Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tiết 13, 14: Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự do. xác định gia tốc rơi tự do

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Nắm được tính năng và nguyên tắc hoạt động của đồng hồ đo thời gian hiện số sử dụng công tắc đóng ngắt và cổng quang điện.

 - Vẽ được đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc rơi của vật theo thời gian t và quãng đường đi s theo t2. Từ đó rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

2. Kỹ năng

 - Rèn luyện kĩ năng thực hành: thao tác khéo léo để đo được chính xác quãng đường s và thời gian rơi tự do của vật trên những quãng đường s khác nhau.

 - Tính g và sai số của phép đo g.

II. CHUẨN BỊ

 Cho mỗi nhóm HS:

 - Đồng hồ đo thời gian hiện số.

 - Hộp công tắc đóng ngắt điện một chiều cấp cho nam châm điện và bộ đếm thời gian.

 - Nam châm điện N

 - Cổng quang điện E.

 - Trụ hoặc viên bi (bằng thép) làm vật rơi tự do.

 - Quả dọi.

 - Giá đỡ thẳng đứng có vít điều chỉnh thăng bằng.

 - Hộp đựng cát khô.

 - Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị

 - Kẻ sẵn bảng ghi số liệu theo mẫu

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tiết 13, 14: Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự do. xác định gia tốc rơi tự do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 13-14 : Thực hành : KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nắm được tính năng và nguyên tắc hoạt động của đồng hồ đo thời gian hiện số sử dụng công tắc đóng ngắt và cổng quang điện. - Vẽ được đồ thị mô tả sự thay đổi vận tốc rơi của vật theo thời gian t và quãng đường đi s theo t2. Từ đó rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng thực hành: thao tác khéo léo để đo được chính xác quãng đường s và thời gian rơi tự do của vật trên những quãng đường s khác nhau. - Tính g và sai số của phép đo g. II. CHUẨN BỊ Cho mỗi nhóm HS: - Đồng hồ đo thời gian hiện số. - Hộp công tắc đóng ngắt điện một chiều cấp cho nam châm điện và bộ đếm thời gian. - Nam châm điện N - Cổng quang điện E. - Trụ hoặc viên bi (bằng thép) làm vật rơi tự do. - Quả dọi. - Giá đỡ thẳng đứng có vít điều chỉnh thăng bằng. - Hộp đựng cát khô. - Giấy kẻ ô li để vẽ đồ thị - Kẻ sẵn bảng ghi số liệu theo mẫu trong bài 8 SGK III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC (Tiết 1) Hoạt động 1 (10 phút) : Hoàn chỉnh cơ sở lí thuyết của bài thực hành. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gôïi yù Chuyeån ñoäng rôi töï do laø chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu coù vaän toác ban ñaàu baèng 0 vaø coù gia toác g. Xaùc ñònh quan heä giöõ quaõng ñöôøng ñi ñöôïc vaø khoaûng thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do. Hoạt động 2 (15 phút) : Tìm hiểu bộ dụng cụ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giôùi thieäu caùc duïng cuï. Giôùi thieäu caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoàng hoà hieän soá. Tìm hieåu boä duïng cuï. Tìm hieåu cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoàng hoà hieän soá söû duïng trong baøi thöïc haønh. Hoạt động 3 (20 phút) : Xác định phương án thí nghiệm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoaøn chænh phöông aùn thí nghieäm chung. Moãi nhoùm hoïc sinh trình baøy phöông aùn thí nghieäm cuûa nhoùm mình. Caùc nhoùm khaùc boå sung. (Tiết 2) Hoạt động 1 (20 phút) : Tiến hành thí nghiệm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giuùp ñôû caùc nhoùm. Ño thôøi gian rôi töông öùng vôùi caùc quaõng ñöôøng khaùc nhau. Ghi keát quaû thí nghieäm vaøo baûng 8.1 Hoạt động 2 (20 phút) : Xữ lí kết quả. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Höôùng daãn : Ñoà thò laø ñöôøng thaúng thì hai ñaïi löôïng laø tæ leä thuaän. Coù theå xaùc ñònh : g = 2tana vôùi a laø goùc nghieâng cuûa ñoà thò. Hoaøn thaønh baûng 8.1 Veõ ñoà thò s theo t2 vaø v theo t Nhaän xeùt daïng ñoà thò thu ñöôïc vaø xaùc ñònh gia toác rôi töï do. Tính sai soá cuûa pheùp ño vaø ghi keát quaû. Hoaøn thaønh baùo caùo thöïc haønh. Hoạt dộng 3 (5 phút ) : Củng cố và Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho hs traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 3 trang 50 Cho caâu hoûi, baøi taäp vaø nhöõng chuaån bò cho baøi sau. Traû lôøi caùc caâu hoûi. Ghi nhöõng yeâu caàu cuûa thaày coâ. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

File đính kèm:

  • docTHỰC HÀNH KHẢO SA1AT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO.XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO.doc