Giáo án lớp 3

I. Mục tiêu:

- Biết đọc bài văn, biết đọc phân biệt giọng các nhân vật.

- Hiểu các ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 KNS: Tự nhận thức (nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc). Kn tư duy sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh minh hoạ bài học .

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/04/2015 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21 Sáng thứ 2 ngày 16 tháng 01 năm 2012 TiÕt 1 Tập đọc trÝ dòng song toµn Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quúnh vµ Trung L­u I. Môc tiªu: - BiÕt ®äc bµi v¨n, biÕt ®äc ph©n biÖt giäng c¸c nh©n vËt. - HiÓu c¸c ý nghÜa : Ca ngîi Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vÖ ®­îc quyÒn lîi vµ danh dù cña ®Êt n­íc.(Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK) KNS: Tù nhËn thøc (nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n cña m×nh, t¨ng thªm ý thøc tù hµo, tù träng, tù t«n d©n téc). Kn t­ duy s¸ng t¹o. II. §å dïng d¹y häc: -Tranh ¶nh minh ho¹ bµi häc . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra: - KiÓm tra 2HS. ? KÓ l¹i nh÷ng ®ãng gãp to lín vµ liªn tôc cña «ng ThiÖn qua c¸c thêi k× (tr­íc CM, CM thµnh c«ng, trong kh¸ng chiÕn , hßa b×nh lËp l¹i ). ? ViÖc lµm cña «ng ThiÖn thÓ hiÖn nh÷ng phÈm chÊt g× ? -Gv nhËn xÐt + ghi ®iÓm. 2. Bµi míi: 2.1. Giíi thiÖu bµi: H«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ tµi n¨ng, khÝ ph¸ch, c«ng lao vµ c¸i chÕt lÉm liÖt cña th¸m hoa Giang V¨n Minh. 2.2. H­íng dÉn HS ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a/ LuyÖn ®äc : - GV H­íng dÉn HS ®äc. - Chia ®o¹n: 4 ®o¹n + §1: Tõ ®Çu …®Õn cho ra lÏ (luyÖn ®äc tõ :lÏ ,th¸m hoa …) + §2: Tõ Th¸m hoa …®Õn ®Òn m¹ng LiÔu Th¨ng (luyÖn ®äc: tho¸t …) + §3: Tõ LÇn kh¸c …¸m h¹i «ng. + §4: Cßn l¹i. - Gv ®äc mÉu toµn bµi. b/ T×m hiÓu bµi: GV H­íng dÉn HS ®äc, gîi ý: * §o¹n 1 : ? Giang V¨n Minh lµm thÕ nµo ®Ó ®­îc vµo gÆp vua nhµ Minh ? TN: Khãc th¶m thiÕt . ? Nªu ý 1. * §o¹n 2 : ? Sø thÇn Giang V¨n Minh lµm c¸ch nµo ®Ó vua nhµ Minh b·i bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng? TN: giç, tuyªn bè. ? Nªu ý 2. * §o¹n 3: ? Nh¾c l¹i ND cuéc ®èi ®¸p gi÷a «ng Giang V¨n Minh víi ®¹i thÇn nhµ Minh. TN:(®iÓn tÝch )M· ViÖn, B¹ch §»ng. ? Nªu ý 3. * §o¹n 4: ? V× sao cã thÓ nãi «ng Giang V¨n Minh lµ ng­êi trÝ dòng song toµn ? TN : anh hïng thiªn cæ, ®iÕu v¨n . ? Nªu ý 4. ? Néi dung. c/ §äc to, rá rµng: - Hd Hs ®äc l­u lo¸t bµi v¨n - giäng ®äc lóc r¾n rái, hµo høng, lóc trÇm l¾ng, tiÕc th­¬ng. BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt: Giang V¨n Minh, vua Minh, ®¹i thÇn nhµ Minh, vua Lª ThÇn T«ng. Chó ý nhÊn m¹nh: khãc lãc, th¶m thiÕt, h¹ chØ, võa khãc võa than, giç cô tæ n¨m ®êi, bÊt hiÕu, ph¸n, k ai, tõ n¨m ®êi, k ph¶i lÏ, bÌn t©u, mÊy tr¨m n¨m, cóng giç ? - HsHs thi ®äc to, rá rµng. - 2HS ®äc bµi Nhµ tµi trî ®¾c biÖt cña C¸ch m¹ng, tr¶ lêi: - HS dùa vµo s¸ch tr¶ lêi theo ý. - ¤ng lµ mét c«ng d©n yªu n­íc …. -HS l¾ng nghe. -1HS ®äc toµn bµi. - HS ®äc thµnh tiÕng nèi tiÕp. - §äc chó gi¶i + Gi¶i nghÜa tõ . -HS l¾ng nghe. -1HS ®äc ®o¹n + c©u hái, tr¶ lêi. - Khãc lãc th¶m thiÕt. -Hs nªu. ->ý1: Sù kh«n khÐo cña Giang V¨n Minh. -1HS ®äc l­ít + c©u hái. -Vê khãc than v× k cã mÆt ®Ó giç cô tæ 5 ®êi. Vua Minh ph¸n: k ai ph¶i giç ng­êi ®· chÕt tõ 5 ®êi. Giang V¨n Minh t©u lu«n:VËy t­íng LiÔu Th¨ng tö trËn ®· mÊy tr¨m n¨m, sao h»ng n¨m nhµ vua vÉn b¾t n­íc t«i cö ng­êi mang lÔ vËt sang cóng …vua Minh ph¶i tuyªn bè bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng. ->ý2: ViÖc bá lÖ cóng giç LiÔu Th¨ng . -1HS ®äc ®o¹n + tr¶ lêi c©u hái -HS nh¾c l¹i dùa SGK. ->ý3: Cuéc ®èi ®¸p gi÷a «ng Giang V¨n Minh víi ®¹i thÇn nhµ Minh. -HS th¶o luËn cÆp vµ tr¶ lêi theo ý m×nh. … V× «ng lµ ng­êi võa m­u trÝ, võa bÊt khuÊt, biÕt dïng m­u ®Ó vua nhµ Minh bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng cho n­íc ViÖt; ®Ó gi÷ thÓ diÖn vµ danh dù ®Êt n­íc, «ng dòng c¶m, kh«ng sî chÕt, d¸m ®èi l¹i mét vÕ ®èi trµn ®Çy lßng tù hµo d©n téc. ->ý4: Sù th­¬ng tiÕc «ng Giang V¨n Minh. => Néi dung: Ca ngîi sø thÇn Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn , b¶o vÖ ®­îc quyÒn lîi vµ danh dù cña ®Êt n­íc khi ®i sø n­íc ngoµi . -HS ®äc cho nhau nghe theo cÆp. -HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, cÆp, nhãm. -HS thi ®äc to, rá rµng tr­íc líp. 3. Cñng cè , dÆn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. - Yc HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc vµ kÓ thËt nhiÒu vÒ «ng Giang V¨n Minh ®êi Lª ChbÞ tiÕt sau: TiÕng rao ®ªm. TiÕt 2 To¸n luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch I. Môc tiªu: - TÝnh ®­îc diÖn tÝch mét sè h×nh ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h×nh ®· häc. - Häc sinh lµm bµi tËp 1. HS kh¸ giái lµm thªm c¸c bµi cßn l¹i. II. §å dïng d¹y häc: -B¶ng phô. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: - ViÕt c«ng thøc tÝnh S h×nh tam gi¸c, h×nh thang, h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. - NhËn xÐt chung. 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch. b. Ho¹t ®éng: * Giíi thiÖu c¸ch tÝnh. - Treo b¶ng phô vÏ s½n h×nh minh ho¹ trong vÝ dô ë SGK. ? Muèn tÝnh S m¶nh ®Êt nµy ta lµm thÕ nµo ? - Yc Hs th¶o luËn nhãm ®«i t×m ra c¸ch gi¶i bµi to¸n. - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. - H­íng dÉn Hs nhËn xÐt. - GV kÕt luËn chung. * Thùc hµnh: FBµi 1: - Gäi 1 Hs ®äc ®Ò bµi, kÕt hîp qs¸t h×nh vÏ. - Gv gîi ý cho Hs: Chia h×nh ra lµm hai h×nh ch÷ nhËt vµ tÝnh S tõng h×nh vµ céng l¹i. - Yªu cÇu HS lµm vµo vë, 1 HS lµm b¶ng phô - NhËn xÐt, ch÷a bµi. FBµi 2 : - Gäi 1 Hs ®äc yªu cÇu bµi. - Gv gîi ý cho Hs lµm bµi. - Yc Hs lµm vµo vë, 1 Hs lµm b¶ng phô. - NhËn xÐt ch÷a bµi. 3. Cñng cè: - Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc 4. NhËn xÐt dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi sau: LuyÖn tËp vÒ tÝnh S (T2) - is lªn b¶ng viÕt c«ng thøc. - Hs nghe. - Hs quan s¸t. -Ta ph¶i chia h×nh ®ã thµnh c¸c phÇn nhá lµ c¸c h×nh ®· cã c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch. - Tõng cÆp th¶o luËn. - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. - Hs nhËn xÐt. - Hs ®äc. - Hs l¾ng nghe. - HS lµm bµi. (3,5 + 4,2 + 3,5) x 3,5 = 39,2 m2 4,2 x 6,5 = 27,3 m2 S cña m¶nh ®Êt: 39,2 + 27,3 = 66,5 m2 - Hs nhËn xÐt, ch÷a bµi. - HS ®äc. - HS lµm bµi. §S: a) Chia m¶nh ®Êt nh­ h×nh vÏ sau. 50m 40,5m 50m 40,5m 30m 100,5m b)DiÖn tÝch khu ®Êt: 7230m2 - HS nªu. - HS nghe. TiÕt 3 TiÕng ViÖt («n) «n luyÖn