Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 2: Điện trở dây dẫn – Định luật ôm

I.MỤC TIÊU

1. HS nhận biết được đơn vị điện trở và áp dụng công thức điện trở để giả bài tập.

2. Phát biểu và viết được công thức định luật Ôm.

3. Vận dụng được công thức định luật Ôm để giai một số bài tập đơn giản.

II.CHUẨN BỊ

GV: Kẻ sãn bảng tính giá trị thương đối với một dây dẫn như sau.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 2: Điện trở dây dẫn – Định luật ôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 2 ÑIEÄN TRÔÛ DAÂY DAÃN –ÑÒNH LUAÄT OÂM. I.MUÏC TIEÂU HS nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ñieän trôû vaø aùp duïng coâng thöùc ñieän trôû ñeå giaû baøi taäp. Phaùt bieåu vaø vieát ñöôïc coâng thöùc ñònh luaät OÂm. Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc ñònh luaät OÂm ñeå giaiû moät soá baøi taäp ñôn giaûn. II.CHUAÅN BÒ GV: Keû saõn baûng tính giaù trò thöông ñoái vôùi moät daây daãn nhö sau. Laàn ño Daây daãn 1 Daây daãn 2 1 2 3 4 Trung bình coäng III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 / OÅn ñònh lôùp 2 / Baøi cuõ: (5 phuùt) +Hoïc sinh1: Traû lôøi caâu hoûi:Em haõy neâu moái quan heä giöõa HÑT hai ñaàu daây daãn vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñaây daãn ñoù vaø ñoà thò bieåu dieãnquan heä giöõa hai ñaïi löôïng ñoù? Giaûi baøi taäp:1.2. Ñaùp aùn: baøi 1.2: U= 16V. +Hoïc sinh 2: ñöùng taïi choã traû lôøi baøi taäp1.3 vaø1.4 +Kieåm tra baøi taäp veà nhaø cuûa moät soá hoïc sinh. 3 / Baøi môùi : 1.HÑ1:Giôùi thieäu baøi hoïc: Ta ñaõ bieát, ñoái vôùi cuøng moät daây daãn, cöôøng ñoä doøng ñieän tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây. Vaäy heä soá tæ leä thuaän ñoù laø gì?Noù laø cô sôû cho moät ñònh luaät môùi naøo?Baøi hoâm nay ta seõ cuøng tìm hieåu ñeå traû lôøi caâu hoûi treân. TG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung 2.HÑ2:Xaùc ñònh thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn. -GV ñaët vaán ñeàø nhö sgk -Töøng HS traû lôøi C1: Döïa vaøo baûng1vaø 2 ôû baøi tröôùc ñeå tính thöông -Töøng HS traû lôøi C2 vaø thaûo luaän vôùi caû lôùp -GV theo doõi giuùp ñôõ HS yeáu tính toaùn, traû lôøi chính xaùc Töø baûng 1 ta coù =5 Töø baûng 2 ta coù: =20 Töø hai baûng ta coù : 3.HÑ3:Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû GV giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän trôû (R) Kí hieäu, ñôn vò HS traû lôøi caùc caâu hoûi: -Tính ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng coâng thöùc naøo? -Khi taêng hieäu ñieän theá ñaêït vaøo daây daãn leân hai laàn thì ñieän trôû cuûa noù taêng leân maáy laàn? -Khi U=3V;I=250mA.Haõy tính R? (12) -Ñoåi 0,5M = = - Neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû? 4.HÑ4:Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc cuûa ñònh luaät OÂm. GV höôùng daãn:Töø coâng thöùc giaùo vieân löu yù hs ñôn vò ño caùc ñaò löôïng trong coâng thöùc HS. Phaùt bieåu ñònh luaät OÂm Coâng thöùc R= duøng ñeå laøm gì? Töø coâng thöùc naøy coù theå noùi U taêng bao nhieâu laàn thì R taêng baáy nhieâu laàn ñöôïc khoâng? Tai sao? 5.HÑ5:Vaän duïng HS Ñoïc vaø toùm taét C3 2 HS leân baûng giaûi C3 H. Töø coâng thöùc R = moät HS phaùt bieåu:”Ñieän trôû cuûa daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàøu daây vaø tæ leä nghòch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù” Phaùt bieåu ñoù ñuùng hay sai? Taïi sao? GV phaùt bieåu sai vì;tæ soá U/ I khoâng ñoåi ñoái vôùi moät daây daãn HS suy nghó caâu C4 GV Höôùng daãn hoïc sinh caùch trình baøy baøi vaø chính xaùc hoaù caùc caâu traû lôøi cuûa HS I. Ñieän trôû cuûa daây daãn: 1)Xaùc ñònh thöông ñoái vôùi moãi daây daãn: Nhaän xeùt: Giaù trò cuûa thöông soá khoâng ñoåi ñoái vôùi moät daây daãn thay ñoåi ñoái vôùi hai daây daãn khaùc nhau 2) Ñieän trôû: a) Trò soá khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi daây daõn ñöôc goïi laø ñieän trôû cuûa daây daãn ñoù b) Kí hieäu treân sô ñoà: c)Ñôn vò ñieän trôû: 1= Ngoaøi ra coù caùc boäi cuûa oâm nhö: Ki loâ oâm; 1k =1000 Meâgaoâm: 1M=1 000 000 d)YÙ nghóa cuûa ñieän trôû (sgk ) II.Ñònh luaät OÂm: 1) Heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm: I= Trong ñoù:Uño baèng voân (V); I ño baèng aâm pe (A); R ño baèng oâm () 2) phaùt bieåu ñòh luaät: (sgk ) III.Vaâïn duïng C3: R=12 I=0,5 A Tính U? Giaûi:Aùp duïng coâng thöùc: I= Ta coâ hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây toùc boùng ñeøn laø: U=I.R=12.0,5= 6 (V) C4: U1=U1=U R2 =3R1 So saùnh I1 vaø I2 I1=; I2= (HS ghi nhaän xeùt ) Ghi nhôù:sgk 4/ cuûng coá HS Ñoïc laïi phaàn ghi nhôù vaø laøm baøi taäp 2.1 SBT /5 GV Höôùng daãn, nhaän xeùt Giaûi (söûa sai neáu coù) a) I1 =5mA R1=600 I2 =2mA R2= 1 500 5/Höùông daãn HS hoïc ôû nhaø I3 =1mA R3=3 000 HS Hoïc baøi theo sgk b) Höôùng daãn HS 3 caùch traû lôøi Laøm caùc baøi taäp 2.2; 2.2; 2.4 (SBT)

File đính kèm:

  • docL2.doc