Giáo án lớp 2 tuần 9 - Trường Tiểu học Trần Thị Tâm

Tập đọc : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I (Tiết 1 )

I. Yêu cầu:

- Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài.

- Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học.

- Bước đầu thuộc bảng chữ cái BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3,4)

- GD hs có ý thức học tập tốt

*(Ghi chú:HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/ phút);

 

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/12/2014 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 tuần 9 - Trường Tiểu học Trần Thị Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Ngày soạn: Ngày 1 / 11 /2013 Ngày giảng: Sáng thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013 Chào cở Thể dục : ÔN 7 ĐỘNG TÁC BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (Giáo viên chuyên trách dạy ) Tập đọc : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I (Tiết 1 ) I. Yêu cầu: - Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. - Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học. - Bước đầu thuộc bảng chữ cái BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3,4) - GD hs có ý thức học tập tốt *(Ghi chú:HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/ phút); II. Chuẩn bị : - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc III. Các hoạt động dạy- học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: - Gọi hs đọc và TLCH bài: Bàn tay dịu dàng. - Nhận xét, ghi điểm B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Ôn tập: *. Kiểm tra tập đọc : - Kiểm tra 5 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi - Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc. *Chuù yù: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø: 7 ñieåm. + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu:1 ñieåm. + Ñaït toác ñoä ñoïc: 1 ñieåm. + Traû lôøi caâu hoûi ñuùng: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø kieåm tra trong tieát hoïc sau *.Đọc thuộc lòng bảng chữ cái : - Gọi một em khá đọc thuộc bảng chữ cái: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y. - Yêu cầu nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái . * Ôn tập từ chỉ người , vật , con vật , cây cối. Bài 3 : Gọi hs đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp nêu miệng. - Nhận xét, chốt ý đúng và ghi bảng. Chỉ người Chỉ đồvật Chỉ convật Chỉ câycối bạnbè, Hùng, Cô giáo... bàn, xe đạp,ghế... thỏ, mèo,hổ chuối, xoài, na,... Bài 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chia lớp thành các nhóm phát phiếu đã ghi sẵn như bảng cho học sinh . - Gọi từng nhóm đọc nội dung từng cột trong bảng từ khi đã làm xong . - Chữa bài nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt . 4. Củng cố dặn dò : *Lớp đọc thêm bài tập đọc tuần 1,2 - Nhận xét giờ học - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . - 2 hs đọc và TLCH - Nghe - Lần lượt từng em lên bốc thăm bài. Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút . - Đọc và TLCH theo yêu cầu . - Nhận xét bạn đọc - Đọc bảng chữ cái , lớp đọc thầm theo - 4 - 5 em nối tiếp bảng chữ cái. Lớp đồng thanh 1 lần. - 1 em đọc - Nối tiếp nêu - 1 em đọc yêu cầu . - Lớp chia thành 4 nhóm tìm và viết thêm các từ chỉ người , vật , cây cối vào bảng từ . - Đọc chữa bài các nhóm khác nhận xét bổ sung - Nghe, ghi nhớ. Tập đọc : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I (Tiết 2 ) I. Yêu cầu: - Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. - Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học. - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2). Biết xếp tên riêng theo đúng thứ tự bảng chữ cái (BT3) - GD hs có ý thức ôn tập tốt chuẩn bị KT II. Chuẩn bị: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ kẻ sẵn bảng ở BT2. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Khởi động B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng. 2. Ôn tập: *. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. *. Kiểm tra tập đọc : - Kiểm tra 5 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi - Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc. *Chuù yù: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø: 7 ñieåm. + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu:1 ñieåm. + Ñaït toác ñoä ñoïc: 1 ñieåm. + Traû lôøi caâu hoûi ñuùng: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø kieåm tra trong tieát hoïc sau. *.Đọc thuộc lòng bảng chữ cái : - Gọi một em khá đọc thuộc bảng chữ cái: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y. - Yêu cầu nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái . - Tiến hành tương tự tiết 1. *. Ôn luyện đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Treo bảng phụ ghi sẵn BT2. - Gọi 2 HS khá đặt câu theo mẫu. - Gọi 5 đến 7 HS dưới lớp nói câu của mình. Chỉnh sửa cho các em. - Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. *. Ôn tập về xếp tên người theo bảng chữ cái. Bài 4: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu nhóm 1 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc của tuần 7, nhóm 2 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc tuần 8. - Yêu cầu từng nhóm đọc tên các nhân vật vừa tìm được, khi các nhóm đọc, GV ghi lên bảng. - Tổ chức cho HS thi xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái. - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh đáp án. 3. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học lại bài và chuẩn bị bài sau - Hát - Nghe - Lần lượt từng em lên bốc thăm bài. Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút . - Đọc và TLCH theo yêu cầu . - Nhận xét bạn đọc - Đọc bảng chữ cái , lớp đọc thầm theo - 4 - 5 em nối tiếp bảng chữ cái. Lớp đồng thanh 1 lần. - Đặt 2 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? - Đọc bảng phụ. - Đọc: Bạn Lan là HS giỏi. - Thực hiện yêu cầu. - Thực hiện yêu cầu của GV. - Đọc yêu cầu. - Thực hiện yêu cầu. - Nhóm 1: Dũng, Khánh. - Nhóm 2: Minh, Nam, An. - Hai nhóm thi đua với nhau, sau 3 phút GV và các thư kí thu kết quả, nhóm nào có nhiều bạn làm đúng hơn là nhóm thắng cuộc. - Nghe, ghi nhớ. Buổi chiều Toán: LÍT I. Yêu cầu: - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu... - Biết ca 1 lít, chai 1 lít.Biết lít là đơn vị đo dung tích. - Biết đọc,viết tên gọi và kí hiệu của lít. - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đv lít. - GD tính cẩn thận, chính xác; yêu thích học toán. *(Ghi chú: BTCL Bài 1. 2 (cột 1, 2), Bài 4) II. Chuẩn bị : Một số vật dụng : cốc , bình nước , xô ; ca 1 lít, chai 1 lít. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ : -YC đặt tính rồi tính 37 + 63; 18 + 82; 45 + 55 - Nhận xét, ghi điểm B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Giảng bài: *Làm quen với biểu tượng dung tích - Lấy 2 cốc thủy tinh 1 cốc to, 1 cốc nhỏ và rót đầy 2 cốc nước: cho học sinh quan sát, yêu cầu nhận xét về mức nước . * Giới thiệu ca 1 lít(chai 1 lít), đơn vị Lít : - Để đo sức chứa của 1 cái chai, cái ca........ ta dùng đơn vị đo là Lít. Lít viết tắt là: l - Ghi bảng : lít - l yêu cầu đọc . -Đưa ra chiếc ca có chia các vạch rồi rót nước dần vào từng vạch rồi yêu cầu học sinh đọc theo từng vạch đó . 3. Luyện tập : Bài 1: Biết đọc,viết tên gọi và kí hiệu của lít - Gọi hs nêu yêu cầu - Đọc : Ba lít , viết : 3 l (mẫu ) - Yêu cầu các em quan sát các hình để đọc ,viết số lít tương ứng . - Nhận xét, chữa gọi hs đọc lại Bài 2: Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít. - Gọi hs nêu yêu cầu - Viết: 9l + 8l = 17l và y/c hs đọc pt - Y/c nêu cách thực hiện pt cộng, trừ với các số đo có đơn vị là l. - Yêu cầu hs làm bài 17l - 6 l = 15l + 5 l = 18 l - 5 l = - Nhận xét , chữa Bài 4: Giải toán có liên quan đến đv lít - Gọi hs đọc bài toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn biết cả 2 lần bán được bao nhiêu lít nước nước mắm ta làm thế nào? - Yêu cầu hs tự tóm tắt và giải vào vở - Chấm 1 số bài, chữa 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - Xem lại các bài tập - 3 em lên bảng. Lớp bảng con - Nghe - Quan sát và nhận xét: cốc to nhiều hơn cốc nhỏ -H quan sát và lắng nghe - Đọc : lít (nối tiếp đọc) - 1lít , 2 lít ,... 