Giáo án Lịch sử 7 - Tiết 32: Kiểm tra một tiết

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- ý nghĩa to lớn của việc thành lập ĐCSVN ( 03-2-1930)

- những khó khăn của n¬ớc ta sau CMT8 đang ở trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”

- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

- - Chiến dịch việt Bắc 1947

- - Địa điểm tổ chức ĐH ĐB toàn quốc lần thứ II của Đảng

- Năm diễn ra chiến dịch biên giới 1950

-Năm diễn ra chiến dịch Tây Bắc 1952

- Mục đích của kế hoạch Na-va, Thời gian kí hiệp định Giơ-ne-vơ.

 - Trình bày diễn biến, kết quả của chiến dịch ĐBP 1954.

 2. Kĩ năng:

 - Trình bày, diễn đạt trong bài kiểm tra.

3. Thái độ:

 - Lũng từ hào về những chiến cụng hiển hỏch của nhõn dõn ta trong cuộc khỏng chiến chống Phỏp.

 - Tích cực, tự giác làm bài.

II. Hình thức kiểm tra

 - Trắc nghiệm + Tự luận

III. Thiết lập ma trận

 

doc6 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 12/05/2015 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 7 - Tiết 32: Kiểm tra một tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 28/03/2012 Ngày giảng: 9B: …./ …/2012; …./…./ 2012 Tiết 32 Kiểm tra một tiết I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: ý nghĩa to lớn của việc thành lập ĐCSVN ( 03-2-1930) những khó khăn của nớc ta sau CMT8 đang ở trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. - Chiến dịch việt Bắc 1947 - Địa điểm tổ chức ĐH ĐB toàn quốc lần thứ II của Đảng - Năm diễn ra chiến dịch biên giới 1950 -Năm diễn ra chiến dịch Tây Bắc 1952 - Mục đích của kế hoạch Na-va, Thời gian kí hiệp định Giơ-ne-vơ. - Trình bày diễn biến, kết quả của chiến dịch ĐBP 1954. 2. Kĩ năng: - Trình bày, diễn đạt trong bài kiểm tra. 3. Thái độ: - Lũng từ hào về những chiến cụng hiển hỏch của nhõn dõn ta trong cuộc khỏng chiến chống Phỏp. - Tích cực, tự giác làm bài. II. Hình thức kiểm tra - Trắc nghiệm + Tự luận III. Thiết lập ma trận ma trận đề kiểm tra Tên chủ đề Nhận biết thông hiểu vận dụng Cộng tnkq tl tnkq tl tnkq TL Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) - Biết được thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa và trận đánh quyết định thắng lợi. - - Số câu 1 1/4 Số điểm 2 0,25 Tỉ lệ % 20% 2,5 hoàn cảnh, nội dung hội nghị thành lập Đảng - Giải thích ý nghĩa to lớn của việc thành lập ĐCSVN (03-2-1930) - Phân tích nguyên nhân, ý nghĩa của CMT8-1945 Số câu 1 1 1/4 Số điểm 2 2 0,25 Tỉ lệ % 20% 20% 2,5 - những khó khăn của nước ta sau CMT8 đang ở trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” Tổng số câu 2 3 1 6 Tổng số điểm 5,0 3 2.0 10 Tỉ lệ % 50% 30% 20% 100% IV. Đề bài. Đề 1 Phần I: Trắc nghiệm ( 2,0 điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1. Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa vào năm nào. A. 1417 B. 1418 C. 1419 D. 1420 2. Giữa năm 1418, khi nghĩa quân Lam Sơn bị bao vây, ai đã cải trang làm Lê Lợi, liều chết xông ra đánh lạc hướng quân Minh giúp Lê Lợi chạy thoát. A. Lê Lai B. Nguyễn Xí C. Đinh Lễ D. Nguyễn Chích 3. Bộ “ Quốc triều hình luật” hay “ Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào? A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông C. Lê Nhân Tông D. Lê Thái Tông 4. Ca dao Việt Nam có câu: “Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”. Vậy gạch Bát Tràng ở đâu? A. Hải Dương. B. Hưng Yên. C. Hà Nội. D. Hải Phòng. Câu 2: Nối thời gian cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng Thời gian Nối Sự kiện 1. 9/1773 1+……. A. Quang Trung đại phá quân Thanh 2. 1777 2+……. B. Tây Sơn bắt giết được Chúa Nguyễn 3. 1785 3+……. C.Nghĩa quân Tây Sơn chiếm được phủ thành Quy Nhơn 4. 1789 4+……. D. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế , lấy hiệu Quang Trung E. Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút. PhầnII: Tự luận: (8,0 điểm). Câu 1: ( 4,0 điểm ) Trình bày diễn biến của chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang ? Câu 2: ( 2,0 điểm) Tại sao Nguyễn Huệ lại chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ? Câu 3: ( 2,0 điểm ) Đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp giữ nước chống ngoại xâm và xây dựng đất nước ? Đề bài 2 Phần I: Trắc nghiệm ( 2,0 điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1. TrËn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi hoµn toµn cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ: A. TrËn T©n B×nh - ThuËn Ho¸. C. TrËn Tèt §éng- Chóc §éng B. TrËn Chi L¨ng- X­¬ng Giang D. TrËn CÇn Tr¹m- Phè C¸t 2. Chiến thắng lớn nhất ở Đàng Trong đánh bại quân Xiêm xâm lược vào thế kỉ XVIII là chiến thắng nào? A. Chi Lăng – Xương Giang B. Tốt Đông – Chúc Đông C. Hà Hồi – Ngọc Hồi D. Rạch Gầm – Xoài Mút 3. Ch÷ Quèc ng÷ ra ®êi vµo thÕ kØ : A. XV B. XVI C. XVII D. XVIII. 4. Nh©n vËt lÞch sö nµo ®­îc nh¾c ®Õn trong 2c©u th¬ sau; “Mµ nay ¸o v¶i cê ®µo, Gióp d©n dùng n­íc, xiÕt bao c«ng tr×nh”. A. Vua Lª Th¸nh T«ng C. Vua Quang Trung B. Vua Tù §øc D. Vua Gia Long C©u 2: H·y ®iÒn vµo chç trèng (.........) c¸c mèc thêi gian t­¬ng øng víi c¸c sù kiÖn trong phong trµo T©y s¬n ( Víi c¸c mèc thêi gian sau: N¨m 1777, n¨m 1785, N¨m 1788- N¨m 1789) - ChiÕn th¾ng R¹ch GÇm - Xoµi mót.............................. - LËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn ë §µng Trong.......................... - §¸nh tan qu©n x©m l­îc M·n Thanh............................ - LËt ®æ chÝnh quyÒn hä Lª- TrÞnh ë §µng Ngoµi...................... II. Tự luận (8,0 điểm) Câu 1: ( 4,0 điểm ) Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi kinh tế, phát triển văn hóa dân tộc? Câu 2: ( 2,0 điểm) Tại sao nền kinh tế thời Lê Sơ( Hậu Lê) lại phát triển ? .Câu 3: (2, 0 điểm ) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? V. Hướng dẫn chấm Phần I: trắc nghiệm: Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm. Câu 1: 1. A. 2. A. 3. C . 4. B Câu 2: 1-> c; 2->a; 3->b; 4->e. PhầnII: Tự luận: Học sinh trả lời đủ các ý sau: 4. Củng cố : 5. Hướng dẫn học bài : - Soạn : Bài 28 - Chú ý hệ thống câu hỏi SGK . Hiểu đợc tình hình nớc ta sau hiệp định Giơnevơ . -----------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docma tran su 7 -tiet 57.doc