I. Mục tiêu: Giúp Hs: - Củng cố cách nối câu ghép bằng quan hệ từ. - X ác định đc các vế câu trong câu ghép,các quan hệ từ, cặp qhệ từ đc sử dụng để nối các vế câu. II. Đồ dùng: Bảng phụ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ôn tập: Bài 1: Xác định các vế câu, cặp quan hệ từ nối trong câu ghép sau: - Yc Hs làm vào vở. - 1 Hs lên bảng ?Em có nhận xét gì các vế câu trên. - Gv chữa bài. Bài 2: Tìm quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong từng câu dưới đây: - Hs đọc đề ? Đề bài yêu cầu gì? - 1Hs lên bảng làm. ? Giải thích vì sao em điền từ còn mà không điền từ khác ở câu a. Bài 3.Tìm cặp quan hệ từ thích hợp với chỗ trống trong câu sau. - Hs đọc đề - Tự làm vào vở . - Gv chấm chữa. 2. Củng cố dặn dò. Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống. - Hs làm -chữa bài - Vế thứ nhất khuyết chủ ngữ. a. Trong truyện cổ tích cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành... người anh thì tham lam,lười biếng. b.Tôi khuyên nó...nhưng nó không nghe. c. Mưa rất to...gió rất lớn. d. Cậuđọc ....tôi đọc? - Hs làm – trả lời a/ .. .tôi đạt danh hiệu “học sinh xuất sắc”. .... bố mẹ tôi thưởng cho tôi được đi tắm biển Sầm Sơn. b/ ...trời mưa....lớp ta sẽ hoãn đi cắm trại. c/ ...gia đình gặp nhiều khó khăn... bạn Hạnh vẫn phấn đấu học giỏi. d/ ....trẻ con thích bộ phim Tây du kí ... mà người lớn cũng rất thích. - Hs đọc bài –làm vào vở. - Chấm, chữa bài. TiÕt 4 To¸n («n) «n luyÖn I. Mục tiêu: Giúp Hs: - Củng cố về tính chu vi và S các hình đã học. - Học sinh áp dụng vào giải toán. II. Lên lớp: 1.Ôn lý thuyết: ? Muốn tính S hình thang ta làm ntn? ? Muốn tính S hình tam giác ta làm ntn ? Muốn tính chu vi, S hình tròn ta làm ntn? 2.Thực hành: Bài 1: Tính S khu đất ABCD (như hình vẽ) biết BD = 250m, AH =75 m, CK= 85 m. ? Chiều cao của hình là ABD bao nhiêu? ? Chiều cao của hình BCD là bao nhiêu? - Yc Hs giải - chữa bài. Bài 2: Cho hình thang vuông ABCD. Điểm M là trung điểm của cạnh AD. Biết AB = 15 cm; DC = 25 cm; AD = 18 cm. Tính S BMC. - Yc Hs thảo luận nhóm 2 tìm cách giải. - 1 Hs lên bảng giải - lớp làm vở - chữa bài. Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Người ta đào ở giữa mảnh đất một cái ao hình tròn có bán kính 2m . Tính diện tích còn lại của mảnh đất. - HS làm - GVchấm 3.Củng cố dặn dò. - Hs trả lời. A B E D H C - Cạnh DB là cạnh đáy của 2hình DAB và DBC. Vậy S ABC là: 250 x 75 : 2 = 9375 (m2) S DBC là: 250 x 85 : 2 = 10625 (m2) S của khu đất ABCD là: 9375+10625 =20 000 (m2) Đáp số: 20000 m2 Giải: HS tự vẽ hình rồi giải Diện tích hình thang ABCD là: ( 25 + 15) x18 : 2 =360 (cm2) Ta có AM = MD = 18:2 =9 (cm) Diện tích hình thang MAB là: 15 X 9 : 2 = 67,5 (cm2) Diện tích hình thang MDC là: 25 x9 : 2 =112,5 (cm2) Diện tích hình thang MBC là: 360 – ( 67,5 + 112,5) =180 (cm2) Đáp số:180 cm2 Giải: Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 35 x =21 9 m) Diện tích hình chữ nhật là 35 x21 =735 ( m2) Chu vi mảnh vườn là ( 35 + 21) x2 = 112( m) ĐS. 735 m2. 112 m - HS tự làm vào vở -chấm chữa bài. Chiều thứ 2 ngày 16 tháng 01 năm 2012 TiÕt 1 ChÝnh t¶ (Nghe–viÕt) trÝ dòng song toµn Ph©n biÖt ©m ®Çu r/d/gi ; dÊu hái/ dÊu ng· I. Môc tiªu: - ViÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc mét bµi v¨n xu«i. - Lµm ®­îc BT(2) a / b, hoÆc BT (3) a /b . II. §å dïng d¹y häc: 3tê giÊy khæ to viÕt s½n néi dung bµi tËp 2 a ; 2 b. