Giáo án lớp 2 tuần 24 - Trường TH Tân Thanh

ĐẠO ĐỨC

LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI

I.Mục tiêu:

-Củng cố lại hành vị, kĩ năng gọi và nhận điện thoại.

-Biết sử lí, chọn cách ứng sử phù hợp trong một số tình huống nhận hộ điện thoại.

-Giúp HS có ý thức và thực hành khi nhận và gọi điện thoại cần phải có thái độ lịch sự, lễ phép, nói to rõ ràng.

II.Chuẩn bị:

-GV:

-HS: Đồ chơi điện thoại và vở bài tập đạo đức.

 

doc26 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 tuần 24 - Trường TH Tân Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LềCH BAÙO GIAÛNG Thửự Ngaứy Moõn ẹeà baứi giaỷng Thửự hai 27/2 ẹaùo ủửực Lũch sửù khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi Taọp ủoùc2 Quaỷ tim khổ Toaựn Luyeọn taọp Theồ duùc Baứi 47: ẹi nhanh chuyeồn sang chaùy … Thửự ba 28/2 Toaựn Baỷng chia 4 - Moọt phaàn boỏn Keồ chuyeọn Quaỷ tim khổ Chớnh taỷ N- V: Quaỷ tim khổ Thuỷ coõng OÂn taọp chửụng II: Gaỏp, caột, daựn hỡnh Thửự tử 1/3 Taọp ủoùc Gaỏu traộng laứ chuựa toứ moứ Luyeọn tửứ vaứ caõu Tửứ ngửừ veà loaứi thuự. Daỏu chaỏm, daỏu phaồy. Toaựn Luyeọn taọp Mú thuaọt Veừ theo maóu, veừ con vaọt. Haựt nhaùc OÂn chuự chim nhoỷ deó thửụng. Thửự naờm 2/3 Taọp ủoùc Voi nhaứ Chớnh taỷ Voi nhaứ Toaựn Baỷng chia 5. Taọp vieỏt Chửừ hoa U, ệ Thửự saựu 3/3 Toaựn Luyeọn taọp chung Taọp laứm vaờn ẹaựp lụứi phuỷ ủũnh – nghe vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. Tửù nhieõn xaừ hoọi Caõy soỏng ụỷ ủaõu Theồ duùc Baứi 48. Hoaùt ủoọng NG Giaựo duùc veà raờng mieọng. ẹAẽO ẹệÙC c&d LềCH Sệẽ KHI NHAÄN VAỉ GOẽI ẹIEÄN THOAẽI I.Muùc tieõu: -Cuỷng coỏ laùi haứnh vũ, kú naờng goùi vaứ nhaọn ủieọn thoaùi. -Bieỏt sửỷ lớ, choùn caựch ửựng sửỷ phuứ hụùp trong moọt soỏ tỡnh huoỏng nhaọn hoọ ủieọn thoaùi. -Giuựp HS coự yự thửực vaứ thửùc haứnh khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi caàn phaỷi coự thaựi ủoọ lũch sửù, leó pheựp, noựi to roừ raứng. II.Chuaồn bũ: -GV: -HS: ẹoà chụi ủieọn thoaùi vaứ vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực. III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: ẹoựng vai sửỷ lớ tỡnh huoỏng. Hẹ 2: Xửỷ lớ tỡnh huoỏng. 3.Cuỷng coỏ –daởn doứ: -Nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi caàn lửu yự ủieàu gỡ? -Neõu caực vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi? -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. Baứi 4: -Yeõu caàu HS ủoùc caực tỡnh huoỏng. -Chia lụựp thaứnh caực nhoựm yeõu caàu thaỷo luaọn vaứ ủoựng vai. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. KL: Duứ trong tỡnh huoỏng naứo em cuừng phaỷi cử sửỷ lũch sửù. -Chia lụựp thaứnh caực nhoựm neõu yeõu caàu sửỷ lớ tỡnh huoỏng neỏu laứ em? Vỡ sao? a)Coự ủieọn thoaùi goùi cho boỏ meù khi ụỷ nhaứ. b)Coự ủieọn thoaùi goùi cho boỏ nhửng boỏ baọn. c)Em ủang ụỷ nhaứ baùn chụi; Baùn ủi ra ngoaứi thỡ chuoõng ủieọn thoaùi reo. Em seừ laứm gỡ? -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự caựch ửựng xửỷ hay nhaỏt. -Em seừ laứm gỡ khi gaởp tỡnh huoỏng treõn? KL: Caàn lũch sửù khi nhaọn vaứ goùi ủieọn thoaùi ủieàu ủoự theồ hieọn loứng tửù troùng vaứ toõn troùng ngửụứi khaực -Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. -Nhaộc HS taọp thửùc haứnh goùi ủieọn thoaùi. -2 – 3HS neõu. -2 – 3HS neõu. -2 HS ủoùc. -Caỷ lụựp ủoùc. -Thaỷo luaọn trong nhoựm -4-5Nhoựm leõn ủoựng vai. -Nhaọn xeựt caựch sửỷ lớ tỡnh huoỏng. -Hụùp thaứnh nhoựm vaứ thaỷo luaọn. -Trong nhoựm tửù nhaọn vai vaứ theồ hieọn ửựng sửỷ tỡnh huoỏng -Nhaọn xeựt theo tỡnh huoỏng vaứ neõu moọt soỏ caựch sửỷ lớ. -Nhieàu HS cho yự kieỏn. -Thửùc haứnh theo yeõu caàu. TAÄP ẹOẽC (2 Tieỏt) c&d QUAÛ TIM KHặ I.Muùc tieõu: 1.Reứn kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng: -ẹoùc trụn toaứn baứi – ủoùc ủuựngcaực tửứ mụựi : - Bieỏt nghổ hụi sau daỏu phaồy, daỏu chaỏm vaứ giửừa caực cuùm tửứ daứi. -Bieỏt ủoùc phaõn bieọt lụứi keồ chuyeọn vụựi lụứi nhaõn vaọt. 2. Reứn kú naờng ủoùc – hieồu: -Hieồu nghúa caực tửứ mụựi trong SGK. -Hieồu noọi dung caõu chuyeọn: Keỏt baùn vụựi caự saỏu, bũ caự saỏu lửứa nhửng ủaừ nghú ra meùo thoaựt cheỏt, Giaỷ doỏi nhử caự saỏu khoõng bao giụứ coự baùn. II.Chuaồn bũ: -GV: Tranh minh hoùa, baỷng phuù -HS: III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứimụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: HD luyeọn ủoùc. Hẹ 2: Tỡm hieồu baứi. Hẹ 3: ẹoùc theo vai. 3.Cuỷng coỏ –daởn doứ: -Yeõu caàu HS. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -ẹoùc maóu. -Yeõu caàu HS ủoùc tửứng caõu. -HD HS ủoùc moọt soỏ caõu vaờn daứi. -Khi naứo caàn traỏn túnh? +Tỡm tửứ ủoàng nghúa vụựi boọi baùc? -Chia lụựp thaứnh nhoựm. -Yeõu caàu ủoùc thaàm. +Khổ ủoỏi vụựi caự saỏu nhử theỏ naứo? -Caự saỏu ủũnh lửứa khổ nhử theỏ naứo? -Khổ nghú ra meùo gỡ ủeồ thoaựt naùn? -Caõu noựi naứo cuỷa khổ laứm caự saỏu tin khổ? -Taùi sao caự saỏu teừn toứ, luỷi maỏt? -Haừy tỡm nhửừng tửứ ngửừ noựi leõn tớnh neỏt cuỷa khổ, caự saỏu? -Caõu chuyeọn noựi vụựi em ủieàu gỡ? -Chia thaứnh nhoựm 3 HS vaứ neõu yeõu caàu. -Em hoùc ủửụùc gỡ qua baứi? Nhaộc HS. -2 – 3 HS ủoùc baứi: Sử tửỷ xuaỏt quaõn vaứ traỷ lụứi caàu hoỷi SGK. -Theo doừi, doứ baứi. -Noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu. -Phaựt aõm tửứ khoự. -Luyeọn ủoùc caự nhaõn. -Noỏi tieỏp nhau ủoùc ủoaùn. -Neõu nghúa tửứ SGK. -Khi gaởp vieọc laứm cho mỡnh lo laộng, sụù haừi khoõng bỡnh túnh ủửùục. -Phaỷn boọi, teọ baùc, boọi ửụực, boọi nghúa … -Luyeọn ủoùc trong nhoựm -Cửỷ ủaùi dieọn nhoựm thi ủoùc. -Nhaọn xeựt bỡnh choùn nhoựm, caự nhaõn. -Thửùc hieọn. -Caự saỏu khoõng coự baùn, khổ mụứi caự saỏu keỏt baùn, ngaứy naứo cuừng haựi quaỷ cho caự saỏu aờn. -Mụứi khổ ủeỏn nhaứ mỡnh chụi. -Khổ nhaọn giuựp vaứ baỷo veà nhaứ laỏy tim. -Chuyeọn quan troùng vaọy maứ baùn chaỳng noựi trửụực. -Vỡ loọ boọ maởt giaự giụựi, boọi baùc … -Thaỷo luaọn theo caởp, nhoựm. -Baựo caựo keỏt quaỷ. +Khổ thaọt thaứ, toỏt buùng, thoõng minh. +Caự saỏu: giaỷ doỏi, boọi baùc … -Thaỷo luaọn theo caởp, nhoựm -Baựo caựo keỏt quaỷ. +Khổ thaọt thaứ toỏt buùng thoõng minh. +caự saỏu giaỷ doỏi, boọi baùc. ẹoùc theo vai trong nhoựm -3-4Nhoựm ủoùc theo vai. -Bỡnh choùn HS ủoùc hay. -Neõu. -Veà taọp keồ cho ngửụứi thaõn nghe. TOAÙN c&d LUYEÄN TAÄP I.Muùc tieõu: Giuựp HS: -Reứn kú naờng giaỷi baứi taọp: Tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt khi bieỏt tớch vaứ thửứa soỏ kia. -Reứn kú naờng giaỷi baứi toaựn coự pheựp chia. II.Chuaồn bũ: -GV: -HS: II.