Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 16: Định luật jun – len –xơ

I.MỤC TIÊU

* Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện

* Phát biểu được định luật Jun-Len-xơ và vận dụng được định luật để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện

* Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp

* Giáo dục thái độ trung thực kiên trì

II.CHUẨN BỊ

GV: Hình 13.1 và 16.1 phóng to

HS: Ôn lại các công thức tính nhiệt lượng

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1)Ổn định lớp (1phút)

2) Kiểm tra ( 2phút)

CH. Điện năng có thể biến đổi thành những dạng năng lượng nào? Cho ví dụ

3)Bài mới (30)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 913 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 16: Định luật jun – len –xơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÒNH LUAÄT JUN – LEN –XÔ I.MUÏC TIEÂU * Neâu ñöôïc taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän * Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Jun-Len-xô vaø vaän duïng ñöôïc ñònh luaät ñeå giaûi caùc baøi taäp veà taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän * Reøn luyeän kó naêng phaân tích, toång hôïp * Giaùo duïc thaùi ñoä trung thöïc kieân trì II.CHUAÅN BÒ GV: Hình 13.1 vaø 16.1 phoùng to HS: OÂn laïi caùc coâng thöùc tính nhieät löôïng III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1)OÅn ñònh lôùp (1phuùt) 2) Kieåm tra ( 2phuùt) CH. Ñieän naêng coù theå bieán ñoåi thaønh nhöõng daïng naêng löôïng naøo? Cho ví duï 3)Baøi môùi (30’) 1/ Hoaït ñoäng 1: Tình huoáng hoïc taäp (1phuùt) Doøng dieän chaïy qua caùc vaät daãn thöôøng gaây ra taùc duïng nhieät. Nhieät löôïng toûa ra khi ñoù phuï thuoäc caùc yeáu toá naøo ? baøi môùi TG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung 5ph 3ph 5ph 5ph 10ph 2/HÑ2:Tìm hieåu söï bieán ñoåi ñieän naêng thaønh nhieät naêng CH:Keå teân 3 duïng cuï bieán ñoåi moät phaàn ñieän naêng thaønh nhieät naêng, moät phaàn thaønh naêng löôïng aùnh saùng Gv cho HS quan saùt moät soá thieát bò ñieän, ñeå traû lôøi caâu hoûi SGK CH: Haõy so saùnh ñieän trôû suaát cuûa caùc daây daãn hôïp kim trong caùc thieát bò bieán ñoåi ñieän naêng thaønh nhieät naêng vôùi ñieän trôû cuûa daây ñoàng 3/HÑ3: Xaây döïng bieåu thöùc bieåu thò ñònh luaät Jun - Len-xô HS ñoïc phaàn moâ taû thí nghieäm HS. Suy nghó traû lôøi C1 ; C2 GV treo hìn veõ 16.1, Yeâu caàu HS moâ taû thí nghieäm 4/HÑ4:Xöû lí keát quaû TN kieåm tra heä thöùc bieåu thò ñònh luaät Jun – Len-xô 2Hs leân baûng söûa C1, C2 GV höôùng daãn HS thaûo luaän C3 Q =Q1+ Q2=7980+652,08=8632,08 GV neáu tính caû phaàn nhieät löôïng chuyeån ra moâi tröôøng thì A = Q vaäy heä thöùc Q = I2Rt ñaõ khaúng ñònh qua thí nghieäm 5/HÑ5: Phaùt bieåu dònh luaät Jun – Len-xô CH: haõy döïa vaøo heä thöùc ñeå treân phaùt bieåu thaønh lôùi GV chænh laïi ch chính xaùc vaø giôùi thieäu ñònh luaät Jun- Len- Xô HS ghi heä thöùc , vaø cho bieát teân vaø ñôn vò ño cuûa caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc CH: Töø heä thöùc ñònh luaät Jun-Len-Xô haõy suy luaän xem nhieät löôïng toûa ra ôû daây toùc boùng ñeøn khaùc ôû daây noái khaùc nhau do yeáu toá naøo? 6/HÑ6:Vaän duïng ñ/l Jun – Len-xô Hdaãn C5 +Vieát coâng thöùc tính Q caàn cung caáp ñeå ñun soâi nöôùc khi bieát khoái löôïng, nhieät dung rieâng, vaø ñoä taêng nhieät ñoä + Vieát coâng thöùc tính ñieän naêng tieâu thuï Trong thôøi gian t ñeå toûa ra nhieät löôïng caàn cung caáp +Töø ñoù tính thôøi gian t I. TRÖÔØNG HÔÏP ÑIEÄN NAÊNG BIEÁN ÑOÅI THAØNH NHIEÄT NAÊNG 1. Moät phaàn ñieän naêng ñöôïc bieán ñoåi thaønh nhieät naêng a)HS ghi b) HS ghi 2. Toaøn boä ñieän naêng ñöôïc bieán ñoåi thaønh nhieät naêng a)AÁm ñieän, beáp ñieän, moû haøn b)Caùc duïng cuï bieán ñoåi toaøn boä ñieän naêng thaønh nhieät naêng coù boä phaän chính laø ñoaïn daây daãn coù ñieän trôû suaát lôùn II. ÑÒNH LUAÄT JUN-LEN-XÔ 1.Heä thöùc cuûa ñònh luaät Khi ñieän naêng bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh ñieän naêng thì nhieät löôïng toûa ra ôû daây daãn ñieän trôû R , cöôøng ñoä doøng ñieän I, trong thôøi gian t laøø Q = I2Rt 2. Xöû lí keát quaû cuûa thí nghieäm C1. A=I2Rt =(2,4)2.5.300 =8640(J) C2. Q1=c1m1t = 4200.0,2 .9,5=7890J Q2=c2m2.t = 880.0,078.9,5=652,08(J) C3. Q= A 3.Phaùt bieåu ñònh luaät ( sgk) Q =I2Rt Heä thöùc I ño baèng I ño baèng ampe(A) R ño baèng oâm () t ño baèng giaây (s) thì Q ño baèng( J) Löu yù: Nhieät löôïng coøn ño baèng calo Khiñoù heä thöùc ñònh luaät Jun-Len Xô laø Q = 0,24 I2Rt III VAÄN DUÏNG C4. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc vaø qua daây noái baèng nhau. Daây toùc coù ñieän trôû lôùn neân Q toûa lôùn,daây noái coù ñieän trôû nhoû neân Q toûa nhoû , vì vaäy daây toùc noùng tôùi nhieät ñoâï cao coøn daây noái haàu nhö khoâng noùng C5. Theo ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng A =Q hay P t =cm( t02 –t01) t = Ghi nhôù: SGK 4) Cuûng coá (10’) Hoïc sinh giaûi C4, C5 Phaùt bieåu ñònh luaät Jun-Len –Xô, vieát heä thöùc ,neâu caùc ñôn vò ño cuûa caùc ñaïi löôïng coù trong coâng thöùc 5) Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø ( 3’ )

File đính kèm:

  • docL16.doc