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A / KiÓm tra bµi cò : - 2HS lªn b¶ng viÕt: gi÷a dßng, giÊu, tøc giËn, kh¶n ®Æc. B / Bµi míi : 1 /Giíi thiÖu bµi: Trong tiÕt häc h«m nay, chóng ta sÏ viÕt chÝnh t¶ bµi “TrÝ dòng song toµn” vµ ph©n biÖt c¸c tiÕng cã ©m ®Çu r / d / gi; cã thanh hái hoÆc thanh ng·. 2 / H­íng dÉn HS nghe -viÕt : - Gv ®äc bµi chÝnh t¶ “ TrÝ dòng song toµn” ?Bµi chÝnh t¶ cho em biÕt ®iÒu g× ? - Gv ®äc bµi chÝnh t¶ 1 lÇn tr­íc khi viÕt . - H­íng dÉn HS viÕt ®óng nh÷ng tõ mµ HS dÔ viÕt sai: linh cöu, thiªn cæ, Giang V¨n Minh, Lª ThÇn T«ng. - Gv ®äc bµi cho Hs viÕt. - Gv ®äc toµn bµi cho Hs so¸t lçi. - ChÊm ch÷a bµi : + Gv chän chÊm mét sè bµi cña Hs. + Cho Hs ®æi vë chÐo nhau ®Ó chÊm. - Gv rót nxÐt vµ nªu h­íng kh¾c phôc lçi cht¶. 3 / H­íng dÉn Hs lµm bµi tËp: FBµi tËp 2a: - 1 Hs nªu yc cña bµi tËp 2a. - Cho Hs trao ®æi theo nhãm ®«i. - 4 Hs tr×nh bµy kÕt qua trªn giÊy khæ to. - Gv nxÐt, söa ch÷a, tuyªn d­¬ng Hs viÕt tèt. FBµi tËp 3a: - 1 Hs nªu yc cña bµi tËp 3b. - Cho Hs lµm vµo vë. - Gv cho Hs tr×nh bµy kÕt qu¶ lªn b¶ng phô. - Gv chÊm bµi, ch÷a, nhËn xÐt. - Cho 1 Hs ®äc toµn bµi. 4 / Cñng cè dÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc -VÒ nhµ kÓ l¹i mÉu chuyÖn vui: Sî mÌo kh«ng biÕt cho ng­êi th©n nghe. - Xem l¹i c¸c lçi viÕt sai vµ viÕt l¹i cho ®óng. - ChuÈn bÞ bµi sau : Nghe - viÕt : Hµ Néi . - 2HS lªn b¶ng viÕt : gi÷a dßng, giÊu, tøc giËn, kh¶n ®Æc ( c¶ líp viÕt nh¸p ). -HS l¾ng nghe. -Hs theo dâi SGK vµ l¾ng nghe. - Giang V¨n Minh kh¼ng kh¸i khiÕn vua nhµ Minh tøc giËn, sai ng­êi ¸m h¹i «ng.Vua Lª ThÇn T«ng khãc th­¬ng tr­íc linh cöu vµ ca ngîi «ng lµ anh hïng thiªn cæ. -Hs l¾ng nghe. -Hs viÕt tõ khã trªn giÊy nh¸p. - Hs viÕt bµi chÝnh t¶. - Hs so¸t lçi. - 2 Hs ngåi gÇn nhau ®æi vë chÐo nhau ®Ó chÊm. - Hs l¾ng nghe. -1 Hs nªu yc, c¶ líp theo dâi SGK - Hs th¶o luËn theo nhãm. - 4 Hs lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn tê giÊy. - Hs l¾ng nghe. -1 Hs nªu yªu cÇu cña bµi tËp. -Hs lµm bµi tËp vµo vë. -§¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy kÕt qu¶. -1 Hs ®äc toµn bµi. - Hs l¾ng nghe. TiÕt 2 TiÕng ViÖt(«n) «n luyÖn I. Môc tiªu: - Cñng cè cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ. - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II. ChuÈn bÞ: Néi dung «n tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 2. D¹y bµi míi: - H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : Cho c¸c vÝ dô sau : a/ Bëi ch­ng b¸c mÑ nãi ngang §Ó cho dòa ngäc, m©m vµng xa nhau. b/ V× trêi m­a to, ®­êng tr¬n nh­ ®æ mì. * Em h·y cho biÕt : - C¸c vÕ c©u chØ nguyªn nh©n trong hai vÝ dô trªn. - C¸c vÕ c©u chØ kÕt qu¶. - Quan hÖ tõ, cÆp quan hÖ tõ trong vÝ dô. Bµi lµm a/ C¸c vÕ c©u chØ nguyªn nh©n: Bëi ch­ng b¸c mÑ nãi ngang ; V× trêi m­a to b/ C¸c vÕ c©u chØ kÕt qu¶. §Ó cho dòa ngäc m©m vµng xa nhau ; ®­êng tr¬n nh­ ®æ mì c/ Quan hÖ tõ, cÆp quan hÖ tõ bëi, ®Ó, v× Bµi tËp 2 : BTTV 5 (19)Bµi lµm Cã thÓ t¹o c©u ghÐp míi tõ c©u ghÐp : (V× trêi m­a to, ®­êng tr¬ nh­ ®æ mì.) nh­ sau : §­êng tr¬n nh­ ®æ mì v× trêi m­a to. Bµi tËp 3 : BTTV 5 (19) Bµi lµm a/ Nhê ch¨m chØ häc tËp nªn em ®¹t häc sinh giái. b/ T¹i l­êi häc nªn kÕt qu¶ häc tËp cña b¹n Nam r¸t kÐm. 3. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ hoµn thµnh phÇn bµi tËp ch­a hoµn chØnh. TiÕt 3 To¸n («n) «n luyÖn I. Mục tiêu.giúp HS Củng cố kĩ năng tính chu vi và diện tích hình tròn. HS tính thành thạo trong giải toán. II .Lên lớp. Ôn tập Bài 1.Một hình tròn có bán kính là 2,5 dm.Tính chu vi và diện tích hình tròn. - Yc Hs giải vào vở - Hs lên bảng làm. - Nhận xét – Chữa bài. Bài 2. Cạnh của một hình vuông và bán kính của một hình tròn có cùng độ dài bằng nhau là 1,2 cm. Hỏi diện tích hình nào lớn hơn? ? Đề bài cho biết gì ? ? Đề bài hỏi gì ? Muốn biết S hình nào lớn hơn ta làm ntn? Bài 3: Bên trong hình vuông có cạnh 15 cm, người ta vẽ một hình tròn có đường kính 1,4 dm .Tính S phần hình vuông nằm bên ngoài hình tròn. Tương tự bài 2- HS làm Bài 4. Một đám đấthình thang có chiều cao 18,5 m , đát bé 16,3 m đáy lớn 20,5 m .Giữa đám đất ấy người ta đào một cái giếng hình tròn có bán kính 1,5 m.Tính S phần đất còn lại. - Hs làm - Gv chấm. Bài 5: Tính diện tích hình tròn có chu vi là 376,8 cm . YC HS làm vào vở GV chấm Củng cố dặn dò: Về ôn lại bài . Gi¶i: Chu vi hình tròn là: 2,5 x2 x 3,14 =15,7 (dm) S hình tròn là: 2,5 x2,5 x3,14 =19,625 (dm2) Gi¶i: S hình vuông là: 1,2 x1,2 = 1,44 (cm2) S hình tròn là: 1,2 x1,2 x3,14 =4,5216 (cm2) Vì 4,5216 cm2 1,44 cm2 S hình tròn lớn hơn S hình vuông. Gi¶i: Đổi 1,4 dm = 14 cm S hình vuông là: 15 x15 = 225 (cm2) R hình tròn là: 14 : 2 =7 (cm) S hình tròn là: 7 x7 x3,14 = 153,86 (cm2) S hình vuông nằm bên ngoài hình tròn là: 225 – 153,86 =71,14 (cm2) Gi¶i: S hình thang là:(16,3 + 20,5) x18,5: 2 = 340,4 (m2) S cái giếng là: 1,5 x1,5 x 3,14 = 7,065 (m2) S phần đất còn lại là: 340,4 -7,065 =333,335 (m2) Gi¶i: Bán kính hình tròn là: 367,8 : ( 2 x3,14 ) =60 (cm) Diện tích hình trò là: 60 x60 x 3,14 =11304 (cm2) ĐS .11304 cm2 S¸ng thứ 3 ngày 17 tháng 01 năm 2012 TiÕt 1 LuyÖn tõ & c©u Më réng vèn tõ: C¤NG D¢N I. Môc tiªu: - Lµm ®­îc BT1, 2. - ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n vÒ nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña mçi c«ng d©n theo yªu cÇu cña BT3. II. §å dïng d¹y häc: -Bót d¹ + 4 tê giÊy khæ to viÕt theo cét däc c¸c tõ trong BT 1 + b¨ng dÝnh. -B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiÓm tra: “Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp = q hÖ tõ”. ?Nªu c¸c qh tõ ®· häc ®­îc sö dông trong c©u ghÐp? B. Bµi míi : 1. Giíi thiÖu bµi: H«m nay chóng ta cïng më réng, hÖ thèng ho¸ vèn tõ g¾n víi chñ ®iÓm C«ng d©n : c¸c tõ nãi vÒ nghÜa vô, quyÒn lîi, ý thøc c«ng d©n … 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp : FBµi 1: Hd Hs Lµm BT 1. - Ph¸t phiÕu tªn giÊy khæ to cho Hs viÕt lªn. - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng : nghÜa vô c«ng d©n quyÒn c«ng d©n ý thøc c«ng d©n bæn phËn c«ng d©n tr¸ch nhiÖm c«ng d©n c«ng d©n g­¬ng mÉu c«ng d©n danh dù danh dù c«ng d©n FBµi 2 : Hd Hs lµm BT2 . -Theo dâi vµ gióp Hs thi. -GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. FBµi 3 : Hd Hs lµm BT3. C©u v¨n ë bµi tËp 3 lµ c©u B¸c Hå nãi víi c¸c chó bé ®éi nh©n dÞp B¸c ®Õn th¨m ®Òn Hïng. Dùa vµo c©u nãi cña B¸c, mçi em viÕt mét ®o¹n kho¶ng 5 c©u vÒ nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña mçi c«ng d©n. - Gv nhËn xÐt + ghi ®iÓm cho Hs. - Chän ®o¹n hay nhÊt. C. Cñng cè, dÆn dß: - Hd Hs nªu néi dung bµi + ghi b¶ng. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ nhµ tiÕp tôc më réng vèn tõ vµ tËp sö dông ®óng. - ChuÈn bÞ: Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng qh tõ. -Hs lµm miÖng BT 1, 2 ,3 cña tiÕt tr­íc. -Líp nhËn xÐt. -Hs l¾ng nghe. -Hs §äc l­ít + ®äc c©u hái. -Hs lµm bµi theo cÆp. -D¸n phiÕu ®· lµm lªn b¶ng + nªu kÕt qu¶. -NhËn xÐt, chèt ý. - §äc yc BT2 - Líp ®äc thÇm - Lµm theo nhãm. - Nhãm lªn b¶ng thi lµm ®óng, nhanh bµi - Líp nhËn xÐt bæ sung. - §äc yc BT3 - Líp ®äc thÇm. -Lµm theo nhãm, viÕt vµo vë bµi tËp. -Nèi tiÕp nhau ®äc tr­íc líp. -Líp nhËn xÐt. -Hs nªu. -Hs l¾ng nghe. TiÕt 2 To¸n luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch (tiÕp theo) I. Môc tiªu: - TÝnh ®­îc S mét sè h×nh tõ cÊu t¹o c¸c h×nh ®· häc. - Hs lµm bµi tËp 1. Hs kh¸ giái lµm thªm c¸c bµi tËp cßn l¹i. II. §å dïng d¹y häc: - Gv: B¶ng phô ghi sè liÖu nh­ SGK (Tr.104 - 105). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò : ? H·y nªu c¸c b­íc tÝnh S m¶nh ®Êt ®· häc ë bµi tr­íc. - NhËn xÐt, söa ch÷a. 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: LuyÖn tËp vÒ tÝnh S (T2) b. Ho¹t ®éng: *H§ 1: Giíi thiÖu c¸ch tÝnh. - G¾n b¶ng phô cã vÏ h×nh nh­ SGK lªn b¶ng. - Giíi thiÖu: Gi¶ sö ®©y lµ m¶nh ®Êt ta ph¶i tÝnh diÖn tÝch trong thùc tÕ; kh¸c ë tiÕt tr­íc, m¶nh ®Êt kh«ng ®­îc ghi s½n sè ®o. ?B­íc 1 chóng ta cÇn lµm g×? - Gäi 1 Hs nªu c¸ch thùc hiÖn vµ c¸ch chia. ?M¶nh ®Êt ®­îc chia thµnh nh÷ng h×nh nµo? - VÏ nèi vµo h×nh ®· cho theo c©u tr lêi cña Hs. ?Muèn tÝnh ®­îc S cña c¸c h×nh ®ã, b­íc tiÕp theo ta ph¶i lµm g×? - Ta cÇn ®o ®¹c nh÷ng kho¶ng c¸ch nµo? - Gv : Trªn h×nh vÏ ta x¸c ®Þnh nh­ sau: + H¹ ®­êng cao BM cña h×nh thang ABCD vµ ®­êng cao EN cña tam gi¸c ADE. - G/s sau khi tiÕn hµnh ®o ®¹c, ta cã b¶ng sè liÖu c¸c kÕt qu¶ ®o nh­ sau; - GV g¾n b¶ng sè liÖu lªn b¶ng. §o¹n th¼ng §é dµi BC 30m AD 55m BM 22m EN 27m ? VËy b­íc 3 ta ph¶i lµm g×? - Gv g¾n b¶ng phô lªn b¶ng: H×nh S H×nh thang ABCD H×nh tam gi¸c ADE H×nh ABCDE - Yc Hs tÝnh, tr×nh bµy vµo b¶ng phô (cét s). - Hs d­íi líp lµm nh¸p. - Hs nhËn xÐt. - Gäi 1 Hs nh¾c l¹i c¸c b­íc khi tiÕn hµnh tÝnh S ruéng ®Êt trong thùc tÕ. *H§2: Thùc hµnh tÝnh diÖn tÝch cña c¸c h×nh. FBµi 1: - Gäi 1 Hs ®äc yc cña bµi. - Yªu cÇu HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n. - Cho Hs tù lµm vµo vë, 1 Hs lªn b¶ng lµm. - Gäi Hs d­íi líp nhËn xÐt, ch÷a bµi. - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. FBµi 2: - Gäi 1 Hs ®äc yc cña bµi. - Yªu cÇu HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n. - Cho Hs tù lµm vµo vë, 1 Hs lªn b¶ng lµm. - Gäi Hs d­íi líp nhËn xÐt, ch÷a bµi. - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 4- Cñng cè- dÆn dß: - Gäi 1 Hs nªu c¸c b­íc tÝnh S ruéng ®Êt trong thùc tÕ. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi sau: LuyÖn tËp - §Ó tÝnh S m¶nh ®Êt ta thùc hiÖn 3 b­íc: + Chia m¶nh ®Êt thµnh c¸c h×nh c¬ b¶n cã c«ng thøc tÝnh S. + X¸c ®Þnh sè ®o cña c¸c h×nh võa t¹o thµnh. + TÝnh S tõng h×nh, tõ ®ã tÝnh S m¶nh ®Êt. - Hs nghe. Hs quan s¸t. Nghe. - Chia m¶nh ®Êt thµnh c¸c h×nh c¬ b¶n, ®ã lµ h×nh thang vµ h×nh tam gi¸c. - Hs nªu. - H×nh thang ABCD vµ h×nh tam gi¸c ADE. - Ph¶i tiÕn hµnh ®o ®¹c. - Muèn tÝnh ®­îc h×nh thang, ta ph¶i biÕt ®c chiÒu cao, ®é dµi 2 c¹nh ®¸y nªn ph¶i tiÕn hµnh ®o chiÒu cao vµ 2 c¹nh ®¸y cña h×nh thang. T­¬ng tù, ph¶i ®o ®­îc chiÒu cao vµ ®¸y cña tam gi¸c. - Hs quan s¸t. - TÝnh S h×nh thang ABCD vµ h×nh tam gi¸c ADE; tõ ®ã tÝnh S m¶nh ®Êt. - Hs lµm bµi. - Quy tr×nh gåm 3 b­íc: + Chia m¶nh ®Êt thµnh c¸c h×nh cã thÓ tÝnh ®c S. + §o c¸c kho¶ng c¸ch trªn m¶nh ®Êt. + TÝnh diÖn tÝch. - Hs ®äc. - 1 Hs nªu c¸c b­íc gi¶i. - Hs lµm bµi. SAEB = (84 x 28) : 2 = 1176 m2 SAEGD = 84 x 63 = 5292 m2 SGBC = (63 + 28) x 30 : 2 = 1365 m2 S m¶nh ®Êt:1176 + 5292 + 1365 = 7833m2 - Hs ch÷a bµi (nÕu sai). - Hs ®äc. - 1 Hs nªu c¸c b­íc gi¶i. - HS lµm bµi. H×nh S ABM 20,8 x 24,5 : 2 = 254,8 (m2) BCNM (20,8 +38)x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2) CDN 38 x 25,3 : 2 = 480,7 (m2) ABCD 254,8+1099,56+480,7=1835,06 (m2) - 1 Hs nªu. TiÕt 3 KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc THAM GIA Chän mét trong c¸c ®Ò bµi sau: 1 / KÓ mét viÖc lµm cña nh÷ng c«ng d©n nhá thÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng , c¸c di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸. 2 / KÓ mét viÖc lµm thÓ hiÖn ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng ®­êng bé. 3 / KÓ mét viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh, liÖt sü . I. Môc tiªu: - KÓ ®­îc mét c©u chuyÖn vÒ viÖc lµm cña nhöng c«ng d©n nhá thÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c di tÝch lÞch sö - v¨n hãa, hoÆc mét viÖc lµm thÓ hiÖn ý thøc chÊp hµnh LuËt Giao th«ng ®­êng bé hoÆc viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh, liÖt sÜ . II. §å dïng d¹y häc: Gv vµ Hs tranh ¶nh minh ho¹ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, di tÝch lÞch sö -v¨n ho¸; ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng ®­êng bé; hoÆc viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c TB-LS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A/ KiÓm tra bµi cò: - 1 Hs kÓ 1 c©u chuyÖn ®· ®­îc nghe hoÆc ®­îc ®äc nãi vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh. - Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm. B / Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: Trong tiÕt kÓ chuyÖn g¾n víi chñ ®iÓm Ng­êi c«ng d©n h«m nay, c¸c em sÏ kÓ nh÷ng c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc viÖc ®· lµm thÓ hiÖn ý thøc cña ng­êi c«ng d©n . 2 / Hd Hs t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi: - Cho 1 Hs ®äc 3 ®Ò bµi. - Cho Hs nªu yc tõng ®Ò bµi. - Gv g¹ch ch©n c¸c tõ ng÷ quan träng : + §Ò bµi 1: c«ng d©n nhá, b¶o vÖ, c«ng céng, di tÞch sö - v¨n ho¸. + §Ò 2 : chÊp hµnh LuËt giao th«ng ®­êng bé. + §Ò 3 : biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh, liÖt sü. -3 HS tiÕp nèi nhau ®äc 3 gîi ý cho 3 ®Ò. - Yc ®äc kü gîi ý cho ®Ò c¸c em ®· chän. - Cho Hs lËp nhanh dµn ý. 3 / Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn: -Hs kÓ chuyÖn theo nhãm ®«i vµ trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn . Gv gióp ®ì uèn n¾n. -Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp. - NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. 