät soá caâu hoûi vaø baøi taäp khaùc, tìm moät soá hieän töôïng trong ñôøi soáng lieân quan ñeán baøi hoïc Xem laïi kieán thöùc: khaùi nieäm veà khoái löôïng (lôùp 6) vaø khaùi nieäm veà löïc trong baøi tröôùc. 2. Hoïc sinh OÂn laïi khaùi nieäm khoái löôïng vaø khaùi nieäm löïc. Tham khaûo tröôùc baøi hoïc môùi III – TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra só soá & kieåm tra baøi cuõ Hoaït ñoäng cuûa hs Trôï giuùp cuûa gv Giöõ traät töï, chuaån bò taøi lieäu ñeå hoïc baøi Traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn Nhaéc hoïc sinh oån ñònh lôùp, chuaån bò taøi lieäu ñeå hoïc baøi Neâu caâu hoûi: Taïi sao khi ngoài trong xe hôi, maùy bay ta neân thaét daây an toaøn? Taïi sao moät vaän ñoäng vieân muoán ñaït thaønh tích cao veà moân nhaûy xa thì laïi phaûi luyeän taäp chaïy nhanh? Goïi hoïc sinh traû lôøi Nhaän xeùt, cho ñieåm Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung ñl II Niutôn, caùc ñaëc tröng cuûa löïc, khoái löôïng vaø quaùn tính. Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Söï trôï giuùp cuûa Giaùo vieân Quan saùt hình 15.1 SGK Traû lôøi caâu hoûi C1 Tìm moái lieân heä giöõa gia toác, löïc vaø khoái löôïng. Phaùt bieåu ñònh luaät II Niutôn, vieát coâng thöùc 15.1 Ñoïc SGK phaàn 2 Traû lôøi caâu hoûi veà caùc ñaëc tröng cuûa löïc. Ñoïc SGK muïc 3. Traû lôøi caâu hoûi veà möùc quaùn tính cuûa vaät. Traû lôøi caâu hoûi: Moái quan heä giöõa khoái löôïng vaø möùc quaùn tính. Yeâu caàu HS quan saùt hình 15.1 Neâu caâu hoûi C1:Döïa vaøo hình 15.1, nhaän xeùt xem gia toác cuûa moät vaät phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo? Höôùng daãn HS, daãn daét ñeå HS laäp luaän vaø tìm ra moái quan heä giöõa löïc, gia toác vaø khoái löôïng. Nhaän xeùt caâu traû lôøi. Yeâu caàu HS phaùt bieåu ñònh luaät II Nitôn. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Yeâu caàu HS ñoïc SGK. Neâu caâu hoûi veà caùc ñaëc tröng cuûa löïc. Nhaän xeùt caâu traû lôøi. Yeâu caàu HS ñoïc SGK muïc 3. Neâu caâu hoûi veà möùc quaùn tính cuûa vaät. Nhaän xeùt caâu traû lôøi. Yeâu caàu HS laáy ví duï thöïc teá veà quan heä giöõa khoái löôïng vaø möùc quaùn tính. Nhaän xeùt caâu traû lôøi. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu ñkcb cuûa moät chaát ñieåm. Moái quan heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Söï trôï giuùp cuûa Giaùo vieân Vaän duïng kieán thöùc, vieát bieåu thöùc ñònh luaät II Niutôn trong tröôøng hôïp gia toác baèng khoâng. Traû lôøi caâu hoûi veà ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm. Ghi keát quaû vaø xöû lí keát quaû Quan saùt böùc tranh vaø traû lôøi caâu hoûi veà ñieàu kieän caân baèng cuûa quaû boùng bay. Ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi moái quan heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng. Yeâu caàu HS vieát bieåu thöùc ñònh luaät II Niutôn trong tröôøng hôïp gia toác baèng khoâng. Höôùng daãn gôïi yù HS ñöa ra ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm. Yeâu caàu HS quan saùt böùc tranh vaø neâu caâu hoûi. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø neâu caâu hoûi kieåm tra söï hieåu bieát cuûa HS veà moái quan heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng, cuûng coá. Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Söï trôï giuùp cuûa Giaùo vieân Suy nghó vaø trình baøy caâu traû lôøi. Giaûi baøi taäp 4 SGK. Trình baøy lôøi giaûi. Ghi toùm taét caùc kieán thöùc cô baûn: Noäi dung ñònh luaät II Niutôn, ñieàu kieän caân baèng. Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi 2 ñeán 5 SGK. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Neâu baøi taäp 4 SGK. Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. Ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû giôø daïy. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Söï trôï giuùp cuûa Giaùo vieân Ghi caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. Nhöõng söï chuaån bò cho baøi sau. Veà nhaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø caùc baøi:2.7;2.8;2.10;2.12 saùch baøi taäp. Hoïc baøi vaø oân laïi khaùi nieäm vaø ñaëc tröng cuûa löïc. IV. Noäi dung chính Ñònh luaät 2: veùctô gia toác cuûa moät vaät luoân cuøng höôùng vôùi löïc taùc duïng leân vaät. Ñoä lôùn cuûa veùctô gia toác tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa veùctô löïc taùc duïng leân vaät vaø tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa vaät Bieåu thöùc: ; Ñoä lôùn: Quaùn tính: laø tính chaát cuûa moïi vaät coù xu höôùng baûo toaøn vaän toác caû veà höôùng vaø ñoä lôùn Khoái löôïng: Laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho möùc quaùn tính cuûa vaät. Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc quaùn tính cuûa noù caøng lôùn

File đính kèm:

  • docbai 15 - dl 2 Newton.doc