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: OÂn caựch tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt. Hẹ 2: Giaỷi toaựn. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Yeõu caàu HS. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu. Baứi 1. Baứi 2: Baứi 3: -Neõu yeõu caàu cuỷa baứi. -Chia lụựp thaứnh 4 nhoựm thi ủua ủieàn soỏ. Baứi 4: Goùi HS ủoùc. -HD HS toựm taột vaứ giaỷi. Baứi 5: HD HS toựm taột. 3Boõng hoa: 1 loù 15 Boõng hoa: … loù? -Thu chaỏm vụỷ HS. -Yeõu caàu Hs nhaộc caựch tỡm thửứa soỏ. -Nhaọn xeựt giụứ hoùc. -Nhaộc HS veà laứm laùi baứi taọp. -Laứm baỷng con. x ´ 3 = 12 3 ´ x = 27 -Nhaộc laùi quy taộc tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt. -Laứm baỷng con. x ´ 2 = 4 x ´ 3 = 27 x = 4 : 2 x = 27 : 3 x = 2 x = 9 -Nhaộc laùi caựch tỡm thửứa soỏ. -Laứm vaứo vụỷ. -Neõu quy taộc tỡm soỏ haùng, thửứa soỏ chửa bieỏt. -ẹieàn theo nhoựm. -2 HS ủoùc baứi. -Tửù ủaởt caõu hoỷi tỡm hieồu baứi. -3 tuựi: 12kg gaùo. -1 tuựi: … kg gaùo. -Giaỷi: Moói tuựi ủửùng ủửụùc soỏ kg gaùo laứ: 12 : 3 = 4 (kg). ẹaựp soỏ: 4kg gaùo. -HS ủoùc. -Tửù toựm taột. -Giaỷi vaứo vụỷ. 15 boõng hoa caàn coự soỏ loù laứ: 15: 3 = 5 (loù) ẹaựp soỏ: 5 loù. -3 – 4 HS nhaộc. THEÅ DUẽC c&d ẹI NHANH CHUYEÅN SANG CHAẽY TROỉ CHễI: KEÁT BAẽN I.Muùc tieõu: -OÂn ủi nhanh chuyeồn sang chaùy, yeõu caàu thửùc hieọn ủoọng taực tửụng ủoỏi chớnh xaực. -OÂn troứ chụi: Keỏt baùn. Yeõu caàu Hs bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng, nhanh nheùn. II.Chuaồn bũ: -ẹũa ủieồm: saõn trửụứng. -Phửụng tieọn: Coứi. III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: NOÄI DUNG THễỉI LệễẽNG CAÙCH TOÅ CHệÙC A.Phaàn mụỷ ủaàu: -Taọp hụùp lụựp phoồ bieỏn noọi dung baứi hoùc. +Giaọm chaõn taùi choó theo nhũp +Khụỷi ủoọng xoay caực khụựp +OÂn baứi theồ duùc phaựt trieồn chung. +Kieồm tra: 1 – 2 Toồ thửùc hieọn ủi nhanh chuyeồn sang chaùy. +Troứ chụi: Chim bay coứ bay. B.Phaàn cụ baỷn. 1)ẹi theo vaùch keỷ thaỳng hai tay choỏng hoõng giang ngang -ẹi nhanh chuyeồn sang chaùy *Troứ chụi: Keỏt baùn. -Nhaộc laùi caựch chụi. -Cho HS chụi keỏt hụùp vụựi ủoùc vaàn ủieọu. -Saõu moói laàn chụi GV nhaọn xeựt ủaựnh giaự. C.Phaàn keỏt thuực. -ẹi theo 4 haứng doùc vaứ haựt. -Cuựi ngửụứi, laộc ngửụứi thaỷ loỷng. -ẹaựnh giaự giụứ hoùc. -Giao baứi taọp veà nhaứ cho HS. 1’ 2-3’ 1-2’ 1laàn 2-3’ 1’ 1-2laàn 2-3laàn 2-3’ 2’ 1’ 1’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ TOAÙN c&d BAÛNG CHIA 4 – MOÄT PHAÀN Tệ I.Muùc tieõu: Giuựp HS: -Laọp ủửụùc baỷng chia 4 vaứ hoùc thuoọc baỷng chia 4. -Thửùc haứnh laứm toaựn chia cho 4. - Hieồu ủửụùc ẳ. Nhaọn bieỏt, ủoùc, hieồu ủửụùc ẳ. II. Chuaồn bũ: -GV:40 mửụi boọ thửùc haứnh toaựn cuỷa HS. -HS: III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: Hẹ 1: Laọp baỷng chia 4. Hẹ 2 Moọt phaàn tử Hẹ 3 Thửùc haứnh. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Goùi HS ủoùc baỷng chia 3. -Yeõu caàu HS veừ hỡnh vuoõng chia 3 laỏy 1 phaàn. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -Goùi HS ủoùc baỷng nhaõn 4 -Yeõu caàu laỏp 3 taỏm bỡa moói taỏm coự 4 chaỏm troứn. -HD HS laọp baỷng chia tửứ baỷng nhaõn. -Yeõu caàu HS ủoùc thuoọc. -Yeõu caàu HS veừ hỡnh vuoõng vaứ chia laứm 4 phaàn laỏy ủi 1 phaàn. Vaọy em laỏy ủi moọt phaàn maỏy cuỷa hỡnh vuoõng? -Vieỏt ẳ nhử theỏ naứo? -Yeõu caàu HS veừ hỡnh chửừ nhaọt hỡnh tam giaực vaứ laọy ủi ẳ cuỷa caực hỡnh. Baứi 1: -Em coự nhaọn xeựt gỡ giửừ pheựp nhaõn vaứ chia? -Baứi 1: Yeõu caàu HS quan saựt vaứo SGK Baứi2: Yeõu caàu Hs ủoùc neõu toựm taột vaứ giaỷi vaứo vụỷ. -Nhaọn xeựt daởn doứ HS. -3 HS leõn baỷng ủoùc baứi theo yeõu caàu. -3-4HS ủoùc. -Caỷ lụựp ủoùc. -Thửùc haứnh theo. -Neõu. 4 x 3 = 12 12 : 4 = 3 -1 HS neõu phaựp nhaõn hs khaực neõu pheựp chia cho 4. 4 x 1 = 4 4 : 4 = 1 4 x 2 = 8 8 : 4 = 2 4 x 3 = 12 12 : 4 = 3 4 x 4 = 16 16 : 4 = 4 -Vaứi HS neõu mieọng. -ẹoùc theo caởp. -Vaứi HS ủoùc thuoọc. -Caỷ lụựp ủoùc. -Thửùc hieọn. -Laỏy ủi moọt phaàn tử cuỷa hỡnh vuoõng. -Vieỏt soỏ sau ủoự gaùch ngang vieỏt soỏ 4 ụỷ dửụựi. -Vieỏt baỷng con vaứ ủoùc ẳ. -Thửùc hieọn. -Nhaồm theo caởp. -Laỏy tớch chia cho thửứa soỏ naứy ta ủửụùc thửứa soỏ kia. 24 : 4 = 6 12 : 4 = 3 20 : 4=5 16 : 4= 4 40 : 4 = 10 36 :4=9 8: 4= 2 28 : 4 = 7 32 : 4=8 -Quan saựt thaỷo luaọn theo caởp vaứ neõu. -Toõ maứu ẳ hỡnh a, b, c. -32 HS : 4haứng -…HS: 1haứng? Soỏ HS coự trong moọt haứng laứ: 32 : 4 = 8 HS. ẹaựp soỏ: 8 HS. KEÅ CHUYEÄN c&d QUAÛ TIM KHặ I.Muùc tieõu: 1.Reứn kú naờng noựi: -Dửùa vaứo trớ nhụự tranh minh hoaù keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn vaứ toaứn boọ noọi dung caõu chuyeọn. -Bieỏt cuứng caực baùn phaõn vai dửùng laùi caõu chuyeọn. Bửụực ủaàu theồ hieọn gioùng keồ, gioùng khổ, gioùng caự saỏu. -Bieỏt keồ tửù nhieõn phoỏi hụùp lụứi keồ vụựi ủieọu boọ, neựt maởt, bieỏt thay ủoồi gioùng keồ phuứ hụùp vụựi noọi dung. 2. Reứn kú naờng nghe: -Coự khaỷ naờng theo doừi baùn keồ. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự lụứi keồ cuỷa baùn, keồ tieỏp ủửụùc lụứi keồ cuỷa baùn. II.Chuaồn bũ: -GV: -HS: III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: Hẹ1: Dửùa vaứo tranh keồ laùi tửứng ủoaùn caõu chuyeọn. Hẹ 2: Phaõn vai dửùng laùi caõu chuyeọn. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -Yeõu caàu HS quan saựt tranh. -Chia lụựp 4 nhoựm. -HD HS laọp nhoựm 3 HS tửù phaõn vai vaứ keồ laùi caõu chuyeọn. -Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hs keồ hay. -Qua caõu chuyeọn naứy em ruựt ra baứi hoùc gỡ? -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. -Nhaộc HS veà nhaứ taọp keồ. -3 HS keồ theo vai Baực sú soựi. -Quan saựt tranh neõu vaộn taột noọi dung tửứng tranh. T1: Khổ keỏt baùn vụựi caự saỏu. T2: Caự saỏu moài khổ veà nhaứ chụi. T3: Khổ thoaựt naùn. T4: Bũ khổ maộng caự saỏu luỷi maỏt. -Keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm. -Caực nhoựm thi ủua keồ. -2 HS keồ toaứn boọ noọi dung, -Laọp nhoựm, taọp keồ trong