3/ Cñng cè dÆn dß: Hs vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn võa kÓ ë líp cho ng­êi th©n; xem tr­íc ND vµ tranh minh ho¹ bµi kÓ chuyÖn tuÇn 22: ¤ng NguyÔn Khoa §¨ng. -1 Hs kÓ 1 c©u chuyÖn. -Hs l¾ng nghe. -Hs ®äc 3 ®Ò bµi -Hs nªu tõng yªu cÇu cña ®Ò bµi. -Hs chó ý theo dâi trªn b¶ng. -3 Hs tiÕp nèi nhau ®äc 3 gîi ý cho 3 ®Ò. -Hs ®äc kü gîi cho ®Ò ®· chän. -Hs lµm dµn ý. -Hs kÓ theo cÆp. - §¹i diÖn nhãm thi kÓ vµ nªu ý nghÜa c©u chuyÖn. -Líp nhËn xÐt, b×nh chän. -Hs l¾ng nghe. TiÕt 4 To¸n («n) «n luyÖn I. Mục tiêu: - Củng cố cách tính chu vi và diện tích hình tròn. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập. III. Các hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. H§1: Ôn cách tính chu vi và S hình tròn . - Cho Hs nêu cách tính C và S hình tròn . - Cho HS lên bảng viết công thức tính C và S hình tròn. H§2 : Thực hành. - Gv cho Hs đọc kĩ đề bài. - Cho Hs làm bài tập. - Gọi Hs lần lượt lên chữa bài. - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài1: Hãy khoanh vào cách giải đúng bài sau: Tìm S hình tròn có R là 5m: A: 5 x 2 x 3,14 B : 5 x 5 x 3,14 C : 5 x 3,14 Bài 2: Cho tam giác có S là 250cm2 và h là 20cm. Tìm đáy tam giác? Hãy khoanh vào cách giải đúng A: 250 : 20 B : 250 : 20 : 2 C : 250 x 2 : 20 Bài 3: Một hình tròn có chu vi là 31,4dm. Hãy tìm diện tích hình đó ? Bài tập4: Cho hình thang có DT là S, chiều cao h, đáy bé a, đáy lớn b. Hãy viết công thức tìm chiều cao h. Bài tập5: (HSKG) H : Tìm diện tích hình sau : 36cm 28cm 25cm 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - Hs trình bày. - Hs nêu cách tính C và S hình tròn. - Hs lên bảng viết công thức tính C vµ S htròn. - Hs đọc kĩ đề bài. - Hs làm bài tập. - Hs lần lượt lên chữa bài . Lời giải : Khoanh vào B. Lời giải: Khoanh vào C . Lời giải: Bán kính của hình tròn đó là: 31,4 : 3,14 : 2 = 5 (dm) Diện tích của hình tròn đó là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (dm2) Lời giải: h = S x 2: (a + b) Lời giải: Diện tích của hình chữ nhật đó là: 36 x 28 = 1008 (cm2) Diện tích của hình tam giác đó là: 25 x 28 : 2 = 350 (cm2) Diện tích của cả hình đó là: 1008 + 350 = 1358 (cm2) Đáp số: 1358cm2 ChiÒu thứ 4 ngày 18 tháng 01 năm 2012 TiÕt 1 TËp ®äc tiÕng rao ®ªm Theo NguyÔn Lª TÝn Nh©n I. Môc tiªu: - BiÕt ®äc bµi v¨n, giäng ®äc thay ®æi linh ho¹t thÓ hiªn ®­îc néi dung c©u truyÖn. - HiÓu ý nghÜa: Ca ngîi hµnh ®éng dòng c¶m cøu ng­êi cña anh th­¬ng binh (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1, 2, 3). II. §å dïng d¹y häc: -Tranh ¶nh minh ho¹ bµi häc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. KiÓm tra: -KiÓm tra 2 HS. ?Sø thÇn Giang V¨n Minh lµm c¸ch nµo ®Ó vua nhµ Minh b·i bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng ? ?V× sao cã thÓ nãi «ng Giang V¨n Minh lµ ng­êi trÝ dòng song toµn ? -Gv nhËn xÐt + ghi ®iÓm. B. Bµi míi : 1.Giíi thiÖu bµi : H«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ mét ng­êi b¸n hµng rong v« cïng ®Æc biÖt, qua bµi TiÕng rao ®ªm. 2. H­íng dÉn HS ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a/ LuyÖn ®äc: - Hd Hs ®äc. - Chia ®o¹n: 4 ®o¹n. + §1: Tõ ®Çu … ®Õn n·o ruét. + §2: TiÕp theo … ®Õn khãi bôi mÞt mï.

File đính kèm:

  • docdien tich XQ va DT tPHLP.doc