Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

I. MỤC TIÊU

- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.

- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

II. CHUẨN BỊ

GViên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 1

Học sinh: Mỗi nhóm chuẩn bị:

- 1 dây điện trở bằng Nikêlin dài 1m quấn trên một trụ bằng sứ .

-1 ampe kế có giới hạn đo 1.5A và độ chia nhỏ nhất là 0.1A.

-1 Vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất là 0.1

-1 công tắc

- 2Đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30 cm.C

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông I ÑIEÄN HOÏC BAØI 1 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN. I. MUÏC TIEÂU - Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. - Veõ vaø söû duïng ñöôïc ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm. - Neâu ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. II. CHUAÅN BÒ GVieân: Baûng phuï ghi noäi dung baûng 1 Hoïc sinh: Moãõi nhoùm chuaån bò: - 1 daây ñieän trôû baèng Nikeâlin daøi 1m quaán treân moät truï baèng söù . -1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1.5A vaø ñoä chia nhoû nhaát laø 0.1A. -1 Voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát laø 0.1 -1 coâng taéc - 2Ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30 cm.C III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1/OÅn ñònh lôùp: 2./Kieåm tra: Kieåm tra caùc duïng cuï caàn thieát ñeå hoïc sinh hoïc boä moân vaät lyù vaø tieát hoïc. Ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caàn nhöõng duïng cuï gì? neâu nguyeân taéc söû duïng caùc duïng cuï ñoù 3/Baøi môùi: 1.Hoaït ñoäng 1:Tình huoáng hoïc taäp: (5 phuùt) GV: Giôùi thieäu chöông trình vaät lí 9. Giôùi thieäu veà chöông ñieän hoïc vaø muïc tieâu chöông vaø muïc tieâu cuûa baøi hoïc. TG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung 10ph 7ph 12ph 2.Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. GV treo baûng veõ sô ñoà maïch ñieän nhö hình 1.1 Ñoaïn daây daãn + - V A HS traû lôøi caùc caâu hoûi a ,b cuûa sgk HS laøm thí nghieäm theo nhoùm -Maéc maïch ñieän theo sô ñoø 1.1 -Ño cöôøng ñoä doøng ñieän I töông öùng vôùi moãi hieäu ñieän theá ñaët vaøo daây daãn Hs thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caâu hoûi C1 3.Hoaït ñoäng 3:Veõ vaø söû duïng ñoà thò ñeå ruùt ra keát luaän I(A) 0 U(V) HS caùc nhoùm tieáp tuïc bieåu dieãn keát quaû trong baûng leân mp toaï ñoä GV höôùng daãn HS :Moãi moät caëp soá (U;I)ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät ñieám HS traû lôøi C2 GV löu yù:khi ño keát qua caøng chính xaùc thì caùc ñieåm bieåu dieãn naèm gaàn nhö treân moät ñöôøng thaúng GV laáy keát quaû cuûa nhoùm chính xaùc nhaát ñeå minh hoaï sau ñoù ñöa hình 1.2 döa treân baûng soá lieäu thu ñöôïc töø moät thí nghieäm töông töï GV giôøi thieäu ñoà thò hình 1.2 ñöôïc veõ döïa treân thí nghieäm töông töï vaø soá lieäu thu ñöôïc ôû baûng treân 4.Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng HS .Haõy neâu keát luaän veà quan heä giöõa U vaø I? HS traû lôøi C3: Döïa vaøo ñoà thò haõy xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn khi U=2,5V? U=3,5V Töø moät ñieåm baát kì treân ñoà thò haõy xaùc ñònh hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän GV treo baûng 2 sgk HS laàn löôït leân ñieàn baûng ñeå traû lôøi C4 HS traû lôøi caâu C5 I.Thí nghieäm: 1) Sô ñoà maïch ñieän: hình 1.1 sgk - Khoùa K duøng ñeå ñoùng, ngaét maïch ñieän - Ampe keá duøng ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän, maéc noái tieáp vôùi ñoaïn daây daãn ñang xeùt. - Voân keá duøng ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn ñang xeùt vaø ñöôïc maéc song song vôùi day daõn ñoù 2) Tieán haønh thí nghieäm Baûng 1 Kqño Laàn ño Hieäu ñieän theá Cöôøng ñoä doøng ñieän 1 0 0 2 1,5 0,3 3 3 0,6 4 4,5 0,9 5 6 2,2 Nhaän xeùt:Khi taêng (hoaëc giaûm)hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua daây daãn ñoù cuõng taêng (hoaêïc giaûm ) baáy nhieâu laàn II. Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá Hình 1.2 sgk 1)Daïng ñoà thò: a)Moãi ñieåm öùng vôùi moät caëp giaù trò U, I b)Nhaän xeùt: Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá laø ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ño (Boû qua söï sai leäch nhoû cuûa pheùp ño) 2) Keât luaän:Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaâøu daây daãn taêng (hoaëc giaûm) bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù cuõng taêng (hoaëc giaûm) baáy nhieâu laàn III.Vaän duïng C3: Töø ñoà thòhình 1.2 ta coù: U=2,5V thì I=5A U=3,5V thì A=0,7A C4: Kq ño Laàn ño Hieäu ñieän theá (V) Cöôøng ñoä doøng ñieän (A) 1 2,0 0,1 2 2,5 O,125 3 4 0,2 4 5 0,25 5 6,0 0,3 C5:Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñoù *Ghi nhôù:sgk trang 6 3/ Cuûng coá: (5phuùt) HS nhaéc laïi keát luaän trong baøi vaø giaûi baøi taäp 1.1 SBT trang 4 GV söûa Toùm taét ñeà U1=12V I1=0,5A U2=36V I2=? Giaûi:Vì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tyû leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn neân ta coù: suy ra I2= 4/ Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: (5phuùt) Hoïc caùc keát luaän vaø nhaän xeùt trong baøi Giaûi baøi taäp:1.2; 1.3; 1.4; sbt trang4 Baøi 1.3:Hieäu ñieän theá trong baøi naøy giaûm ñi bao nhieâu?Coøn laïi bao nhieâu voân? Vaây thì cöôøng ñoä doøng ñieän laø bao nhieâu?

File đính kèm:

  • docL1.doc