nhoựm -3 – 4 nhoựm HS leõn dửùng laùi caõu chuyeọn. -Cuứng GV nhaọn xeựt gioùng keồ cuỷa tửứng vai caựch theồ hieọn. -Nhieàu HS neõu. CHÍNH TAÛ (Nghe – vieỏt) c&d QUAÛ TIM KHặ I.Muùc tieõu: -Nghe vieỏt chớnh xaực trỡnh baứy ủuựng moọt ủoaùn trong baứi: Quaỷ tim khổ -Laứm ủuựng caực baứi taọp phaõn bieọt tieỏng coự aõm vaàn deó laón s / x; ut / uc. -Reứn cho HS coự thoựi quen caồn thaọn, naộn noựt khi vieỏt. II.Chuaồn bũ: -GV: Vụỷ taọp cheựp, Vụỷ BTTV, phaỏn, buựt,v.v… -HS: III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc: ND - TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: HS Nghe vieỏt. Hẹ 2: Luyeọn taọp 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Yeõu caàu HS vieỏt baỷng con. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -ẹoùc baứi chớnh taỷ -Nhửừng chửừ naứo trong baứi chớnh taỷ phaỷi vieỏt hoa vỡ sao? -Tỡm lụứi cuỷa caự saỏu, khổ? -Nhửừng lụứi noựi aỏy ủửụùc ghi nhử theỏ naứo? -Yeõu caàu HS tỡm caực chửừ hay vieỏt sai. -ẹoùc laùi baứi chớnh taỷ laàn 2: -ẹoùc chớnh taỷ. -ẹoùc laùi baứi. -Thu chaỏm 10 – 12 vụỷ. Baứi 2: Goùi HS ủoùc. -Baứi taọp yeõu caàu gỡ? Baứi 3: Neõu yeõu caàu vaứ chia lụựp thaứnh 2 nhoựm cho HS thi ủua tỡm teõn caực con vaọt baột ủaàu vieỏt s. -Nhaọn xeựt giụứ hoùc. -Nhaộc HS veà nhaứ laứm laùi baứi taọp 2,3. -EÂ – ủeõ; Mụ –noõng, Taõy Nguyeõn. -Tửù vieỏt 2 tieỏng baột ủaàu l / n. -Laộng nghe. -2 – 3 HS ủoùc laùi. -Neõu. -2 HS neõu. -Ghi sau daỏu hai chaỏm, daỏu gaùch ngang ủaàu doứng. -Tỡm phaõn tớch vaứ vieỏt baỷng con. -Nghe. -Vieỏt baứi vaứo vụỷ -ẹoồi vụỷ soaựt loói. -2-3HS ủoùc. -ẹieàn s hay x; ut hay uc -Laứm baỷng con. a) Say sửa, xay luựa. -Xoõng leõn, doứng soõng. b)Chuực mửứng, chaờm chuựt luùt loọi, luùc loùi. -Thaứnh laọp nhoựm. -Thi ủua giửừa caực nhoựm. -Soỷi, seỷ, sửự, seõn, saựo, seỏu. THUÛ COÂNG c&d OÂN TAÄP CHệễNG II- PHOÁI HễẽP GAÁP, CAẫT, DAÙN HèNH I.Muùc tieõu: - OÂn taọp laùi caực kieỏn thửực ủaừ hoùc ụỷ chửụng gaỏp, caột, daựn hỡnh. -ẹaựnh giaự kieỏn thửực kú naờng cuỷa HS qua saỷn phaồm laứ moọt trong nhửừng saỷn phaồm gaỏp , caột, daựn ủaừ hoùc. II.Chuaồn bũ: -GV:Quy trỡnh gaỏp caực baứi 7, 8, 9, 10, 11, 12, vaọt maóu, giaỏu maứu, v.v… -HS: Giaỏy nhaựp, giaỏy thuỷ coõng, keựo, buựt, v.v… III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. -ẹaựnh giaự saỷn phaồm 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Yeõu caàu HS tửù kieồm tra ủoà duứng laón nhau. -Nhaọn xeựt chung. -Giụựi thieọu baứi. -Laàn lửụùt giụựi thieọu laùi quy trỡnh gaỏp caột daựn caực baứi. -Neõu ủeà, yeõu caàu kieồm tra. -Em haừy gaỏp, caột, daựn moọt trong nhửừng saỷn phaồm em ủaừ hoùc. -Yeõu caàu HS laứm baứi GV theo doừi giuựp ủụế HS yeỏu. -Thu saỷn phaồm. -ẹaựnh giaự SP theo 3 mửực. +HTT: Saỷn phaồm ủeùp caột, daựn chuaồn coự saựng taùo. +HT: ẹuựng quy trỡnh. +Neỏp gaỏp thaỳng, caột thaỳng, daựn phaỳng, caõn ủoỏi. +CHT: Thửùc hieọn khoõng ủuựng quy trỡnh caực neỏp gaỏp khoõng ủeàu, caột khoõng phaỳng, daựn leọch. -Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng HS. -Nhaộc HS chuaồn bũ cho giụứ sau. -Thửùc hieọn. -Baựo caựo keỏt