5 lít ,... - Đọc, viết(theo mẫu) - Quan sát mẫu - Nối tiếp đọc + mười lít - 10 l + hai lít - 2 l - Tính ( theo mẫu ) - 9 lít cộng 8 lít bằng 17 lít - Thực hiện pt cộng, trừ với các chỉ số đo, ghi kq rồi ghi tên đơn vị vào sau kq. - 3 hs làm bảng lớp, lớp làm bảng con. - Nhận xét bài bạn . - 1hs đọc -Lần đầu bán 12 lít nước mắm, lần sau bán 15 lít nước mắm . - Cả hai lần bán bao nhiêu lít nước mắm ? - Nêu ý kiến - Lớp làm vào vở ;1hs làm bảng lớp Bài giải: Số lít nước mắm cả hai lần bán là : 12 + 15 = 27 ( l ) Đáp số: 27 l - Lắng nghe Chính tả : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I ( Tiết 3 ) I. Yêu cầu: - Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. - Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học. - Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật ( BT2; BT3) - GD hs có ý thức ôn tập tốt chuẩn bị KT II. Chuẩn bị: - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc - Bảng phụ ghi sẵn saün baøi taäp ñoïc Laøm vieäc thaät laø vui. III. Các hoạt động dạy- học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Khởi động B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng. 2. Ôn tập: *. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. - Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc. - Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc. Chấm điểm trực tiếp từng HS. Chú ý: + Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 điểm. + Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 điểm. + Đạt tốc độ đọc: 1 điểm. + Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm. Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau. *Ôn luyện từ về chỉ hoạt động của người và vật. Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu Bài 3. - Treo bảng phụ có chép sẵn bài: Làm việc thật là vui. - Yêu cầu HS làm bài trong vở bài tập. Từ chỉ sự vật, chỉ người Từ chỉ hoạt động - đồng hồ - gà trống. - tu hú - chim. - cành đào. - bé. - báo phút, báo giờ. - gáy vang ò…ó…o, báo trời sáng - kêu tu hú, tu hú, báo mùa vải chín - bắt sâu, bảo vệ mùa màng. - nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ. - đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét, ghi điểm HS. *Ôn tập về đặt câu kể về một con vật, đồ vật, cây cối. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 3. - Yêu cầu học sinh độc lập làm bài. - Gọi HS lần lượt nói câu của mình. HS nối tiếp nhau trình bày bài làm. 3. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương những em nói tốt, đọc tốt. - Nhắc HS về nhà Chuẩn bị tiết 4. - Hát - Nghe - Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Theo dõi và nhận xét. - Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui. - 2 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp làm bài vào vở bài tập. - Nhận xét bài trên bảng, đối chiếu với bài làm của mình. - Đọc yêu cầu. - Làm bài vào vở bài tập. - VD: HS 1: Con chó nhà em trông nhà rất tốt./ HS 2: Bóng đèn chiếu sáng suốt đêm./ HS 3: Cây mít đang nở hoa./ HS 4: Bông hoa cúc bắt đầu tàn. - Lắng nghe. Toán: LUYỆN TẬP THỰC HÀNH ĐO DUNG TÍCH LÍT; GIẢI TOÁN I. Yêu cầu: - Biết sử dụng chai 1 lít, ca 3 lít và xô 4 lít để đong, đo nước, dầu... - Thực hành đo dung tích lít và giải toán có đơn vị lít. - Rèn tính cẩn thận, tính chính xác trong làm toán II. Chuẩn bị: - Nội dung luyện tập; Chai, xô, can, ca III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn định : B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện tập: Bài 1: Thực hành đo dung tích với lít. - Chuẩn bị các dụng cụ đo lường và nước Nêu: Có một xô đựng 4 lít nước, có ca 3 lít và chai 1 lít. Làm thế nào chỉ 2 lần rót lấy được 2 lít nước. - Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4 Theo dõi, nhận xét Bài 2: Luyện dạng toán giải ( dành cho hs khá giỏi ) - Nêu: Cô có 2 số: 15 và 39. Hãy đặt đề toán có 2 số đó. - Yêu cầu hs tự làm bài. - Nhận xét, kết luận các bài toán đúng. Bài 3: Dành cho các đối tượng hs (giỏi, khá, trung bình) ? Nêu các bước của bài toán giải? - Hãy chọn một trong các đề toán bạn vừa đọc (BT2) tóm tắt và giải vào vở - Đến từng bàn giúp đỡ thêm 1 số em còn lúng túng. Khuyến khích hs có các cách đặt lời giải khác nhau. - Chấm bài, chữa 