Giáo án lớp 12 môn Hình học - Tiết 1 và 2: Khái niệm về khối đa diện

1.Kiến thức-tư duy:HS nắm được

- Nắm được khái niệm hai đa diện bằng nhau

2.Kỹ năng: biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

3.Thái độ: tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống.

 

doc2 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 12 môn Hình học - Tiết 1 và 2: Khái niệm về khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết:1-2 Ngày soạn:10/08/2008 Tên bài: Ngày dạy: 13/08/2008 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN I.Mục tiêu: 1.Kiến thức-tư duy:HS nắm được thÕ nµo lµ mét h×nh ®a diƯn, mét khèi ®a diƯn, khèi ®a diƯn låi. - Nắm được khái niệm hai đa diện bằng nhau 2.Kỹ năng: biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện. - ¸p dơng thµnh th¹o vµo gi¶i bµi tËp. 3.Thái độ: tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của tốn học trong đời sống. IIChuẩn bị tiết dạy: GV: phiếu học tập -Chuẩn bị phấn màu, và một số đồ dùng khác về khối đa diện HS: -Đồ dùng học tập ,làm bài tập ở nhà III.Phương pháp dạy học. Sử dụng các phương pháp dạy học cơ bản một cách linh hoạt nhằm giúp học sinh tìm tòi, phát hiện chiếm lĩnh tri thức:Gợi mở , vấn đáp.Phát hiện và giải quyết vấn đề.Tổ chức đan xen hoạt động học tập cá nhân hoặc nhóm. IV.Tiến trình bài học và các hoạt động: 1.Oån định và kiểm diện: 2.Kiểm tra bài cũ: không 3.Bài mới: I - Kh¸i niƯm vỊ h×nh ®a diƯn vµ khèi ®a diƯn. 1 - Kh¸i niƯm vỊ h×nh ®a diƯn. Ho¹t ®éng 1: H·y kĨ tªn c¸c mỈt cđa h×nh l¨ng trơ ABCDE.A’B’C’D’E’ vµ h×nh chãp S.ABCDE. Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh - Cho häc sinh quan s¸t b¶ng minh ho¹ vỊ khèi ®a diƯn, m« h×nh h×nh ®a diƯn. - Yªu cÇu häc sinh nªu ®­ỵc c¸c miỊn ®a gi¸c, c¹nh cđa ®a diƯn. - ThuyÕt tr×nh ®Þnh nghÜa h×nh ®a diƯn. - Quan s¸t m« h×nh, h×nh vÏ vµ ph¸t biĨu ý kiÕn chđ quan vỊ khèi ®a diƯn. - ChØ ®­ỵc c¸c mỈt, c¹nh, ®Ønh cđa khèi ®a diƯn. 2 - Kh¸i niƯm vỊ khèi ®a diƯn. Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh - Cho häc sinh quan s¸t b¶ng minh ho¹ vỊ khèi ®a diƯn, - Yªu cÇu häc sinh nªu khái niệm - Cho ví dụ về 1 số vật là khối đa diện và không phải là khối đa diện - Quan s¸t m« h×nh, h×nh vÏ vµ ph¸t biĨu ý kiÕn chđ quan vỊ khèi ®a diƯn. - ChØ ®­ỵc c¸c mỈt, c¹nh, ®Ønh cđa khèi ®a diƯn. HS thảo luận và trả lời II - Ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. Ho¹t ®éng 2: Dïng m« h×nh khèi ®a diƯn ®Ĩ häc sinh ph©n chia vµ l¾p ghÐp. Tỉ chøc cho häc sinh ®äc, nghiªn cøu phÇn ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh - Dïng m« h×nh vµ b¶ng minh ho¹ sù ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. - Tỉ chøc cho häc sinh ®äc, nghiªn cøu phÇn ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. - Thùc hµnh ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. - §äc, nghiªn cøu phÇn ph©n chia vµ l¾p ghÐp khèi ®a diƯn. - Ph¸t biĨu ý kiÕn chđ quan cđa c¸ nh©n. Ho¹t ®éng 3: H·y chia khèi lËp ph­¬ng thµnh 6 khèi tø diƯn b»ng nhau. Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh - H­íng dÉn häc sinh ph©n chia khèi lËp ph­¬ng ABCD.A’B’C’D’ - H­íng dÉn häc sinh chøng minh c¸c khèi tø diƯn b»ng nhau. - Cđng cè kh¸i niƯm b»ng nhau cđa hai h×nh trong kh«ng gian. - Tr­íc hÕt chia khèi lËp ph­¬ng ABCD,A’B’C’D’ b»ng mỈt ph¼ng (BDD’B’) thµnh hai khèi l¨ng trơ b»ng nhau. Sau ®ã chia mçi khèi l¨ng trơ nµy thµnh 3 khèi tø diƯn b»ng nhau ch¼ng h¹n chia khèi l»n trơ ABD.A’B’D’ thµnh 3 khèi tø diƯn D.ABB’, D.AA’B’, D. D’A’B’. - DƠ thÊy hai tø diƯn DABB’ vµ D.AA’B’ b»ng nhau do chĩng ®èi xøng qua mỈt ph¼ng (DAB’), hai tø diƯn D.AA’B’ vµ D.D’A’B’ b»ng nhau do chĩng ®èi xøng qua (B’A’D). Ho¹t ®éng 4 Bài tập 1/12:Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó phải là một số chẵn. Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Gọi số mặt là M Số cạnh là C Theo giả thuyết bài toán thì số cạnh được tính như thế nào? Tổ chức cho HS thảo luận và tìm ra công thức tính số cạnh của đa diện và chứng minh được số mặt là chẵn? Thảo luận nhóm để tìm ra số cạnh và chứng minh được số mặt là chẵn C=3.M/2 Các nhóm theo sự chỉ định của GV hoặc đại diện trình bày ndung của nhóm Các nhóm khác nhận xét bổ sung và có thể phát vấn để hoàn thiện bài giải. Tiến hành ghi chép lưu nội dung 4.Củng cố : Khái niệm h×nh ®a diƯn, mét khèi ®a diƯn, khèi ®a diƯn låi. khái niệm 2 đa diện bằng nhau,cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện. Cách ¸p dơng vµo gi¶i bµi tËp. 5.Dặn dò: -Học bài ,tham khảo và làm lại các ví dụ SGK -Làm BTVN: 1..4, SGK, trang 12 6.Bổ sung:................................................................................................................................ .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTIET 1,2 HH.doc