quaỷ. -Theo doừi. -Laứm baứi. -Nhaọn xeựt theo gụùi yự cuỷa giaựo vieõn. -Nghe. TAÄP ẹOẽC c&d GAÁU TRAẫNG LAỉ CHUÙA TOỉ MOỉ I.Muùc tieõu: 1.Reứn kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng: -ẹoùc ủuựng caực tửứ khoự. -ẹoùc thaứnh tieỏng, ủoùc troõi chaỷy toaứn baứi. -Bieỏt nghổ hụi sau daỏu phaồy daỏu chaỏm, giửừa caực cuùm tửứ. -Bửụực ủaàu bieỏt chuyeồn gioùng ủoùc cho phuứ hụùp vụựi noọi dung baứi. 2. Reứn kú naờng ủoùc – hieồu: -Hieồu nghúa caực tửứ mụựi trong SGK. -Hieồu noọi dung: Gaỏu traộng baộc cửùc laứ con vaọt toứ moứ nhụứ bieỏt lụùi duùng tớnh toứ moứ cuỷa gaỏu traộng maứ moọt chaứng thuyỷ thuỷ ủaừ thoaựt naùn. II.Chuaồn bũ: -GV:Baỷng phuù. -HS: III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SÍNH 1 KTBC: 2 Baứi mụựi: Hẹ1: HD HS luyeọn ủoùc. Hẹ2: Tỡm hieồu baứi Hẹ3: Luyeọn ủoùc theo vai 3.Cuỷng coỏ –daởn doứ: -Goùi HS ủoùc baứi: Quaỷ tim khổ. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -ẹoùc maóu. -Yeõu caàu HS ủoùc tửứng caõu. -HD HS ủoùc moọt soỏ caõu vaờn daứi. -Chia nhoựm vaứ yeõu caàu luyeọn ủoùc. -Hỡnh daựng cuỷa gaỏu traộng nhử theỏ naứo? +Gaỏu thửụứng coự loõng maứu gỡ. +Gaỏu traộng soỏng ụỷ ủaõu. -Tớnh neỏt gaỏu traộng coự gỡ ủaởc bieọt? -Phaựt bieồu cho HS thaoỷ luaọn theo nhoựm. +Ngửụứi thuyỷ thuỷ ủaừ laứm caựch naứo ủeồ khoỷi bũi gaỏu voà? +Haứnh ủoọng cuỷa anh cho bieỏt anh laứ ngửụứi theỏ naứo? -Khi ủi rửứng gaởp voi khoõng ủửụùc chaùy thaỳng, neỏu vaực caõy nửựa nhoùm hoồ seừ khoõng laùi gaàn. -Yeõu caàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc caỷ baứi chuự yự bieỏt chuyeồn gioùng cho phuứ hụùp -Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng HS. -Qua baứi cho em bieỏt ủieàu gỡ? -Em caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ thuự rửứng. -Nhaộc HS veà tỡm hieồu theõm veà caực loaứi thuự quyự hieỏm. -3 HS ủoùc theo vai. -Theo doừi doứ baứi. -Noỏi tieỏp nhau ủoùc. -Phaựt aõm tửứ khoự. -Luyeọn ủoùc caự nhaõn. -Noỏi tieỏp ủoùc ủoaùn. -Neõu nghúa tửứ SGK. -Hỡnh thaứnh nhoựm 3 luyeọn ủoùc trong nhoựm. -Thi ủoùc giửừa caực nhoựm. -Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh. -ẹoùc thaàm. -Loõng traộng toaựt cao 3 meựt naởng 800 kg. -Naõu ủen. -ễÛ baộc cửùc. -Toứ moứ thaỏy vaọt gỡ laùi cuừng ủaựnh hụi, xem thửỷ. -Thaỷo luaọn theo nhoựm. -ẹaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo. -Nhaọn xeựt – boồ sung. -4 – 5 HS ủoùc. -Nhaọn xeựt bỡnh choùn HS ủoùc hay -Nhieàu HS neõu. LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU c&d Tệỉ NGệế VEÀ LOAỉI THUÙ- DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY I.Muùc tieõu: -Mụỷ roọng voỏn tửứ veà loaứi thuự (teõn moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa chuựng). -Luyeọn taọp veà daỏu chaỏm, daỏu phaồy. II. Chuaồn bũ: -GV: Baỷng phuù vieỏt baứi taọp 2. -HS: Vụỷ baứi taọp. III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: Tửứ ngửừ veà loaứi thuự. Hẹ 2: ẹieàn daỏu chaỏm, daỏu phaồy. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Yeõu caàu HS. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. Baứi 1: Yeõu caàu HS quan saựt tranh. -Yeõu caàu thaỷo luaọn theo 4 nhoựm lụựn. -Chia lụựp thaứnh caực nhoựm moói nhoựm mang teõn moọt loaứi thuự vaứ phoồ bieỏn luaọt chụi. -GV hoõ hieàn laứnh: Baứi 2: Goùi HS ủoùc. -Baứi taọp yeõu caàu gỡ? -Yeõu caàu HS tỡm theõm caực ủaởc ủieồm ủeồ vớ con vaọt. Baứi 3: Goùi HS ủoùc. -Baứi taọp yeõu caàu gỡ? -Thu chaỏm baứi. -Nhaộc nhụỷ HS bieỏt baỷo veọ thuự. -Keồ teõn caực loaứi thuự. -ẹaởt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi nhử theỏ naứo noựi veà loaứi thuự thửùc hieọn theo caởp. -Quan saựt neõu teõn con vaọt: caựo, gaỏu traộng, thoỷ, soực, nai, hoồ. -ẹoùc tửứ chổ ủaởc ủieồm. -Thaỷo luaọn veà vieọc choùn con vaọt phuứ hụùp vụựi ủaởc ủieồm cuỷa noự. -Hỡnh thaứnh nhoựm –nghe. -Nhoựm HS mang teõn Nai ủửựng leõn noựi: Nai -Thửùc hieọn troứ chụi. +Caựo tinh ranh, gaỏu traộng toứ moứ. +Hoồ giửừ tụùn, thoỷ nhuựt nhaựt, soực nhanh nheùn. -2 – 3 HS ủoùc. -Choùn teõn con vaọt ủieàn vaứo oõ troỏng -ẹoùc teõn con vaọt. -Thaỷo luùaõn caởp ủoõi: 1 HS neõu ủaởc ủieồm – HS neõu teõn con vaọt. -Giửừ nhử hoồ, nhaựt nhử thoỷ, khoeỷ nhử voi, nhanh nhử soực. -Tửù tỡm vaứ neõu. -3 – 4 HS ủoùc. -ẹieàn daỏu chaỏm phaồy. -Laứm vaứo vụỷ. -Vaứi HS ủoùc baứi nghổ hụi ủuựng daỏu chaỏm daỏu phaồy. -Laứm laùi baứi taọp. TAÄP VIEÁT c&d CHệế HOA U, ệ I.Muùc tieõu: -Bieỏt vieỏt chửừ hoa U, ệ(theo cụừ chửừ vửứa vaứ nhoỷ). -Bieỏt vieỏt caõu ửựng duùng “ ệụm caõy gaõy rửứng” theo cụừ chửừ nhoỷ vieỏt ủuựng maóu chửừ, ủeàu neựt vaứ noỏi ủuựng quy ủũnh. II.Chuaồn bũ: -GV:Maóu chửừ U, ệ baỷng phuù. -HS: Vụỷ taọp vieỏt, buựt. III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: Hẹ1: HD vieỏt hoa. Hẹ 2: HD vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng. Hẹ 3: Taọp vieỏt. Hẹ 4: Chaỏm. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Yeõu caàu HS vieỏt. "Thaỳng nhử ruoọt ngửùa" vaứo baỷng con. -Chaỏm vụỷ HS . -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự chung. -ẹửa maóu chửừ U, ệ. -Chửừ U, ệ coự gỡ khaực nhau? -Neõu caỏu taùo cuỷa chửừ U, ệ? -HD HS caựch vieỏt chửừ U. -Vieỏt maóu chửừ U vaứ neõu caựch vieỏt. -Nhaọn xeựt nhaộc nhụỷ. -Giụựi thieọu cuùm tửứ ệụm caõy gaõy rửứng. -Cuùm tửứ treõn muoỏn khuyeõn ta ủieàu gỡ? -Yeõu caàu HS quan saựt cuùm tửứ ửựng duùng vaứ neõu ủoọ cao caực con chửừ, khoaỷng caựch giửừa caực chửừ. -HD caựch vieỏt: ệụm. -Nhaọn xeựt sửỷa sai. -HD vaứ nhaộc nhụỷ HS vieỏt baứi vaứo vụỷ. -Theo doừi HS. -Chaỏm baứi cuỷa HS. -Nhaọn xeựt ruựt kinh nghieọm. -Khen hoùc sinh vieỏt tieỏn boọ. -Nhaộc HS veà nhaứ vieỏt baứi. -Thửùc hieọn. -Vieỏt chửừ: T. -Quan saựt. -ẹoùc. -Khaực: chửừ ệ coự theõm moực. -Chửừ u cao 5 li goàm 2 neựt neựt moực 2 ủaàu phaỷi traựi vaứ neựt moực ngửụùc phaỷi. -Chửừ ệ theõm raõu. -Nghe. -Quan saựt. -Vieỏt baỷng con 2 – 3 laàn. -Tửù vieỏt 2 – 3 laàn chửừ ệ. -3 – 4 HS ủoùc. -ẹoùc ủoàng thanh. -Nhieàu HS neõu: Vieọc laứm ủeồ phaựt t rieồn rửứng, choỏng luừ luùt, baỷo veọ caỷnh quan moõi trửụứng. -Neõu. -Quan saựt. -Vieỏt baỷng con 2 laàn. -Vieỏt 1 – 2 laàn cuùm tửứ ửựng duùng. -Vieỏt baứi vaứo vụỷ. TOAÙN c&d LUYEÄN TAÄP I. Muùc tieõu: Giuựp HS: -Thửùc