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - Xem lại các BT Hát - Lắng nghe - Nghe - Thảo luận tìm cách làm. Đại diện các nhóm lên thực hành đo dung tích lít và nêu cách làm Lớp theo dõi, nhận xét - Suy nghĩ đặt đề toán, nêu miệng bài toán của mình. - Trả lời - Lớp làm vào vở, 1em lên bảng giải Tóm tắt: Thùng lớn : 39 lít nước Thùng bé : 15 lít nước Hai thùng : ... lít nước? Bài giải: Hai thùng có số lít nước là: 39 + 15 = 54 ( l ) Đáp số: 51 l - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày 1 / 11 /2013 Ngày giảng: Sáng thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 Toán : LUYỆN TẬP I. Yêu cầu: - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít. - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lítđể đong, đo nước, dầu... - Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít. - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. *(Ghi chú: BTCL Bài 1, 2, 3) II. Chuẩn bị : - Hình vẽ BT2; Chuẩn bị 2 cốc ( loại 0,5l ) và 4 cốc ( loại 0,25 lít ) III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A .Bài cũ : - Tính : 3 l + 7 l + 4 l ; 7 l + 12 l + 2 - Nhận xét, ghi điểm B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện tập : Bài 1: - Gọi hs đọc yêu cầu -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . - Gọi 3 em lên bảng làm bài . -Yêu cầu nêu cách tính 16l + 5l = 15l - 5 l = 35 l - 12 l = 3 l + 2l -1l = - Nhận xét, chữa Bài 2: - Treo tranh phần a lên bảng . - Có mấy cốc nước ? Đọc số đo ghi trên cốc ? - Bài yêu cầu ta làm gì ? -Làm thế nào để biết số nước trong cả 3 cốc ? - Kết quả là bao nhiêu ? - Tiến hành tương tự với câu b và câu c còn lại - Yêu cầu nhìn tranh nêu đề toán . -Yêu cầu 2 em lên bảng tính -Yc lớp viết kết quả vào vở . Bài 3: - Gọi hs đọc bài toán -Yêu cầu xác định dạng toán rồi tự làm bài vào vở . - Yêu cầu tóm tắt bài toán - Gọi một em lên bảng làm bài . -Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh 3. Củng cố - Dặn dò: *Trò chơi : Thi đong dầu . Nội dung : Có 7 l dầu trong thùng và 2 chiếc can không , một chiếc chứa được 5 lít chiếc còn lại chứa được 1 lít hãy tìm cách lấy được 4 l dầu sau 2 lần đong. - Tổ chức chơi theo tổ * Quan sát nhận xét và bình chọn nhóm về trước trong cuộc chơi . - Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập - 2em lên bảng làm bài. - Nghe - 1 em đọc - Lớp làm vào vở . -3 em lên bảng làm bài . - Nêu - Quan sát tranh và nhận xét . -Có 3 cốc đựng lần lượt 1l , 2l , 3l . - Tính số nước trong 3 cốc . - Thực hiện phép tính 1l + 2l + 3 l - 1l + 2l + 3l = 6 l -Đọc đề : Can thứ nhất đựng 3l nước , can thứ 2 đựng 5l.Cả 2 can đựng bao nhiêu lít? - Can thứ nhất đựng 10l nước , can thứ 2 đựng 20l .Cả 2 can đựng bao nhiêu lít? - 1 em đọc đề bài . -Bài toán thuộc dạng BT về ít hơn . Tóm tắt : 16 l Thùng 1 : Thùng 2 : 2l ? l Bài giải: Số lít dầu thừng thứ hai đựng là : 16 - 2 = 14 ( l) Đáp số: 14 l dầu - Lắng nghe - Lớp chia thành các đội và chơi - Đội nào tìm ra kết quả trước là đội thắng cuộc . - Lần 1 : Đổ nước từ thùng vào đầy can 5 lít. - Lần 2 : Đổ nước trong can 5 lít sang đầy can 1 lít .Trong can 5 lít còn lại 4 lít. - Nghe Kể chuyện: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ (tiết 4) I. Yêu cầu :- Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút) -Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu hỏi về sự vật( BT2, 3) .Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học. -Ý thức tập trung cao trong giờ học. II. Chuẩn bị : - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . - Bảng phụ ghi sẵn bài tập đọc “ Làm việc thật là vui “ III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A.Ổn định. B.Bài mới Giới thiệu bài Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn cách đặt câu nói về hoạt động của con vật , cây cối , sự vật. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . - Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc . -Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc . 2. Ôn từ chỉ hoạt động của người và vật. - Gọi một em khá đọc bài tập 3. - Treo bảng phụ ghi sẵn bài :Làm việc thật là vui. -Yêu cầu lớp làm vào vở . - Mời 2 em lên bảng làm . - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . - Yêu cầu làm bài vào vở . c. Ôn đặt câu kể về một con vật ,đồ vật, cây cối. Bài 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề . - Yêu cầu độc lập làm bài . -Gọi từng em lần lượt nói câu của mình . -Yêu cầu một số em nối tiếp đọc đáp án . - Nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt . 3. Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá . -Vài em nhắc lại tựa bài -Lần lượt từng em lên bốc thăm bài - Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút . - Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Tìm các từ chỉ hoạt động của mọi vật trong bài tập đọc :Làm việc thật là vui.Hai em đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài tập đọc . - Thực hiện theo yêu cầu . Từ chỉ vật chỉ người Từ chỉ hoạt động - đồng hồ - gà trống - tu hú - chim - cành đào - bé Báo phút , báo giờ . Gáy vang ò ...ó ...o... Kêu tu hú báo mùa vải chín Bắt sâu bảo vệ mùa màng Nở hoa cho sắc xuân thêm... Đi học, quét nhà, nhặt rau ,... - Chép bài làm vào vở . - Một em đọc yêu cầu . - Lớp tự suy nghĩ làm bài cá nhân . - Lần lượt từng em đọc , em khác nhận xét bổ sung HS1 : Con chó nhà em trông nhà rất tốt . HS2: Bóng đèn chiếu sáng suốt đêm . HS3 : Bông hoa hồng sắp nở . - Nhận xét bình chọn bạn có câu hay . - Hai em nhắc lại nội dung bài . -Lắng nghe Tập viết ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I (Tiết 5) I. Yêu cầu: - Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. - Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học. - Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2) - GD các em có ý thức học tốt môn Tiếng việt. II. Chuẩn bị:- Phiếu ghi tên bài tập đọc. - Tranh minh hoạ trong SGK. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Khởi động B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng. 2. Ôn tập: * Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. - Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc. - Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc. - Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc. - Cho điểm trực tiếp từng HS. Chú ý: + Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 điểm. + Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 điểm. + Đạt tốc độ đọc: 1 điểm. + Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm. Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau. * Kể chuyện theo tranh. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu. - Treo 4 bức tranh có ghi gợi ý. ? Để làm tốt bài này các em cần chú ý điều gì? - Yêu cầu HS tự làm. - Gọi một số HS đọc bài làm của mình. - Gọi HS nhận xét bạn. GV chỉnh sửa cho các em. - Chấm điểm các em viết tốt. 3. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà Chuẩn bị bài sau. - Hát - Nghe - Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị. - Đọc và trả lời câu hỏi. - Theo dõi và nhận xét. - Dựa theo tranh trả lời câu hỏi. - HS quan sát. - Quan sát kĩ từng bức tranh, đọc câu hỏi và trả lời. Các câu trả lời phải tạo thành một câu chuyện. - HS tự làm vào Vở bài tập. - Đọc bài làm của mình. - VD: Hằng ngày, mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hôm nay, chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rót nước mời mẹ uống. Tuấn tự đi bộ một mình đến trường. - Lắng nghe Luyện tiếng việt : ÔN CÁC BÀI TẬP ĐỌC HTL TỪ TUẦN 1-8 I Yêu cầu : - Ôn luyện các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 - Luyện đọc lưu loát, diễn cảm kết hợp trả lời câu hỏi trong nội dung bài - GD hs có ý thức tốt trong học tập II. Chuẩn bị: Nội dung luyện tập - Phiếu ghi tên các bài tập đọc III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Ổn định tổ chức: B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : 2. Ôn luyện: - Yêu cầu hs giở mục lục sách đọc tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 - Gọi hs lần lượt lên bốc thăm bài về chuẩn bị đọc ( 3 – 4 hs lần ) Tuỳ theo từng đối tượng hs để đưa câu hỏi dể hay khó, ít hay nhiều. Lưu ý luyện đọc nhiều cho những em đọc chậm, đọc yếu: ( Giáp , Luyến , Trọng , , Kiên . Thành ) - Nhận xét, ghi điểm * Tổ chức cho các em thi đọc theo từng nhóm