haứnh laứm toaựn chia cho 4. - Hieồu roừ hụn veà ẳ. Bieỏt, ủoùc, hieồu ủửụùc ẳ. II.Chuaồn bũ: -GV: -HS: III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC. 2.Baứi mụựi: -GTB. -ND. Hẹ 1: Thửùc haứnh laứm baỷng chia 4. Hẹ 2: Reứn ủoùc vieỏt veà moọt phaàn tử. 3.Cuỷng coỏ –daởn doứ: -Goùi HS ủoùc baỷng chia 4. -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. Baứi 2: Yeõu caàu HS ủoùc neõu toựm taột vaứ giaỷi vaứo vụỷ. Baứi 3: Gụùi HS ủoùc. -Baứi 3 coự gỡ khaực soự vụựi baứi 2? -Chia lụựp 2 nhoựm leõn laọp laùi baỷng chia 4. Baứi 2: Yeõu caàu HS quan saựt hỡnh a vaứ hoỷi. +Hỡnh a coự bao nhieõu oõ vuoõng? +ẹaừ toõ maứu maỏy oõ vuoõng? -Vaọy hỡnh a ủaừ ủửụùc toõ ẳ soỏ oõ vuoõng. -Giaỷi thớch: Laỏy 8 oõ vuoõng chia 4 = 2 oõ vuoõng. Baứi 3: yeõu caàu HS quan saựt vaứo hỡnh veừ. -Hỡnh a coự maỏy con thoỷ ủaừ khoanh troứn maỏy con. Hỡnh b coự maỏy con thoỷ coự maỏy con ủửụùc khoanh troứn? -Vaọy hỡnh naứo ủaừ khoanh vaứo ẳ soỏ con thoỷ? -Hỡnh b khoanh vaứo 1/ maỏy soỏ con thoỷ? -Nhaọn xeựt giụứ hoùc. -Daởn HS laứm baứi taọp vaứo VBT toaựn. -3 – 4 HS ủoùc. -Veừ hỡnh tam giaực chia 3 phaàn laỏy moọt phaàn. -ẹoùc vieỏt 1/3. -32HS :4 haứng. -…HS: 1haứng? Moói haứng coự soỏ hoùc sinh laứ. 32 : 4 = 8 HS. ẹaựp soỏ: 8HS. -2 – 3 HS ủoùc. -Neõu. -Toựm taột vaứ giaỷi vaứo vụỷ. -4 HS: 1 haứng. -32 HS: … haứng? -Thửùc hieọn. - 3 – 4 HS ủoùc laùi baỷng chia 4. -Quan saựt traỷ lụứi. -8 oõ vuoõng. -2 oõ vuoõng. -Tửù quan saựt vaứ neõu caực hỡnh ủửụùc toõ maứu ẳ soỏ oõ vuoõng: b, d. -Quan saựt. -Coự 8 con thoỷ, 2 con thoỷ ủửụùc khoanh troứn. -coự 8 con thoỷ 4 con thoỷ ủửụùc khoanh troứn. -Hỡnh a. -ẵ soỏ con thoỷ. Mể THUAÄT c&d VEế THEO MAÃU: VEế CON VAÄT I.Muùc tieõu: Bieỏt ủửụùc hỡnh daựng ủaởc ủieồm moọt soỏ con vaọt quen thuoọc Bieỏt caựch veừ con vaọt. Veừ ủửùục con vaọt theo yự thớch. Giaựo duùc HS bieỏt yeõu thửụng, chaờm soực, baỷo veọ con vaọt. II.Chuaồn bũ: -GV: Tranh veừ caực con vaọt. -HS: Vụỷ taọp veừ, buựt chỡ, maứu taồy. III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: ND – TL GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1.KTBC: 2.Baứi mụựi: a.GTB. b.ND. Hẹ 1: Quan saựt nhaọn xeựt. Hẹ 2: Caựch veừ caực con vaọt. Hẹ 3: Thửùc haứnh. Hẹ 4: ẹaựnh giaự. 3.Cuỷng coỏ – daởn doứ: -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự. -Giụựi thieọu baứi. -Haừy keồ teõn caực con vaọt nuoõi ụỷ gia ủỡnh em? -Caực con vaọt naứy ủeàu coự nhửừng boọ phaọn naứo? -Cho HS quan saựt moọt soỏ con vaọt qua tranh aỷnh. -Giụựi thieọu hỡnh minh hoaù caựch veừ con vaọt. -Nhaộc HS: Khi veừ ta caàn veừ boọ phaọn lụựp trửụực nhử ủaàu, mỡnh, boọ phaọnnhoỷ veừ sau. +Veừ chi tieỏt cho ủuựng, roừ ủaởc ủieồm chớnh cuỷa con vaọt. +Veừ phaực thaỷo vaứi con vaọt. -Cho HS quan saựt moọt soỏ baứi veừ naờm trửụực cuỷa HS. -Gụùi yự HD HS caựch veừ. +Choùn con vaọt caàn veừ. +Veừ hỡnh vửứa vụựi giaỏy. +Veừ caực boọ phaọn lụựn trửụực nhoỷ sau. +Veừ hoaứn thieọn, veừ maứu. -Theo doừi giuựp ủụừ HS yeỏu. -Yeõu caàu HS tửù ủaựnh giaự baứi veừ cuỷa baùn theo gụùi y

File đính kèm:

  • docGAL2 Tuan 24.doc
Giáo án liên quan