đối tượng ( giỏi, khá, trung bình ) - Nhận xét, tuyên dương những em đọc yếu đọc có tiến bộ - Yêu cầu các nhóm tự chọn 1 bài tập đọc phân vai luyện đọc lại bài. - Theo dõi, nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học ( tuyên dương những em đọc tốt, nhất là những em đọc yếu đọc có tiến bộ ) - Luyện đọc lại các bài tập đọc - Hát - Lắng nghe - Tra mục lục sách nối tiếp nêu tên các bài tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tự thuật. Phần thưởng. Làm việc thật là vui. Bạn của Nai Nhỏ. Gọi bạn. Bím tóc đuôi sam. Trên chiếc bè....Bàn tay dịu dàng. - Bốc thăm, đọc bài trả lời câu hỏi Lớp theo dõi, nhận xét - Thi đọc theo nhóm - Lớp theo dõi, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, đọc có tiến bộ - Các nhóm chọn bài phân vai luyện đọc lại. Lần lượt các nhóm luyện đọc lại bài - Thi đọc phân vai theo 3 đối tượng Lớp theo dõi, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, đọc có tiến bộ - Nghe, ghi nhớ Ngày soạn: Ngày 3 / 11 /2013 Ngày giảng: Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I. Yêu cầu: - Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, - Biết số hạng, tổng. - Biết giải toán với một phép cộng - Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng có nhớ ( qua 10 trong phạm vi 100 ) thành thạo, chính xác. - GD hs có ý thức tự giác, chăm chỉ học tập. *(Ghi chú: BTCL Bài 1 dòng 1,2; Bài 2; Bài 3 (cột1,2,3); Bài 4.. II. Chuẩn bị: - Hình vẽ BT2; Bảng phụ kẻ sẵn BT3. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: Tính: 19 l + 9 l = 28 l - 7 l + 10 l = - Nhận xét, ghi điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện tập: Bài 1: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng có nhớ 5 + 6 = 16 + 5 = 40 + 5= 4 + 16 = 8 + 7 = 27 + 8 = 30 + 6= 3 + 47 = - Gọi hs lên bảng làm - Nhận xét, chữa. Bài 2: củng cố phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l. - Treo tranh phần a lên bảng . ? Có mấy bao gạo ? Đọc khối lượng ghi trên từng bao? ? Bài toán yêu cầu ta làm gì ? ? Ta phải làm thế nào để biết số kg trong cả 2 bao? ? Kết quả là bao nhiêu ? - Tiến hành tương tự với câu b - Yêu cầu nhìn tranh nêu đề toán tương ứng rồi nêu phép tính. -Yêu cầu 1 em lên bảng tính; lớp viết kết quả vào vở . Bài 3: Củng cố tên gọi và mối quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng. Treo bảng phụ - Dựa vào phép cộng để điền số thích hợp - Yêu cầu nêu phép tính có số hạng là 63 và 29. - Gọi hs nêu miệng kết quả 2 phép tính còn lại Bài 4: Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn ? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? ? Bài toán cho biết những gì? ? Bài toán hỏi gì? - Yêu cầu hs đọc đề toán hoàn chỉnh rồi giải - Yêu cầu hs làm vở. Chấm, chữa bài 3. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Xem lại các bài toán đã học - Chuẩn bị kiểm tra - 2 em lên bảng làm. Lớp bảng con. - Đọc yêu cầu (Tính) - 3 em làm. Lớp bảng con (nêu lại cách tính) - Quan sát tranh và nhận xét . -Có 2 bao đựng lần lượt 25kg, 20kg. Tính số kg gạo trong 2 bao . - Thực hiện phép tính 25kg + 20kg - 25kg + 20 kg = 45kg - Thùng thứ nhất đựng 15 nước , thùng thứ 2 đựng 30l .Hỏi cả 2 thùng đựng bao nhiêu lít nước? 15l +30l = 45 l - Đọc yêu cầu - 63 cộng 29 bằng 92 - 45 cộng 48 bằng 93 63 cộng 29 bằng 92 - Giải bài toán theo tóm tắt. - Lần đầu bán 45 kg gạo. Lần sau bán 35kg. - Cả 2 lần bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải: Số gạo cả 2 lần bán là: 45 + 38 = 83 (kg) Đáp số: 83 kg - Nghe. Ghi nhớ Tập đọc ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HK I (Tiết 6) I. Yêu cầu: - Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.(phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút).Hiểu ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài. - Trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc.Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học. - Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống cụ thể (BT2); đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẫu chuyệ

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 9 lop 2 sang va chieu theo CKT KNS .doc
Giáo án liên quan